Guvernul României

Ordonanța nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale

Modificări (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2007 până la 07 aprilie 2008, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 37/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite sau prin decizie a primului-ministru, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Bugetele unităților care sunt cuprinse în bugetul general consolidat se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) și bugetele de venituri și cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituțiilor publice implicate se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al președintelui A.V.A.S., respectiv al conducătorului instituției publice implicate, și se administrează în regim extrabugetar.

Art. 2. - Jurisprudență

Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților care primesc sume de la bugetul de stat și cele ale unităților monitorizate în baza prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-finanicare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, se aprobă prin ordin comun al ministrului de resort, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. -

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autoritățile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 1 și 2.

Art. 4. -

Actele prin care se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, precum și anexele acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004;

c) art. 30 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale de Meteorologie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004;

d) art. 16 alin. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare;

g) art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare;

h) art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 585/1998 privind înființarea Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare;

i) art. 11 pct. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare;

j) art. 16 alin. (1) teza a doua din Hotărârea Guvernului nr. 917/2005 privind înființarea unor societăți comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parțială a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 29 august 2005;

k) art. 3 alin. (1) și art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004;

l) art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările și completările ulterioare;

m) art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a diferenței dintre tarife și costuri în transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

n) orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe, cu excepția celor cuprinse în legi organice.

Art. 6. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

București, 10 ianuarie 2007.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...