Ministerul Economiei și Finanțelor

Norma privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 din 16.11.2007

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 decembrie 2007 până la 23 august 2011, fiind abrogat prin Ordin 2389/2011 și înlocuit de Normă 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

1. Precizări generale

Art. 1. -

(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, a personalului acestora, precum și a cetățenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiții de reciprocitate. Cetățenii străini din România având statut diplomatic sau consular trebuie să fie notificați la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxă pe valoarea adăugată.

(2) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea reprezentanțelor organizațiilor internaționale și interguvernamentale acreditate în România, precum și a membrilor acestora, în limitele și în conformitate cu condițiile precizate în convențiile de înființare a acestor organizații.

(3) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. j) și k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea cetățenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru și a reprezentanțelor organizațiilor internaționale și interguvernamentale acreditate într-un alt stat membru. Sunt asimilate organizațiilor internaționale instituțiile și alte organisme ale Comunităților Europene/Uniunii Europene care activează în alte state membre.

(4) Sunt asimilate organizațiilor internaționale acreditate în România, în scopul aplicării scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, instituțiile Comunităților Europene care activează în România. Aceste instituții beneficiază de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror valoare totală depășește plafonul de 700 lei.

(5) Potrivit art. X din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, și înțelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii pentru forțele Statelor Unite ale Americii și contractanții acestora, atunci când acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii, și livrările de bunuri și prestările de servicii realizate de contractanți către forțele Statelor Unite ale Americii, precum și cele pentru uzul personal al membrilor forței, personalului civil care însoțește forțele și membrilor lor de familie. Potrivit art. XI din acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forței Statelor Unite ale Americii în România, personalului civil care însoțește forța, precum și membrilor de familie ai acestora.

(6) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri transportate sau expediate către alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al forțelor armate ale unui stat, altul decât statul membru de destinație, sau al personalului civil care însoțește forțele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, dacă forțele iau parte la efortul de apărare comun.

(7) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri netransportate în afara României și/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate uzului oficial al forțelor armate ale statelor străine membre NATO sau al personalului civil care însoțește forțele armate ori aprovizionării popotelor sau cantinelor, dacă forțele iau parte la efortul de apărare comun.

(8) Sunt asimilate taxei pe valoarea adăugată și intră sub incidența reciprocității impozitele și taxele generale pe consum aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice și oficii consulare române.

(9) Se consideră îndeplinite condițiile de reciprocitate și în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice și oficii consulare ale României nu sunt legiferate taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoașterea acestei reciprocități de fapt va fi condiționată de încheierea unor acorduri bilaterale pentru acordarea, în contrapartidă, de facilități. Modificări (1)

(10) Instituțiile/persoanele eligibile prevăzute la alin. (1)-(7) sunt numite în continuare persoane scutite. Persoanele scutite se consideră stabilite într-un stat dacă activează sau, după caz, sunt acreditate ori au sediul în statul respectiv, denumit țară gazdă. Modificări (1)

(11) Prin aplicarea prezentelor norme se reglementează procedura de aplicare a scutirilor de TVA pentru achizițiile efectuate în România de persoanele scutite prevăzute la alin. (10) și se evită situația în care, în urma dispariției frontierelor dintre statele membre ale Uniunii Europene, ar dispărea și posibilitatea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la efectuarea de achiziții într-un alt stat membru. În cadrul scutirii de taxă pe valoarea adăugată menționate mai sus se vor aplica restricțiile pe care le-a stabilit țara gazdă pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pe piața locală din acea țară. Prin țară gazdă se înțelege statul în care sunt stabilite persoanele scutite menționate la alin. (10). Țara gazdă va trebui să facă cunoscut faptul că, în ceea ce privește achizițiile efectuate pe teritoriul său ori în alt stat membru, poate fi acordată această scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutită trebuie să o solicite țării gazdă. Pentru fiecare achiziție efectuată în alt stat membru se va solicita autentificarea unui astfel de certificat, cu excepția instituțiilor Comunităților Europene și a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Țara gazdă poate stabili totodată ca persoanele scutite menționate la alin. (10) să autentifice independent certificatele de scutire pentru achizițiile destinate uzului oficial. Pentru achizițiile destinate uzului personal, acest lucru nu este posibil. Din cele de mai sus rezultă că organele fiscale și operatorii economici se pot confrunta cu certificatele respective în 3 moduri:

a) persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru achizițiile din România, conform prevederilor pct. 2;

b) persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru efectuarea de achiziții în alte state membre sau pentru achiziții intracomunitare de bunuri efectuate în România, conform prevederilor pct. 3;

c) persoanele scutite stabilite în alte state membre se pot prezenta în România cu certificate de scutire autentificate de alte state membre, conform prevederilor pct. 4.

(12) Referirile la organele fiscale teritoriale care deservesc persoanele scutite din cuprinsul prezentelor norme reprezintă direcția generală a finanțelor publice județeană/a municipiului București, în a cărei rază teritorială își are sediul/reședința solicitantul sau, după caz, își desfășoară activitatea ori are loc acțiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.

2. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achizițiile efectuate în România de persoanele scutite stabilite în România

2.1. Scutirea directă

Art. 2. -

(1) Scutirea directă de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin facturare fără taxă pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4) și (5).

(2) Pentru aplicarea scutirii directe, persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) și (5), trebuie să prezinte furnizorilor/prestatorilor originalul certificatului valabil de scutire în momentul emiterii facturilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii. Prin excepție, în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile telefonice, livrările de energie electrică, termică, precum și pentru serviciile de închiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive, în limita valorii înscrise în acesta sau în formularul de comandă anexat. În cazul depășirii valorii înscrise în certificatul de scutire pentru aceste livrări/prestări se va solicita autentificarea unui nou certificat sau, după caz, pentru diferența respectivă se poate solicita restituirea taxei conform procedurii descrise la pct. 2.2. Furnizorul/prestatorul are obligația să păstreze originalul certificatului și, după caz, al formularului de comandă, pentru justificarea scutirii de TVA pentru toate facturile privind livrări de bunuri sau prestări de servicii care se efectuează continuu, emise în perioada de valabilitate a certificatului.

(3) Instituțiile Comunităților Europene prevăzute la art. 1 alin. (4) beneficiază de scutire directă pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate pe teritoriul României a căror valoare este egală sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operațiune nu ar fi scutită, pe baza unui formular de comandă în care vor certifica faptul că sunt îndreptățite să beneficieze de scutire, pe care îl transmit furnizorului/prestatorului. Furnizorii/prestatorii nu vor aplica scutirea de TVA dacă valoarea bunurilor și serviciilor înscrise în formularul de comandă și efectiv livrate/prestate, înscrise în factură, este mai mică de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operațiune nu ar fi scutită. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu și al serviciilor de închiriere sau leasing, scutirea este aplicabilă dacă valoarea fiecărei facturi este egală sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operațiune nu ar fi scutită. Exemplarul original al formularului de comandă se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată.

(4) Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului valabil de scutire prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) și (5) și, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4), indiferent dacă prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operațiunilor respective, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operațiunilor de închiriere sau leasing cu bunuri imobile și nu primesc un certificat valabil de scutire de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) și (5) și, respectiv, un formular de comandă de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4) vor aplica scutirea fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

(5) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) și (5) va fi solicitat de la autoritățile fiscale teritoriale care le deservesc. Certificatul de scutire și, după caz, formularul de comandă anexat la acesta se completează în 3 exemplare sau, după caz, în 4 exemplare de către contractanții forțelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmează să efectueze cumpărări. Un exemplar al certificatului și, după caz, al formularului de comandă se reține de furnizor/prestator, un exemplar se reține de forțele Statelor Unite ale Americii în cazul contractanților acestora, un exemplar rămâne la emitent și un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care le deservește. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) este prezentat în anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prezentat în anexa nr. 2. Modificări (1)

(6) Certificatul de scutire și, după caz, formularul de comandă care se anexează la acesta sunt valabile dacă sunt autentificate prin semnare și ștampilare de autoritățile competente din România. Autoritățile fiscale teritoriale vor aplica certificatului un număr de ordine. Autoritățile competente din România să autentifice certificatele de scutire și, după caz, formularele de comandă sunt:

a) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), autoritatea fiscală teritorială din România care le deservește;

b) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), forțele Statelor Unite ale Americii și autoritatea fiscală teritorială care le deservește.

(7) În vederea autentificării certificatelor de scutire, persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) vor solicita avizul în scris privind condițiile de reciprocitate din partea Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul. Avizul va fi prezentat autorității fiscale teritoriale competente.

(8) Începând cu 1 ianuarie 2008, răspunderea pentru verificarea respectării condițiilor de reciprocitate revine autorităților fiscale teritoriale care deservesc persoanele scutite, în baza avizului prezentat de persoanele scutite, conform prevederilor alin. (7). În cursul anului 2007, răspunderea pentru verificarea respectării condițiilor de reciprocitate revine Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(9) Scutirea directă nu se poate aplica pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente în care persoanele scutite ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaș, precum și pentru livrările de carburanți auto efectuate de stațiile de distribuție, pentru care se emit bonuri fiscale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, procedura de aplicare a scutirii directe valabilă pentru persoanele scutite menționate la art. 1 alin. (1) și (2) se va aplica și pentru persoanele menționate la art. 1 alin. (7), modelul certificatului de scutire fiind cel prevăzut în anexa nr. 1.

2.2. Scutirea prin restituire

Art. 3. -

(1) Restituirea către persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) și (7) a taxei pe valoarea adăugată achitate, aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă prevăzută la art. 2, precum și în orice alte situații în care nu se poate aplica scutirea directă.

(2) În anul 2007, persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) beneficiază, potrivit legii, de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai prin restituire.

(3) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează de către autoritatea fiscală care deservește persoanele scutite. În vederea restituirii taxei, solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

a) o cerere de restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, și avizul în scris privind condițiile de reciprocitate din partea Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;

b) un borderou care să cuprindă pentru fiecare achiziție următoarele informații: denumirea, numărul și data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul și data documentului de plată corespunzător și suma achitată;

c) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile și serviciile achiziționate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea;

d) copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ștampilate și având înscrise denumirea cumpărătorului și numărul de înmatriculare al autovehiculului, în cazul achizițiilor de carburanți auto de la stațiile de distribuție;

e) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;

f) pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care instituțiile/persoanele eligibile prevăzute la art. 1 ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaș, în locul documentelor prevăzute la lit. c), se va prezenta decontul cuprinzând cheltuielile comune și taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părți pe care colocatarul este obligat să o plătească, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari.

(4) Persoanele scutite pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată facturate și achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea, începând cu data de 1 ianuarie 2008.

(5) Prin derogare de la termenele de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (4), misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor în care exercițiul bugetar se încheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru trimestrul III în două tranșe, prin depunerea cererii de restituire și a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie și august, până la finele lunii septembrie, și separat pentru luna septembrie, până cel târziu la finele lunii octombrie.

(6) Nedepunerea în termenul prevăzut la alin. (4) a cererilor de restituire și/sau a documentației aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) și (7), ministrul economiei și finanțelor poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată în situația în care cererea de restituire și/sau documentația aferentă nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (4).

(8) Pentru cumpărările din anul 2007, pentru care nu s-a solicitat restituirea taxei pe valoarea adăugată până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, persoanele scutite menționate la art. 1 alin. (1), (2), (5) și (7) vor depune, în vederea restituirii taxei, documentația prevăzută la alin. (3) până la data de 31 ianuarie 2008 inclusiv.

(9) Instituțiile Comunităților Europene stabilite în România pot solicita până pe data de 31 ianuarie 2008 inclusiv restituirea taxei pentru cumpărările efectuate în anul 2007, pentru care taxa a fost plătită furnizorilor/prestatorilor, pe baza documentației prevăzute la alin. (3), dacă valoarea fiecărei facturi este egală sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. În cazul cumpărărilor pentru care furnizorii/prestatorii au emis facturi cu TVA în cursul anului 2007 către instituțiile Comunităților Europene stabilite în România și taxa nu a fost achitată de beneficiar, dacă valoarea fiecărei facturi este egală sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, este permisă aplicarea scutirii directe prin corectarea facturilor emise cu TVA în baza formularului de comandă prezentat de beneficiar. Corectarea se realizează conform prevederilor art. 159 din Codul fiscal.

3. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achizițiile efectuate în alte state membre de persoanele scutite stabilite în România și pentru achizițiile intracomunitare realizate în România de către aceste persoane scutite

Art. 4. -

(1) Pentru fiecare achiziție din alt stat membru, persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea unui certificat de scutire la autoritatea fiscală teritorială care le deservește, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Certificatul servește de asemenea și pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziția intracomunitară realizată în România, conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, de către persoanele scutite stabilite în România.

(2) Certificatul de scutire este prevăzut în Regulamentul Comisiei nr. 36/1996, modelul în limba româna fiind prezentat în anexa nr. 4.

(3) Certificatul de scutire și, după caz, formularul de comandă se completează în 3 exemplare, pe fiecare furnizor/prestator din alt stat membru de la care persoanele scutite efectuează cumpărări. Un exemplar al certificatului și, după caz, al formularului de comandă se predau furnizorului/prestatorului, un exemplar rămâne la emitent și un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care deservește persoanele scutite.

(4) Certificatul de scutire și, după caz, formularul de comandă vor fi autentificate prin semnare și ștampilare de autoritățile competente din România care vor aplica un număr de ordine. Certificatul poate fi autentificat dacă se respectă condițiile valabile pentru persoanele scutite respective în cazul scutirii interne, cu excepția condițiilor de reciprocitate.

(5) În cazul în care pentru persoana scutită este valabilă o limită exprimată în lei și prețul este menționat în valută, la convertire se va lua în considerare ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data solicitării autentificării certificatului.

(6) Indiferent de sistemul ales de statul membru din care se efectuează cumpărările, cu certificatul respectiv se poate obține scutire directă în momentul achiziției sau se poate solicita la autoritățile fiscale din străinătate restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în respectivul stat membru. În primul caz, certificatul va fi păstrat de către furnizorul/prestatorul străin în contabilitatea sa, în cel de-al doilea caz, certificatul va fi reținut de către autoritatea fiscală străină.

(7) Autoritatea fiscală teritorială din România va păstra o copie a fiecărui certificat emis, în vederea soluționării unor eventuale cereri de transmitere de informații venite din partea statului în care a avut loc achiziția.

4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achizițiile efectuate în România de către persoane scutite stabilite în alte state membre

4.1. Scutirea directă

Art. 5. -

(1) Scutirea directă de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achizițiile efectuate din România de către persoanele scutite, menționate la art. 1 alin. (3) și (6), stabilite în alte state membre, se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizori/prestatori.

(2) În cazul persoanelor menționate la art. 1 alin. (6), scutirea se aplică numai pentru bunurile transportate sau expediate către alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al forțelor armate ale unui stat, altul decât statul membru de destinație, sau al personalului civil care însoțește forțele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, dacă forțele iau parte la efortul de apărare comun.

(3) Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate următoarele condiții:

a) persoana scutită va pune la dispoziția furnizorului/ prestatorului un certificat în original autentificat de țara gazdă, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE. Documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Versiunea în limba româna a acestui certificat de scutire este prezentată în anexa nr. 4. În cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate;

b) furnizorul/prestatorul va menționa pe factură o declarație semnată de el cu privire la faptul că plata percepută nu conține taxa pe valoarea adăugată.

(4) În cazul instituțiilor Comunităților Europene furnizorii/prestatorii nu vor aplica scutirea de TVA dacă valoarea bunurilor și serviciilor înscrise în certificatul de scutire sau în formularul de comandă anexat și efectiv livrate/prestate este mai mică de 700 lei.

(5) Dacă o țară gazdă a stabilit că anumite organizații internaționale, inclusiv bazele NATO, pot autentifica ele însele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei țării gazdă în baza căreia instituția respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Această copie va trebui să fie păstrată, alături de certificat, de către furnizorul/prestatorul respectiv. Atâta vreme cât decizia respectivă își păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar menționarea datei și a numărului deciziei.

(6) Certificatele autentificate independent de către organizații internaționale, inclusiv de bazele NATO, care se referă la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de țara gazdă înainte ca scutirea să fie posibilă. Bunurile livrate și serviciile prestate în România personalului bazelor NATO staționate în alte state membre vor fi considerate, în ceea ce privește autentificarea independentă a certificatelor, bunuri/servicii destinate uzului oficial pentru baza NATO respectivă. În ceea ce privește acest personal NATO, pot fi acceptate certificate care sunt autentificate de baza NATO. Certificatele autentificate de către membrii personalului organizațiilor internaționale sau bazelor NATO în nume personal nu sunt valabile.

Art. 6. -

Prin derogare de la prevederile art. 5, NATO beneficiază de scutire directă pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate din România, pe baza unui formular de comandă în care va certifica faptul că este îndreptățită să beneficieze de scutire, pe care îl transmite furnizorului/prestatorului.

4.2. Scutirea prin restituire

Art. 7. -

(1) Dacă nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la pct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită în România de către persoanele scutite menționate la art. 1 alin. (3) și (6), stabilite în alt stat membru, se va solicita la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu menționarea denumirii băncii și a numărului contului bancar în care poate fi transferată taxa.

(2) Pentru restituirea taxei plătite în România, solicitanții vor depune următoarele documente:

a) cererea de restituire prevăzută în anexa nr. 3;

b) certificatul de scutire în original, completat corect și integral, eliberat de țara gazdă; documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; versiunea în limba română a acestui certificat este prezentată în anexa nr. 4; în cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate;

c) facturi în care sunt consemnate bunurile și serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea și copii de pe acestea;

d) documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor, și copii de pe acestea.

(3) Restituirea taxei pe valoarea adăugată va fi posibilă dacă datele de pe factură și dovada de plată corespund cu datele de pe certificat.

(4) În cazul instituțiilor Comunităților Europene restituirea taxei se efectuează numai dacă valoarea bunurilor și serviciilor înscrise în certificatul de scutire sau în formularul de comandă anexat și efectiv livrate/prestate este mai mare sau egală cu 700 lei.

(5) Factura și dovada de plată vor fi reexpediate, după restituire, persoanei scutite, după ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate și pentru altă restituire, iar certificatul va fi păstrat de autoritatea fiscală.

(6) Dacă o țară gazdă a stabilit că anumite organizații internaționale, inclusiv bazele NATO, pot autentifica ele însele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei țării gazdă în baza căreia instituția respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Atâta vreme cât decizia respectivă își păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar menționarea datei și a numărului deciziei.

(7) Certificatele autentificate independent de către anumite organizații internaționale, inclusiv bazele NATO, care se referă la servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de țara gazdă înainte ca scutirea să fie posibilă. Bunurile livrate și serviciile prestate în România personalului bazelor NATO staționate în alte state membre vor fi considerate, în ceea ce privește autentificarea independentă a certificatelor, bunuri/servicii destinate uzului oficial pentru baza NATO respectivă. În ceea ce privește acest personal NATO, pot fi acceptate certificate care sunt autentificate de baza NATO. Certificatele autentificate de către membrii personalului organizațiilor internaționale sau bazelor NATO, în nume personal, nu sunt valabile.

Art. 8. -

În cazul în care nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la art. 6, NATO poate solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate din România, conform procedurii prevăzute la art. 7, cu excepția certificatului de scutire, în locul căruia va prezenta un formular de comandă în care va certifica în mod independent că este îndreptățită să beneficieze de scutire.

5. Dispoziții finale

Art. 9. -

(1) Soluționarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

COMUNITATEA EUROPEANĂ

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA (RO)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. ..................................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. INSTITUȚIA/PERSOANA ELIGIBILĂ                                           │
│Denumirea/numele .....................................................................................................│
│Strada și numărul ....................................................................................................│
│Codul poștal, locul ..................................................................................................│
│(Gazda) Statul membru, locul .........................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ȘTAMPILA                                      │
│(Nume, adresă și număr de telefon)                                          │
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. DECLARAȚIA BENEFICIARULUI                                             │
│Instituția sau persoana eligibilă(1) declară prin prezenta                              │
│(a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate(2):                              │
│[ ] pentru utilizare oficială           [ ] pentru utilizare personală                   │
│  [ ] unei misiuni diplomatice străine        [ ] unui membru al unei misiuni diplomatice străine      │
│  [ ] unei reprezentanțe consulare străine      [ ] unui membru al unei reprezentanțe consulare străine    │
│  [ ] unei organizații internaționale        [ ] unui membru de conducere al unei organizații internaționale│
│  [ ] forței armate a unui stat care face parte din                                 │
│    Tratatul Atlanticului de Nord (forțele NATO)                                 │
│                                   ...........................................   │
│                                    (denumirea instituției) (vezi rubrica 4)    │
│(b) că bunurile și/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condițiile și limitele aplicabile scutirii de TVA în │
│statul membru gazdă menționat la rubrica 1; și                                    │
│(c) că informațiile menționate anterior sunt furnizate cu bună-credință. Instituția sau persoana eligibilă se obligă │
│prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate și/sau   │
│serviciile au fost prestate valoarea TVA cuvenită, în cazul în care bunurile și/sau serviciile nu sunt în conformitate│
│cu condițiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.            │
│                                                           │
│    ......................                      ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. ȘTAMPILA INSTITUȚIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal)                     │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. DESCRIEREA BUNURILOR ȘI/SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA         │
│A. Informații privind prestatorul/furnizorul                                     │
│(1) Numele și adresa .................................................................................................│
│(2) Statul membru ....................................................................................................│
│(3) Codul de înregistrare în scopuri de TVA                                      │
│B. Informații privind bunurile și/sau serviciile                                   │
├───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┤
│  │ Descrierea detaliată a bunurilor(3) și/sau  │           │   Valoarea fără TVA    │      │
│Nr.│    a serviciilor (sau referința la    │   Cantitatea   ├──────────────┬───────────────┤  Moneda  │
│  │     formularul de comandă atașat)     │   sau numărul   │  Valoarea  │  Valoarea  │      │
│  │                        │           │  unitară  │  totală   │      │
├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│  │                        │           │       │        │      │
├───┴───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┤
│          Valoare totală         │                                 │
│                          └──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ                            │
│Destinația bunurilor și/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă                      │
│[ ] în totalitate                                                   │
│[ ] până la cantitatea de .............................................................................. (numnărul)(4)│
│cu condițiile de scutire de TVA                                            │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE ȘTAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial)                │
│Prin documentul nr. ............................................ din .................................................│
│                (referința la dosar)                   (data)           │
│lui ................................................................................. i se acordă permisiunea de către│
│              (denumirea instituției eligibile)                             │
│.................................................................. să se dispenseze de ștampila prevăzută la rubrica 6│
│  (denumirea autorității competente din statul membru gazdă)                            │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(1) Tăiați dacă este cazul.

(2) Bifați rubrica potrivită.

(3) Tăiați spațiul care nu este utilizat. Această obligație se aplică și dacă este anexat formularul de comandă.

(4) Bunurile și/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.

Instrucțiuni de completare a certificatului de scutire de TVA

1. Acest certificat servește ca document justificativ pentru furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituțiilor/persoanelor eligibile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) și m) din Codul fiscal. În acest sens, se întocmește un certificat pentru fiecare furnizor/prestator. Furnizorul/prestatorul are obligația de a păstra acest certificat în evidențele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.

2.

a) Specificațiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevazute în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.

Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele și trebuie să aibă dimensiunile 210 mm x 297 mm, cu o toleranță maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce privește lungimea.

b) Orice spațiu neutilizat în căsuța 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil și într-o manieră care să nu permită ștergerea datelor. Nu sunt permise ștersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene,.

d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituția/persoana beneficiară va trebui să atașeze o traducere în limba română.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituția/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informațiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.

3. Prin declarația din rubrica 3 a certificatului, instituția/persoana beneficiară furnizează informațiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.

4. Prin declarația de la rubrica 4 a certificatului, instituția confirmă detaliile din rubricile 1 și 3 (a) ale documentului și certifică faptul că persoana beneficiară face parte din personalul instituției.

5.

a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să conțină cel puțin data și numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conțină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire și formularul de comandă trebuie vizate de autoritatea fiscală teritorială care deservește beneficiarul.

b) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internațional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizația Internațională de Standardizare.

6. Declarația instituției/persoanei beneficiare menționată anterior se autentifică la rubrica 6 prin semnătura și ștampila autorității fiscale teritoriale din România.

ANEXA Nr. 2 la norme

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. ..................................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. INSTITUȚIA/PERSOANA ELIGIBILĂ                                           │
│Denumirea/numele .....................................................................................................│
│Strada și numărul ....................................................................................................│
│Codul poștal, locul ..................................................................................................│
│(Gazda) Statul membru, locul .........................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ȘTAMPILA                                      │
│(Nume, adresă și număr de telefon)                                          │
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. DECLARAȚIA BENEFICIARULUI                                             │
│Instituția sau persoana eligibilă(1) declară prin prezenta                              │
│(a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate(2):                              │
│[ ] pentru utilizare oficială           [ ] pentru utilizare personală                   │
│                                   ...........................................   │
│                                    (denumirea instituției) (vezi rubrica 4)    │
│(b) că bunurile și/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condițiile și limitele aplicabile scutirii de TVA în │
│statul membru gazdă menționat la rubrica 1; și                                    │
│(c) că informațiile menționate anterior sunt furnizate cu bună-credință. Instituția sau persoana eligibilă se obligă │
│prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate și/sau   │
│serviciile au fost prestate valoarea TVA cuvenită, în cazul în care bunurile și/sau serviciile nu sunt în conformitate│
│cu condițiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.            │
│                                                           │
│    ......................                      ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. ȘTAMPILA INSTITUȚIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal)                     │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. DESCRIEREA BUNURILOR ȘI/SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA         │
│A. Informații privind prestatorul/furnizorul                                     │
│(1) Numele și adresa .................................................................................................│
│(2) Statul membru ....................................................................................................│
│(3) Codul de înregistrare în scopuri de TVA                                      │
│B. Informații privind bunurile și/sau serviciile                                   │
├───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┤
│  │ Descrierea detaliată a bunurilor(3) și/sau  │           │   Valoarea fără TVA    │      │
│Nr.│    a serviciilor (sau referința la    │   Cantitatea   ├──────────────┬───────────────┤  Moneda  │
│  │     formularul de comandă atașat)     │   sau numărul   │  Valoarea  │  Valoarea  │      │
│  │                        │           │  unitară  │  totală   │      │
├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│  │                        │           │       │        │      │
├───┴───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┤
│          Valoare totală         │                                 │
│                          └──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ                            │
│Destinația bunurilor și/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă                      │
│[ ] în totalitate                                                   │
│[ ] până la cantitatea de .............................................................................. (numnărul)(4)│
│cu condițiile de scutire de TVA                                            │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7. 7. CERTIFICAT DE FORȚELE STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN ROMÂNIA                          │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ș

(1) Tăiați dacă este cazul.

(2) Bifați rubrica potrivită.

(3) Tăiați spațiul care nu este utilizat. Această obligație se aplică și dacă este anexat formularul de comandă.

(4) Bunurile și/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.

Instrucțiuni de completare a certificatului de scutire de TVA

1. Acest certificat servește ca document justificativ pentru:

a) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către forțele Statelor Unite ale Americii și contractanții acestora, atunci când acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii;

b) contractanții forțelor Statelor Unite ale Americii, atunci când acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii, pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către forțele Statelor Unite ale Americii, pentru uzul personal al membrilor forței, al personalului civil care însoțește forțele și al membrilor lor de familie;

c) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate uzului personal al membrilor forței Statelor Unite ale Americii în România, personalului civil care însoțește forța, precum și membrilor de familie ai acestora.

În acest sens, se întocmește un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/contractant. Furnizorul/prestatorul/contractantul are obligația de a păstra acest certificat în evidențele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.

2.

a) Specificațiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.

Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele și trebuie să aibă dimensiunile de 210 mm x 297 mm, cu o toleranță maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce privește lungimea.

b) Orice spațiu neutilizat în căsuța 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil și într-o manieră care să nu permită ștergerea datelor. Nu sunt permise ștersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene.

d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituția/persoana beneficiară va trebui să atașeze o traducere în limba română.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituția/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informațiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.

3. Prin declarația din rubrica 3 a certificatului, instituția/persoana beneficiară furnizează informațiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.

4. Prin declarația de la rubrica 4 a certificatului, instituția confirmă detaliile din rubricile 1 și 3 (a) ale documentului și certifică faptul că persoana beneficiară face parte din membrii forței SUA, personalul civil al acesteia sau membrii lor de familie.

5.

a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să conțină cel puțin data și numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conțină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire și, după caz, formularul de comandă trebuie vizate de forțele Statelor Unite ale Americii în România și de autoritatea fiscală teritorială. Pentru bunurile și serviciile achiziționate de contractanții care acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii, se va certifica de către forțe faptul că bunurile și serviciile sunt achiziționate pentru sau în numele forțelor.

b) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internațional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizația Internațională de Standardizare.

6. Declarația instituției/persoanei beneficiare se autentifică la rubrica 7 prin semnătura și ștampila forțelor Statelor Unite ale Americii în România și a autorității fiscale teritoriale, la rubrica 6.

ANEXA Nr. 3 la norme

Nr. de înregistrare ...............

Din data de .................

(loc rezervat pentru

Ministerul Economiei și Finanțelor)

CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adăugată

1. Denumirea instituției/persoanei eligibile:

a) Misiunea diplomatică .....................................................

b) Oficiul consular .........................................................

c) Reprezentanța organizației internaționale și interguvernamentale .........

d) Instituția Comunității Europene ..........................................

e) Forțele Statelor Unite ale Americii dislocate în România .................

f) Contractanții forțelor Statelor Unite ale Americii dislocate în România ..

g) Membrii forței Statelor Unite ale Americii dislocate în România, personalul civil al acesteia și membrii lor de familie .........................

h) Forțele armate ale statelor membre NATO ..................................

2. Adresa:

Localitatea ............................., str. ............................. nr. ............,

sectorul .............................., codul poștal .......................

Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru cumpărări de bunuri/servicii, în conformitate cu procedura prevăzută, în sumă de ............ lei.

Solicităm restituirea în contul nr. .............., deschis la ............., Sucursala ................. .

Conducătorul instituției/Persoana eligibilă ................................. (semnătura și, după caz, ștampila)

(verso)

CADRUL REZERVAT MINISTERULUI ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

Aprobăm restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de .............. lei.

Directorul executiv al autorității fiscale teritoriale ..............

Data ........................

Semnătura ................

Ștampila

ANEXA Nr. 4 la norme

COMUNITATEA EUROPEANĂ

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE ACCIZE ȘI TVA (RO)
[Directiva 77/388/CEE - art. 15 alin. (10) și
Directiva 92/12/CEE - art. 23 alin. (1)]

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Seria nr. (opțional) .................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. INSTITUȚIA/PERSOANA ELIGIBILĂ                                           │
│Denumirea/numele .....................................................................................................│
│Strada și numărul ....................................................................................................│
│Codul poștal, locul ..................................................................................................│
│(Gazda) Statul membru, locul .........................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ȘTAMPILA                                      │
│(Nume, adresă și număr de telefon)                                          │
│......................................................................................................................│
│......................................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. DECLARAȚIA INSTITUȚIEI SAU A PERSOANEI ELIGIBILE                                  │
│Instituția sau persoana eligibilă(1) declară prin prezenta                              │
│(a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate(2):                              │
│[ ] pentru utilizare oficială           [ ] pentru utilizare personală                   │
│  [ ] unei misiuni diplomatice străine        [ ] unui membru al unei misiuni diplomatice străine      │
│  [ ] unei reprezentanțe consulare străine      [ ] unui membru al unei reprezentanțe consulare străine    │
│  [ ] unei organizații internaționale        [ ] unui membru de conducere al unei organizații internaționale│
│  [ ] forței armate a unui stat care face parte din                                 │
│    Tratatul Atlanticului de Nord (forțele NATO)                                 │
│                                   ...........................................   │
│                                    (denumirea instituției) (vezi rubrica 4)    │
│(b) că bunurile și/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condițiile și limitele aplicabile scutirii de accize │
│și TVA în statul membru gazdă menționat la rubrica 1; și                               │
│(c) că informațiile menționate anterior sunt furnizate cu bună-credință. Instituția sau persoana eligibilă se obligă │
│prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate și/sau   │
│serviciile au fost prestate valoarea TVA și accizele cuvenite, în cazul în care bunurile și/sau serviciile nu sunt în │
│conformitate cu condițiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.      │
│                                                           │
│    ......................                      ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. ȘTAMPILA INSTITUȚIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal)                     │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. DESCRIEREA BUNURILOR ȘI/SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA ACCIZELOR ȘI A   │
│VALORII TVA                                                      │
│A. Informații privind prestatorul/furnizorul/antrepozitarul autorizat                         │
│(1) Numele și adresa .................................................................................................│
│(2) Statul membru ....................................................................................................│
│(3) TVA/Acciza nr.                                                  │
│B. Informații privind bunurile și/sau serviciile                                   │
├───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┤
│  │ Descrierea detaliată a bunurilor(3) și/sau  │           │  Valoarea fără accize/TVA  │      │
│Nr.│    a serviciilor (sau referința la    │   Cantitatea   ├──────────────┬───────────────┤  Moneda  │
│  │     formularul de comandă atașat)     │   sau numărul   │  Valoarea  │  Valoarea  │      │
│  │                        │           │  unitară  │  totală   │      │
├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│  │                        │           │       │        │      │
├───┴───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┤
│          Valoare totală         │                                 │
│                          └──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ                            │
│Destinația bunurilor și/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă                      │
│[ ] în totalitate                                                   │
│[ ] până la cantitatea de .............................................................................. (numnărul)(4)│
│cu condițiile de scutire de TVA și/sau de accize                                   │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE ȘTAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial)                │
│Prin documentul nr. ............................................ din .................................................│
│                (referința la dosar)                   (data)           │
│lui ................................................................................. i se acordă permisiunea de către│
│              (denumirea instituției eligibile)                             │
│................................................................ să se dispenseze de ștampila menționată la rubrica 6.│
│  (denumirea autorității competente din statul membru gazdă)                             │
│                                                           │
│    ......................         Ștampila         ................................       │
│      Locul, data                         Numele și calitatea semnatarului       │
│                                    ................................       │
│                                          Semnătura             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ș

(1) Tăiați dacă este cazul.

(2) Bifați rubrica potrivită.

(3) Tăiați spațiul care nu este utilizat. Această obligație se aplică și dacă este anexat formularul de comandă.

(4) Bunurile și/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.

Note explicative

1. Acest certificat servește ca document justificativ pentru furnizor/prestator/antrepozitar autorizat pentru scutirea de la plata accizelor și a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituțiilor/persoanelor eligibile conform art. 15 alin. (10) din Directiva 77/388/CEE și art. 23 alin. (1) din Directiva 92/12/CEE. În acest sens, se întocmește un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/antrepozitar autorizat. Furnizorul/prestatorul/antrepozitarul autorizat are obligația de a păstra în înregistrările sale acest certificat, potrivit prevederilor legale aplicabile în statul membru în care se află. În cazul în care un stat membru nu a acordat scutire directă pentru furnizarea de servicii și, prin urmare, procedează la scutirea furnizării prin rambursarea taxei în favoarea beneficiarului menționat la rubrica 1, acest certificat este atașat la cererea de rambursare.

2.

a) Specificațiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. C 164 din 1.07.1989, p. 3.

Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele și trebuie să aibă dimensiunile 210 mm x 297 mm, cu o toleranță maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce privește lungimea.

Certificatul de scutire se întocmește în două exemplare:

- unul pentru expeditor;

- unul se atașează la documentul administrativ de însoțire.

b) Orice spațiu neutilizat în căsuța 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil și într-o manieră care să nu permită ștergerea datelor. Nu sunt permise ștersături sau corecturi. Documentul trebuie completat într-o limbă recunoscută de statul membru gazdă.

d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un ordin de cumpărare întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru gazdă, instituția/persoana beneficiară va trebui să atașeze o traducere.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru al prestatorului/furnizorului/antrepozitarului, trebuie anexată o traducere a informațiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B de către instituția/persoana eligibilă.

f) Limba recunoscută înseamnă una dintre limbile oficiale utilizate în statele membre sau orice altă limbă oficială din Comunitate pe care statele membre o declară ca fiind utilizabilă în acest scop.

3. Prin declarația din rubrica 3 a certificatului, instituția/persoana eligibilă furnizează informațiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă.

4. Prin declarația de la rubrica 4 a certificatului, instituția confirmă detaliile din rubricile 1 și 3 lit. (a) ale documentului și certifică faptul că persoana eligibilă face parte din personalul instituției.

5.

a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B din certificat) trebuie să conțină cel puțin data și numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conțină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Dacă certificatul trebuie ștampilat de autoritățile competente ale statului membru gazdă, se ștampilează și formularul de comandă.

b) Indicația privind numărul accizei, conform art. 15 (a) alin. (2) din Directiva 92/12/CEE a antrepozitarului autorizat este opțională; indicația privind numărul TVA este obligatorie.

c) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internațional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizația Internațională de Standardizare.

6. Declarația instituției/persoanei eligibile menționate anterior se autentifică la rubrica 6 prin ștampila autorității competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă poate condiționa aprobarea de acordul unei alte autorități din statul membru în care se găsește. Obținerea acestui acord depinde de autoritatea fiscală competentă.

7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa instituția eligibilă de obligația de a solicita ștampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituția eligibilă menționează această dispensă la rubrica 7 din certificat. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...