la norme -
MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTIȚIE A RISCURILOR DE PROIECT
(Model)

Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare
Riscuri de amplasament
Structură existentă (modernizări) Structurile existente sunt inadecvate pentru a adapta dezvoltarea Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului Concesionarul transferă riscul constructorului, care se poate baza pe rapoarte de expertiză tehnică în faza de proiect
Condiții de amplasament Condiții de sol neprevăzut de grele Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului Concesionarul transferă riscul constructorului, care se poate baza pe rapoarte de expertiză tehnică în faza de proiect
Aprobări Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute Întârzieri în începerea proiectului sau în finalizarea lui și creșterea costurilor aferente realizării proiectului Înainte de începerea proiectului, Concedentul realizează o investigare în detaliu a aprobărilor necesare
Curățare și viabilizare Pregătirea terenului are ca rezultat un cost mult mai mare decât cel anticipat și necesită un timp cu mult peste termenii contractuali Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului Concesionarul trebuie să fie capabil să-și utilizeze și să-și mobilizeze resursele pentru a acoperi costurile pentru curățarea și viabilizarea terenului
Titlul de proprietate Creșterea costurilor și timpului necesar pentru achiziția de terenuri de la proprietari și/sau pentru acordarea dreptului de utilizare a terenurilor Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului Verificarea de către Concedent a registrelor cadastrale și luarea măsurilor necesare pentru rezervarea terenurilor necesare proiectului
Moștenire culturală Creștere a costurilor și timpului necesar ca rezultat al unor descoperiri arheologice și/sau de patrimoniu național Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului Concedentul poate angaja experți pentru investigare și stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor și evitarea întârzierilor
Mediu (1) Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad de contaminare necunoscut Majorarea costurilor și timpului necesar pentru realizarea proiectului Concedentul răspunde de activitățile desfășurate pe terenurile sale și controlează procesul de supraveghere a poluării și de penalizare a poluatorului
Mediu (2) Pe parcursul implementării proiectului se produc contaminări ale proprietăților adiacente cu efect asupra proprietăților puse la dispoziția proiectului Costuri de decontaminare Concesionarul este obligat să-și ia toate măsurile necesare pentru evitarea unor astfel de evenimente. Angajarea de experți pentru investigare și stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor și evitarea întârzierilor
Disponibilitatea amplasamentului Accesul la un anumit amplasament nu poate fi negociat cu proprietarul acestuia Întârziere în implementare și majorare de costuri Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea accesului la amplasamentele puse la dispoziția proiectului
Riscuri de proiectare, construcție și recepție a lucrărilor proiectului
Proiectare Proiectul facilității nu permite efectuarea prestațiilor la costul anticipat Creștere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea asigurării prestațiilor pe termen lung Concedentul are dreptul de a reduce plățile în cadrul proiectului sau de a reduce dreptul Concesionarului la încasări directe
Construcție Apariția unui eveniment pe durata construcției, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în termenul anticipat și la costul estimat Întârziere în implementare și majorare de costuri Concesionarul transferă riscul constructorului care trebuie să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile de execuție
Recepție investiție Riscul este atât fizic cât și operațional și se referă la întârzierea efectuării recepției investiției Consecințe pentru ambii parteneri. Pentru Concesionar și finanțatorii săi - venituri întârziate și profituri pierdute. Pentru Concedent - întârzierea începerii furnizării serviciilor cerute Concedentul nu va efectua nici un fel de plată până la recepția investiției și începerea prestațiilor solicitate.
Finanțator și finanțare
Dobânzi pe parcursul investiției Dobânzile aplicabile se schimbă, modificând parametrii financiari ai ofertei Creșterea/scăderea costurilor proiectului În contractul de concesiune pot fi incluse prevederi cu privire la acest risc
Finanțator incapabil Concesionarul devine insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesită O finanțare mai mare decât cea estimată de Concesionar Nerealizarea prestațiilor solicitate de Concedent și pierderi pentru participanții la investiție o corectă și aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul ofertei depuse de viitorul Concesionar (angajamentele finanțatorului). Garantarea de către Concesionara realizării investiției (Garanție bancară de bună execuție)
Finanțare indisponibilă Concesionarul nu poate asigura resursele financiare și de capital atunci când trebuie și în cuantumuri suficiente Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției Concedentul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale Concesionarului și concordanța cu programarea investiției
Modificări de taxe Pe parcursul proiectului regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Concesionarului Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarului Veniturile Concesionarului trebuie să permită acoperirea diferențelor nefavorabile, până la un cuantum stabilit între părți prin contract. Peste acest cuantum, diferența va fi suportată de Concedent, din surse legal constituite cu această destinație
Finanțare suplimentară Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, re-echipare, etc. Concesionarul nu poate suporta financiar consecințele schimbărilor Concesionarul poate acoperi o parte din refinanțare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită se suportă de Concedent
Profituri de refinanțare Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului Concedentul trebuie să se asigure că Concesionarul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil
Operare
Resurse la intrare Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calității furniturilor
Întreținere și reparare Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat Creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente
Schimbarea cerințelor Concedentului în afara limitelor agreate prin contract Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiției conduce la modificarea proiectului iar după recepție la creșterea costurilor de capital Concedentul trebuie să definească cât mai exact cerințele sale încă din faza de pregătire a proiectului
Operare Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestațiile conform contractului Imposibilitatea efectuării prestațiilor Concedentul trebuie să examineze în detaliu, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului Concesionar de a îndeplini cu succes contractul
Soluții tehnice vechi sau inadecvate Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului Venitul Concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiții contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice
Piață
Înrăutățirea condițiilor economice generale Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate În condițiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate Venituri sub proiecțiile financiare anterioare în faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiții contractuale care să-i asigure condiții de acoperire a riscului.
Schimbări competitive O altă investiție, deja existentă, este extinsă, îmbunătățită sau re- tarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței Concesionarul va încerca să se redreseze financiar împotriva schimbărilor ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, determinate de competiția Concedentului. Concedentul trebuie să se abțină de la măsuri care afectează proiectul în mod discriminatoriu
Competiție Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței Concesionarul trebuie să analizeze cu atenție condițiile de piață. Concedentul trebuie să se abțină de la măsuri care afectează piața
Schimbări demografice O schimbare demografică sau socio- economică afectează cererea pentru prestațiile contractate Venituri sub proiecțiile financiare anterioare Concesionarul are obligația să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri
Inflația Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin ajustări ale prețurilor. Concedentul trebuie să evite ca Concesionarul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăți duble
Risc legal și de politică a Concedentului
Reglementarea Existența unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul Efect asupra costurilor și veniturilor Concesionarul evaluează sistemul de reglementări și ia măsurile necesare
Schimbări legislative/de politică (1) Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra proiectului. Concesionarul va realiza schimbările în așa manieră încât efectul financiar asupra Concedentului să fie minimizat
Schimbări legislative/de politică (2) Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări Concedentul poate diminua riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care Concesionarul este compensat pe baza unei ajustări cu indicele Prețurilor de Consum și numai în baza unei "sume semnificative" pre-agreate
Retragerea sprijinului complementar Concedentul își retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ Consecințe asupra veniturilor Concesionarul va încerca să se redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul proiectelor în care utilizatorul terț este cel care plătește
Activele proiectului
Depreciere tehnică Deprecierea tehnică este mai mare decât cea prevăzută Creșterea costurilor de retehnologizare Concesionarul poate lua măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situații
Forță majoră
Forță majoră Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate Concesionarul poate lua măsuri de asigurare a activelor proiectului și urmărește repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil
Profitabilitatea proiectului
Proiectul se dovedește mai profitabil decât previziunile realizate inițial Balanța de venituri- cheltuieli diferă semnificativ față de previziuni Supra-profituri în favoarea Concesionarului Concedentul trebuie să includă mecanisme de repartizare echitabilă a profiturilor obținute peste limita luată în calcul la stabilirea proiecțiilor financiare

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTIȚIE A RISCURILOR DE PROIECT (Model)
MODELE pentru anunțurile de participare care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI a, în conformitate cu prevederile art 24 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
RAPORT privind contractele de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii atribuite în anul
;
se încarcă...