CAPITOLUL VI Garanția de participare

Art. 41. -

Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în documentația de atribuire următoarele informații:

a) cuantumul garanției de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăși 2% din valoarea estimată a contractului;

b) data până la care trebuie depusă garanția de participare;

c) perioada de valabilitate a garanției de participare.

Art. 42. -

(1) Garanția de participare se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original, în cuantumul, până la data și pentru perioada prevăzute în documentația de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea scrisorii de garanție bancară de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres în documentația de atribuire.

Art. 43. -

Autoritatea contractantă are dreptul de a reține garanția de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 44. -

(1) Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

(2) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Fundamentarea deciziei de concesionare
Elaborarea documentației de atribuire
Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Garanția de participare
Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...