CAPITOLUL III Elaborarea documentației de atribuire

Art. 14. -

(1) După aprobarea studiului de fundamentare, autoritatea contractantă, prin colectivul de coordonare și supervizare prevăzut la art. 4 din prezentele norme, are obligația să asigure întocmirea documentației de atribuire, cu respectarea regulilor de elaborare prevăzute la art. 33 din ordonanța de urgență.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa servicii de consultanță în scopul elaborării documentației de atribuire.

Art. 15. -

În elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă trebuie să respecte prevederile art. 35-39 din ordonanța de urgență.

Art. 16. -

(1) În mod specific pentru contractele de concesiune de lucrări publice și de servicii, caietul de sarcini trebuie să conțină:

a) obiectivele pe termen lung, mediu și imediate ale proiectului;

b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului, inclusiv, dacă este cazul, investițiile pe care concesionarul va fi obligat să le realizeze și termenul de realizare a acestora;

c) descrierea activităților, condiții generale tehnice și de calitate;

d) dacă există, condiții speciale impuse de natura activităților care vor intra în obiectul contractului de concesiune, cum ar fi condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului sau privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului național, condiții privind protejarea secretului de stat, utilizarea unor materiale cu regim special, condiții speciale impuse de acorduri și convenții la care România este parte;

e) propunerea autorității contractante de distribuție a riscurilor de proiect;

f) dacă este cazul, opțiunea concedentului pentru forma de organizare a concesionarului;

g) dacă este cazul, opțiunea pentru crearea unei companii de proiect;

h) clauze financiare și de asigurări;

i) dacă este cazul, regimul bunurilor utilizate și/sau realizate de concesionar în timpul derulării contractului de concesiune;

j) cuantumul garanțiilor care urmează a fi constituite, după caz.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. g), prin companie de proiect se înțelege o societate comercială rezidentă în România, constituită de concedent, prin unități aflate în subordinea sau sub autoritatea sa, și concesionar, funcționând în baza legii și având ca unic scop realizarea obiectivelor concesiunii de lucrări publice sau de servicii.

Art. 17. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța criteriile de calificare și selecție în anunțul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentației de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare și selecție referitoare numai la:

a) situația personală a candidatului sau a ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

c) situația economică și financiară;

d) capacitatea tehnică și/sau profesională;

e) standarde de asigurare a calității;

f) standarde de protecție a mediului.

(3) Aplicarea criteriilor de calificare și selecție se realizează potrivit prevederilor paragrafelor 2-5 din secțiunea a 2-a a cap. V din ordonanța de urgență.

Art. 18. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anunța criteriile de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice și a serviciilor în anunțul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentației de atribuire.

(2) Criteriile de atribuire se pot referi, după caz, la:

a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali;

b) nivelul redevenței;

c) gradul de preluare a riscului de către concesionar;

d) planurile de finanțare și dezvoltare prezentate;

e) nivelul calitativ, tehnic și funcțional al soluțiilor tehnice propuse;

f) modul de asigurare a protecției mediului;

g) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

h) termenele de realizare a unor investiții;

i) durata concesiunii.

(3) Atunci când stabilește criteriile de atribuire a contractului, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criterii care:

a) nu au o legătură directă cu natura și obiectul contractului de concesiune de lucrări publice sau de servicii care urmează să fie atribuit;

b) nu reflectă un avantaj real și evident pe care autoritatea contractantă îl poate obține, în numele său sau al beneficiarilor finali, prin utilizarea criteriului respectiv.

(4) Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Pentru fiecare criteriu autoritatea contractantă are obligația de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanții le oferă sau importanța tehnică/funcțională a soluțiilor propuse.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Fundamentarea deciziei de concesionare
Elaborarea documentației de atribuire
Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Garanția de participare
Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...