CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 57. -

(1) Monitorizarea atribuirii contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii de realizează de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice pe baza informațiilor cuprinse în anunțurile de participare și în rapoartele anuale transmise de autoritățile contractante.

(2) Autoritățile contractante au obligația transmiterii către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.

(3) Informațiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevăzut în anexa nr. 3, de regulă în format electronic sau, în cazuri excepționale, pe suport hârtie, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

Art. 58. -

(1) Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro

(2) Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, autoritatea contractantă având obligația de a solicita numărul de înregistrare pe copia-martor a acestuia.

(3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori conținând informații eronate intră sub incidența prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanța de urgență.

Art. 59. -

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice prelucrează informațiile relevante cuprinse în anunțurile de participare, precum și rapoartele anuale primite de la autoritățile contractante, constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru:

a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b) supravegherea modului de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

c) prevenirea și, după caz, constatarea unor încălcări ale legislației în domeniu.

Art. 60. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (2), concedentul are obligația de a elibera concesionarului documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către acesta și la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data finalizării contractului respectiv.

(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, concedentul având, suplimentar obligațiilor prevăzute la alin. (1), și următoarele obligații:

a) să depună un exemplar la dosarul concesiunii; și

b) să transmită un exemplar Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în scopul monitorizării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Omisiunea transmiterii documentului constatator prevăzut la alin. (2) lit. b) sau transmiterea unui document care conține informații eronate intră sub incidența prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanța de urgență.

(4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în contencios administrativ, potrivit legii.

Art. 61. -

Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:

a) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire ori în procesul de monitorizare a contractelor de concesiune de lucrări publice sau a contractelor de concesiune de servicii;

b) aprobarea unor instrucțiuni și ghiduri de utilizare, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanței de urgență și/sau ale prezentei hotărâri.

Art. 62. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexa nr. 1 la norme este reprodusă în facsimil.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Fundamentarea deciziei de concesionare
Elaborarea documentației de atribuire
Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Garanția de participare
Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...