Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor -
Art. 36.
-

(1) În cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, pe parcursul dialogului desfășurat în etapa a doua a acestei proceduri, comisia de evaluare trebuie să discute și să clarifice, în conformitate și în limitele mandatului acordat de conducătorul autorității contractante, elemente esențiale cum ar fi:

a) identificarea responsabilităților de natură tehnică, financiară și juridică ale concedentului și ale concesionarului;

b) modul de distribuire a riscurilor și beneficiilor între concesionar și concedent, fără ca prin această distribuție să se depășească limita care stabilește distincția dintre contractul de concesiune și contractul de achiziție publică, astfel cum s-a prevăzut la art. 3 alin. (1);

c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, în funcție de condițiile de realizare propuse de participanții la dialog și în măsura în care sunt agreate de autoritatea contractantă;

d) identificarea clară a standardelor de performanță, a facilităților, a echipamentelor care urmează să fie asigurate pe parcursul derulării contractului, precum și a cerințelor de predare la sfârșitul perioadei de contract;

e) modul de efectuare a controlului și identificarea mecanismelor de urmărire a costurilor, calității și siguranței prestațiilor, a relațiilor cu terții, precum și a altor cerințe specifice de operare și întreținere;

f) aranjamentele alternative pentru cazurile în care concesionarul intră în stare de insolvență sau lichidare ori în cazul în care, din motive care nu țin de voința părților, concesiunea încetează înainte de termen;

g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;

h) elemente referitoare la forța de muncă preluată sau angajată pentru realizarea proiectului;

i) clauzele generale ale contractului care urmează să fie încheiat;

j) stabilirea categoriilor de bunuri:

- bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii și care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații concedentului;

- bunuri proprii - acele bunuri care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea concesionarului;

k) alte obiective stabilite de autoritatea contractantă.

(2) În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea niciunei soluții corespunzătoare necesităților sale obiective, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se, implicit, îndeplinite condițiile prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 26 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 27 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 28 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 29 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 30 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 31 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 32 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 33 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 34 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 35 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 36 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 37 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 38 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 39 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 40 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 41 Garanția de participare
Art 42 Garanția de participare
Art 43 Garanția de participare
Art 44 Garanția de participare
Art 45 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 46 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
;
se încarcă...