Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor -
Art. 32.
-

(1) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați, astfel cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire; Jurisprudență

c) realizarea selecției/preselecției candidaților, dacă este cazul;

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți;

h) stabilirea ofertelor admisibile;

i) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire, și stabilirea ofertei câștigătoare;

j) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanța de urgență, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

k) elaborarea raportului procedurii de atribuire, potrivit prevederilor art. 213 alin. (2) din ordonanța de urgență.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), oferta este considerată admisibilă dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) a fost depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele minime de calificare;

c) îndeplinește cerințele caietului de sarcini;

d) nu conține propuneri dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, referitoare la clauzele contractuale;

e) propunerea financiară este realistă și nu implică din partea autorității contractante o contribuție de natură să producă o distribuire majoritară a riscului de exploatare către ea însăși. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 22 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 23 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 24 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 25 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 26 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 27 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 28 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 29 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 30 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 31 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 32 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 33 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 34 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 35 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 36 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 37 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 38 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 39 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 40 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 41 Garanția de participare
Art 42 Garanția de participare
;
se încarcă...