CAPITOLUL V Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor

Art. 26. -

Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanța de urgență.

Art. 27. -

Prin excepție de la prevederile art. 26, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, atunci când, în urma aplicării licitației deschise, licitației restrânse sau a dialogului competitiv, nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost considerată admisibilă.

Art. 28. -

(1) Autoritatea contractantă va aplica procedura de licitație restrânsă sau de licitație deschisă atunci când poate defini clar specificațiile tehnice capabile să-i satisfacă necesitățile și exigențele și poate stabili cu precizie montajul financiar și/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

(2) În cazul în care condițiile prevăzute la alin. (1) nu pot fi îndeplinite, autoritatea contractantă va aplica procedura de dialog competitiv.

Art. 29. -

Pentru aplicarea efectivă a procedurilor de atribuire prevăzute la art. 26, prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile secțiunilor 2-5 ale cap. III din ordonanța de urgență și dispozițiile secțiunilor 1-4 ale cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a desemna, pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2) Membrii comisiei de evaluare trebuie să fie în număr de minimum 5 și se nominalizează, de regulă, din cadrul colectivului de coordonare și supervizare prevăzut la art. 4 alin. (1).

(3) Autoritatea contractantă desemnează, prin hotărâre, ordin sau decizie, președintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă care își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 31. -

(1) Președintele comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii autorității contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experți externi.

(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze atribuțiile și responsabilitățile specifice ale experților care urmează să fie cooptați în comisia de evaluare și să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.

(3) Experții cooptați pot fi nominalizați odată cu numirea comisiei de evaluare, dintre experții externi prevăzuți la art. 4 alin. (2), sau ulterior, în funcție de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora.

(4) Experții cooptați pentru probleme specifice nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă au obligația de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora își exprimă punctul de vedere.

(5) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (4) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor și de stabilire a ofertei/ofertelor câștigătoare. Raportul de specialitate se atașează la raportul de atribuire și devine parte a dosarului de concesiune.

Art. 32. -

(1) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați, astfel cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire; Jurisprudență

c) realizarea selecției/preselecției candidaților, dacă este cazul;

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini sau din documentația descriptivă;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți;

h) stabilirea ofertelor admisibile;

i) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire, și stabilirea ofertei câștigătoare;

j) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanța de urgență, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

k) elaborarea raportului procedurii de atribuire, potrivit prevederilor art. 213 alin. (2) din ordonanța de urgență.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), oferta este considerată admisibilă dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) a fost depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele minime de calificare;

c) îndeplinește cerințele caietului de sarcini;

d) nu conține propuneri dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, referitoare la clauzele contractuale;

e) propunerea financiară este realistă și nu implică din partea autorității contractante o contribuție de natură să producă o distribuire majoritară a riscului de exploatare către ea însăși. Jurisprudență

Art. 33. -

(1) Oferta poate fi considerată inadmisibilă și dacă a fost depusă de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu și-a îndeplinit sau a îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

(2) Modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale se dovedește prin mijloace precum certificatele/documentele prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) din ordonanța de urgență.

Art. 34. -

(1) Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, comisia și experții cooptați au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror alte informații prezentate de candidați/ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidențialitate se sancționează potrivit legii.

(3) Cu excepția ședinței de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia și experții cooptați, după caz.

(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II secțiunea a 8-a din ordonanța de urgență, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât și experților cooptați.

Art. 35. -

(1) Comisia de evaluare și membrii cooptați au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 34 alin. (1) și prin care confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuțiilor specifice în cadrul procesului de evaluare.

(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnați în comisia de evaluare sau unul dintre experții cooptați constată că se află într-o situație de incompatibilitate, atunci acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa din componența comisiei respective cu o altă persoană. Situațiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorității contractante și de către orice altă persoană.

(4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situații, autoritatea contractantă are obligația de a verifica cele semnalate și, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariția unui conflict de interese.

Art. 36. -

(1) În cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, pe parcursul dialogului desfășurat în etapa a doua a acestei proceduri, comisia de evaluare trebuie să discute și să clarifice, în conformitate și în limitele mandatului acordat de conducătorul autorității contractante, elemente esențiale cum ar fi:

a) identificarea responsabilităților de natură tehnică, financiară și juridică ale concedentului și ale concesionarului;

b) modul de distribuire a riscurilor și beneficiilor între concesionar și concedent, fără ca prin această distribuție să se depășească limita care stabilește distincția dintre contractul de concesiune și contractul de achiziție publică, astfel cum s-a prevăzut la art. 3 alin. (1);

c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, în funcție de condițiile de realizare propuse de participanții la dialog și în măsura în care sunt agreate de autoritatea contractantă;

d) identificarea clară a standardelor de performanță, a facilităților, a echipamentelor care urmează să fie asigurate pe parcursul derulării contractului, precum și a cerințelor de predare la sfârșitul perioadei de contract;

e) modul de efectuare a controlului și identificarea mecanismelor de urmărire a costurilor, calității și siguranței prestațiilor, a relațiilor cu terții, precum și a altor cerințe specifice de operare și întreținere;

f) aranjamentele alternative pentru cazurile în care concesionarul intră în stare de insolvență sau lichidare ori în cazul în care, din motive care nu țin de voința părților, concesiunea încetează înainte de termen;

g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;

h) elemente referitoare la forța de muncă preluată sau angajată pentru realizarea proiectului;

i) clauzele generale ale contractului care urmează să fie încheiat;

j) stabilirea categoriilor de bunuri:

- bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii și care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații concedentului;

- bunuri proprii - acele bunuri care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea concesionarului;

k) alte obiective stabilite de autoritatea contractantă.

(2) În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea niciunei soluții corespunzătoare necesităților sale obiective, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se, implicit, îndeplinite condițiile prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.

Art. 37. -

În cazul aplicării procedurii de negociere, comisia de evaluare trebuie să discute și să clarifice, în conformitate și în limitele mandatului acordat de conducătorul autorității contractante, aceleași elemente esențiale cum sunt cele prevăzute la art. 36.

Art. 38. -

(1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(2) În cazul stabilirii ofertei câștigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.

(3) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se atașează la raportul procedurii de atribuire.

Art. 39. -

Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanța de urgență.

Art. 40. -

Raportul procedurii de atribuire, precum și, după caz, rapoartele elaborate pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate se înaintează conducătorului autorității contractante spre aprobare, conform atribuțiilor legale ce îi revin.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Fundamentarea deciziei de concesionare
Elaborarea documentației de atribuire
Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Garanția de participare
Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...