Ministerul Economiei și Finanțelor

Norma privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană din 19.10.2007

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 noiembrie 2007 până la 04 februarie 2016, fiind abrogat prin Ordin 101/2016 și înlocuit de Normă 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) călătorul nu este stabilit în Comunitatea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Comunității Europene. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat astfel în pașaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

b) bunurile sunt transportate în afara Comunității Europene înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea;

c) valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obținut în prima zi lucrătoare din luna octombrie și valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor;

d) bunurile sunt cumpărate de la magazinele din rețeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată;

e) dovada exportului se va face prin factura purtând viza biroului vamal de ieșire din Comunitatea Europeană.

CAPITOLUL II Condiții de restituire

Art. 2. -

(1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată poate fi efectuată în cazul în care sunt îndeplinite condițiile generale prevăzute la art. 1.

(2) Bunurile trebuie să fie cumpărate de la magazinele din rețeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată.

(3) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată este limitat pentru bunurile achiziționate de la același magazin a căror valoare globală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform facturii, este superioară plafonului prevăzut la art. 1 lit. c).

(4) Cumpărătorul străin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente mai multor facturi dacă suma bunurilor/serviciilor din fiecare factură este superioară plafonului prevăzut la art. 1 lit. c).

Art. 3. -

(1) Pentru livrările de bunuri către cumpărătorii nestabiliți în Comunitatea Europeană care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 magazinul autorizat are obligația:

a) să emită o factură, conform art. 155 din Codul fiscal;

b) să emită și să completeze în două exemplare formularul "Document de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană", al cărui model este prezentat în anexa nr. 1. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată împreună cu originalul facturii vor fi înmânate cumpărătorului nestabilit în Comunitatea Europeană, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la magazinul autorizat.

(2) Magazinul autorizat poate fi o unitate comercială de sine stătătoare ori un punct de lucru al unei unități comerciale.

(3) Cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană trebuie să prezinte biroului vamal de ieșire din Comunitatea Europeană bunurile cumpărate, însoțite de originalul facturii, al documentului care atestă achitarea contravalorii bunurilor și al documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(4) În vederea vizării documentelor prevăzute mai sus, cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană trebuie să se prezinte la:

a) biroul vamal de ieșire din România, dacă are ca destinație directă o țară terță;

b) biroul vamal de ieșire din ultimul stat membru, dacă are ca destinație o țară terță via alt stat membru. În cazul în care cumpărătorul părăsește teritoriul comunitar pe cale aeriană, cu escală în alt stat membru, pentru bagajele de mână se va prezenta la biroul vamal de ieșire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cală, la biroul vamal de ieșire din România.

(5) Organele vamale verifică:

a) concordanța dintre datele prevăzute în documentul de restituire referitoare la cumpărător și datele din pașaport, carte de identitate sau alt document recunoscut ca document de identitate;

b) concordanța dintre datele prevăzute în documentul de restituire și factură;

c) concordanța dintre datele înscrise în factură și bunurile prezentate;

d) încadrarea în termenul prevăzut la art. 1 lit. b).

(6) Certificarea ieșirii bunurilor din Comunitatea Europeană poate fi refuzată de organele vamale dacă:

a) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile menționate în factură;

b) valoarea bunurilor din factura emisă de vânzător nu depășește plafonul prevăzut la art. 1 lit. c).

(7) După verificare, organele vamale vizează, prin ștampilare, documentul de restituire a taxei pe valoarea adăugată și factura, pe care le returnează cumpărătorului nestabilit în Comunitatea Europeană.

CAPITOLUL III Procedura de restituire

Art. 4. -

(1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană se efectuează de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct către cumpărători sau prin intermediul unor unități specializate în restituirea taxei pe valoarea adăugată, stabilite în România sau în alt stat membru, denumite în continuare unități specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată decât pentru bunurile vândute în propria unitate.

(2) Restituirea directă către cumpărătorii nestabiliți în Comunitatea Europeană se efectuează de către magazinele autorizate pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieșire din Comunitatea Europeană și a unei copii de pe factura vizată de același birou vamal. Taxa pe valoarea adăugată se restituie integral, fără a se reține un comision. Restituirea se poate efectua atât către cumpărătorul nestabilit în Comunitatea Europeană, cât și către orice altă persoană împuternicită de acesta care prezintă documentele prevăzute mai sus. Taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană se recuperează de către magazinul autorizat de la bugetul de stat, prin înscrierea în rândul 22 din decontul de TVA, fiind justificată cu documentul de restituire în original vizat de biroul vamal de ieșire din Comunitatea Europeană și copia de pe factura vizată de același birou vamal.

(3) Unitățile specializate rambursează taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană care au cumpărat bunuri din magazine autorizate din România, direct sau prin intermediari agreați. Unitățile specializate vor reține din taxa pe valoarea adăugată de restituit un comision pentru activitatea desfășurată. Comisionul reținut este scutit de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 și art. 145 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal. Restituirea taxei pe valoarea adăugată de către unitățile specializate se realizează pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieșire din Comunitatea Europeană și a unei copii de pe factura vizată de același birou vamal. Unitatea specializată va transmite aceste documente, precum și dovada restituirii taxei, exclusiv comisionul reținut, fiecărui magazin autorizat care a efectuat vânzarea bunurilor. Unitatea specializată va reține copii de pe documentul de restituire vizat de biroul vamal de ieșire din Comunitatea Europeană și de pe factura vizată de același birou vamal. Magazinul, după primirea documentelor justificative, va achita integral unității specializate suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, înscrisă în documentul de restituire. Suma achitată unității specializate va fi recuperată de magazin de la bugetul statului, prin includerea la rândul 22 din decontul de TVA.

(4) Magazinele autorizate și unitățile specializate pot restitui taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană în numerar, prin mandat poștal sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpărător. Orice comisioane bancare sau poștale legate de transferul banilor se vor suporta de către cumpărător.

CAPITOLUL IV Procedura de autorizare a magazinelor care efectuează
vânzarea și restituirea taxei pe valoarea adăugată

Art. 5. -

Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană și restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor vândute în propria unitate se realizează de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal contribuabilii sau, după caz, de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București. Autorizațiile emise sunt valabile 5 ani calendaristici, începând cu data obținerii autorizării. După expirarea acestui termen, unitățile care doresc să fie autorizate trebuie să solicite o altă autorizație.

Art. 6. -

(1) Magazinele din rețeaua de vânzare cu amănuntul trebuie să fie autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană, cât și pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări. Magazinele, dacă sunt unități de sine stătătoare, sau unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie să depună o cerere de autorizare la organele fiscale prevăzute la art. 5, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Cererea va fi semnată de persoanele care angajează legal unitatea solicitantă și va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

b) copie de pe documentul care atestă declararea sediului secundar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află magazinul pentru care se solicită autorizarea, dacă acesta este doar un punct de lucru;

c) copie de pe documentele de achiziționare și înregistrare în evidența unității a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicită autorizarea.

(3) În situația în care unitățile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc să autorizeze și alte magazine, trebuie să solicite pentru acestea o altă autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.

(4) Organele fiscale vor soluționa cererile de autorizare depuse în termen de 30 de zile, vor aproba și vor emite autorizații conform modelului din anexa nr. 3. Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicată unității solicitante.

(5) Organul fiscal emitent are obligația de a ține evidența autorizațiilor emise.

(6) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București care au eliberat autorizații vor transmite, în termen de 3 zile de la autorizare, organelor fiscale interesate, în a căror rază teritorială se află amplasate magazinele aparținând unității autorizate, lista cuprinzând unitățile comerciale și magazinele care au fost autorizate.

(7) După obținerea autorizației, magazinul va afișa la loc vizibil sigla "TAX FREE". Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule, având înălțimea de minimum 5 cm.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 7. -

(1) Autorizațiile emise în baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 528/2004 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în România, prin care s-au autorizat magazinele care efectuează vânzarea și restituirea taxei pe valoarea adăugată, își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului prevăzut în acestea.

(2) Pentru bunurile achiziționate înainte de data aderării care nu au fost transportate în afara teritoriului României până la aderare, precum și pentru bunurile achiziționate după data aderării, din magazinele autorizate în baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 528/2004, cumpărătorii nestabiliți în Comunitatea Europeană pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adăugată dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) dețin documentul de restituire prevăzut în normele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 528/2004, în original, vizat de biroul vamal de ieșire din Comunitatea Europeană, și copie de pe factura vizată de același birou vamal;

b) valoarea globală a bunurilor achiziționate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, depășește 250 de lei.

(3) Restituirea prevăzută la alin. (2) poate fi solicitată numai de la magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor. Magazinele pot restitui taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană dacă se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), chiar dacă în cursul anului 2007 le-au expirat autorizațiile eliberate în baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 528/2004.

(4) Magazinele autorizate care restituie taxa pe valoarea adăugată conform alin. (2) vor aplica procedura prevăzută la art. 4 alin. (2).

Art. 8. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

DOCUMENT
de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliți în Comunitatea Europeană
Nr. .............. data ....................

1. Valoarea bunurilor din factura nr. . . . . . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . . . . .
2. Valoarea taxei pe valoarea adăugată de restituit
CUMPĂRĂTOR VÂNZĂTOR
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Numărul pașaportului/actului de identitate . . . . . 3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . .
4. Țara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . Semnătura și ștampila
MODALITATEA DE RESTITUIRE*)
[ ] NUMERAR
[ ] ÎN CONTUL NR.
[ ] PRIN MANDAT POȘTAL
*) Se bifează și se completează rubrica dorită.
CONFIRMAREA DE CĂTRE BIROUL VAMAL DE IEȘIRE DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ A EXPORTULUI
Data . . . . . . . . . Ștampila

ANEXA Nr. 2 la norme

CERERE
de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri pentru care se
acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor
nestabiliți în Comunitatea Europeană, precum și pentru restituirea taxei
pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea societății), cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul/sectorul. . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . , cod poștal . . . . . . . . . . . . , cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . , posesor al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (actul de identitate), seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
având funcția de . . . . . . . . . . . . . . , solicit eliberarea autorizației pentru magazinele din:
. . . . . . . . . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . .
Semnătura și ștampila Data . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la norme

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Organul fiscal emitent ..................................

AUTORIZAȚIE
Nr. .......................... din data ........................

Se autorizează . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea societății), cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . , cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . ., să efectueze vânzări de bunuri cumpărătorilor care nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană, care beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată, și să restituie taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor vânzări prin următoarele magazine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor menționa denumirea și adresa exactă ale fiecărui magazin)
Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . . . , înregistrată sub nr. . . . . . . . . . . . . . . , și a documentației prezentate.
Termen de valabilitate: 5 ani calendaristici de la data eliberării.
Conducător organ fiscal emitent,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...