Guvernul României

Norma de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România din 26.09.2007

Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 octombrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare, definiții și dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme stabilesc cadrul de aplicare în România a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.

(2) Prezentele norme se aplică transporturilor rutiere de mărfuri periculoase efectuate pe teritoriul României, activităților de control efectuate în transportul rutier de mărfuri periculoase la vehiculele care circulă sau intră pe teritoriul României dintr-o altă țară, controalelor activităților desfășurate de întreprinderi așa cum sunt definite în prezenta hotărâre.

(3) Prezentele norme nu se aplică transportului de mărfuri periculoase cu vehicule aparținând instituțiilor publice componente ale sistemului național de apărare sau aflate în responsabilitatea acestora.

(4) Transporturile de mărfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere aparținând instituțiilor publice componente ale sistemului național de apărare se vor executa corespunzător normelor proprii elaborate de acestea, potrivit legislației în vigoare.

Art. 2. -

(1) Prezentele norme nu limitează dreptul autorităților competente de a emite, cu respectarea legislației comunitare, reglementări privind:

a) transportul național și internațional de mărfuri periculoase pe teritoriul României, efectuat cu vehicule care nu intră sub incidența prezentelor norme;

b) regulamentele de circulație rutieră specifice transportului național și internațional de mărfuri periculoase.

(2) Domeniul de aplicare al reglementărilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi extins.

(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) încetează să se aplice dacă alte măsuri similare devin obligatorii potrivit dispozițiilor comunitare.

Art. 3. -

(1) În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) A.D.R. - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, actualizat cu amendamentele ulterioare;

b) vehicul - orice fel de autovehicul rutier, complet sau incomplet, având cel puțin 4 roți și o viteză maximă proiectată de peste 25 km/oră, precum și remorcile acestuia, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a mașinilor mobile;

c) mărfuri periculoase - acele substanțe și obiecte al căror transport rutier este interzis sau este autorizat numai în anumite împrejurări, potrivit anexelor A și B la A.D.R.;

d) transport - orice operațiune de transport rutier efectuată de un vehicul, integral sau parțial pe drumurile publice din România, inclusiv operațiunile de încărcare și descărcare a mărfurilor periculoase prevăzute în anexele A și B la A.D.R., cu excepția operațiunilor efectuate integral în perimetrul unei zone închise;

e) întreprindere - orice persoană fizică sau juridică, cu ori fără scop lucrativ, orice asociație sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu ori fără scop lucrativ, și orice organism aflat în subordinea unei autorități publice, care are personalitate juridică sau depinde de o autoritate care are personalitate juridică/care transportă, încarcă ori descarcă mărfuri periculoase sau determină transportul acestora, precum și cele care depozitează temporar, colectează, ambalează sau livrează astfel de mărfuri ca parte a operațiunii de transport și care sunt stabilite pe teritoriul României ori desfășoară pe teritoriul României astfel de activități;

f) control - orice activitate de control, inspecție, verificare sau formalitate îndeplinite de autoritățile competente în scopul asigurării siguranței în transportul de mărfuri periculoase.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu cele prevăzute în cap. 1.2 din anexa A la A.D.R.

Art. 4. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 12, mărfurile periculoase al căror transport este interzis potrivit anexelor A și B la A.D.R. nu vor fi transportate rutier.

(2) Transportul celorlalte mărfuri periculoase enumerate în anexa A la A.D.R. este autorizat în condițiile respectării prevederilor anexelor A și B la A.D.R., în special în ceea ce privește:

a) ambalarea și etichetarea mărfurilor în cauză; și

b) construcția, echipamentul și exploatarea corespunzătoare a vehiculului care transportă mărfurile în cauză.

CAPITOLUL II Derogări, restricții și exceptări

Art. 5. -

(1) Pentru transportul de mărfuri periculoase în trafic național, efectuat cu vehicule înmatriculate în România, pot fi adoptate dispoziții suplimentare față de cele prevăzute în anexele A și B la A.D.R., dacă acestea sunt conforme cu Recomandările Organizației Națiunilor Unite privind transportul de mărfuri periculoase.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) pot fi valabile cel mult până când anexele A și B la A.D.R. vor prelua prin revizuire aceste recomandări.

(3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor A.D.R., informează Comisia Europeană despre dispozițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 6. -

(1) Fără a aduce atingere legislației comunitare, mai ales celei privind accesul la piață, România își păstrează dreptul de a reglementa sau de a interzice transportul anumitor mărfuri periculoase pe teritoriul său, strict pentru alte rațiuni decât cele de siguranță pe perioada transportului, cum ar fi rațiuni de siguranță națională, de prohibiție a deținerii sau utilizării acestora, ori de protecție a mediului.

(2) Orice reglementări impuse potrivit alin. (1) vehiculelor care efectuează un transport internațional se adoptă potrivit prevederilor cap. 1.9 din anexa A la A.D.R., se limitează ca domeniu și arie de aplicare, se aplică atât transporturilor naționale, cât și internaționale și nu pot da naștere niciunei discriminări.

Art. 7. -

Cu excepția cerințelor privitoare la construcție, pot fi adoptate dispoziții mai stricte în privința transportului rutier național de mărfuri periculoase efectuat cu vehicule înmatriculate în România.

Art. 8. -

În cazul în care Ministerul Transporturilor consideră că dispozițiile aplicabile privind siguranța transporturilor rutiere de mărfuri periculoase sunt insuficiente pentru a limita pericolele generate de transport în cazul unui eveniment și dacă există nevoia urgentă de a se întreprinde o acțiune, atunci, în faza de planificare, această instituție notifică Comisia Europeană despre măsurile pe care își propune să le ia, urmând ca aceste măsuri să fie aplicate numai după obținerea acceptului Comisiei Europene.

Art. 9. -

Fără a aduce atingere prevederilor art. 25, în cazul operațiunilor de transport multimodal care implică, pe lângă transportul rutier, transportul maritim sau aerian, dacă mărfurile periculoase sunt clasificate, ambalate și etichetate potrivit cerințelor reglementărilor privind transportul maritim ori aerian al mărfurilor periculoase, atunci cerințele prezentelor norme privind clasificarea, ambalarea și etichetarea se consideră îndeplinite.

Art. 10. -

Prin excepție de la dispozițiile din anexele A și B la A.D.R. referitoare la limba utilizată în marcajele și documentația relevantă, la transportul rutier de mărfuri periculoase în trafic național poate fi utilizată doar limba română.

Art. 11. -

Echipamentele sub presiune transportabile pot fi utilizate în condițiile legislației în vigoare.

Art. 12. -

(1) Ministerul Transporturilor poate autoriza desfășurarea unei operațiuni ad-hoc de transport rutier de mărfuri periculoase în trafic intern, care este fie interzisă prin anexa A sau B la A.D.R., fie este efectuată în condiții diferite de cele prevăzute în aceste anexe, cu condiția ca această operațiune ad-hoc de transport să nu aducă atingere siguranței sau securității și să fie clar limitată în timp și scop.

(2) Pe perioade ce nu pot depăși 5 ani, Ministerul Transporturilor poate adopta, în condițiile legii, anumite derogări temporare de la respectarea anexelor A și B la A.D.R., cu respectarea prevederilor cap. 1.5 din anexa A la A.D.R. și în urma notificării Comisiei Europene.

(3) Derogările temporare prevăzute la alin. (2) nu pot fi reînnoite.

Art. 13. -

(1) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulație în statele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate să efectueze transporturi internaționale de mărfuri periculoase pe teritoriul României dacă transporturile în cauză respectă prevederile Directivei nr. 94/55/CE, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulație în alte state decât cele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate să efectueze transporturi internaționale de mărfuri periculoase pe teritoriul României dacă transporturile în cauză respectă prevederile A.D.R.

Art. 14. -

Derogările prevăzute în prezentul capitol se completează cu cele prevăzute în secțiunea 1.1.3 și în cap. 1.6 și 3.4 din anexa A la A.D.R.

CAPITOLUL III Atribuții și obligații

Art. 15. -

(1) Autoritățile administrației publice au următoarele atribuții:

I. Ministerul Transporturilor:

a) reglementarea condițiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în condiții de securitate, siguranță a transportului și protecție a mediului;

b) reglementarea condițiilor de omologare, agreare și efectuare a inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase; Puneri în aplicare (1)

c) reglementarea pregătirii profesionale a conducătorilor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase și a consilierilor de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, precum și acordarea și recunoașterea certificatelor de pregătire profesională ale acestora;

d) stabilirea, împreună cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative și, după caz, cu autoritățile administrației publice locale, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a modului de semnalizare a lor;

e) controlul în transportul rutier de mărfuri periculoase;

f) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

II. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare:

a) reglementarea și controlul condițiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive în condiții de securitate, siguranță a transportului și protecție a mediului;

b) stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative și, după caz, cu autoritățile publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive;

c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

III. Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile:

a) eliberarea și controlul deținerii acordului și/sau a autorizației de mediu pentru operatorii economici care ambalează, depozitează în vederea expedierii, încarcă, descarcă și/sau transportă mărfuri periculoase;

b) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

IV. Ministerul Economiei și Finanțelor:

a) reglementarea condițiilor de construcție, probe, omologare, marcare a tipului și verificare periodică pentru ambalajele și recipientele destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase;

b) elaborarea normelor privind omologarea și verificarea periodică a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul rutier de mărfuri periculoase;

c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

V. Ministerul Internelor și Reformei Administrative:

a) intervenția operativă în caz de eveniment sau de iminență a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase;

b) stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor și, după caz, cu autoritățile administrației publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a modului de semnalizare a lor;

c) elaborarea, împreună cu autoritățile publice locale, a planurilor de alarmare și intervenție în caz de poluare accidentală a mediului în timpul transportului mărfurilor periculoase;

d) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

e) elaborarea și controlul respectării de către unitățile și structurile din subordine sau coordonare, a normelor prevăzute la art. 1 alin. (4);

VI. autoritățile administrației publice locale:

a) stabilirea, împreună cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare;

b) elaborarea unor programe locale de alarmare și intervenție în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase;

c) stabilirea locurilor unde încărcarea, descărcarea și/sau parcarea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase sunt interzise sau autorizate numai în anumite condiții;

d) participarea la organizarea intervenției pentru limitarea efectelor evenimentelor grave provocate în timpul transportului mărfurilor periculoase;

VII. Ministerul Apărării, pentru:

- elaborarea și controlul respectării de către unitățile și instituțiile din subordine a normelor prevăzute la art. 1 alin. (4);

VIII. Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase, pentru:

a) elaborarea normelor privind clasificarea, ambalarea, etichetarea, încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase, precum și a celor privind compatibilitatea ambalajelor destinate transportului mărfurilor periculoase;

b) omologarea și recunoașterea omologării ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase;

c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice prevăzute la alin. (1) vor emite sau actualiza reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prezentelor norme în domeniul lor de activitate.

(3) Autoritățile publice prevăzute la alin. (1) comunică Ministerului Transporturilor textele reglementărilor elaborate potrivit alin. (2) în vederea notificării Comisiei Europene.

Art. 16. -

(1) Obligațiile principalilor factori implicați în transportul de mărfuri periculoase, respectiv expeditorul, transportatorul și destinatarul, sunt stabilite în secțiunile 1.4.1 și 1.4.2 din anexa A la A.D.R.

(2) Obligațiile celorlalți factori implicați în transportul de mărfuri periculoase, respectiv încărcătorul, ambalatorul, încărcătorul de cisterne și operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile, sunt stabilite în secțiunile 1.4.1 și 1.4.3 din anexa A la A.D.R.

Art. 17. -

(1) Întreprinderile care încarcă, transportă sau descarcă mărfuri periculoase au obligația de a desemna pentru fiecare punct de lucru câte un consilier de siguranță, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare.

(2) Consilierii de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase trebuie să fie deținători ai unui certificat de consilier de siguranță valabil, obținut potrivit reglementărilor în vigoare care transpun prevederile secțiunii 1.8.3 din anexa A la A.D.R.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...