Guvernul României

Norma de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România din 26.09.2007

Modificări (...), Puneri în aplicare (2), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 octombrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare, definiții și dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme stabilesc cadrul de aplicare în România a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.

(2) Prezentele norme se aplică transporturilor rutiere de mărfuri periculoase efectuate pe teritoriul României, activităților de control efectuate în transportul rutier de mărfuri periculoase la vehiculele care circulă sau intră pe teritoriul României dintr-o altă țară, controalelor activităților desfășurate de întreprinderi așa cum sunt definite în prezenta hotărâre.

(3) Prezentele norme nu se aplică transportului de mărfuri periculoase cu vehicule aparținând instituțiilor publice componente ale sistemului național de apărare sau aflate în responsabilitatea acestora.

(4) Transporturile de mărfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere aparținând instituțiilor publice componente ale sistemului național de apărare se vor executa corespunzător normelor proprii elaborate de acestea, potrivit legislației în vigoare.

Art. 2. -

(1) Prezentele norme nu limitează dreptul autorităților competente de a emite, cu respectarea legislației comunitare, reglementări privind:

a) transportul național și internațional de mărfuri periculoase pe teritoriul României, efectuat cu vehicule care nu intră sub incidența prezentelor norme;

b) regulamentele de circulație rutieră specifice transportului național și internațional de mărfuri periculoase.

(2) Domeniul de aplicare al reglementărilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi extins.

(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) încetează să se aplice dacă alte măsuri similare devin obligatorii potrivit dispozițiilor comunitare.

Art. 3. -

(1) În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) A.D.R. - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, actualizat cu amendamentele ulterioare;

b) vehicul - orice fel de autovehicul rutier, complet sau incomplet, având cel puțin 4 roți și o viteză maximă proiectată de peste 25 km/oră, precum și remorcile acestuia, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a mașinilor mobile;

c) mărfuri periculoase - acele substanțe și obiecte al căror transport rutier este interzis sau este autorizat numai în anumite împrejurări, potrivit anexelor A și B la A.D.R.;

d) transport - orice operațiune de transport rutier efectuată de un vehicul, integral sau parțial pe drumurile publice din România, inclusiv operațiunile de încărcare și descărcare a mărfurilor periculoase prevăzute în anexele A și B la A.D.R., cu excepția operațiunilor efectuate integral în perimetrul unei zone închise;

e) întreprindere - orice persoană fizică sau juridică, cu ori fără scop lucrativ, orice asociație sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu ori fără scop lucrativ, și orice organism aflat în subordinea unei autorități publice, care are personalitate juridică sau depinde de o autoritate care are personalitate juridică/care transportă, încarcă ori descarcă mărfuri periculoase sau determină transportul acestora, precum și cele care depozitează temporar, colectează, ambalează sau livrează astfel de mărfuri ca parte a operațiunii de transport și care sunt stabilite pe teritoriul României ori desfășoară pe teritoriul României astfel de activități;

f) control - orice activitate de control, inspecție, verificare sau formalitate îndeplinite de autoritățile competente în scopul asigurării siguranței în transportul de mărfuri periculoase.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu cele prevăzute în cap. 1.2 din anexa A la A.D.R.

Art. 4. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 12, mărfurile periculoase al căror transport este interzis potrivit anexelor A și B la A.D.R. nu vor fi transportate rutier.

(2) Transportul celorlalte mărfuri periculoase enumerate în anexa A la A.D.R. este autorizat în condițiile respectării prevederilor anexelor A și B la A.D.R., în special în ceea ce privește:

a) ambalarea și etichetarea mărfurilor în cauză; și

b) construcția, echipamentul și exploatarea corespunzătoare a vehiculului care transportă mărfurile în cauză.

CAPITOLUL II Derogări, restricții și exceptări

Art. 5. -

(1) Pentru transportul de mărfuri periculoase în trafic național, efectuat cu vehicule înmatriculate în România, pot fi adoptate dispoziții suplimentare față de cele prevăzute în anexele A și B la A.D.R., dacă acestea sunt conforme cu Recomandările Organizației Națiunilor Unite privind transportul de mărfuri periculoase.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) pot fi valabile cel mult până când anexele A și B la A.D.R. vor prelua prin revizuire aceste recomandări.

(3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor A.D.R., informează Comisia Europeană despre dispozițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 6. -

(1) Fără a aduce atingere legislației comunitare, mai ales celei privind accesul la piață, România își păstrează dreptul de a reglementa sau de a interzice transportul anumitor mărfuri periculoase pe teritoriul său, strict pentru alte rațiuni decât cele de siguranță pe perioada transportului, cum ar fi rațiuni de siguranță națională, de prohibiție a deținerii sau utilizării acestora, ori de protecție a mediului.

(2) Orice reglementări impuse potrivit alin. (1) vehiculelor care efectuează un transport internațional se adoptă potrivit prevederilor cap. 1.9 din anexa A la A.D.R., se limitează ca domeniu și arie de aplicare, se aplică atât transporturilor naționale, cât și internaționale și nu pot da naștere niciunei discriminări.

Art. 7. -

Cu excepția cerințelor privitoare la construcție, pot fi adoptate dispoziții mai stricte în privința transportului rutier național de mărfuri periculoase efectuat cu vehicule înmatriculate în România.

Art. 8. -

În cazul în care Ministerul Transporturilor consideră că dispozițiile aplicabile privind siguranța transporturilor rutiere de mărfuri periculoase sunt insuficiente pentru a limita pericolele generate de transport în cazul unui eveniment și dacă există nevoia urgentă de a se întreprinde o acțiune, atunci, în faza de planificare, această instituție notifică Comisia Europeană despre măsurile pe care își propune să le ia, urmând ca aceste măsuri să fie aplicate numai după obținerea acceptului Comisiei Europene.

Art. 9. -

Fără a aduce atingere prevederilor art. 25, în cazul operațiunilor de transport multimodal care implică, pe lângă transportul rutier, transportul maritim sau aerian, dacă mărfurile periculoase sunt clasificate, ambalate și etichetate potrivit cerințelor reglementărilor privind transportul maritim ori aerian al mărfurilor periculoase, atunci cerințele prezentelor norme privind clasificarea, ambalarea și etichetarea se consideră îndeplinite.

Art. 10. -

Prin excepție de la dispozițiile din anexele A și B la A.D.R. referitoare la limba utilizată în marcajele și documentația relevantă, la transportul rutier de mărfuri periculoase în trafic național poate fi utilizată doar limba română.

Art. 11. -

Echipamentele sub presiune transportabile pot fi utilizate în condițiile legislației în vigoare.

Art. 12. -

(1) Ministerul Transporturilor poate autoriza desfășurarea unei operațiuni ad-hoc de transport rutier de mărfuri periculoase în trafic intern, care este fie interzisă prin anexa A sau B la A.D.R., fie este efectuată în condiții diferite de cele prevăzute în aceste anexe, cu condiția ca această operațiune ad-hoc de transport să nu aducă atingere siguranței sau securității și să fie clar limitată în timp și scop.

(2) Pe perioade ce nu pot depăși 5 ani, Ministerul Transporturilor poate adopta, în condițiile legii, anumite derogări temporare de la respectarea anexelor A și B la A.D.R., cu respectarea prevederilor cap. 1.5 din anexa A la A.D.R. și în urma notificării Comisiei Europene.

(3) Derogările temporare prevăzute la alin. (2) nu pot fi reînnoite.

Art. 13. -

(1) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulație în statele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate să efectueze transporturi internaționale de mărfuri periculoase pe teritoriul României dacă transporturile în cauză respectă prevederile Directivei nr. 94/55/CE, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Vehiculele înmatriculate sau puse în circulație în alte state decât cele membre ale Uniunii Europene sunt autorizate să efectueze transporturi internaționale de mărfuri periculoase pe teritoriul României dacă transporturile în cauză respectă prevederile A.D.R.

Art. 14. -

Derogările prevăzute în prezentul capitol se completează cu cele prevăzute în secțiunea 1.1.3 și în cap. 1.6 și 3.4 din anexa A la A.D.R.

CAPITOLUL III Atribuții și obligații

Art. 15. -

(1) Autoritățile administrației publice au următoarele atribuții:

I. Ministerul Transporturilor:

a) reglementarea condițiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în condiții de securitate, siguranță a transportului și protecție a mediului;

b) reglementarea condițiilor de omologare, agreare și efectuare a inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase; Puneri în aplicare (1)

c) reglementarea pregătirii profesionale a conducătorilor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase și a consilierilor de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, precum și acordarea și recunoașterea certificatelor de pregătire profesională ale acestora;

d) stabilirea, împreună cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative și, după caz, cu autoritățile administrației publice locale, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a modului de semnalizare a lor;

e) controlul în transportul rutier de mărfuri periculoase;

f) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

II. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare:

a) reglementarea și controlul condițiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive în condiții de securitate, siguranță a transportului și protecție a mediului;

b) stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative și, după caz, cu autoritățile publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive;

c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

III. Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile:

a) eliberarea și controlul deținerii acordului și/sau a autorizației de mediu pentru operatorii economici care ambalează, depozitează în vederea expedierii, încarcă, descarcă și/sau transportă mărfuri periculoase;

b) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

IV. Ministerul Economiei și Finanțelor:

a) reglementarea condițiilor de construcție, probe, omologare, marcare a tipului și verificare periodică pentru ambalajele și recipientele destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase;

b) elaborarea normelor privind omologarea și verificarea periodică a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul rutier de mărfuri periculoase;

c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

V. Ministerul Internelor și Reformei Administrative:

a) intervenția operativă în caz de eveniment sau de iminență a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase;

b) stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor și, după caz, cu autoritățile administrației publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a modului de semnalizare a lor;

c) elaborarea, împreună cu autoritățile publice locale, a planurilor de alarmare și intervenție în caz de poluare accidentală a mediului în timpul transportului mărfurilor periculoase;

d) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun;

e) elaborarea și controlul respectării de către unitățile și structurile din subordine sau coordonare, a normelor prevăzute la art. 1 alin. (4);

VI. autoritățile administrației publice locale:

a) stabilirea, împreună cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare;

b) elaborarea unor programe locale de alarmare și intervenție în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase;

c) stabilirea locurilor unde încărcarea, descărcarea și/sau parcarea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase sunt interzise sau autorizate numai în anumite condiții;

d) participarea la organizarea intervenției pentru limitarea efectelor evenimentelor grave provocate în timpul transportului mărfurilor periculoase;

VII. Ministerul Apărării, pentru:

- elaborarea și controlul respectării de către unitățile și instituțiile din subordine a normelor prevăzute la art. 1 alin. (4);

VIII. Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase, pentru:

a) elaborarea normelor privind clasificarea, ambalarea, etichetarea, încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase, precum și a celor privind compatibilitatea ambalajelor destinate transportului mărfurilor periculoase;

b) omologarea și recunoașterea omologării ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase;

c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale care au atribuții potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum și stabilirea și aplicarea măsurilor ce se impun.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice prevăzute la alin. (1) vor emite sau actualiza reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prezentelor norme în domeniul lor de activitate.

(3) Autoritățile publice prevăzute la alin. (1) comunică Ministerului Transporturilor textele reglementărilor elaborate potrivit alin. (2) în vederea notificării Comisiei Europene.

Art. 16. -

(1) Obligațiile principalilor factori implicați în transportul de mărfuri periculoase, respectiv expeditorul, transportatorul și destinatarul, sunt stabilite în secțiunile 1.4.1 și 1.4.2 din anexa A la A.D.R.

(2) Obligațiile celorlalți factori implicați în transportul de mărfuri periculoase, respectiv încărcătorul, ambalatorul, încărcătorul de cisterne și operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile, sunt stabilite în secțiunile 1.4.1 și 1.4.3 din anexa A la A.D.R.

Art. 17. -

(1) Întreprinderile care încarcă, transportă sau descarcă mărfuri periculoase au obligația de a desemna pentru fiecare punct de lucru câte un consilier de siguranță, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare.

(2) Consilierii de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase trebuie să fie deținători ai unui certificat de consilier de siguranță valabil, obținut potrivit reglementărilor în vigoare care transpun prevederile secțiunii 1.8.3 din anexa A la A.D.R.

(3) Conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie deținători ai unui certificat A.D.R. valabil, obținut potrivit reglementărilor în vigoare care transpun prevederile secțiunilor 8.2.1 și 8.2.2 din anexa B la A.D.R.

Art. 18. -

(1) Personalul utilizat la operarea cu mărfuri periculoase, altul decât cel prevăzut la art. 17, trebuie să fie instruit potrivit prevederilor cap. 1.3 din anexa A la A.D.R. și ale secțiunii 8.2.3 din anexa B la A.D.R.

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) poate face parte din pregătirea pentru protecția muncii și se face cu ocazia angajării, primirii de responsabilități pe linia transportului de mărfuri periculoase și periodic, la intervale de maximum un an.

(3) Instruirea prevăzută la alin. (1) se înregistrează în dosarul personal al angajatului.

Art. 19. - Jurisprudență

Pe lângă obligațiile prevăzute în alte acte normative, vehiculele utilizate pentru transportul rutier de mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:

a) să corespundă prevederilor cap. 8.1 din anexa B la A.D.R.;

b) să fie placardate potrivit cap. 5.3 din anexa A la A.D.R.;

c) să dețină certificat de agreare, dacă acest lucru este impus de reglementările în vigoare care transpun prevederile părții 9 din anexa B la A.D.R.

Art. 20. -

Întreprinderile care operează cu mărfurile periculoase de mare risc prevăzute în tabelul 1.10.5 din anexa A la A.D.R. trebuie să respecte prevederile cap. 1.10 din anexa A la A.D.R.

Art. 21. -

(1) Pentru a putea fi încărcate în vehicule în vederea transportului, mărfurile periculoase trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie admise la transportul rutier potrivit cap. 2.2 și tabelului A din cap. 3.2 din anexa A la A.D.R.;

b) să fie clasificate complet potrivit prevederilor părții a 2-a din anexa A la A.D.R.;

c) să fie ambalate în ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor părții a 4-a și cap. 5.1 din anexa A la A.D.R.;

d) să fie marcate și etichetate potrivit cap. 5.2 din anexa A la A.D.R.

(2) Laboratoarele care analizează mărfurile periculoase, în vederea clasificării acestora, trebuie să fie acreditate sau certificate că respectă principiile bunei practici de laborator potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 22. -

Pe lângă documentele privind transportul rutier stabilite prin alte reglementări, la bordul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să se afle documentele stabilite în secțiunea 8.1.2 din anexa B la A.D.R.

Art. 23. -

Ambalajele, recipientele mari pentru transportul în vrac (RMV), ambalajele mari, cisternele și containerele pentru transportul în vrac utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase trebuie să se conformeze cerințelor stabilite în partea a 6-a din anexa A la A.D.R.

Art. 24. -

La încărcarea, transportul și descărcarea mărfurilor periculoase se vor respecta prevederile cap. 5.5 și ale părții a 7-a din anexa A la A.D.R.

Art. 25. -

În cazul transportului combinat sau multimodal al mărfurilor periculoase ori al utilizării unor echipamente construite pentru a corespunde cerințelor reglementărilor care vizează alte moduri de transport, în plus față de prevederile art. 9, se vor aplica prevederile relevante din secțiunea 1.1.4 din anexa A la A.D.R.

Art. 26. -

Întreprinderile care operează cu materiale radioactive din clasa 7 vor respecta și prevederile cap. 1.7 din anexa A la A.D.R.

Art. 27. -

La clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, încărcarea, transportul rutier și descărcarea mărfurilor periculoase, întreprinderile vor respecta toate dispozițiile la care se face trimitere în cap. 3.1 și 3.2 din anexa A la A.D.R.

Art. 28. -

În cazul producerii unui eveniment grav în timpul transportului de mărfuri periculoase pe teritoriul României, al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care este parte contractantă la A.D.R., întreprinderile înregistrate în România, ale căror vehicule sunt implicate în accident, au obligația de a redacta un raport potrivit prevederilor secțiunii 1.8.5 din anexa A la A.D.R. și de a-l transmite Ministerului Transporturilor.

Art. 29. -

Întreprinderile au obligația de a transmite Ministerului Transporturilor un raport anual privitor la activitatea desfășurată, așa cum este prevăzut în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.044/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. - Jurisprudență

Membrii echipajelor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile cap. 8.1, 8.3 și 8.4 din anexa B la A.D.R.;

b) să poarte asupra lor, pe toată durata transportului, documente de identitate și, în cazul conducătorului auto, certificatul A.D.R. valabil, corespunzător tipului de vehicul și mărfurilor transportate;

c) în caz de evenimente care implică mărfurile periculoase, membrii echipajului au obligația de a lua măsurile prevăzute în instrucțiunile scrise și, dacă este cazul, de a alarma autoritățile însărcinate cu intervenția în astfel de situații.

CAPITOLUL IV Control, contravenții și sancțiuni

Art. 31. - Jurisprudență

Controlul respectării prezentelor norme se realizează de către:

a) personalul cu atribuții de control împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, în traficul rutier, la sediile întreprinderilor și în punctele de trecere a frontierei de stat; Jurisprudență

b) personalul cu atribuții de control împuternicit în acest scop de președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, în toate situațiile în care sunt deținute sau transportate materiale radioactive, iar în traficul rutier, împreună cu personalul prevăzut la lit. a) sau e);

c) personalul cu atribuții de control împuternicit în acest scop de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, la sediile întreprinderilor, iar în traficul rutier și în punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu personalul prevăzut la lit. a) sau e);

d) personalul cu atribuții de control împuternicit în acest scop de Ministerul Apărării, în ceea ce privește controlul respectării normelor prevăzute la art. 1 alin. (4) de către unitățile și instituțiile din subordine;

e) personalul cu atribuții de control împuternicit în acest scop de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, în traficul rutier, împreună cu personalul prevăzut la lit. a), b) sau c). Puneri în aplicare (1)

Art. 32. -

(1) Autoritățile competente împuternicite să efectueze control potrivit prezentelor norme se vor asigura că un segment reprezentativ al transporturilor rutiere de mărfuri periculoase face obiectul controalelor stabilite prin prezentele norme, astfel încât să se verifice conformitatea acestora cu legislația privind transportul rutier de mărfuri periculoase.

(2) În cazul controlului vehiculelor din țările membre ale Uniunii Europene, controalele se efectuează potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul (CEE) nr. 4.060/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere și pe căi navigabile interioare și ale art. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 3.912/92 al Consiliului din 17 decembrie 1992 privind controalele efectuate în interiorul Comunității în domeniul transporturilor rutiere și transporturilor pe căi navigabile interioare efectuate cu mijloace de transport înmatriculate sau puse în circulație într-un stat terț.

(3) La efectuarea controlului privind respectarea prezentelor norme, autoritățile prevăzute la art. 31 vor avea în vedere și respectarea prevederilor secțiunii 1.8.1 din anexa A la A.D.R.

Art. 33. -

(1) La efectuarea controalelor în trafic, în punctele de încărcare și descărcare a mărfurilor periculoase, personalul cu atribuții de control prevăzut la art. 31 va completa buletinul de control prevăzut în anexa nr. 1, în 3 exemplare, din care un exemplar va fi înmânat conducătorului auto pentru a simplifica sau evita, dacă este posibil, controalele ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului personalului prevăzut la art. 31 de a efectua un control amănunțit al oricărui transport de mărfuri periculoase.

(3) Controalele în trafic vor fi efectuate aleatoriu și vor acoperi pe cât posibil o arie extinsă din rețeaua rutieră.

(4) Locurile alese pentru controalele în trafic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să permită scoaterea din trafic, oprirea și staționarea vehiculelor în condiții de siguranță;

b) să permită punerea în conformitate cu prevederile prezentelor norme a transporturilor neconforme;

c) să permită, dacă este necesar, imobilizarea vehiculelor pe loc sau într-un alt loc stabilit în acest sens de către personalul care efectuează controlul, fără a periclita siguranța.

(5) Atunci când există suspiciunea neconcordanței între înscrisurile din documentele de transport și mărfurile transportate, cu condiția ca acest lucru să nu pericliteze siguranța, în trafic sau la sediul întreprinderilor, se pot preleva probe din mărfuri pentru a fi examinate de laboratoarele autorizate.

(6) Durata controalelor nu va depăși un termen rezonabil.

(7) La controlul vehiculelor care încarcă, transportă sau descarcă mărfuri periculoase, personalul prevăzut la art. 31 are dreptul să pătrundă atât în spațiul destinat conducătorului auto, cât și în spațiul destinat mărfurilor pentru efectuarea controlului și verificărilor care se impun.

(8) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, personalul prevăzut la art. 31 are dreptul să pătrundă în spațiile de lucru, cât și în vehiculele deținute de acestea.

(9) La efectuarea controlului la sediile întreprinderilor, acestea au obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul prevăzut la art. 31.

Art. 34. -

(1) Fără a împiedica aplicarea altor sancțiuni stabilite potrivit dispozițiilor legale, vehiculele care prezintă un pericol iminent prin încălcarea uneia sau mai multor prevederi privind transportul rutier, în special din cele prevăzute la art. 37-39, vor fi imobilizate pe loc sau într-un loc stabilit în acest scop de către personalul cu atribuții de control și li se va solicita punerea în conformitate înainte de continuarea deplasării sau vor fi luate alte măsuri corespunzătoare, care, în funcție de împrejurările sau cerințele privind siguranța, pot include refuzul accesului pe teritoriul României.

(2) În situația în care, în termen de 72 de ore de la imobilizarea vehiculului, contravenientul nu a eliminat cauzele care au stat la baza acesteia, personalul cu atribuții de control poate apela la o terță parte care să elimine cauzele imobilizării, costurile operațiunilor de eliminare fiind suportate de către contravenient.

(3) Prevederile alin. (2) nu se referă la situațiile în care cerințele de siguranță sau securitate reclamă o intervenție imediată a autorităților cu atribuții în acest sens, pentru eliminarea unei stări de pericol iminent.

Art. 35. -

(1) Controalele se efectuează la sediul întreprinderilor în următoarele situații:

a) dacă în traficul rutier s-au constatat încălcări de natură să pericliteze siguranța în transportul de mărfuri periculoase;

b) dacă autoritățile cu atribuții de control din alte state membre sau părți contractante ale A.D.R. au informat autoritățile prevăzute la art. 31 despre încălcări grave sau repetate ale reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase;

c) ca măsură preventivă în scopul asigurării respectării prezentelor norme.

(2) Obiectivul acestor controale este de a se asigura respectarea legislației în materie privind condițiile de siguranță și securitate în transportul rutier de mărfuri periculoase.

(3) Dacă se constată una sau mai multe încălcări referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase, în special cele prevăzute în art. 37-39, transportul se aduce la conformitate înainte ca mărfurile să plece din întreprindere sau este supus aplicării altor măsuri corespunzătoare.

Art. 36. -

(1) În sensul prezentelor norme, contravențiile prevăzute la art. 37-39 se împart în 3 categorii, clasificate în funcție de dimensiunea riscului pe care îl prezintă fiecare, categoria I incluzând contravențiile cu riscurile cele mai mari.

(2) Încadrarea faptelor în categoriile corespunzătoare de risc se face de către autoritatea care efectuează controlul, ținând seama de prevederile art. 37-39, precum și de alți factori conjuncturali relevanți.

(3) În cazul în care se constată mai multe contravenții la o unitate de transport, la pct. 32 din buletinul de control prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme se va consemna doar categoria de risc cea mai gravă.

Art. 37. -

(1) Categoria I de risc este atribuită în cazurile în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc ridicat de deces, vătămare corporală gravă sau deteriorarea semnificativă/importantă a mediului înconjurător.

(2) Pentru contravențiile din categoria I de risc se pot lua imediat măsuri de siguranță corespunzătoare, cum ar fi imobilizarea vehiculului, în condițiile legii.

(3) Constituie contravenții din categoria I de risc următoarele fapte:

1. transportul mărfurilor periculoase interzise la transport;

2. scurgerea substanțelor periculoase;

3. utilizarea unui mod de transport interzis sau a unui mijloc de transport necorespunzător;

4. transportul în vrac într-un container care nu este din punct de vedere structural corespunzător utilizării;

5. transportul cu un vehicul fără certificatul de agreare adecvat pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase;

6. vehiculul nu mai respectă condițiile de agreare și prezintă un pericol imediat. Dacă vehiculul nu prezintă pericol imediat, nerespectarea se regăsește la categoria a II-a de risc;

7. utilizarea de ambalaje neomologate;

8. utilizarea de ambalaje care nu sunt conforme cu instrucțiunile de ambalare aplicabile;

9. nerespectarea dispozițiilor speciale referitoare la ambalarea în comun;

10. nerespectarea prevederilor referitoare la fixarea și stivuirea încărcăturii;

11. nerespectarea prevederilor referitoare la încărcarea în comun a coletelor;

12. nerespectarea gradului de umplere a cisternelor sau a ambalajelor;

13. nerespectarea dispozițiilor de limitare a cantităților transportate cu o unitate de transport;

14. transportul de mărfuri periculoase fără indicarea prezenței acestora prin documente, prin marcare și etichetare a coletelor sau prin placardare și marcare a vehiculului; Jurisprudență

15. transportul fără placardarea și marcarea vehiculului;

16. absența informațiilor referitoare la substanța transportată, permițând determinarea unei contravenții de categoria I de risc, de exemplu numărul ONU, denumirea, grupa de ambalare;

17. nedeținerea de către conducătorul auto a certificatului de pregătire profesională valabil;

18. utilizarea focului sau a unei lămpi electrice neprotejate;

19. nerespectarea interdicției de a fuma;

20. neexecutarea măsurilor prevăzute în instrucțiunile scrise aflate la bordul vehiculului și aplicabile mărfurilor transportate;

21. refuzul accesului sau obstrucționarea personalului prevăzut la art. 31 la efectuarea controlului în trafic ori la sediile întreprinderilor.

Art. 38. -

(1) Categoria a II-a de risc este atribuită în cazul în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc de vătămare corporală sau deteriorare a mediului.

(2) În cazul săvârșirii contravențiilor din categoria a II-a de risc se iau măsuri corective corespunzătoare, cum ar fi obligația punerii în conformitate cu prevederile prezentelor norme la locul controlului, iar dacă acest lucru nu este posibil sau adecvat, până cel târziu la încheierea operațiunii de transport în curs.

(3) Constituie contravenții din categoria a II-a de risc următoarele fapte:

1. unitatea de transport are mai mult de o remorcă/semiremorcă;

2. vehiculul nu mai respectă condițiile de agreare, dar nu prezintă un pericol imediat;

3. la bordul vehiculului nu există toate stingătoarele de incendiu funcționale conform cerințelor prezentelor norme. Un stingător de incendiu poate fi considerat ca fiind funcțional dacă este utilizabil, dar lipsesc doar sigiliul prescris și/sau termenul de valabilitate. Nu este considerat funcțional stingătorul de incendiu care este în mod evident inutilizabil, cum ar fi cel la care indicația manometrului este aproape "zero"; Jurisprudență

4. la bordul vehiculului nu există echipamentele prevăzute în A.D.R. sau în instrucțiunile scrise; Jurisprudență

5. datele referitoare la încercare și inspecție și cele referitoare la durata de utilizare a ambalajelor, a recipientelor mari de vrac sau a ambalajelor mari nu sunt respectate;

6. transportul de mărfuri în ambalaje, recipiente mari de vrac sau ambalaje mari deteriorate ori transportul de ambalaje goale, necurățate și deteriorate;

7. transportul de mărfuri în colete într-un container care nu este utilizabil din punct de vedere structural;

8. cisterne/containere-cisternă, inclusiv cele goale și necurățate, care nu sunt închise corespunzător;

9. transportul unui ambalaj combinat, cu un supraambalaj care nu este închis corespunzător;

10. etichetarea, marcarea sau placardarea necorespunzătoare;

11. lipsa instrucțiunilor scrise în conformitate cu A.D.R. sau existența unor instrucțiuni scrise care nu sunt aplicabile mărfurilor transportate;

12. supravegherea sau parcarea necorespunzătoare a vehiculului;

13. indicarea pe ambalaje, colete sau mijloace de transport a unor pericole inexistente;

14. utilizarea de personal neinstruit pentru efectuarea operațiunilor de manipulare, încărcare sau descărcare a mărfurilor periculoase;

15. neefectuarea, efectuarea necorespunzătoare sau cu personal neinstruit a operațiunilor de curățare, spălare, neutralizare, decontaminare sau dezinfectare a ambalajului ori a vehiculului după descărcarea mărfurilor periculoase. Dacă aceste activități prezintă un risc major pentru personal sau mediu, vor fi încadrate la categoria I de risc.

Art. 39. -

(1) Categoria a III-a de risc se atribuie în cazul în care nerespectarea prevederilor prezentelor norme determină un risc redus de vătămare corporală sau deteriorare a mediului înconjurător.

(2) În cazul săvârșirii contravențiilor din categoria a III-a de risc, dacă nu este necesară adoptarea de măsuri corective corespunzătoare pe loc, acestea pot fi aplicate la o dată ulterioară la sediul întreprinderii.

(3) Constituie contravenții din categoria a III-a de risc următoarele fapte:

1. dimensiunile panourilor sau etichetelor ori dimensiunile literelor, cifrelor sau simbolurilor de pe panouri ori de pe etichete nu respectă prevederile art. 19 lit. b) și ale art. 21 alin. (1) lit. d);

2. absența din documentele de transport a unor informații, altele decât cele enunțate la categoria I de risc prevăzute la art. 37 alin. (3) pct. 16;

3. absența de la bordul autovehiculului a certificatului de pregătire profesională al conducătorului auto, în condițiile în care există dovezi că acesta deține un astfel de certificat;

4. nedesemnarea consilierului/consilierilor de siguranță în cadrul întreprinderii;

5. neredactarea și/sau necomunicarea către organismul examinator desemnat care a eliberat certificatul consilierului de siguranță al întreprinderii a raportului anual al consilierului de siguranță, potrivit anexei E la Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase și potrivit prevederilor subsecțiunii 1.8.3.3 din A.D.R.;

6. neîntocmirea, întocmirea necorespunzătoare, neimplementarea și/sau implementarea necorespunzătoare de către întreprindere a planului de securitate impus prin prevederile cap. 1.10 din A.D.R.

Art. 40. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 37 se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă expeditorului și/sau transportatorului.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 38 se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei, aplicabilă expeditorului și/sau transportatorului. Jurisprudență

(3) Contravențiile prevăzute la art. 39 se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă expeditorului și/sau transportatorului.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 41. -

În cazul în care din documentele prezentate de conducătorul auto nu poate fi identificată întreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplică acestuia.

Art. 42. - Puneri în aplicare (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 37-39 se fac de către personalul cu atribuții de control prevăzut la art. 31.

Art. 43. - Jurisprudență

Contravențiilor prevăzute la art. 37-39 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44. -

(1) Imobilizarea vehiculului rutier prevăzută la art. 33, 34 și 37 se realizează în condiții de siguranță și securitate a transportului, potrivit legii, și, dacă este cazul, se procedează la ridicarea plăcuțelor cu numerele de înmatriculare până la punerea în conformitate în vederea continuării cursei.

(2) Măsura imobilizării vehiculului dispusă de personalul cu atribuții de control se menționează în următoarele documente:

a) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției;

b) buletinul de control;

c) diagrama tahograf, după caz;

d) dovada eliberată conducătorului auto în situația ridicării plăcuțelor cu numerele de înmatriculare.

(3) Pe durata imobilizării asigurarea securității și integrității vehiculului și a încărcăturii se află sub răspunderea juridică a transportatorului, potrivit legii.

(4) Personalul cu atribuții de control prevăzut la art. 31 are dreptul de a reține documentele de transport, certificatele de agreare sau certificatele de pregătire profesională ale conducătorilor auto, când se constată că acestea au fost înstrăinate, modificate sau deteriorate sau atunci când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării lor, după caz.

(5) Permisiunea privind reluarea efectuării transportului cu vehicule înmatriculate în alte state se acordă după punerea în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 19-27 și ale art. 30, precum și cu condiția achitării amenzii aplicate în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 45. -

(1) Pe bază de reciprocitate, România acordă sprijin statelor membre ale Uniunii Europene și părților contractante ale A.D.R. în vederea aplicării corespunzătoare a legislației în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), încălcările grave sau repetate care periclitează siguranța transportului de mărfuri periculoase, săvârșite cu un vehicul sau de către o întreprindere nerezidente în România, se comunică autorităților competente din statul membru al Uniunii Europene sau partea contractantă a A.D.R. în care este înmatriculat vehiculul sau în care este stabilită întreprinderea.

(3) Autoritățile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau parte contractantă a A.D.R. pot să solicite autorităților române să ia măsurile corespunzătoare împotriva vehiculelor sau întreprinderilor despre care constată că încalcă pe teritoriile lor, în mod grav sau repetat, legislația privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

(4) Autoritățile române vor solicita luarea de măsuri autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene sau părțile contractante ale A.D.R. în care sunt înmatriculate vehiculele sau în care sunt stabilite întreprinderile care încalcă pe teritoriul României, în mod grav sau repetat, legislația privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

(5) Autoritățile române și cele din statele membre ale Uniunii Europene sau părți contractante ale A.D.R. își notifică reciproc măsurile adoptate în baza alin. (3) și (4).

Art. 46. -

(1) Dacă din cele constatate în timpul unui control în traficul rutier la un vehicul înmatriculat în România, în alt stat membru al Uniunii Europene sau parte contractantă a A.D.R. există motive să se considere că au fost comise încălcări grave sau repetate, care nu se pot detecta în timpul controlului respectiv din lipsa datelor necesare, autoritățile române și autoritățile competente din statele prevăzute își acordă sprijin reciproc pentru clarificarea situației, potrivit legislației în vigoare.

(2) Dacă în scopul aplicării prevederilor alin. (1) se efectuează un control la sediul întreprinderii sau întreprinderilor în cauză, rezultatele acestora se comunică celuilalt stat membru al Uniunii Europene sau celeilalte părți contractante la A.D.R., interesată.

Art. 47. -

(1) Instituțiile cu atribuții de control prevăzute la art. 31 vor transmite Direcției generale de infrastructură și transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, până cel târziu la data de 31 mai în fiecare an calendaristic, pentru anul anterior, un raport cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor la prevederile prezentelor norme, elaborat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, inclusiv următoarele detalii:

a) numărul de controale efectuate;

b) numărul de vehicule controlate în funcție de statul în care acestea sunt înmatriculate (vehicule înmatriculate național, în alte state membre sau în țări terțe);

c) numărul și tipurile de încălcări înregistrate;

d) tipul și numărul sancțiunilor impuse.

(2) Până cel târziu la data de 31 mai în fiecare an calendaristic, organismul examinator desemnat cu emiterea certificatelor de consilier de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, în baza rapoartelor anuale ale consilierilor de siguranță, va transmite Direcției generale de infrastructură și transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor datele privind volumul total determinat sau estimat al mărfurilor periculoase transportate rutier, în tone și în tone/kilometru, pentru anul precedent.

(3) Până cel târziu la data de 31 decembrie în fiecare an, Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene un raport centralizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, al controalelor efectuate și al volumului total determinat sau estimat al mărfurilor periculoase transportate rutier în anul precedent.

Art. 48. -

Măsurile prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), art. 6, 7, 8 și 12 se adoptă prin ordin al ministrului transporturilor sau, după caz, prin ordin comun al ministrului transporturilor și al altei autorități a administrației publice centrale și se comunică Comisiei Europene.

Art. 49. -

Textul prezentelor norme se comunică Comisiei Europene de către Ministerul Transporturilor.

Art. 50. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 51. - Jurisprudență

Prezentele norme transpun prevederile Directivei 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 319 din 12 decembrie 1994, așa cum a fost modificată de Directiva 96/86/CE a Comisiei din 13 decembrie 1996, de Directiva 1999/47/CE a Comisiei din 21 mai 1999, de Directiva 2000/61/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 octombrie 2000, de Directiva 2001/7/CE a Comisiei din 29 ianuarie 2001, de Directiva 2002/886/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2002, de Directiva 2003/28/CE a Comisiei din 7 aprilie 2003, de Directiva 2004/111/CE a Comisiei din 9 decembrie 2004, de Directiva 2006/89/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2006, precum și prevederile Directivei 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 249 din 17 octombrie 1995, așa cum a fost modificată de Directiva 2001/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2001 și de Directiva 2004/112/CE a Comisiei din 13 decembrie 2004.

ANEXA Nr. 1*) la norme

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Instituția care efectuează controlul

Authority carrying out the control Seria

BCADR Nr. ......................

BULETIN DE CONTROL
CHECKLIST

1. Locul controlului 2. Data 3. Ora
Place of check Date Time
4. Simbolul țării de înmatriculare și numărul de înmatriculare a vehiculului
Vehicle nationality mark and registration number
5. Simbolul țării de înmatriculare și numărul de înmatriculare a remorcii/semiremorcii
Trailer/semi-trailer nationality mark and registration number
6. Întreprinderea care efectuează transportul/adresa
Undertaking carrying out transport/address
7. Conducător auto/însoțitorul conducătorului auto
Driver/driver's assistant
8. Expeditorul, adresa, locul de încărcare1,2
Consignor, address, place of loading,
9. Destinatarul, adresa, locul de descărcare1,2
Consignee, address, place of unloading
10. Cantitatea totală de mărfuri periculoase pe unitatea de transport/denumire marfă/nr. ONU
Total quantity of dangerous goods per transport unit
11. Depășirea limitelor cantitative stabilite în Anexa A a ADR la 1.1.3.6 da nu
A.D.R. 1.1.3.6 quantity limitexceeded yes no
12. Mod de transport în vrac ambalaje cisternă
Mode of transport in bulk package tank
Documente aflate la bord
Documents on board
13. Document de transport verificat contravenție constatată nu este cazul
Transport document inspected infringement established not applicable
14. Instrucțiuni scrise verificat contravenție constatată nu este cazul
Instructions in writing inspected infringement established not applicable
15. Acord bilateral/multilateral/autorizație națională verificat contravenție constatată nu este cazul
Bilateral/multilateral agreement/național authorisation inspected infringement established not applicable
16. Certificat de agreare a vehiculului verificat contravenție constatată nu este cazul
Certificate of approval for vehicles inspected infringement established not applicable
17. Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto verificat contravenție constatată nu este cazul
Driver's training certificate inspected infringement established not applicable
Activitatea de transport
Transport operation
18. Mărfuri autorizate pentru transport verificat contravenție constatată nu este cazul
Goods authorised for transport inspected infringement established not applicable
19. Vehicule autorizate pentru mărfurile transportate verificat contravenție constatată nu este cazul
Vehicle authorised for goods carried inspected infringement established not applicable
20. Dispoziții referitoare la modul de transport (în vrac, ambalaje, cisternă) verificat contravenție constatată nu este cazul
Provisions related to the mode of transport (bulk, package, tank) inspected infringement established not applicable
21. Interdicții de încărcare în comun a mărfurilor (A.D.R. 7.5.2) verificat contravenție constatată nu este cazul
Mixed loading prohibition inspected infringement established not applicable
22. Încărcare, fixare a încărcăturii și manipulare3 (ADR 7.5) verificat contravenție constatată nu este cazul
Loading, securing of the load and handling inspected infringement established not applicable
23. Scurgeri de mărfuri sau deteriorare ambalaj3 verificat contravenție constatată nu este cazul
Leakage of goods or damage to package inspected infringement established not applicable
24. Marcajul ONU al ambalajului/cisternei2,3 (ADR 6) verificat contravenție constatată nu este cazul
UN packaging marking/tank marking inspected infringement established not applicable
25. Marcare (de ex. nr. ONU) și etichetare colet2 (ADR 5.2) verificat contravenție constatată nu este cazul
Package marking (eg. UN no.) and labeling inspected infringement established not applicable
26. Placardare cisternă/vehicul (ADR 5.3.1) verificat contravenție constatată nu este cazul
Tank/vehicle placarding inspected infringement established not applicable
27. Semnalizarea vehiculului/unității de transport (panouri portocalii, marcajul de temperatură ridicată) verificat contravenție constatată nu este cazul
Vehicle/transport unit marking (orange plate, elev. temp) (ADR 5.3.2-3) inspected infringement established not applicable
Echipamente la bord verificat contravenție constatată nu este cazul
Equipment on board inspected infringement established not applicable
28. Echipamente de siguranță de uz general prevăzute în ADR (ADR 8.1.5) verificat contravenție constatată nu este cazul
General purpose safety equipment specified in ADR inspected infringement established not applicable
29. Echipamente corespunzătoare mărfurilor transportate verificat contravenție constatată nu este cazul
Equipment according to the goods carried inspected infringement established not applicable
30. Alte echipamente prevăzute în instrucțiunile scrise verificat contravenție constatată nu este cazul
Other equipment specified in the instructions in writing inspected infringement established not applicable
31. Stingător/Stingătoare de incendiu (ADR 8.1.4) verificat contravenție constatată nu este cazul
Fire extinguisher(s) inspected infringement established not applicable
32. Cea mai gravă categorie de risc a contravențiilor constatate Categoria I Categoria II Categoria III
The most serious risk category of established infringements, if any Category I Category II Category III
33. Observații
Remarks
Măsuri de siguranță și/sau securitate
Safety and/or security measures
34. Vehicul imobilizat Da Nu
Vehicle immobilised Yes No
35. Transbordare totală sau parțială a încărcăturii în alt vehicul sau container Da Nu
Transfer of load, total or parțial, in another vehicle or container Yes No
36. Interdicția accesului în România Da Nu
Refusal of allowing the access in România Yes No
37. Inspectorul care a efectuat controlul Semnătura
Officer having carried out the inspection Signature
38. Conducătorul auto a primit un exemplar al buletinului de control Da, Semnătura Nu
Driver received one copy of this document Yes, Signature No

1 Se va completa doar în cazul în care este relevant pentru o contravenție/To be filled only if relevant for an infringement.

2 Se declară la "observații" pentru operațiunile de transport colectiv (grupaj)/To be stated under "Remarks" for groupage transport operations.

3 Se verifică violările vizibile/Check of visible violation.

ANEXA Nr. 2 la norme

RAPORT
cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor la
Normele de efectuare a activității de transport rutier
de mărfuri periculoase în România

Instituția ................... Anul ............

Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase

Locul de înmatriculare a vehiculelor1) Numărul total
România Alte state membre UE Țări terțe
Numărul unităților de transport controlate, în funcție de conținutul încărcăturii (și A.D.R.)
Numărul unităților de transport necorespunzătoare prevederilor A.D.R.
Numărul unităților de transport imobilizate
Numărul contravențiilor constatate, în funcție de categoria de risc2) Categoria I de risc
Categoria a II-a de risc
Categoria a III-a de risc
Numărul de sancțiuni aplicate, în funcție de tipul sancțiunii Avertisment
Amendă
Altele
Cantitatea totală estimată de mărfuri periculoase transportate pe căi rutiere . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . T x Km

1) În sensul prezentei anexe, țara de înmatriculare este țara de înmatriculare a autovehiculului.

2) În cazul în care există mai multe încălcări per unitate de transport, se menționează doar categoria de risc cea mai gravă [potrivit art. 36 alin. (4) din norme].

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...