Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Norma metodologică de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor ce reglementează comerțul preferențial dintre Comunitate și țările partenere și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia din 13.04.2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2007 până la 29 iunie 2011, fiind înlocuit prin Normă metodologică 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL 1 Autorizația pentru întocmirea declarației pe factură

Art. 1. -

În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea "declarației pe factură" depun la direcțiile regionale vamale, în a căror rază teritorială de competență se află sediul lor principal, o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Cererea este însoțită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societății;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obținere a produselor finite;

e) structura de preț a produsului finit, în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare și regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime și materialele efectiv folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincție clară între materialele originare, neoriginare și cele achiziționate de pe piața internă;

g) copiile documentelor care au însoțit la import/plasare sub regim vamal suspensiv, materialele folosite la obținerea produselor finite exportate, pentru operațiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declarația vamală, dovada de origine, factura aferentă, lista specificativă, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;

h) copiile documentelor care însoțesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite - pentru operațiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operațiunile de import corespunzătoare, cum ar fi declarația vamală, dovada de origine, dacă este cazul, factura aferentă, lista specificativă, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declarația furnizorului, precum și copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback;

i) orice alte documente care susțin cele declarate în cerere.

Art. 3. -

Direcțiile regionale vamale analizează cererea depusă și eliberează autorizația de "exportator autorizat" având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) volumul și frecvența exporturilor;

c) existența unor contracte ferme;

d) originea materiilor prime și a materialelor folosite;

e) respectarea prevederilor regulii non-drawback;

f) respectarea regulii transportului direct și a principiului teritorialității.

CAPITOLUL 2 Autorizația pentru emitere în procedură simplificată
a certificatelor A.TR.

Art. 4. -

În vederea autorizării, exportatorii care doresc să emită certificate A.TR. în procedură simplificată depun la direcțiile regionale vamale, în a căror rază teritorială de competență se află sediul lor principal, o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. -

Cererea este însoțită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societății;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile.

Art. 6. -

Direcțiile regionale vamale analizează cererea depusă și eliberează autorizația, având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) volumul și frecvența exporturilor;

b) existența unor contracte ferme;

c) respectarea regulii transportului direct.

Art. 7. -

Certificatele A.TR. emise în procedură simplificată pot fi vizate în caseta 12 în avans de autoritatea vamală sau pot fi vizate de către exportator cu o ștampilă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. În cazul în care se folosesc certificate vizate în avans de autoritatea vamală, în autorizație se menționează numele biroului vamal care va viza certificatele.

Art. 8. -

În cazul în care certificatele A.TR. sunt ștampilate în avans de autoritatea vamală, în caseta 8 "Observații" se va înscrie expresia "Procedură simplificată" în una dintre variantele lingvistice prevăzute de Decizia nr. 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia.

Art. 9. -

În cazul în care exportatorul folosește ștampila prevăzută în anexa nr. 2, acesta prezintă specimenul de ștampilă direcției regionale vamale pentru a se verifica dacă este conform modelului prevăzut de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia. Specimenul se anexează la dosarul cu documente depuse în vederea autorizării. În cazul înlocuirii ștampilei, ca urmare a pierderii sau deteriorării, se urmează aceeași procedură și pentru noua ștampilă.

CAPITOLUL 3 Autorizația unică

Art. 10. -

Un exportator care realizează frecvent exporturi din alte state membre poate folosi autorizațiile menționate la art. 1-8 și pentru aceste exporturi.

Art. 11. -

Exportatorul trebuie să menționeze în cererea de autorizare statele membre din care urmează să realizeze exporturile. În acest caz, direcția regională vamală va comunica Autorității Naționale a Vămilor că exportatorul va realiza exporturi și din alte state membre, menționând care sunt acestea.

Art. 12. -

Prevederile art. 1-8 se aplică corespunzător și la eliberarea autorizației unice.

CAPITOLUL 4 Dispoziții comune

Art. 13. -

În termen de 30 de zile de la primirea cererii, direcția regională vamală emite autorizația sau comunică în scris exportatorului refuzul justificat. În cazul în care dosarul nu este complet și direcția regională vamală solicită documente suplimentare, termenul curge de la data prezentării acestora.

Art. 14. -

Autorizația se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Fiecare direcție regională vamală va acorda un număr autorizațiilor emise începând cu cifra 1. Numărul autorizației va fi înscris pe autorizație sub forma RO/XXXXX/ZZZ, unde "XXXXX" reprezintă codul direcției regionale vamale emitente, iar "ZZZ" numărul autorizației. Codurile utilizate de către direcțiile regionale vamale vor fi următoarele:

a) DRVB - Direcția Regională Vamală București;

b) DRVBV - Direcția Regională Vamală Brașov;

c) DRVCJ - Direcția Regională Vamală Cluj;

d) DRVCR - Direcția Regională Vamală Craiova;

e) DRVCT - Direcția Regională Vamală Constanța;

f) DRVGL - Direcția Regională Vamală Galați;

g) DRVIS - Direcția Regională Vamală Iași;

h) DRVTM - Direcția Regională Vamală Timișoara.

Autorizația se emite în două exemplare. Exemplarul 1 se transmite exportatorului și exemplarul 2 rămâne în evidențele direcției regionale vamale emitente.

O copie a autorizației se transmite Autorității Naționale a Vămilor, precum și tuturor direcțiilor regionale vamale, care, la rândul lor, le înaintează birourilor vamale din subordine.

Autorizația eliberată pentru un exportator este valabilă și pentru sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale acelui exportator.

Art. 15. -

Controlul folosirii autorizației și al respectării condițiilor avute în vedere la autorizare este efectuat de către direcția regională vamală care a emis autorizația, semestrial sau ori de câte ori este necesar. Controlul este finalizat printr-o notă de constatare, care se prezintă exportatorului pentru luare la cunoștință și se anexează la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea autorizării.

În situația în care în circulația mărfurilor sunt implicate birouri vamale și unități ale exportatorului care se află în raza teritorială a altor direcții regionale vamale, acestea colaborează cu direcția regională vamală emitentă la efectuarea controlului, atât în cazul controlului periodic, cât și în cazul unui control a posteriori.

În cazul în care în urma controalelor efectuate se constată nerespectarea condițiilor avute în vedere la autorizare sau nerespectarea prevederilor legale referitoare la regulile de origine, direcția regională vamală emitentă anulează autorizația.

Art. 16. -

Autorizația se anulează și la cererea titularului. Anularea se notifică în scris exportatorului, Autorității Naționale a Vămilor și tuturor direcțiilor regionale vamale care vor informa birourile vamale din subordine, indicând data de la care autorizația este anulată.

Art. 17. -

Modificările survenite față de datele înscrise în cererea de autorizare se comunică de exportator, în termen de 10 zile de la producerea acestora, direcției regionale vamale emitente. Direcția regională vamală emitentă notifică tuturor direcțiilor regionale vamale și Autorității Naționale a Vămilor modificările survenite față de datele înscrise în autorizație. Notificările se anexează la autorizație.

Art. 18. -

În cazul în care un exportator autorizat pentru una dintre autorizațiile prevăzute la cap. 1 și 2 dorește autorizarea și pentru cealaltă autorizație sau obținerea autorizației unice, acesta depune o nouă cerere completată corespunzător în vederea obținerii autorizației dorite și anexează documentele necesare. La cerere anexează și originalul autorizației în vederea efectuării completărilor corespunzătoare.

Direcția regională vamală completează autorizația existentă fără a emite o nouă autorizație.

Art. 19. -

Autorizațiile emise în baza Ordinului vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 559/2005 privind eliberarea autorizației de "exportator autorizat", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 14 aprilie 2005, rămân valabile și vor fi înlocuite în conformitate cu noile dispoziții, până la data de 31 decembrie 2007.

Pentru înlocuire nu este necesară reluarea procedurii de autorizare, exportatorii depunând o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și completând informațiile de la pct. 1-5, 10 și 11 din aceasta.

Anularea vechii autorizații și emiterea celei noi se vor face în așa fel încât să nu fie afectată activitatea exportatorilor autorizați.

Direcția regională vamală emitentă notifică înlocuirea autorizației Autorității Naționale a Vămilor, precum și celorlalte direcții regionale vamale, care vor informa birourile vamale din subordine, menționând atât noul număr de autorizație, cât și vechiul număr.

Art. 20. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

CERERE DE ELIBERARE
a autorizației de "exportator autorizat" 1)

1. Denumirea exportatorului

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Adresa exportatorului

...............................................................................................................................

3. Numele persoanelor de contact (se precizează numele și prenumele, precum și funcția și numărul de telefon)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

4. Sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică (nume, adresa, telefonul, numele și prenumele persoanei de contact, funcția)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. Tipul de autorizație solicitat

[] A. Autorizația pentru întocmirea declarației pe factură la exportul de produse originare în următoarele țări sau grupuri de țări, conform prevederilor acordurilor menționate:

Elveția

- produse industriale (1 ianuarie 1973)

(Acord de comerț liber din 22 iulie 1972, JO L 300, 31 decembrie 1972, p. 189, JO L 45, 15 februarie 2006)

- produse agricole (1 iunie 2002)

(Acord din 21 iunie 1999 privind comerțul cu produse agricole, JO L 114, 30 aprilie 2002, p. 132)

Islanda (1 aprilie 1973)

(Acord de comerț liber din 22 iulie 1972, JO L 301, 31 decembrie 1972, p. 2)

Norvegia (1 iulie 1973)

(Acord de comerț liber din 14 mai 1973, JO L 171, 27 iunie 1973, p. 2)

Spațiul Economic European (CE-Islanda-Norvegia-Lichtenstein)

(Acord de asociere din 2 mai 1992, JO L 1, 3 ianuarie 1994, p. 3, JO L 321, 8 decembrie 2005)

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (1 iunie 2001)

Acord de stabilizare și asociere din 9 aprilie 2001 (JO L 84, 20 martie 2004, p. 13), amendat de Protocolul adițional din 2004 (JO L 388, 29 decembrie 2004, p. 3)

Croația (1 ianuarie 2002)

Acord de stabilizare și asociere din 29 octombrie 2001 (JO L 26, 28 ianuarie 2005, p. 3), amendat de Protocolul adițional din 2004 (JO L 26, 28 ianuarie 2005, p. 222)

Albania (1 decembrie 2006)

Acord interimar de comerț și relații comerciale (JO L 239, 1 septembrie 2006, p. 4)

Turcia (produse care nu sunt acoperite de Uniunea vamală cu UE*)

- Produse CECO (1 ianuarie 1997)

Acordul din 25 iulie 1996, JO L 227, 7 septembrie 1996, p. 3

- Produse agricole (1 ianuarie 1998)

Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere din 25 februarie 1998, JO L 86, 20 martie 1998, p. 1

Algeria (1 septembrie 2005)

(Acord de asociere euromediteraneean, JO L 265, 10 octombrie 2005)

Tunisia (1 martie 1998)

Acord de asociere euromediteraneean din 17 iulie 1995, JO L 97, 30 martie 1998, p. 2

Maroc (1 martie 2000)

Acord de asociere euromediteraneean din 26 februarie 1996, JO L 70, 18 martie 2000, p. 2, JO L 336, 21 decembrie 2005

Israel (1 iunie 2000)

Acord de asociere euromediteraneean din 20 noiembrie 1995, JO L 147, 21 iunie 2000, p. 3, JO L 20, 24 ianuarie 2006

Autoritatea Palestiniană (1 iulie 1997)

Acord de asociere euromediteraneean din 24 februarie 1997, JO L 187, 16 iulie 1997, p. 3

Egipt (1 iunie 2004)

Acord de asociere euromediteraneean, JO L 304, 30 septembrie 2004

Iordania (1 mai 2002)

Acord de asociere euromediteraneean din 24 noiembrie 1997, JO L 129, 15 mai 2002, p. 3

Liban (1 martie 2003)

Acord de asociere euromediteraneean din 17 iunie 2002, JO L 262, 30 septembrie 2002, p. 2

Siria (1 iulie 1977) (b)

(Cooperation Agreement of 18 January 1977, JO L 269, 27 septembrie 1978, p. 2)

Andora (produse agricole care nu sunt acoperite de Uniunea vamală cu UE) (Acord, JO L 374, 31 decembrie 1990, p. 14)

Insulele Faroe/Danemarca (1 ianuarie 1997)

Acord din 6 decembrie 1996, JO L 53, 22 februarie 1997, p. 2

Africa, Caraibe și Pacific (ACP) (1 aprilie 2003)

(Acord de parteneriat între țările ACP, CE și statele membre semnat la Cotonou în 23 iunie 2000, JO L 317, 15 decembrie 2000, p. 3, JO L 65, 8 martie 2003; JO L 83, 1 aprilie 2003; aplicare provizorie din 1 martie 2000)

Africa de Sud (1 ianuarie 2000)

(Acordul de cooperare, dezvoltare și comerț; aplicare provizorie, JO L 311, 4 decembrie 1999, p. 3)

Mexic (1 iulie 2000)

(Decizia 2/2000 a Consiliului mixt CE-Mexic; aplicare provizorie a Acordului de parteneriat, JO L 157, 30 iunie 2000, p. 10 și JO L 245, 29 septembrie 2000, p. 1)

Chile (1 martie 2005)

Acord de asociere (JO L 352, 30 decembrie 2002, p. 3), amendat de Protocolul adițional din 2004 (JO L 38, 10 februarie 2005, p. 3)

Țările și teritoriile de peste mări (OCT) (2 decembrie 2001)

(Decizia Consiliului nr. 2001/822/EC din 27 noiembrie 2001, JO L 314, 30 noiembrie 2002, p. 1; Apendix 2 la anexa III, JO L 324, 7 decembrie 2001, p. 1)

Sistemul generalizat de preferințe

Reglementarea Consiliului (EC) nr. 980/2005 din 27 iunie 2005, JO L 169, 30 iunie 2005, p. 1

Țările din Balcanii de Vest (Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina)

Reglementarea Consiliului (EC) nr. 2007/2000 din 18 septembrie 2000, JO L 240, 23 septembrie 2000, p. 1

Ceuta și Melilla

(Protocolul nr. 2 la Actul de aderare a Spaniei) Regulamentul Consiliului 82/2001 din 5 decembrie 2000 (JO L 20, 20 ianuarie 2001, p. 1)

[] B. Autorizația pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. conform prevederilor Deciziei 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia

folosind certificate vizate în avans de autoritatea vamală
folosind ștampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia 1/2006

[] C. Autorizația unică conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) 1207/2001 din 11 iunie 2001 și art. 12 din Decizia 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia

6. Volumul, valoarea și frecvența exporturilor efectuate în ultimele 12 luni:

cu "declarație pe factură" (sub 6.000 de euro):
- volum u.m.
- valoare unitate monetară
- frecvența nr. exporturi/lună
cu certificat de circulație EUR 1/EUR-MED:
- volum u.m.
- valoare unitate monetară
- frecvența nr. exporturi/lună
cu certificat de circulație A.TR.:
- volum u.m.
- valoare unitate monetară
- frecvența nr. exporturi/lună

7. Date referitoare la produsele exportate:

a) denumire: ................................................................

b) încadrare tarifară: ......................................................

c) criteriul de origine avut în vedere:2) ...................................

d) produsele exportate sunt:

- producție proprie []
- achiziționate de la alți producători []
- achiziționate de la alți comercianți []

8. Date referitoare la materiile prime utilizate2):

  a) materiale originare importate cu dovezi de origine           []
   - denumire: ..............................................................
   - încadrare tarifară: ....................................................
  b) materiale neoriginare importate                     []
   - denumire: .............................................................
   - încadrare tarifară: ...................................................
  c) materiale achiziționate din alte state membre              []
  (se anexează declarațiile furnizorilor)

9. Criteriul de origine aplicat produselor finite exportate2):

- produse obținute în întregime

- produse suficient transformate

(în sensul prevederilor ce reglementează comerțul preferențial dintre Comunitate și țările partenere)

- cumul de origine

10. Țările sau grupurile de țări în care sunt exportate produsele:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

11. Alte state membre din care se vor realiza exporturi (doar pentru autorizația menționată la 5.C):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

12. Contracte în baza cărora sunt sau vor fi realizate exporturile (se menționează partenerul extern, numărul contractului și durata):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

13. Documente anexate3):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

14. Declarăm pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta cerere sunt reale, nu am comis infracțiuni sau, după caz, încălcări repetate ale legislației vamale și nu avem debite față de autoritatea vamală.

Ne obligăm să comunicăm autorității vamale, în termen de 10 zile, orice modificare survenită față de datele înscrise în prezenta cerere.

Numele, prenumele și funcția
................................
Semnătura și ștampila
................................

1) Dacă spațiul disponibil pe cerere este insuficient, la prezenta se pot anexa file suplimentare.

2) Nu se completează pentru autorizația de la 5.B.

3) Se menționează datele de identificare ale documentului anexat (denumire, dată, număr, serie etc). Vor fi anexate următoarele documente:

actul constitutiv al societății;
certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;
contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; descrierea procesului tehnologic de obținere a produselor finite;
structura de preț a produsului finit (în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare și regula de origine este una valorică);
liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime și materialele efectiv folosite (cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară) la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincție clară între materialele originare, neoriginare și cele achiziționate de pe piața internă;
copiile documentelor care au însoțit la import materialele folosite la obținerea produselor finite exportate - pentru operațiuni derulate în ultimele 12 luni (de exemplu, declarație vamală, dovada de origine, dacă este cazul, factura aferentă, listă specificativă, document de transport, certificat de nonmanipulare, dacă este cazul etc.);
copiile documentelor care însoțesc la export produsele finite - pentru operațiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operațiunile de import corespunzătoare (de exemplu, declarație vamală, dovada de origine, dacă este cazul, factura aferentă, listă specificativă, document de transport, certificat de nonmanipulare, dacă este cazul, declarația furnizorului etc.), precum și copii ale documentelor privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare, conform prevederilor regulii non-drawback;
orice alte documente care susțin cele declarate în cerere.

NOTĂ: Toate rubricile cererii sunt obligatorii, dacă nu se menționează altfel; casetele se bifează doar dacă este cazul.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Ștampila menționată la art. 4 folosită pentru vizarea certificatelor A.TR. conform Deciziei 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia

    30 mm
<──────────────────>
┌─────┬────────────┐
│   │      │ ^
│ RO │  A.TR:  │ │
│   │      │ │
├─────┴────────────┤ │ 30 mm
│         │ │
│(nr. autorizației)│ │
│         │ v
└──────────────────┘

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

Direcția regională vamală ..........................

AUTORIZAȚIE
nr. RO/.............../...............

  Societatea comercială*)
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  este autorizată pentru (se bifează caseta corespunzătoare):
  [] A. Întocmirea declarației pe factură și a declarației pe factură EUR-MED, conform
prevederilor ce reglementează comerțul preferențial dintre Comunitate și țările partenere
  Data ..............              Semnătura și ștampila .......................
  [] B. Emiterea în procedură simplificată a certificatelor A.TR., conform prevederilor
Deciziei 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia
   [] folosind certificate vizate în avans de Biroul vamal .................................
   [] folosind ștampila proprie conform modelului prevăzut de Decizia 1/2006
  Data ..............              Semnătura și ștampila .......................
  [] C. Folosirea autorizațiilor de la A și B pentru exporturi realizate din următoarele state
membre, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) 1207/2001 din 11 iunie 2001 și
art. 12 din Decizia 1/2006 a Comitetului de cooperare vamală CE-Turcia
  (se menționează țara, numele și adresa filialei ce realizează exporturile):
  ............................................................................................
  ............................................................................................
  Data ..............              Semnătura și ștampila .......................
___________
  *) Se completează numele și adresa sediului principal și numele și adresele sediilor
secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate
juridică, codul unic de înmatriculare în registrul comerțului.

  Declarația pe factură, al cărei text este prezentat mai jos, trebuie să fie întocmită în
conformitate cu notele de subsol. Nu este necesar ca aceste note să fie reproduse.

                   Declarația pe factură

  Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (Autorizația vamală nr. ........1))
declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de
origine preferențială ..........................................2).

            ..............................................
                    (locul și data)3)

                 Declarația pe factură EUR-MED

  Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (Autorizația vamală nr. ........1))
declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de
origine preferențială ..........................................2).
  [] cumulation applied with ...................................... (numele țării sau țărilor)
  [] no cumulation applied4)

             .............................................
                    (locul și data)3)

1) Atunci când declarația pe factură este făcută de către un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie completat în acest spațiu. Când declarația nu este făcută de un exportator autorizat, cuvintele din paranteză se omit sau spațiul se lasă gol.

2) Se indică originea produselor.

3) Aceste indicații se pot omite dacă informația există în documentul propriu-zis.

4) Se bifează caseta corespunzătoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...