Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din 14.03.2007

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (6), Reviste (3), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2. -

Beneficiază de dispozițiile legii următoarele categorii de persoane:

a) copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;

b) adulții care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate.

CAPITOLUL II Drepturile persoanelor cu handicap

SECȚIUNEA 1 Sănătate și recuperare

Art. 3. -

În cazul în care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, în principal, autorităților administrației publice locale unde își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

Art. 4. -

Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamații, constată că familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap și anunță în acest sens autoritățile administrației publice locale.

Art. 5. -

În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din lege, autoritățile publice se vor baza, în principal, pe promovarea programelor de intervenție timpurie.

Art. 6. -

În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală, inclusiv de medicamente, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în condițiile art. 10 din lege și în conformitate cu contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 7. -

Însoțitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoană care însoțește copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.

Art. 8. - Modificări (1)

Biletele gratuite de tratament balnear se acordă în limita numărului total de bilete prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

Art. 9 -

Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii și este însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

c) recomandare medicală emisă de medicul de familie sau medicul specialist.

Art. 10. - Jurisprudență

În cazul în care decizia ori aprobarea de plată pentru dispozitivele medicale solicitate, prevăzută la art. 11 alin. (2) din lege, nu este emisă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației necesare, persoana cu handicap se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a Educație

Art. 11. - Jurisprudență

În situația în care studentul cu handicap grav sau accentuat adresează cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești, iar aceasta nu este rezolvată favorabil, persoana lezată se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile legii.

Art. 12. -

În vederea obținerii unui loc gratuit în tabere de odihnă pentru preșcolarul sau elevul cu handicap, părintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de învățământ de care aparține, însoțită de copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant.

SECȚIUNEA a 3-a Locuință

Art. 13. -

La nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la închirierea unei locuințe sunt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive, în raza cărora își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

SECȚIUNEA a 4-a Asistență juridică și facilități

Art. 14. - Modificări (1)

În sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din lege, în cazul în care instanța judecătorească numește ca tutore autoritatea administrației publice locale, aceasta are obligația de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuții în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanței judecătorești.

Art. 15. -

(1) În vederea obținerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 27 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reședință, fie la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, o cerere însoțită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului. Modificări (1)

(2) Primăriile vor centraliza lunar solicitările primite în acest sens și le vor trimite până în data de 10 a lunii următoare direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.

(3) Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, vor centraliza lunar solicitările în acest sens și le vor trimite până în data de 20 a lunii următoare Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., împreună cu cererea de acordare a rovinietelor.

(4) Temeiul cererii prevăzute la alin. (3) îl constituie convențiile tripartite care se încheie anual între direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

(5) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va elibera rovinietele solicitate către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a acelei luni.

Art. 16. -

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie să facă dovada cu actul de identitate și documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Pentru a beneficia de prevederile art. 25 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap și depune prin registratură următoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

c) copie de pe documentul de identitate;

d) declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplinește condițiile art. 25 din lege;

e) declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap orice modificare privind încadrarea în grad de handicap.

(2) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap eliberează persoanei cu handicap o adeverință referitoare la acordul plății dobânzii.

(3) După obținerea adeverinței, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unități bancare în vederea obținerii creditului. La solicitarea unității bancare, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap va încheia un angajament de plată a dobânzii.

(4) În situația în care persoana cu handicap, beneficiară a creditului, înregistrează restanțe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

CAPITOLUL III Servicii și prestații sociale

SECȚIUNEA 1 Servicii sociale

Art. 18. -

(1) Serviciile sociale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, și de Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, sunt acordate de către furnizorii de servicii sociale acreditați în condițiile legii persoanelor cu handicap, pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

(2) Serviciile sociale prevăzute la alin. (1) se acordă din oficiu în situații de criză.

Art. 19. -

(1) În sensul prevederilor art. 30 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt: Modificări (1)

a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

b) copie de pe planul individual de servicii;

c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primăriei localității de domiciliu sau reședință;

d) pentru persoanele cu handicap care solicită admiterea într-un centru rezidențial, dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

(2) În vederea soluționării cererii, autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap poate solicita și alte documente.

(3) În situația în care persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la nivelul localității de domiciliu sau reședință, serviciul public specializat al acesteia se va adresa autorităților administrației publice de la nivelul județelor.

Art. 20. -

Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap pot fi acordate:

a) la domiciliu: îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobilă, asistentul personal;

b) în comunitate: asistent personal profesionist;

c) în centre de zi și centre rezidențiale publice, private sau public-private.

Art. 21. - Modificări (1)

În vederea contractării serviciilor sociale în condițiile art. 32 alin. (2) din lege, autoritățile administrației publice locale vor proceda după cum urmează:

a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intenționează a se contracta, în baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoană asistată, în decursul unui an;

b) elaborează caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calității pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislației în vigoare;

c) contractează serviciul social, în condițiile legii.

Art. 22. -

Îngrijirile specializate la domiciliu se acordă persoanelor cu handicap în baza evaluării nevoilor individuale. Îngrijirile specializate la domiciliu se pot acorda chiar și în situația în care persoana cu handicap grav beneficiază de asistent personal.

Art. 23. -

Nevoile individuale ale persoanei cu handicap sunt evaluate în cadrul serviciului de evaluare complexă din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, și vor fi precizate în planul individual de servicii.

SECȚIUNEA a 2-a Asistentul personal

Art. 24. -

(1) În cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal.

(2) Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială la asistent maternal nu beneficiază de asistent personal.

Art. 25. -

(1) Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav și va depune un dosar conținând următoarele documente: Modificări (1)

a) cerere de angajare;

b) copie de pe actele de identitate și de stare civilă;

c) copie de pe actele de studii;

d) cazier judiciar;

e) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;

g) declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 37 din lege.

(2) Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal.

(3) Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă și actul adițional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 37 lit. b) din lege. Modificări (1)

Art. 26. -

(1) Indemnizația prevăzută la art. 36 alin. (3) din lege se asigură o singură dată pe an, indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranșe. Modificări (1)

(2) În cazul copilului cu handicap, indemnizația se acordă părintelui sau reprezentantului legal.

Art. 27. - Modificări (1)

În aplicarea prevederilor art. 37 lit. a) din lege, autoritățile publice locale au obligația să asigure gratuit instruirea asistenților personali, tematica acesteia urmând a se stabili prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 28. -

Monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav revine în sarcina direcțiilor generale de asistența socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, și în coordonarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 29. -

(1) Serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei sau, în cazul municipiului București, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului prezintă semestrial consiliului local un raport care conține cel puțin următoarele:

a) dinamica angajării asistenților personali;

b) informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

c) informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

d) numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

(2) În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene și secretariatului comisiei județene pentru incluziune socială, respectiv a municipiului București, din cadrul direcției de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București.

Art. 30. - Modificări (1), Reviste (2)

Indemnizația prevăzută la art. 41 alin. (3) din lege se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.

SECȚIUNEA a 3-a Centre pentru persoane cu handicap

Art. 31. -

(1) Potrivit prevederilor art. 50 alin. (5) din lege, în vederea obținerii avizului Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune următoarele documente: Modificări (1)

a) cererea de solicitare a avizului;

b) proiectul de hotărâre a consiliului județean, respectiv local al sectorului municipiului București;

c) nota de fundamentare;

d) proiectul de organigramă.

(2) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap va comunica avizul în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet.

Art. 32. -

Evaluarea activităților cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, pe baza unei grile de evaluare elaborate și aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, emis în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 33. - Jurisprudență

(1) În sensul art. 53 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile județene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii. Modificări (1)

(2) Obligația de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) revine consiliului județean sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București în a cărui/căror rază teritorială își are domiciliul persoana cu handicap, prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. Jurisprudență

(3) Decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioară. Se decontează costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contribuția lunară de întreținere datorată de persoana cu handicap. Jurisprudență

Art. 34. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) De la data publicării prezentelor norme metodologice, admiterea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale publice din alt județ decât cel de domiciliu se face numai la solicitarea conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap își are domiciliul. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Solicitarea cuprinde acordul direcției generale de asistență socială și protecția copilului de a achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidențial în care urmează să fie admisă persoana cu handicap. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap se datorează de la data admiterii efective în centru.

SECȚIUNEA a 4-a Prestații sociale

Art. 35. -

(1) Dreptul la asistență socială sub formă de prestații sociale se acordă persoanelor cu handicap pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

(2) Dreptul la asistență socială sub formă de prestații sociale se acordă din oficiu în toate cazurile în care persoana deținătoare de certificat de încadrare în grad de handicap se află în plată în evidența direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

(3) Pentru persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiare de prestații sociale la data intrării în vigoare a legii, acordarea prestațiilor sociale se face din oficiu.

Art. 36. -

(1) Cererea pentru acordarea de prestații sociale se înregistrează fie la primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap, fie la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.

(2) Primăria va transmite direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului cererea și actele doveditoare în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.

(3) Actele doveditoare sunt următoarele:

a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; în cazul în care există diferențe de nume între actul de identitate și certificat, se solicită actul care să ateste schimbarea numelui;

c) declarație pe propria răspundere privind tipul de venit.

(4) Prestația socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului. Jurisprudență

(5) Stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistență socială sub formă de prestații sociale se face conform legii, în baza dispoziției directorului executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale a sectorului municipiului București. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 5-a Accesibilitate

Art. 37. - Modificări (1)

În sensul prevederilor art. 60 lit. a) din lege, prin conceptul acces pentru toți se înțelege proiectarea și executarea produselor, programelor și serviciilor astfel încât să poată fi utilizate de orice persoană fără a necesita lucrări de adaptare.

Art. 38. - Modificări (1)

În sensul prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, se suportă din bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale numai costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 39. - Modificări (1)

În sensul prevederilor art. 63 alin. (6) lit. a) din lege, este necesară adaptarea cel puțin a unui vagon pentru fiecare garnitură de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant.

Art. 40. - Jurisprudență

(1) Cardul-legitimație pentru locuri gratuite de parcare, prevăzut la art. 64 alin. (3) din lege, are următoarele caracteristici: Modificări (1)

a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;

b) culoare: albastru-deschis, excepție făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;

c) este plastifiat, excepție făcând doar spațiul rezervat semnăturii titularului în partea stângă verso;

d) este împărțit pe verticală în două părți, atât pe față, cât și pe verso.

(2) Partea din stânga față conține:

a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare albastru-închis;

b) data la care expiră cardul-legitimație de parcare;

c) seria și numărul cardului-legitimație de parcare;

d) denumirea și ștampila autorității emitente.

(3) Partea din dreapta față conține:

a) cuvintele "Card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule în limba română; după un spațiu adecvat, cuvintele "Card-legitimație de parcare" vor fi scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;

b) cuvintele "Model al Comunității Europene" în limba română;

c) ca fundal, codul distinctiv al României: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând Uniunea Europeană.

(4) Partea din stânga verso conține:

a) numele titularului;

b) prenumele titularului;

c) semnătura titularului sau alt însemn autorizat;

d) fotografia titularului.

(5) Partea din dreapta verso conține:

a) afirmația "Acest card-legitimație îndreptățește titularul la locurile de parcare special amenajate în România";

b) afirmația "Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimație va fi afișat în partea din față a vehiculului, astfel încât fața cardului-legitimație să fie clar vizibilă pentru verificare".

(6) Cu excepția situației prevăzute la alin. (3), toate înscrierile vor fi făcute în limba română.

(7) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap va emite ordin pentru implementarea unui format unic al modelului descris mai sus.

Art. 41. -

(1) Eliberarea cardurilor-legitimație pentru locuri gratuite de parcare se face de către autoritățile administrației publice locale în termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap.

(2) În vederea asigurării formalităților necesare, cererea persoanei cu handicap se poate înregistra după o perioadă de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL IV Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă

Art. 42. - Modificări (1)

Salariul de bază minim brut pe țară prevăzut la art. 77 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plătește suma datorată bugetului de stat în cazul neangajării persoanelor cu handicap.

Art. 43. - Modificări (1), Jurisprudență

În sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achiziționarea produselor sau serviciilor de la unitățile protejate se realizează lunar în baza unui contract, însoțit de factură și de dovada plății.

Art. 44. - Jurisprudență

Sunt considerate unități protejate, în sensul legii:

a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate și organizare, care au cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

b) secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice sau din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie și cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate și salarizate;

c) persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfășoare activități economice independente, inclusiv asociația familială care are în componență o persoană cu handicap. Sunt incluse aici și persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care își desfășoară activitatea atât individual, cât și în una dintre formele de organizare ale profesiei.

Art. 45. -

(1) Unitatea protejată are obligația ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul anterior să prezinte Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap raportul de activitate care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) numărul persoanelor cu handicap angajate raportat la numărul total de angajați, pentru fiecare lună calendaristică;

b) domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate;

c) modalitatea de respectare a dispozițiilor legale referitoare la funcționarea unităților protejate;

d) numărul de contracte încheiate în sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege. Modificări (1)

(2) În caz de neprezentare a raportului, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap va dispune suspendarea autorizației.

(3) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizația va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării, anularea măsurii luate, prezentând în acest sens raportul de activitate.

(4) În cazul în care unitatea protejată nu prezintă acest raport în termenul precizat mai sus, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap dispune retragerea autorizației de funcționare.

(5) Pentru anul 2006, raportul de activitate se va depune în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL V Încadrarea în grad de handicap

Art. 46. -

(1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex și continuu prin care sunt estimate și recunoscute particularitățile de dezvoltare, integrare și incluziune socială a acestora. Procesul presupune colectarea de informații cât mai complete și interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei și intervenției. Jurisprudență

(2) Evaluarea este subordonată principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit căruia orice decizie sau măsură este luată numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă și pe percepția persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.

Art. 47. -

Evaluarea prezintă următoarele caracteristici:

a) este axată pe potențialul de dezvoltare, integrare și incluziune socială al adultului, evidențiază ce știe și ce poate face adultul cu handicap, ce abilități și deprinderi are sau poate dezvolta;

b) este bazată pe modelul social al abordării dizabilității, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sănătate, grad de adaptare psihosocială, nivel de educație, grad de dezvoltare a abilităților profesionale;

c) este unitară, în sensul că operează cu aceleași obiective, criterii, metodologii;

d) este efectuată în echipă, toți membrii echipei sunt implicați activ, fiecare lucrând complementar cu celălalt;

e) respectă drepturile și demnitatea persoanei cu handicap, precum și principiul "Nimic pentru noi, fără noi!" care constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce privește persoana cu handicap.

Art. 48. - Jurisprudență

Domeniile obligatorii în care se desfășoară evaluarea sunt:

a) evaluarea socială, asigurată de asistenți sociali;

b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate;

c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi;

d) evaluarea vocațională sau a abilităților profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație ori pedagogi de recuperare;

e) evaluarea nivelului de educație, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare;

f) evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenți sociali.

Art. 49. -

Serviciul de evaluare complexă va fi format din persoane care vor avea cel puțin următoarele specializări: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educație, pedagog de recuperare.

Art. 50. - Jurisprudență

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele atribuții principale:

a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

b) întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

c) recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;

d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap; Modificări (1)

e) evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

f) recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 51. - Modificări (1)

Revizuirea programului individual de reabilitare și integrare socială se efectuează anual, de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Art. 52. -

În cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, funcționează un secretariat care asigură lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și care realizează legătura între comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și serviciul de evaluare complexă.

CAPITOLUL VI Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap Referințe (1)

Art. 53. - Modificări (1)

(1) În sensul prevederilor art. 93 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de întreținere pe baza căruia se stabilește contribuția de întreținere în centrele rezidențiale publice pentru persoanele cu handicap, stabilit prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, constituie valoarea de referință în baza căreia fiecare consiliu județean sau local al sectoarelor municipiului București va stabili propriul cost mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale publice din subordine. Puneri în aplicare (1)

(2) Costul mediu lunar de întreținere cuprinde cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.

Art. 54. - Modificări (1)

(1) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap acordă subvenții organizațiilor prevăzute la art. 97 din lege, exclusiv în completarea veniturilor proprii, astfel: cheltuielile necesare funcționării organizațiilor subvenționate se vor asigura cu prioritate din veniturile proprii ale acestora și numai după epuizarea acestora se vor utiliza sumele provenite din subvenții de la bugetul de stat. Modificări (1)

(2) Sumele provenite din subvenții de la bugetul de stat se vor utiliza pentru următoarele cheltuieli necesare funcționării organizațiilor:

a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal și de întreținere, cu excepția chiriilor. Prin cheltuieli de personal se înțelege plata personalului administrativ, dar nu mai mult de două persoane la nivel de filială și 5 persoane la nivel central. Este interzisă cumularea funcțiilor subvenționate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap;

b) cheltuieli pentru activități specifice de interes general ale respectivei organizații, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, la solicitarea motivată a organizației.

(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar ulterior, anual, în termen de 30 de zile de la întrunirea adunării generale anuale, organizațiile vor depune prin registratura Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap copii certificate de pe următoarele documente:

a) raportul de activitate pe anul anterior;

b) statul de funcții;

c) executarea bugetului de venituri și cheltuieli;

d) bilanțul contabil;

e) proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;

f) proiectul programelor asociației.

(4) Conturile de execuție se întocmesc și se transmit Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap separat pentru venituri proprii și pentru venituri provenite din subvenții.

Art. 55. - Modificări (1)

În sensul art. 98 din lege, sunt organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu handicap cele care au în statut ca obiect de activitate protecția și asistența persoanelor cu handicap sau demonstrează aceasta prin experiența anterioară.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 56. - Modificări (1)

În cazul nerespectării dispozițiilor art. 13 alin. (1), art. 16-18, art. 19 alin. (3) și (4), art. 20, art. 21 alin. (1) și (2), art. 22, 29, 30, art. 33 alin. (3), art. 50 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 61-67, art. 68 alin. (1), art. 69, 70, art. 71 alin. (3), art. 77 și 81 din lege, Autoritatea Națională pentru Pesoanele cu Handicap constată și aplică sancțiunile legale din oficiu sau sesizată de orice altă persoană.

Art. 57. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap va elabora, prin ordine ale președintelui, instrucțiuni pentru aplicarea unitară, coerentă și lipsită de arbitrariu a art. 37 lit. a), art. 41 alin. (4), art. 50, art. 53 alin. (4) și art. 77 din lege.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Decontarea cheltuielilor efectuate de centrele publice cu îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap
Dreptul de obținere a gradului de handicap. Drept subiectiv. Indemnizația însoțitorului
Act administrativ. Handicap grav. Asistent personal. Încheiere contract individual de muncă. Caracter intuitu personae/Administrative act. Severe disability. Personal assistant. Conclusion of the individual employment contract. Intuitu personae character
;
se încarcă...