Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia din 11.09.2007

Modificări (6), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2007 până la 09 februarie 2012, fiind înlocuit prin Metodologie 2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. În temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 ianuarie 2008 plata obligațiilor fiscale prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic se va efectua prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligațiile fiscale datorate bugetului de stat și a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale.

2. Sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligații fiscale prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, datorate bugetului de stat, se distribuie de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale datorate, prioritate având obligațiile fiscale cu reținere la sursă și apoi celelalte obligații fiscale, proporțional cu obligațiile fiscale datorate. Modificări (1), Jurisprudență

3. Sumele reprezentând obligații fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, prevăzute de același act normativ, achitate de către contribuabili în contul unic, se distribuie de către organul fiscal competent mai întâi pe bugete, proporțional cu sumele datorate fiecărui buget, și apoi pe tipuri de obligații fiscale, prioritate având obligațiile fiscale cu reținere la sursă și apoi celelalte obligații fiscale, proporțional cu obligațiile fiscale datorate. Modificări (1)

4. Sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora. Modificări (1)

5. Sumele cuvenite bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale se virează în contul unic de disponibilități 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora.

CAPITOLUL II Distribuirea sumelor plătite integral și la termenele legale de către contribuabilii care nu înregistrează obligații fiscale restante și stingerea acestora

6. Suma virată în contul unic reprezentând obligații fiscale prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, datorată bugetului de stat, se distribuie de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale datorate, conform sumelor stabilite în titlurile de creanță emise în condițiile legii și pentru care se efectuează plata. Distribuirea astfel efectuată va sta la baza stingerii obligației fiscale respective. Jurisprudență

7. În cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale prevăzute de același act normativ, distribuirea sumei plătite în contul unic se va face de către organul fiscal competent, pe tipuri de obligații fiscale datorate fiecărui buget sau fond, conform sumelor stabilite în titlurile de creanță emise în condițiile legii și pentru care se efectuează plata. Distribuirea astfel efectuată va sta la baza stingerii obligației fiscale respective.

8. După efectuarea distribuirii, organul fiscal competent va efectua stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor conform prevederilor art. 115 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Distribuirea sumelor plătite de contribuabilii care înregistrează obligații fiscale restante, precum și a celor plătite în cuantum mai mic decât obligațiile fiscale datorate și stingerea acestora

9. Metodologia de distribuire și de stingere a sumelor plătite în contul unic de către contribuabilii care înregistrează obligații fiscale restante, precum și a celor plătite în cuantum mai mic decât obligațiile fiscale datorate de către contribuabili se aplică, conform prevederilor art. III alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 ianuarie 2008.

10. În situația în care contribuabilul care a efectuat plata în contul unic înregistrează obligații fiscale restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele contribuțiilor sociale, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor achitate astfel:

a) pentru bugetul de stat, suma virată în contul unic va fi distribuită potrivit prevederilor pct. 2. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obligații fiscale va fi efectuată de către organul fiscal competent, conform art. 115 alin. (1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) pentru bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, suma virată în contul unic va fi distribuită potrivit prevederilor pct. 3. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obligații fiscale va fi efectuată de către organul fiscal competent, conform art. 115 alin. (1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. După efectuarea stingerii organul fiscal competent va înștiința contribuabilul, până la următorul termen de plată a obligațiilor fiscale, despre modul în care s-a efectuat stingerea.

12. Metodologia prevăzută la pct. 10 se aplică în mod corespunzător și în situația contribuabililor care nu înregistrează obligații fiscale restante, dar care au efectuat plata în contul unic în cuantum mai mic decât sumele declarate. Jurisprudență

CAPITOLUL IV Distribuirea sumelor plătite de contribuabilii care efectuează plata în contul unic în cuantum mai mare decât suma obligațiilor fiscale datorate și stingerea acestora

13. În situația în care contribuabilii efectuează o plată în contul unic în cuantum mai mare decât cel al obligațiilor fiscale datorate, curente și/sau restante, distribuirea sumei se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, până la limita obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, iar pentru diferența rămasă se procedează astfel: Modificări (2)

a) în cazul în care suma a fost virată în contul unic 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", diferența rămâne înregistrată în acest cont;

b) în cazul în care suma a fost virată în contul unic de disponibilități 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire", diferența se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire".

14. Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale bugetelor cărora se cuvin a sumelor înregistrate conform prevederilor pct. 13 se efectuează la data constituirii de obligații față de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor încasate în conturile unice stabilite prin prezenta metodologie.

15. La sfârșitul lunii aferente perioadei pentru care sunt datorate obligațiile fiscale, organul fiscal competent va proceda la compensarea din oficiu a sumei plătite în plus față de obligațiile fiscale datorate, cu eventualele obligații fiscale neachitate înregistrate la celelalte bugete, dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în materie de compensare aplicându-se în mod corespunzător. Modificări (2)

16. Sumele reprezentând obligații fiscale existente în conturile 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" și 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire", după data efectuării de către organul fiscal competent a compensării prevăzute de art. 116 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi restituite la cerere, în condițiile prevăzute de art. 117 alin. (1) și (8) din același act normativ. Modificări (2)

17. După efectuarea stingerii, respectiv a eventualei compensări și/sau restituiri, după caz, organul fiscal competent va înștiința contribuabilul despre modul în care s-au efectuat stingerea, respectiv compensarea și/sau restituirea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

18. Metodologia prevăzută la pct. 13 se aplică în mod corespunzător și în situația în care contribuabilii depun "Declarația privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat" după data de 30, respectiv 31, a lunii în care se fac declararea și plata. După depunerea declarației, organul fiscal competent va proceda la distribuirea și stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, după caz. Modificări (1)

CAPITOLUL V Dispoziții finale Modificări (1)

19. În conformitate cu prevederile art. III alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, contribuabilii care plătesc integral și la termenele prevăzute de lege și nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor Agenția Națională de Administrare Fiscală vor efectua plata obligațiilor fiscale prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, începând cu cele aferente lunii septembrie, într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligațiile datorate bugetului de stat și a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, dispozițiile prezentei metodologii aplicându-se în mod corespunzător. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...