Ministerul Sănătății Publice

Metodologia în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical din 26.01.2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 21 septembrie 2007.

În vigoare de la 21 septembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) În spital se pot desfășura și activități de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar.

(2) Conținutul învățământului postliceal medical este asigurat de Curriculumul național.

(3) Stabilirea planurilor de învățământ și a programelor analitice în acord cu strategiile și cu standardele naționale ale dezvoltării învățământului superior respectă autonomia universitară.

Art. 2. -

Activitățile de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital.

Art. 3. -

Pentru activitatea medicală, diagnostică și terapeutică, personalul didactic se află în subordinea administrației spitalului, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă.

Art. 4. -

Colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, acreditate în condițiile legii, respectiv unitățile de învățământ medical, se desfășoară pe bază de contract, potrivit prezentei metodologii.

Art. 5. -

În unitățile sanitare care fac obiectul prezentului ordin, precum și în spațiile de învățământ se interzic crearea și funcționarea partidelor sau a altor formațiuni politice, precum și desfășurarea activităților de organizare și propagandă politică.

CAPITOLUL II Organizarea în spital a activității de învățământ medico-farmaceutic

SECȚIUNEA 1 Învățământul postliceal medical

Art. 6. -

Spitalul este obligat să asigure toate condițiile necesare în vederea atingerii competențelor profesionale cuprinse în standardele de pregătire profesională pentru calificările profesionale școlarizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. -

Pregătirea clinică va avea ca obiect toate aspectele rolului de asistent medical și trebuie să includă: medicină generală, specialități medicale, chirurgie generală și specialități chirurgicale, îngrijirea copilului și pediatrie, igiena și îngrijirea mamei și a noului-născut, sănătate mintală, îngrijirea persoanelor în vârstă și geriatrie.

Art. 8. -

Pregătirea practică se asigură prin module de specialitate, având conținutul și numărul de ore adecvate, și este cuprinsă în norma didactică a profesorului de specialitate.

Art. 9. -

La începutul fiecărui an școlar, pentru fiecare an de studiu, unitățile de învățământ medical încheie contracte de colaborare cu spitalele, potrivit dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 10. -

Contractul de colaborare anual încheiat între părți va conține, în mod obligatoriu, următoarele anexe:

a) graficul anual al stagiilor practice în respectiva unitate sanitară, pe specialități, pe secții, grupe și ani de studii, respectând curriculumul școlar în vigoare (număr de ore și conținuturi), avizat de autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București (anexa nr. 1);

b) tabelele nominale cu elevii care efectuează instruirea practică, avizate de autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București (anexa nr. 2);

c) tabelul nominal cuprinzând numele și prenumele maiștrilor instructori responsabili cu instruirea practică din unitatea de învățământ postliceal sanitar de stat sau particular (anexa nr. 3);

d) tabelul nominal cuprinzând numele și prenumele responsabililor de practică din unitatea sanitară (anexa nr. 4);

e) programul de instruire clinică (anexa nr. 5);

f) angajamentul unității de învățământ privind respectarea de către elevi și cadre didactice a prevederilor regulamentului de ordine interioară al unității sanitare (anexa nr. 6).

Art. 11. -

Inspectorul școlar de specialitate cu responsabilități pentru învățământul postliceal sanitar din cadrul inspectoratului școlar va colabora cu reprezentantul autorității de sănătate publică județeană sau a municipiului București în vederea desfășurării în bune condiții a activităților practice care fac obiectul contractului încheiat între părți.

SECȚIUNEA a 2-a Învățământul universitar și postuniversitar medical și farmaceutic uman

Art. 12. -

Studiile universitare sunt organizate, potrivit legii, pe 3 cicluri, respectiv studii universitare de licență, studii intermediare de masterat și studii universitare de doctorat.

Art. 13. -

Învățământul superior se realizează prin instituții de învățământ: universități, institute, academii de studii și școli de studii postuniversitare.

Art. 14. -

Activitățile din învățământul medical superior se organizează în unitățile sanitare acreditate care aparțin Ministerului Sănătății Publice și celorlalte ministere cu rețea sanitară proprie. Metodologia de organizare și desfășurare a acestor activități se elaborează de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 15. -

În cadrul studiilor universitare de licență este obligatorie efectuarea unor stagii de practică.

Art. 16. -

Activitatea desfășurată în cadrul stagiilor practice trebuie să asigure dobândirea unor cunoștințe și competențe generale și de specialitate, precum și a abilităților cognitive specifice profesiei.

Art. 17. -

Învățământul postuniversitar medical și farmaceutic uman asigură specializarea și perfecționarea personalului cu studii superioare în domeniu.

Art. 18. -

Formele de învățământ postuniversitar medical și farmaceutic uman care pot necesita desfășurarea în spital a unor activități de învățământ medical sunt:

a) rezidențiatul;

b) specializarea pentru dobândirea unei alte specialități;

c) doctoratul;

d) studiile complementare pentru obținerea de atestate;

e) masteratul;

f) cursurile postuniversitare de perfecționare și alte forme prevăzute de lege.

Art. 19. -

(1) Învățământul postuniversitar medical și farmaceutic uman se desfășoară în instituții de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, în unități sanitare acreditate și în alte instituții prevăzute de lege.

(2) Secțiile clinice universitare sunt secții de spital în care se desfășoară activități de asistență medicală, învățământ medical, cercetare științifică și de educație medicală continuă (EMC).

(3) Secțiile clinice universitare se înființează, la propunerea instituției de învățământ superior, prin ordin al ministrului sănătății publice, cu avizul ministrului educației, cercetării și tineretului.

(4) Desființarea unei secții clinice universitare se face prin ordin al ministrului sănătății publice, cu notificarea prealabilă a senatului universității și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

(5) În secțiile clinice universitare funcția de șef de secție se ocupă de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituției de învățământ medical superior în cauză.

(6) Integrarea clinică a cadrelor didactice se face în secțiile clinice sau în ambulatoriul de specialitate al unității sanitare, după caz.

Art. 20. -

Rezidentul participă la activități specifice în clinicile sau secțiile unde își desfășoară pregătirea de specialitate, sub îndrumarea și supravegherea directă a coordonatorilor săi din instituțiile și unitățile acreditate, în condițiile legii.

Art. 21. -

Activitatea practică din cadrul învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman se desfășoară în unități sanitare acreditate și în alte instituții prevăzute de lege.

Art. 22. -

Aceste activități sunt coordonate de către Ministerul Sănătății Publice împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în condițiile legii, pe baza cerințelor de perfecționare determinate de strategiile programelor naționale de sănătate.

Art. 23. -

Unitățile care desfășoară activitățile menționate anterior, corespunzătoare tuturor formelor de învățământ medico-farmaceutic care fac parte din sistemul național de învățământ, sunt acreditate în acest scop de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, la propunerea Ministerului Sănătății Publice, în funcție de competența profesională și de nivelul de dotare tehnico-materială.

Art. 24. -

Instituțiile de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman vor dimensiona formațiile de studiu astfel încât numărul de studenți și rezidenți care activează concomitent într-o secție clinică universitară să fie corelat cu capacitatea de acordare a asistenței medicale.

Art. 25. -

Dispozițiile art. 9 și 10 se aplică în mod corespunzător și în cazul învățământului universitar și postuniversitar medical și farmaceutic uman.

CAPITOLUL III Baza materială

Art. 26. -

(1) Spațiile din spitale vor fi folosite pentru învățământul postliceal medical, universitar și postuniversitar acreditat de stat, fără plată, dacă părțile nu convin altfel prin contractul de colaborare încheiat între ele.

(2) Instituțiile de învățământ superior particular care au specializări cu profil medico-farmaceutic uman și unitățile de învățământ postliceal particular pot încheia contracte de închiriere, cu aprobarea ministrului sănătății publice, conform legislației în vigoare.

Art. 27. -

Dotările din spitale, indiferent de proveniență, sunt folosite fără plată și pentru procesul de învățământ de stat acreditat, cu profil medico-farmaceutic uman, dacă părțile nu convin altfel prin contractul de colaborare încheiat între ele.

CAPITOLUL IV Asigurarea calității

Art. 28. -

Activitățile de învățământ vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și a deontologiei medicale.

Art. 29. -

Spitalul răspunde, în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.

Art. 30. -

Începând cu data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educație medicală, se supune procesului de evaluare și acreditare organizat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în condițiile legii.

Art. 31. -

Se vor încheia contracte de colaborare numai cu spitale autorizate și acreditate potrivit dispozițiilor legale în vigoare și care respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate și a activității desfășurate.

Art. 32. -

Pregătirea practică de specialitate efectuată în cadrul învățământului superior, care face obiectul prezentului ordin, este coordonată de Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, cu respectarea autonomiei universitare, în condițiile legii.

Art. 33. -

Curriculumul pentru activitățile menționate la art. 32, se stabilește conform autonomiei universitare și standardelor naționale.

Art. 34. -

Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale și publice pentru calitatea întregii activități didactice pe care o desfășoară instituția respectivă de învățământ superior.

CAPITOLUL V Timpul de muncă

Art. 35. -

Personalul didactic din învățământul superior medical și farmaceutic desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții, în baza unui contract individual de muncă cu jumătate de normă, în unitățile sanitare unde funcționează catedra sau disciplina didactică.

Art. 36. -

În cadrul activității de integrare clinică, personalul prevăzut la art. 35 asigură activitatea curentă în cursul dimineții și gărzi, pe lângă atribuțiile funcției didactice primind din partea unității sanitare drepturile salariale aferente contractului individual de muncă prin cumul de funcții cu jumătate de normă, cu excepția rezidenților.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 37. -

Asigurarea ordinii și disciplinei în spațiile unde se desfășoară activitățile de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar este obligatorie.

Art. 38. -

Protecția membrilor comunității universitare în activitatea profesională și în spațiul universitar este înscrisă în Carta universitară. Abaterile de la deontologia universitară se analizează și se soluționează la nivelul consiliilor facultăților și al senatului.

Art. 39. -

Toate persoanele implicate în activitățile de învățământ medico-farmaceutic postliceal, universitar și postuniversitar sunt obligate să respecte regulamentele interne ale instituțiilor de învățământ superior respective sau ale unităților de învățământ medical, după caz, și pe cele ale unităților sanitare în cauză.

Art. 40. -

Instituțiile și unitățile de învățământ particular acreditate fac parte din sistemul național de învățământ și educație și se supun dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 41. -

În cazul în care există organizate, în condițiile legii, clase, grupe, secții, colegii și facultăți cu predare în limbile minorităților naționale, se va asigura însușirea terminologiei de specialitate în limba română.

Art. 42. -

Drepturile și îndatoririle personalului didactic sunt prevăzute în Statutul personalului didactic, respectiv în Carta universitară, precum și în dispozițiile prezentului ordin.

ANEXĂ la metodologie

CONTRACT DE COLABORARE
pentru desfășurarea activităților de învățământ medico-farmaceutic,
postliceal, universitar și postuniversitar în spitale
nr. ............... din ..........................

I. Părțile contractante

Spitalul ...................................., cu sediul în municipiul/orașul ........................, str. ................ nr. ......, județul ..........., telefon/fax ......................, în calitate de furnizor de servicii de formare clinică a elevilor, studenților, rezidenților, doctoranzilor, masteranzilor și a altor categorii de specialiști, reprezentat prin manager ..............................................,

și

instituția de învățământ superior medical/unitatea de învățământ medical ................................., cu sediul în municipiul/orașul ............., sectorul ......., str. ...................... nr. ...., județul ..............., telefon/fax ................., în calitate de beneficiar de servicii de formare clinică a elevilor, studenților, rezidenților, doctoranzilor, masteranzilor și a altor categorii de specialiști, reprezentat prin director ......................

II. Obiectul contractului

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de către spital a serviciilor de instruire și formare clinică de natură să asigure toate condițiile necesare în vederea formării profesionale practice complete și corecte a cursanților, indiferent de nivelul lor de pregătire, sub coordonarea și îndrumarea, de către Spitalul, ......................... a instruirii clinice a unui număr de .................. cursanți, menționați în anexa nr. 2 la prezentul contract, care face parte integrantă din acesta.

(2) Programul de instruire clinică este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul contract, care face parte integrantă din acesta.

III. Durata contractului

Art. 2. -

Prezentul contract se încheie pentru anul de studiu ............ și este valabil de la data încheierii lui și până la data încetării anului universitar/școlar pentru care a fost încheiat.

Art. 3. -

Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adițional încheiat cu acordul părților.

IV. Obligațiile părților

A. Obligațiile beneficiarului

Art. 4. -

Instituția de învățământ superior medical/unitatea de învățământ medical ........................., în calitate de beneficiar, are următoarele obligații:

a) să pună la dispoziția spitalului, ca anexă la contract (anexa nr. 1), graficul anual al stagiilor practice în respectiva unitate sanitară, pe specialități, pe secții, grupe și ani de studii, respectând curriculumul școlar în vigoare (număr de ore și conținuturi), avizat de autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București;

b) să pună la dispoziția spitalului, ca anexă la contract (anexa nr. 2), tabelele nominale cuprinzând cursanții care efectuează stagiul clinic, pentru fiecare semestru al anului școlar .............;

c) să pună la dispoziția spitalului tabelul nominal (anexa nr. 3) cuprinzând numele și prenumele cadrelor didactice responsabile cu pregătirea practică pentru fiecare an, grupă, respectiv a coordonatorilor din instituțiile de învățământ superior medical, după caz;

d) să aducă la cunoștința Spitalului ............. programa analitică/curriculumul școlar privind instruirea practică a cursanților pentru anul de studiu în curs;

e) să pună la dispoziția spitalului tabelul nominal (anexa nr. 4) cuprinzând numele și prenumele responsabililor de practică din unitatea sanitară;

f) să stabilească graficul de desfășurare a instruirii clinice (anexa nr. 5), cu acordul Spitalului ..................;

g) să respecte programul de desfășurare a instruirii clinice, stabilit de comun acord cu spitalul, care este anexă (anexa nr. 5) la contract;

h) să asigure respectarea de către cursanți a Regulamentului de ordine interioară al Spitalului .................. pe perioada cât se află în unitate și să răspundă pentru eventualele pagube pe care cursanții le-ar putea crea spitalului (anexa nr. 6);

i) să facă dovada deținerii unor polițe de asigurare pentru răspundere civilă medicală valabile, încheiate pentru toți cursanții, în condițiile legii, și să le anexeze, în copie, la prezentul contract;

j) să facă dovada deținerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România sau Colegiului Farmaciștilor din România, după caz, avizat anual, pentru toți cursanții (medici, medici dentiști sau farmaciști);

k) să plătească spitalului, la termenul prevăzut în prezentul contract, suma de .......... lei (RON), dacă părțile au convenit, de comun acord, că asigurarea instruirii practice a cursanților se realizează cu încasarea unor sume bănești.

B. Obligațiile furnizorului

Art. 5. -

Spitalul ............., în calitate de furnizor de servicii de instruire clinică a cursanților, are următoarele obligații:

a) să stabilească, împreună cu instituția de învățământ superior medical/unitatea de învățământ medical, modalitățile și factorii care contribuie la asigurarea calității instruirii clinice a cursanților;

b) să desemneze persoana care va coordona instruirea clinică a cursanților în spital, conform graficului de desfășurare stabilit în condițiile art. 4 lit. e);

c) să asigure baza materială necesară instruirii practice a cursanților, conform programei analitice/curriculumului școlar, fără plată sau contra cost, conform înțelegerii părților prezentului contract;

d) să aducă la cunoștință instituției de învățământ superior medical/unității de învățământ medical eventualele abateri ale cursanților constatate pe parcursul efectuării instruirii clinice în spital.

V. Modalități de plată

Art. 6. -

Prin acordul părților, s-a convenit ca Spitalul ........... să asigure instruirea practică a cursanților instituției de învățământ superior medical/unității de învățământ medical:

a) fără încasarea de sume bănești;

b) cu plata unei sume de .............. lei, achitată integral în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

VI. Calitatea serviciilor

Art. 7. -

Activitățile de învățământ vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

Art. 8. -

Spitalul răspunde, în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.

Art. 9. -

Serviciile furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 10. -

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părți daune-interese.

VIII. Clauză specială

Art. 11. -

(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(3) Cauza de forță majoră antrenează suspendarea executării obligațiilor contractuale pentru o perioadă de maximum 6 luni de la producerea acesteia. După expirarea acestui termen, oricare dintre părți poate denunța contractul.

IX. Rezilierea și încetarea contractului

Art. 12. -

(1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

(2) Contractul mai poate înceta prin acordul părților sau la inițiativa temeinic motivată a uneia dintre părți, cu notificarea celeilalte părți în termen de 15 zile calendaristice înainte de data de la care se dorește încetarea contractului.

Art. 13. -

Prezentul contract se poate rezilia, la solicitarea oricăreia dintre părțile contractante, în condițiile nerespectării clauzelor contractuale.

X. Corespondența

Art. 14. -

(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 15. -

În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

Art. 16. -

Dacă o clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putință spiritului contractului.

Art. 17. -

Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea datei de la care se dorește modificarea.

Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți și este anexă la prezentul contract.

XII. Soluționarea litigiilor

Art. 18. -

(1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluționate conform alin. (1) se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

XIII. Alte clauze

.....................................................................................................................

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Spitalul Instituția de învățământ superior
.................................... medical/unitatea de învățământ medical
........................................
Manager, Reprezentant legal,
Director medical,
Director financiar-contabil,
Vizat
Serviciul juridic

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...