Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 din 20.06.2007

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Prezenta metodologie se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 2. -

(1) Salariul personalului didactic din anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile care nu fac parte din acesta și alte drepturi salariale prevăzute de lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de bază al funcției didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de stabilitate numai la tranșele de vechime de peste 10 ani din Ordonanța Guvernului nr. 11/2007, precum și sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranșele de vechime;

B. indemnizația de conducere;

C. indemnizație pentru învățământ special;

D. gradație de merit;

E. salariul de merit;

F. indemnizație pentru personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, pentru învățători, institutori și educatoare.

Art. 3. -

Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcțiile din anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 este următorul:

A.

(1) Salariul de bază al funcției didactice conform grilei se stabilește prin înmulțirea coeficientului 1,000 cu coeficienții de multiplicare, după cum urmează:

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranșele de vechime de până la 10 ani, coeficienții de multiplicare din anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 conțin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică și rămân neschimbați. În cazul în care există situații când personalul didactic are vechime neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani, acesta va primi și sporul de stabilitate, calculat prin înmulțirea cu 1,15 a coeficienților din anexele la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranșele de vechime de peste 10 ani, care îndeplinește condiția de vechime neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani, conform legii, coeficienții de multiplicare prevăzuți în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 vor rămâne nemodificați;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranșele de vechime de peste 10 ani, care nu îndeplinește condiția de vechime în învățământ de peste 10 ani neîntrerupți, conform legii, coeficienții de multiplicare prevăzuți la tranșele de peste 10 ani din anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 se vor împărți la 1,15, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate.

(2) Prin vechime neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani se înțelege activitatea realizată atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare și control, cât și în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituție de învățământ/ inspectorat școlar. Se consideră vechime neîntreruptă și perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învățământ.

(3) Sporul de stabilitate nu se acordă pentru vechime recunoscută în învățământ personalului didactic care provine din alte sectoare de activitate.

(4) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de predare, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă a celor 10 ani neîntrerupți în învățământ, conform celor de mai sus.

(5) Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, nu întrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. Se recunosc ca vechime neîntreruptă în învățământ pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) și perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră.

(6) Personalul didactic pensionat pentru limită de vârstă, care funcționează cu contract individual de muncă în învățământ (cumul de pensie cu salariu pe perioadă determinată) și care are vechime neîntreruptă în sensul celor prevăzute mai sus, beneficiază de sporul de stabilitate prevăzut de lege.

(7) Sporul prevăzut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, se acordă și profesorilor (ingineri și subingineri) și maiștrilor instructori care au desfășurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învățământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate și care au activat după anul 1990 și în prezent la catedră.

B.

(1) Pentru funcțiile didactice din anexele nr. 1.1 și 1.2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007, indemnizația de conducere se calculează ca procent la salariul de bază din grilă, al funcției didactice de profesor universitar cu vechime recunoscută în învățământ de peste 40 de ani și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Pentru funcțiile didactice din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007, indemnizația de conducere se calculează ca procent la salariul de bază al funcției didactice din grilă, stabilit conform situațiilor prezentate la lit. A, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(3) Pentru personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ-pilot, nominalizate prin acte legislative, se vor aplica prevederile Legii nr. 349/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

C. Indemnizația pentru personalul didactic din învățământul special prevăzută de art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, se calculează ca procent la salariul de bază al funcției didactice din grilă, stabilit conform situațiilor prezentate la lit. A, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

D.

(1) Gradația de merit se calculează prin aplicarea procentului de 20% la salariul de bază al funcției didactice din grilă, stabilit conform lit. A, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) În învățământul preuniversitar, procentul de 25% pentru calcularea gradației de merit se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 108/2007.

E.

(1) Salariul de merit se calculează astfel:

a) pentru personalul de execuție procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcției didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizația pentru învățământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;

b) pentru personalul de conducere procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcției didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizația de conducere și cu indemnizația pentru învățământul special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda potrivit legislației în vigoare.

F.

(1) Indemnizațiile pentru personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, pentru învățători, institutori și educatoare, prevăzută de art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, se calculează ca procent la suma drepturilor salariale prevăzute la lit. A, B, C și D sau E, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. Indemnizația de dirigenție se acordă și pentru cadrele didactice care ocupă funcția de diriginte la clasele de la învățământul seral sau cu frecvență redusă, în conformitate cu prevederile în vigoare.

(2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic de predare încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizația aferentă se va calcula la nivelul salariului de bază prevăzut pentru normă întreagă.

Art. 4. -

Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor stabilite de lege la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 5. -

Indemnizația pentru desfășurarea activității didactice în mediul rural sau în localități izolate se calculează prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, la salariul de bază al funcției didactice din grilă, stabilit conform situațiilor prezentate la art. 3 lit. A.

Art. 6. -

Sporul pentru titlul științific de doctor se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază constituit conform art. 3.

Art. 7. -

Sporul pentru practică pedagogică se calculează prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 51 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, la salariul de bază al funcției didactice din grilă, stabilit conform situațiilor prezentate la art. 3 lit. A, proporțional cu numărul elevilor/studenților.

Art. 8. -

Sporurile pentru locurile și condițiile specifice în care se desfășoară activitatea personalului didactic din anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 se calculează în conformitate cu prevederile legislative specifice, prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază constituit conform art. 3, pentru timpul efectiv de desfășurare a activității didactice în acele condiții.

Art. 9. -

Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 din unitățile, instituțiile de învățământ și alte unități din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului este prezentat în macheta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Cumulul de funcții

Art. 10. -

(1) Posturile didactice rămase vacante, rezervate sau temporar vacante pot fi ocupate prin cumul, cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau contract individual de muncă cu timp parțial, pe durată determinată, în conformitate cu prevederile art. 101 și 1011 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de către cadrele didactice pensionate, precum și de specialiști din alte sectoare de activitate.

(2) Cumulul de funcții pentru activitatea didactică se poate efectua în aceeași unitate de învățământ sau în unități de învățământ diferite, pe o durată de cel mult 10 luni din anul de învățământ.

Art. 11. -

(1) Activitățile efectuate prin cumul în baza unor contracte individuale de muncă de personalul didactic și de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcționează pe posturi didactice de predare, sunt salarizate pentru această activitate în funcție de condițiile pe care le îndeplinesc pentru încadrarea în una dintre situațiile prezentate la art. 3 lit. A și cu sporurile și indemnizațiile prevăzute de art. 49 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (3), (7) și (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele care efectuează activități prin cumul, în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, beneficiază și de sporul de vechime în muncă, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cadrele didactice care beneficiază de concediu fără plată conform art. 102 alin. (1) și (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, de concediile plătite acordate conform art. 103 lit. c) și d) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, și de concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, nu pot funcționa prin cumul.

(4) În unitățile de învățământ-pilot personalul didactic de conducere, degrevat parțial sau total de norma de predare, nu poate desfășura activități didactice prin cumul, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 349/2004.

Plata cu ora

Art. 12. -

(1) Fracțiunile de posturi didactice vacante, rezervate sau temporar vacante, precum și activitățile care nu se pot norma în posturi didactice pot fi acoperite, prin plata cu ora, de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de cadrele didactice pensionate, precum și de specialiști din alte sectoare de activitate, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) și celor ale art. 65 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare. Deoarece aceste activități sunt prestate în baza prevederilor legii speciale menționate, nu se încheie contracte individuale de muncă.

(2) În cazul în care personalul didactic prestează activitate didactică în sistem plata cu ora, în baza deciziilor încheiate în conformitate cu Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, acesta nu beneficiază de sporul de vechime în muncă prevăzut de art. 45 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cadrele didactice care beneficiază de condediu fără plată conform art. 102 alin. (1) și (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, de concediile plătite acordate conform art. 103 lit. c) și d) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, și de concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, nu pot funcționa prin plata cu ora.

(4) Personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ, degrevat parțial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora, fără diminuarea obligațiilor prevăzute în fișa postului, dar nu mai mult de 6 ore săptămânal.

(5) În unitățile de învățământ-pilot personalul didactic de conducere, degrevat parțial sau total de norma de predare, nu poate desfășura activități didactice în regim de plată cu ora, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 349/2004.

(6) Liderii sindicatelor din învățământ, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remunerați prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore săptămânal.

Art. 13. -

(1) În învățământ, plata cu ora se poate aplica și pentru activitățile didactice care nu pot fi normate în posturi didactice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (12) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Activitățile didactice care nu pot fi normate în posturi didactice se salarizează prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului, emis înaintea desfășurării acestora.

Art. 14. -

(1) Pot fi salarizate prin plata cu ora următoarele activități: repartizarea absolvenților de gimnaziu în licee și școli de arte și meserii, teste naționale și alte examinări sau testări stabilite de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, examenele de absolvire a școlilor de artă și meserii, profesionale, postliceale și a învățământului cu frecvență redusă sau a învățământului deschis la distanță, probele de specialitate sau de aptitudini la admiterea de la liceele din filiera vocațională, clasele bilingve și cu predare în limbile minorităților care susțin examenele pentru obținerea certificatului/atestatului de competență profesională, examenele de bacalaureat, activitatea de traducere a subiectelor la examen, examenele pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, activitatea didactică de pregătire a elevilor din loturile naționale care participă la concursurile școlare și la olimpiadele elevilor, activitățile didactice de pregătire suplimentară a elevilor cu ritm lent de învățare și activitățile de perfecționare și de acordare a gradelor didactice personalului didactic (cursuri, aplicații, inspecții, colocvii, examene), admiterea în învățământul preuniversitar și universitar, activitatea de cercetare științifică pe bază de contracte de cercetare din învățământul superior, activitatea referenților (cadre didactice examinatoare) la susținerea examenului de doctorat și alte activități didactice din învățământul preuniversitar și universitar, stabilite conform legii.

(2) Salarizarea activităților enumerate mai sus prin plata cu ora pentru unitățile de învățământ preuniversitar se face prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului, iar pentru instituțiile de învățământ superior se face prin hotărârea senatului universitar.

Art. 15. -

Activitățile salarizate prin plata cu ora pot fi prestate, în condițiile legii, de către personalul didactic, specialiștii din alte domenii/sectoare de activitate și de cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă în condițiile legii.

Art. 16. -

Salarizarea în sistem plata cu ora a activităților didactice se face pe baza unui tarif orar, stabilit în conformitate cu norma didactică diferențiată pe funcții și pe nivele de învățământ.

Art. 17. -

(1) În învățământul preuniversitar personalul didactic și personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcționează pe posturi didactice de predare în sistem plata cu ora, sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcție de condițiile pe care le îndeplinesc de încadrare în una dintre situațiile prezentate la art. 3 lit. A, cu tariful orar stabilit și cu sporurile și indemnizațiile prevăzute de art. 49 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (3), (7) și (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Tarifele din învățământul preuniversitar se calculează astfel:

- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;

- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învățământul special;

- 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână în învățământul special;

- 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;

- 1/80 pentru învățători, institutori învățământ primar;

- 1/100 pentru educatoare, institutori învățământ preșcolar.

(3) Personalul didactic de predare și de instruire practică din învățământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem plata cu ora cu tariful orar stabilit în funcție de norma didactică redusă, în afara programului normal de lucru aferent funcției de bază, pentru orele didactice ce depășesc această normă. În această situație tarifele orare se calculează astfel:

- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;

- 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învățământul special;

- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână în învățământul special;

- 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână;

- 1/72 pentru învățători, institutori învățământ primar;

- 1/92 pentru educatoare, institutori învățământ preșcolar.

Art. 18. -

(1) În învățământul superior salarizarea în sistem plata cu ora a activităților didactice se face conform art. 93 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pe baza unui tarif orar stabilit în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1)-(5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare. Tarifele se aplică pentru numărul de ore convenționale echivalente orelor fizice îndeplinite.

(2) Tarifele din învățământul superior se calculează astfel:

a) 1/28 pentru ora echivalentă din postul de profesor universitar;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...