Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale din 08.11.2007

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2007 până la 11 februarie 2020, fiind abrogat prin Ordin 234/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop

Art. 1. -

Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele și responsabilitățile părților implicate în cadrul acestui proces.

SECȚIUNEA a 2-a Terminologie

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următorul înțeles:

a) capacitatea urmează consumatorul - principiu aplicat în cazul consumatorului care schimbă furnizorul, conform căruia capacitatea rezervată pentru consumator în Sistemul național de transport sau în alte sisteme de transport și, după caz, în sistemul de distribuție este cedată de furnizorul actual și preluată de către noul furnizor;

b) furnizor actual de gaze naturale - furnizorul de gaze naturale cu care consumatorul are încheiat contract de furnizare reglementată/furnizare negociată a gazelor naturale;

c) furnizor nou de gaze naturale - furnizorul de gaze naturale cu care consumatorul de gaze naturale dorește să încheie contract de furnizare reglementată/furnizare negociată a gazelor naturale;

d) furnizare reglementată - comercializarea gazelor naturale către consumatorul de gaze naturale, în baza contractului de furnizare reglementată încheiat în conformitate cu prevederile contractului-cadru și la preț reglementat;

e) furnizare negociată - comercializarea gazelor naturale către consumatorul de gaze naturale, în condiții concurențiale.

(2) Termenii definiți la alin. (1) se completează cu termenii definiți la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei metodologii se aplică consumatorilor casnici care doresc să își schimbe furnizorul de gaze naturale, precum și titularilor de licențe emise de autoritatea de reglementare, care sunt implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

(2) Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre următoarele situații:

a) prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare negociată;

b) prin schimbarea furnizorului în condiții de furnizare negociată;

c) prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare reglementată.

CAPITOLUL II Etapele procesului de schimbare a furnizorului
de către consumatorii casnici de gaze naturale

SECȚIUNEA 1 Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

Art. 4. -

(1) Consumatorul casnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare și, în funcție de acesta, furnizorul de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.

(2) În situația în care consumatorul casnic optează pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, acesta se va adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licenței, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unității administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului.

(3) Operatorii de distribuție au obligația să afișeze la sediile lor lista furnizorilor licențiați de gaze naturale.

(4) În situația în care consumatorul casnic optează pentru furnizarea negociată a gazelor naturale, acesta va consulta lista afișată la sediul operatorului de distribuție a gazelor naturale sau lista afișată pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

SECȚIUNEA a 2-a Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou și
rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual

Art. 5. -

(1) Consumatorul casnic de gaze naturale și furnizorul nou de gaze naturale încheie contractul de furnizare, cu luarea în considerare a termenului necesar denunțării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.

(2) Consumatorul de gaze naturale nu are dreptul să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată și un contract de furnizare negociată pentru același loc de consum.

Art. 6. -

(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) consumatorul casnic solicită furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementată încheiat cu acesta, cu un preaviz de 30 de zile.

(2) Denunțarea unilaterală a contractelor de furnizare reglementată din inițiativa consumatorului casnic de gaze naturale devine efectivă sub condiția achitării tuturor obligațiilor de plată, mai puțin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Art. 7. -

În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) și c), consumatorul casnic notifică furnizorului actual intenția de reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta, cu respectarea termenului și condițiilor de denunțare unilaterală, prevăzute în contractul de furnizare negociată.

Art. 8. -

(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), consumatorul casnic de gaze naturale solicită furnizorului care, potrivit licenței, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unității administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului, încheierea unui astfel de contract.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează furnizorului cu cel puțin 45 de zile înaintea datei la care consumatorul de gaze naturale dorește ca noul furnizor să înceapă livrarea gazelor naturale.

(3) Furnizorul care, potrivit prevederilor alin. (1), a primit o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare reglementată a gazelor naturale are obligația de a da curs solicitării adresate, cu excepția cazului în care încheierea contractului de furnizare reglementată afectează semnificativ îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de furnizare reglementată aflate în derulare.

(4) Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare reglementată în condițiile alin. (3) trebuie justificat consumatorului în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitării. În același termen, furnizorul are obligația să transmită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei o notificare a refuzului împreună cu justificarea transmisă consumatorului care a solicitat încheierea contractului.

SECȚIUNEA a 3-a Notificarea distribuitorului/transportatorului și transferul
capacității rezervate

Art. 9. -

(1) Furnizorul nou notifică distribuitorului/transportatorului faptul că acesta va deveni furnizorul consumatorului casnic începând cu data convenită de cele două părți.

(2) Notificarea va fi transmisă cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să livreze gaze naturale consumatorului.

Art. 10. -

(1) Pentru consumatorul casnic de gaze naturale care schimbă furnizorul se aplică principiul "capacitatea urmează consumatorul".

(2) Furnizorul actual și furnizorul nou notifică distribuitorului/transportatorului capacitatea predată/preluată, aferentă consumatorului casnic de gaze naturale care schimbă furnizorul.

(3) În cazul în care există divergențe între furnizorul actual și furnizorul nou în privința capacității predate/preluate, aferentă consumatorului casnic care își schimbă furnizorul, distribuitorul/transportatorul procedează la transferul obligatoriu al respectivei capacități.

(4) Încadrarea consumatorului casnic într-o anumită categorie de consumatori nu se modifică ca efect al schimbării furnizorului de gaze naturale.

SECȚIUNEA a 4-a Determinarea indexului contorului consumatorului
de gaze naturale

Art. 11. -

Distribuitorul/transportatorul convine și consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale consumatorului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...