Parlamentul României

Legea nr. 60/2007 pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înființarea și exploatarea plantațiilor pomicole, producerea și valorificarea fructelor, pe baza fundamentării științifice și extensiei progresului tehnic, în condițiile organizării comune de piață în sectorul fructelor."

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Organul de specialitate al administrației publice centrale în domeniu care elaborează strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale."

3. La articolul 2, după litera a), a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) introducerea în cultură a speciilor și soiurilor competitive pe plan european;".

4. La articolul 3, litera b) a alineatului 1 se abrogă.

5. La articolul 3, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

c) siguranța alimentară și valorificarea fructelor și produselor din fructe în condiții de calitate;".

6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Patrimoniul pomicol"

7. La capitolul II, titlurile secțiunilor 1 și a 2-a se abrogă.

8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: pomi și arbuști fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpșunării, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare și terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbuști fructiferi și căpșuni.

(2) Păstrarea patrimoniului pomicol, menținerea și ridicarea valorii biologice și a potențialului productiv al plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni și protejarea mediului înconjurător, a apei, solului și păstrarea ecosistemului și biodiversității revin cultivatorilor."

9. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Sistemul de cultură se definește prin densitate, sortimente, tehnologii, performanțe tehnice și economice și se clasifică în următoarele grupe:".

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Plantațiile de pomi fructiferi, arbuști fructiferi și căpșuni se realizează cu precădere în zonele consacrate, pe terenuri cu condiții ecologice favorabile fiecărei specii, denumite areale pomicole.

(2) Arealele pomicole reprezintă zona geografică a culturii pomilor și arbuștilor fructiferi, constituie o categorie distinctă a fondului funciar și sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pomii și arbuștii fructiferi situați în curți, grădini, pășuni, fânețe, aliniamente și ale căror produse nu fac obiectul comercializării pe piață fac parte din categoria pomi răzleți și nu se evidențiază în cadastrul pomicol.

(4) Evidența pomilor răzleți se ține separat, în scop statistic."

11. Articolul 7 se abrogă.

12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerul Administrației și Internelor organizează inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani.

(2) Procedurile pentru desfășurarea inventarierii și modelul formularelor pentru inventarierea plantațiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor."

13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Tehnologiile de înființare și întreținere a plantațiilor pomicole, pe specii, se reactualizează și se elaborează de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni și se distribuie prin Agenția Națională de Consultanță Agricolă, denumită în continuare ANCA."

14. Articolele 10, 11, 12, 13 și 14 se abrogă.

15. Secțiunea a 3-a a capitolului II devine capitolul II1.

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Înființarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor și soiurilor este opțiunea liberă a oricărui proprietar sau deținător de teren, la recomandarea specialiștilor autorizați în acest scop, conform prevederilor legale.

(2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleți în grădini și curți, precum și în terenurile din extravilan se face respectându-se distanțele față de limita proprietății vecinilor, astfel:

a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;

b) la cel puțin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare."

17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, prin ANCA, fac recomandări periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigură producții de calitate, competitive, solicitate de piață, pentru a fi introduse în cultură."

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Proprietarii și deținătorii legali de terenuri, care doresc să înființeze plantații pomicole, beneficiază de ajutoare financiare din partea statului în conformitate cu legislația în vigoare."

19. Alineatele (1) și (2) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Plantațiile de pomi cu suprafață mai mare de 0,5 ha și cele de arbuști fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine și centre consacrate, se înființează în baza autorizației de plantare eliberate de direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și, respectiv, a municipiului București.

(2) Pentru plantațiile de pomi cu suprafața mai mare de 2 ha și pentru plantațiile de arbuști fructiferi cu suprafața mai mare de 0,5 ha autorizația de plantare se eliberează în baza unui proiect de înființare a plantației pomicole elaborat de persoane autorizate și avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de stațiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă."

20. Articolul 20 se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Defrișarea plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi de interes comercial aparținând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizației de defrișare eliberate de către direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și, respectiv, a municipiului București, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, și are scop statistic."

22. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Condițiile minime pentru autorizarea defrișării plantațiilor pomicole sunt:

a) plantația prezintă goluri și pomi uscați în proporție de 60%;

b) plantația se află în declin și prezintă infecții provocate de micoze, bacterii, viruși, a căror combatere nu se justifică economic;

c) au durata normală de funcționare expirată;

d) în cazurile când se solicită defrișarea plantațiilor de nuc și de castan comestibil în masiv, cererea de defrișare va fi însoțită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de stațiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă; criteriile care stau la baza documentației în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc și castan comestibil, precum și a defrișării lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.

(12) Cererea pentru obținerea autorizației de defrișare se depune la direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București, cu 3 luni înainte de executarea defrișării."

23. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

"

Art. 211 -

(1) Materialul lemnos rezultat din defrișarea plantațiilor pomicole și a nucilor este proprietatea fiecărui deținător legal al plantației și al pomilor răzleți, care îl poate comercializa sau utiliza în mod liber.

(2) În cazul comercializării, materialul lemnos trebuie să fie însoțit de autorizația de defrișare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum și de avizul de însoțire a materialului lemnos."

24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Cultura nucului din categoria pomi răzleți este supusă și următoarelor prevederi speciale:

a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecționat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta și cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;

b) tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizației-model prevăzute în anexa nr. 3;

c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleți solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puțin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică și se aprobă de specialiștii direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București;

d) criteriile care stau la baza documentației în vederea autorizării tăierii nucilor răzleți/castanilor comestibili sunt:

1. pomii sunt îmbătrâniți și prezintă ramuri uscate în proporție de 60% din coroană;

2. pomii sunt amplasați într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes național sau de interes al comunității locale;

3. pomii sunt amplasați pe aliniamentele drumurilor naționale și se pune în pericol siguranța circulației rutiere."

25. La articolul 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...