Parlamentul României

Legea nr. 79/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 mai 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie satisfacerea necesităților de înzestrare ale instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, în raport cu necesitatea protejării intereselor esențiale de securitate ale României și de angajamentele asumate în cadrul NATO și cel al Uniunii Europene."

2. La articolul 2, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) interes național - ansamblul valorilor fundamentale care au rolul de a asigura suveranitatea, independența și integritatea țării, a infrastructurilor și a sistemelor naționale de apărare și securitate națională;

e) minister de resort - instituția administrației publice centrale în coordonarea și/sau sub autoritatea căreia funcționează operatorii economici din industria de apărare."

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

În cazul în care investiția este finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin ministerul de resort, aceasta se realizează în numele statului de către ministerul de resort, prin operatorul economic."

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Ministerul de resort identifică necesarul de investiții, astfel încât operatorii economici din industria de apărare să furnizeze produse/servicii instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională pentru următoarele domenii de importanță strategică: pulberi și explozivi, muniții și armament de infanterie, blindate și sisteme de artilerie, aerospațial și rachete, sisteme de comandă și control, cercetare-dezvoltare și inovare, mentenanță pentru tehnica de apărare și securitate."

5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Investițiile prevăzute la alin. (1) vizează:

a) fluxurile de fabricație, dotările tehnologice și cele destinate infrastructurii pentru cercetare-dezvoltare și inovare;

b) reabilitarea capacităților de producție pentru apărare și eficientizarea consumului de energie al acestora.

(12) Activele achiziționate conform prezentei ordonanțe de urgență se includ în inventarul capacităților de producție pentru apărare al operatorului economic."

6. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se abrogă.

7. Articolul 6 se abrogă.

8. La articolul 8 punctul 4, alineatul (2) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În situația în care veniturile realizate de către operatorii economici sunt mai mari decât cheltuielile ocazionate cu operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5), inclusiv transportul și paza bunurilor, diferența rămâne la dispoziția operatorilor economici și va fi utilizată în scopul retehnologizării fluxurilor de fabricație ale capacităților destinate producției pentru apărare."

9. La articolul 8 punctul 4, după alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Sunt exceptate de la plata contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din sistemul de apărare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 29 aprilie 2016.

Nr. 79.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...