Parlamentul României

Legea nr. 45/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Jurisprudență

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Pentru vechimea în muncă, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți beneficiază de un spor de vechime calculat la indemnizația de încadrare brută lunară, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

- de la 3 la 5 ani - 5%;

- de la 5 la 10 ani - 10%;

- de la 10 la 15 ani - 15%;

- de la 15 la 20 ani - 20%;

- peste 20 ani - 25%.

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă și se ia în calcul la acordarea, recalcularea și actualizarea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale, precum și a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți care posedă titlul științific de doctor sau doctor docent beneficiază de un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat."

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. - Jurisprudență

Indemnizațiile de încadrare brute lunare și celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora și ale magistraților-asistenți se stabilesc, după caz, de ministrul justiției, de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de președintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta ordonanță de urgență se prevede altfel."

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și cei din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt salarizați potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexă, în raport cu funcțiile pe care le dețin sau cu care sunt asimilați potrivit legii.

(2) Salariul de bază pentru specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilește potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă. Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază și de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru funcționarii publici. Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază și de prevederile art. 23.

(3) Salariul de bază se stabilește potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din anexă pentru agenții de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, nr. crt. 28 pentru ofițerii de poliție judiciară, nr. crt. 27 pentru șefii de birou și nr. crt. 26 pentru șefii de serviciu. Ofițerii și agenții de poliție judiciară din Direcția Națională Anticorupție beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 13.

(5) Indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum și alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se stabilesc de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii."

5. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Prevederile alin. (1) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituțiile publice."

7. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: Jurisprudență

"

(2) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum și alte categorii de personal salarizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, delegate sau detașate în sistemul penitenciar, beneficiază pe durata delegării sau detașării și de drepturile prevăzute de legile speciale pentru activitatea desfășurată efectiv în penitenciar."

8. La articolul 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Judecătorii și procurorii numiți, în urma concursurilor, în funcții de conducere în cadrul instanțelor și parchetelor își păstrează indemnizația și celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcției de execuție pe care o dețin, dacă acestea sunt mai favorabile."

9. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(2) Asistenții judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 41, 5, 7, 18, 24 și 25."

10. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condițiile art. 22, la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Acest drept nu are caracter salarial și nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situații excepționale, determinate de inexistența unui fond locativ adecvat în localitatea unde își desfășoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuință situată în altă localitate din circumscripția aceluiași tribunal."

11. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 241. -

La plecarea în concediu de odihnă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanțe de urgență are dreptul, în condițiile legii, pe lângă indemnizația de concediu aferentă acestei perioade, și la o primă de concediu egală cu indemnizația de încadrare brută lunară din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizația de concediu și prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracționat, prima de concediu și indemnizația de concediu se acordă o singură dată."

12. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate."

13. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Absolvenții, la încadrarea ca judecători, procurori sau personal asimilat acestora, imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Național al Magistraturii, în unități din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției în care sunt încadrați.

(2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizația va fi egală cu două indemnizații de încadrare brute lunare.

(3) Prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz, se poate aproba acordarea indemnizației prevăzute la alin. (2) și în cazul încadrării în localități în care atragerea juriștilor se face cu dificultate.

(4) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizațiilor prevăzute la alin. (1)-(3) este obligat să își exercite funcția în care a fost numit în unitate pentru o perioadă de cel puțin 2 ani. În cazul nerespectării acestei obligații, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie."

14. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Dacă pierderea totală sau parțială a capacității de muncă a survenit din alte cauze decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), neimputabile salariatului, persoanele din categoriile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență vor beneficia pe perioada invalidității, la cerere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, de o pensie egală cu 80% din indemnizația de încadrare brută lunară avută la data survenirii invalidității. La data îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu."

15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

În caz de deces al judecătorului, procurorului, personalului asimilat acestora și magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaș primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizației de încadrare brute din ultima lună de activitate a celui decedat."

16. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

"

Art. 301. -

(1) Judecătorii, procurorii și personalul de specialitate juridică, membri ai unor comisii de examinare, de soluționare a contestațiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerați prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luându-se în considerare indemnizația de încadrare lunară brută a funcției în care este încadrat cel în cauză.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se impozitează separat.

(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care se deplasează în altă localitate decât cea în care își au locul de muncă, beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport și cazare, potrivit legii."

17. Articolul 35 se abrogă. Jurisprudență

18. Articolul 39 va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

Art. 39. -

Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4 și 5 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu majorările și indexările ulterioare, se majorează cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006, față de nivelul din luna martie 2006, și cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006, față de nivelul din luna august 2006."

19. La anexă, litera B va avea următorul cuprins:

"B. Coeficienții de multiplicare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și pentru personalul de specialitate din Școala Națională de Grefieri
Nr. crt. Funcția Coeficient de multiplicare
1. Secretar general în aparatul Consiliului Superior al Magistraturii, director general în cadrul Ministerului Justiției, consilier al ministrului justiției Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 8
2. Secretar general adjunct în aparatul Consiliului Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9, majorat cu 0,250
3. Director la direcții de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției, directorul Institutului Național al Magistraturii, directorul Școlii Naționale de Grefieri Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9
4. Director adjunct la direcții de specialitate juridică din Ministerul Justiției sau din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii, director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, director adjunct al Școlii Naționale de Grefieri Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10
5. Inspector șef în Ministerul Justiției și în Consiliul Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9
6. Inspector șef serviciu în Consiliul Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10, majorat cu 0,250
7. Inspector în Ministerul Justiției și în Consiliul Superior Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10 al Magistraturii
8. Șef serviciu de specialitate juridică Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 11
9. Șef birou de specialitate juridică Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 12
10. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor cu peste 3 ani vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 13, 19, 24, 28
11. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor cu 1-3 ani vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 29
12. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor cu 0-1 an vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 31
13. Personal de instruire de specialitate juridică la Școala Națională de Grefieri Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 13, 19, 24, 28-31"

Art. II. - Jurisprudență

(1) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție beneficiază de toate drepturile stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin prezenta lege, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de drepturi stabilite expres pentru aceștia prin alte acte normative.

(2) Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază de toate drepturile stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin prezenta lege, de Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și de drepturi stabilite expres pentru aceștia prin alte acte normative.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 6 martie 2007.

Nr. 45.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, în sensul că majorările prevăzute în art. 1 alin. (1) din O. G. nr. 10/2007, au fost și rămân incluse în indemnizația brută de încadrare și după data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009
;
se încarcă...