Parlamentul României

Legea nr. 347/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 6 punctul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 și 33, cu următorul cuprins:

"

31. Litera o) a alineatului (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

«o) dreptul de a primi acces la piața forței de muncă în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români, după expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dacă solicitantul de azil se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecție, caz în care solicitantului de azil i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în documentul de identitate;».

32. Litera a) a alineatului (1) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

«a) să rămână pe teritoriul României și să obțină documentele corespunzătoare pentru dovedirea identității și pentru trecerea frontierei de stat. Beneficiarului unei forme de protecție i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în documentul de identitate și în documentul de călătorie pentru trecerea frontierei de stat;»."

2. La articolul 6 punctul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 51 și 52, cu următorul cuprins:

"

51. Alineatele (1)-(3) ale articolului 69 se modifică și vor avea următorul cuprins:

«(1) În cazul depunerii plângerii, respectiv a recursului în afara termenului legal, solicitantul poate cere suspendarea executării deciziei de returnare. Cererea de suspendare se soluționează în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia de către instanța de judecată competentă, care se va pronunța în camera de consiliu, fără citarea părților, printr-o încheiere irevocabilă.

(2) Până la momentul soluționării cererii de suspendare a executării deciziei de returnare, străinul nu poate fi îndepărtat de pe teritoriul statului român.

(3) În cazul în care instanța admite cererea de suspendare a executării deciziei de returnare, efectul suspensiv se acordă până în momentul pronunțării asupra cererii de repunere în termen.»

52. Titlul și alineatul (1) ale articolului 70 se modifică și vor avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 70 Decizia de returnare

(1) Atunci când în urma finalizării procedurii de azil străinul nu a obținut o formă de protecție, Oficiul Român pentru Imigrări, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (3), respectiv ale art. 51 alin. (6), emite și pune în aplicare decizia de returnare.»"

3. La articolul 6 punctul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

"

61. Alineatul (4) al articolului 104 se modifică și va avea următorul cuprins:

«(4) Atunci când hotărârea prevăzută la alin. (3) cuprinde mențiunea cu privire la obligația de părăsire a teritoriului României, în temeiul acesteia, Oficiul Român pentru Imigrări va emite și va pune în aplicare decizia de returnare.»"

4. La articolul 6 punctul II, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

"

51. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

«(31) Elevii care sunt rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene, care călătoresc sau tranzitează teritoriul României în cadrul unei excursii școlare, pot intra și ieși în/din România și pe baza listei de participanți la care face referire art. 26 alin. (3) lit. b), emisă în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o acțiune comună adoptată de Consiliu în baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilitățile de călătorie pentru elevii din țările terțe care au rezidență într-un stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) lista de participanți să includă o fotografie recentă pentru fiecare participant care nu posedă un document individual în care este aplicată fotografia titularului;

b) autoritatea responsabilă din statul membru să confirme statutul de rezident al străinilor incluși pe lista de participanți și autenticitatea datelor prezentate în acest document;

c) statul membru în care elevii au reședința să informeze statul român cu privire la excursie și lista de participanți pe care o dorește a fi recunoscută ca document de călătorie pentru trecerea frontierei de stat române.»"

5. La articolul 6 punctul II, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

"

191. La articolul 50 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

«f) face dovada deținerii legale a spațiului de locuit la adresa la care declară că are reședința pe teritoriul României. În cazul străinilor care beneficiază de un drept de ședere pentru reîntregirea familiei, dovada deținerii legale a spațiului de locuit se poate face de către sponsorul sau cetățeanul român ai cărui membri de familie sunt și cu care aceștia locuiesc;»."

6. La articolul 6 punctul II, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul cuprins:

"

351. La articolul 70 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

«d) fac dovada deținerii legale a spațiului de locuit, în condițiile legii;»."

7. La articolul 6 punctul II, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 451, cu următorul cuprins:

"

451. La articolul 110, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

«(2) În situația elevilor care sunt rezidenți pe teritoriul României, care doresc să călătorească sau să tranziteze teritoriul unui stat membru în cadrul unei excursii școlare, în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o acțiune comună adoptată de Consiliu în baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilitățile de călătorie pentru elevii din țările terțe care au rezidență într-un stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, Oficiul Român pentru Imigrări confirmă statutul de rezident al străinilor incluși pe lista de participanți și autenticitatea datelor prezentate în acest document.

(3) Notificarea statelor membre cu privire la folosirea listei de participanți ca document de călătorie de către elevii care sunt rezidenți pe teritoriul României se realizează de către Ministerul Afacerilor Externe.»"

8. La articolul 6 punctul II, după punctul 50 se introduc două noi puncte, punctele 501 și 502, cu următorul cuprins:

"

501. La articolul 131 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

«a) să efectueze acte de constatare în vederea informării organelor de urmărire penală, atunci când constată săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu regimul străinilor;».

502. La articolul 132, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(2) Dacă străinul nu dispune de mijloace financiare și a intrat în România în baza unei invitații, cheltuielile de îndepărtare se suportă de către persoana fizică sau juridică care a făcut invitația. Invitația constituie titlu executoriu în situația în care străinul invitat nu părăsește România până la data la care încetează dreptul de ședere stabilit prin viză. Sumele de plată se determină de către Oficiul Român pentru Imigrări prin întocmirea unei note de constatare a cheltuielilor privind îndepărtarea străinului invitat.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 3 decembrie 2007.

Nr. 347.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...