Parlamentul României

Legea nr. 354/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele b)-d) se abrogă.

2. La articolul 1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) cont corespondent în valută - cont curent deschis de Ministerul Economiei și Finanțelor la o instituție de credit, cu scopul efectuării de operațiuni de încasări, plăți și/sau alte operațiuni în valută."

3. La articolul 2, literele d) și e) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru populație, transformate în certificate de depozit;

e) datoria publică în lei și valută, inclusiv serviciul datoriei publice;".

4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Prin trezoreria operativă centrală se efectuează operațiuni de încasări și plăți în lei și valută. Operațiunile de încasări și plăți în valută prin trezoreria statului la nivel central se efectuează începând cu anul 2008."

5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Operațiunile de încasări și plăți dispuse de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul și în numele statului se efectuează prin trezoreria operativă centrală.

(12) Prin excepție de la prevederile alin. (11), prin trezoreria operativă centrală pot fi efectuate și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor."

7. La articolul 5, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar și prin instituții de credit, pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni."

8. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) La trezoreria statului se deschide contul în lei în numele Comisiei Europene, denumit "Contul de resurse proprii în numele Comisiei Europene", prevăzut la art. 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE, Euratom asupra sistemului de resurse proprii ale Comunităților, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.028/2004."

9. La articolul 7, litera c) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Națională a României;".

10. La articolul 7, litera e) a alineatului (2) se abrogă.

11. La articolul 7, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilește prin convenții. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabilește în condițiile cererii și ofertei pieței monetare.

.....................................................................................................................

(7) Pentru disponibilitățile rămase în contul curent general al trezoreriei statului, Banca Națională a României acordă o dobândă al cărei nivel este stabilit prin convenție. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului."

12. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităților și fluxului de numerar.

(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

13. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Operațiunile de încasări și plăți în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor pot fi efectuate prin contul curent în valută deschis la Banca Națională a României sau prin conturi corespondente în valută deschise la instituții de credit, pe bază de convenții încheiate între părți. Selectarea instituțiilor de credit se efectuează prin licitație, în baza legislației în vigoare.

(2) Prin conturile prevăzute la alin. (1) se efectuează, fără a se limita la acestea, operațiuni privind datoria publică guvernamentală și fonduri externe nerambursabile.

(3) Disponibilitățile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei și Finanțelor prin plasamente la instituții de credit sau la instituții financiare, în condițiile și utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei și Finanțelor, se păstrează în conturi distincte, deschise la instituțiile de credit nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau a împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.

(5) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către acestea prin licitație, în baza legislației în vigoare.

(6) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la Banca Națională a României, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii este stabilită prin convenție.

(7) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor, păstrate la bănci corespondente, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se stabilește prin convențiile încheiate.

(8) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților prevăzute la alin. (6) și (7) au următoarele destinații:

a) dobânzile aferente sumelor provenite din împrumuturi contractate de stat și din alte surse destinate rambursării datoriei publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice contractate în valută;

b) dobânzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de stat, dacă nu au alte destinații stabilite prin acte normative.

(9) Dobânzile încasate pentru disponibilitățile provenite din împrumuturi contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, se utilizează pentru destinațiile prevăzute la alin. (8) lit. a), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație.

(10) Începând cu anul 2008, prevederile alin. (8) și (9) își încetează aplicabilitatea. Dobânzile încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor la conturile de valută reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Dobânzile aflate în sold la sfârșitul anului 2007 se virează, în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea anului, la bugetul trezoreriei statului, fiind înregistrate ca încasări ale anului 2008.

(11) Pentru toate operațiunile derulate prin conturile de valută prevăzute la alin. (1) se plătesc comisioane din bugetul trezoreriei statului."

14. La articolul 10, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din alocații bugetare sau subvenții.

.....................................................................................................................

(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, alocații bugetare sau subvenții.

(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor."

15. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (11), trezoreria statului nu percepe comisioane."

16. La articolul 11, litera a) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) dobânzi pentru: depozitele și plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Națională a României și instituții de credit pe bază de convenții; împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului;".

17. La articolul 11, după litera c1) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera c2), cu următorul cuprins:

"

c2) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;".

18. La articolul 11, litera c) a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) comisioane cuvenite instituțiilor de credit pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat și pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;".

19. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, în structura clasificației bugetare aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor."

Art. II. -

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 3 decembrie 2007.

Nr. 354.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...