Parlamentul României

Legea nr. 280/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale

Modificări (...), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins:

"

LEGE
privind protecția desenelor și modelelor"

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Drepturile asupra desenelor și modelelor sunt dobândite și protejate în România prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., în condițiile prezentei legi.

Prezenta lege se aplică desenelor și modelelor ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România ori care își produc efectele în România, ca urmare a unei protecții comunitare sau internaționale.

Străinii cu domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de prevederile prezentei legi în condițiile convențiilor internaționale privind desenele și modelele, la care România este parte."

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul internațional de desene și modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992;

b) autor - persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înțelegeri, care a creat desenul sau modelul;

c) certificat de înregistrare - titlul de protecție acordat de O.S.I.M. pentru desenele și modelele înregistrate;

d) desen sau model - aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și/sau materiale ale produsului în sine și/sau ornamentația acestuia;

e) desen sau model comunitar - desenul sau modelul protejat în condițiile Regulamentului nr. 6/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de către Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităților Europene;

f) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului;

g) înregistrare - modul de dobândire a drepturilor asupra desenelor și modelelor în temeiul prezentei legi sau al convențiilor internaționale la care România este parte;

h) mandatar autorizat - persoana care exercită profesiunea de consilier în proprietate industrială în condițiile legii și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața O.S.I.M.;

i) produs - orice articol obținut printr-un proces industrial sau artizanal, conținând printre altele și elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;

j) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea și reasamblarea produsului;

k) solicitant - persoana fizică sau juridică ce solicită la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model;

l) titular - persoana fizică sau juridică căreia îi aparțin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului și pentru care se eliberează certificatul de înregistrare."

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului desenului sau modelului ori succesorului său în drepturi, pentru desenele și modelele create în mod independent.

În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține persoanei care a depus prima cererea de înregistrare.

În cazul în care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariați, în cadrul atribuțiilor de serviciu, dreptul aparține persoanei care l-a comandat."

5. Articolul 4 se abrogă.

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Până la proba contrară, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului."

7. Articolele 6 și 7 se abrogă.

8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Drepturile asupra unui desen sau model dobândite conform prezentei legi nu prejudiciază drepturile asupra desenelor sau modelelor neînregistrate, mărcilor și altor semne distinctive, brevetelor de invenție și modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, topografiilor de produse semiconductoare.

Protecția desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude și nu prejudiciază protecția prin drept de autor a acestuia."

9. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II Condiții pentru protecția desenelor și modelelor"

10. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou și are un caracter individual.

Un desen sau model este considerat nou dacă niciun desen ori model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative.

Se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

La evaluarea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului.

Dacă un desen sau model aplicat la un produs ori încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou și având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întreținerea sau reparațiile;

b) caracteristicile vizibile ale părții componente îndeplinesc ele însele condițiile privind noutatea și caracterul individual."

11. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

În sensul aplicării art. 9, se consideră că un desen sau model a fost făcut public dacă a fost publicat ori dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în comerț, cu excepția situațiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil și în cadrul activității obișnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acționează în cadrul Comunității Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost invocată o prioritate, înaintea datei de prioritate. Cu toate acestea, nu se va considera că desenul sau modelul a fost făcut public pentru simplul motiv că a fost dezvăluit unei terțe persoane în condiții explicite sau implicite de confidențialitate.

În aplicarea art. 9 alin. 2 și 4, divulgarea nu este luată în considerare dacă desenul sau modelul pentru care se solicită protecție a fost făcut public:

a) de către autor sau succesorul său în drepturi ori de către un terț pe baza informațiilor furnizate sau actelor îndeplinite de autor sau succesor;

b) în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, dacă o prioritate este revendicată, la data de prioritate.

Dispozițiile alin. 2 sunt aplicabile și în situația în care desenul sau modelul a fost făcut public ca urmare a unui abuz în legătură cu autorul sau succesorul său."

12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcție tehnică nu poate fi înregistrat.

Nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma și la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care acesta este încorporat sau căruia îi este aplicat să fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt produs, astfel încât fiecare produs să își poată îndeplini funcția proprie.

Poate fi înregistrat un desen sau model care permite asamblări sau conexiuni multiple între produsele interschimbabile în cadrul unui sistem modular."

13. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Sunt excluse de la protecție desenele sau modelele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri."

14. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Cererea de înregistrare a unui desen sau model trebuie să cuprindă:

a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;

b) datele de identificare a solicitantului;

c) numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecția;

d) indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul;

e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicită protecția, așa cum apar în reprezentările grafice depuse;

f) numele autorilor sau o declarație pe răspunderea solicitantului că autorii au renunțat la dreptul de a fi menționați în cerere și/sau în publicațiile desenului sau modelului;

g) reprezentările grafice ale desenului sau modelului, în 3 exemplare.

Cererea de înregistrare mai poate conține, după caz, și alte elemente care nu condiționează data depozitului reglementar:

a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;

b) actele de prioritate, în cazul în care se invocă una dintre prioritățile prevăzute la art. 19 și 20;

c) solicitarea amânării publicării;

d) procura de reprezentare în fața O.S.I.M.;

e) declarația indicând informațiile care, după cunoștința solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condițiilor de acordare a protecției desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea."

15. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Reprezentările grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidențiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului să fie evidențiate și publicarea să fie posibilă.

În cazul unui desen, reprezentările grafice pot fi însoțite de 3 specimene.

Nu se admit la înregistrare desene sau modele reprezentate grafic în mod schematic sau de principiu."

16. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Cererea de înregistrare și descrierea, prezentate conform art. 13 și redactate în limba română, însoțite de reprezentările grafice ale desenului sau modelului ori, după caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. și constituie depozitul reglementar.

O.S.I.M. înregistrează cererea dacă sunt depuse minimum următoarele: o cerere care să conțină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului și reprezentările grafice sau specimenele, într-un exemplar.

Dacă în termen de două luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. 2 nu sunt depuse completările necesare pentru constituirea depozitului reglementar conform alin. 1, cererea de înregistrare se respinge.

Data depozitului reglementar este data la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. 2 sau data care rezultă din tratatele ori convențiile privind desenele sau modelele la care România este parte.

Cererea de înregistrare având dată de depozit se înscrie în Registrul cererilor depuse.

Registrul cererilor depuse poate să fie realizat atât pe format hârtie, cât și în format electronic."

17. La articolul 16, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

În procedurile în fața O.S.I.M. solicitantul înregistrării sau succesorul său în drepturi poate fi reprezentat de un consilier în proprietate industrială autorizat."

18. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleași categorii de produse, în conformitate cu clasificarea internațională a desenelor și modelelor.

Desenele și modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o regulă de unitate de concepție, de unitate de producție sau de unitate de utilizare ori trebuie să aparțină aceluiași ansamblu sau aceleiași compoziții de articole."

19. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Depozitul reglementar asigură solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, față de orice alt depozit ulterior privind același desen sau model."

20. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Dacă solicitantul a prezentat anumite produse și servicii în cadrul unei expoziții internaționale oficiale sau oficial recunoscută, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la data de 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, cu modificările și completările ulterioare, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, și dacă o cerere de înregistrare a desenului sau modelului sub care au fost prezentate aceste produse a fost depusă la O.S.I.M. într-un termen de 6 luni de la data prezentării în expoziție, solicitantul va beneficia de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziție; această perioadă nu prelungește termenul de prioritate prevăzut la art. 19."

21. La articolul 22, alineatul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Solicitantul are obligația să divizeze cererea în termenul acordat de O.S.I.M., constituind câte un depozit reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17."

22. La articolul 23, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum și reproducerea, fotografia sau reprezentarea grafică a acestuia se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în format electronic, în termen de maximum 4 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori."

23. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Persoanele interesate pot face opoziții scrise la O.S.I.M. privind cererea de înregistrare a desenului sau modelului, în termen de două luni de la data publicării acestuia, pentru motivele prevăzute la art. 25 alin. 3.

O.S.I.M. notifică solicitantului cererii opoziția formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum și motivele opoziției privind înregistrarea desenului sau modelului.

În termen de două luni de la data notificării opoziției, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere.

Opoziția formulată cu privire la cererea de desen sau model publicată se soluționează de către o comisie din cadrul Serviciului desene și modele în termen de 3 luni de la depunere. Comisia emite un raport de admitere sau de respingere a opoziției, care va fi avut în vedere la examinarea de fond.

Soluționarea opoziției poate fi suspendată în următoarele situații:

a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a unui desen sau model, până la luarea unei hotărâri cu privire la aceasta;

b) desenul sau modelul opus face obiectul unei acțiuni în anulare, până la soluționarea definitivă a cauzei."

24. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor se examinează de către Comisia de examinare a desenelor și modelelor. Comisia hotărăște, după caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, ori poate lua act de renunțarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotărârea de înregistrare a desenului sau modelului pe baza unui raport de examinare și în conformitate cu prevederile art. 2, 9 și 10.

Înregistrarea desenelor sau modelelor se face în Registrul desenelor și modelelor și se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M.

Cererea de înregistrare a unui desen sau model va fi respinsă sau înregistrarea va fi anulată pentru următoarele motive:

a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 9 și 10;

b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 11 și 12;

c) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;

d) constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menționate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, la care România a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968, sau o utilizare abuzivă a emblemelor și stemelor, altele decât cele menționate în art. 6 ter din convenție;

e) solicitantul nu a făcut dovada că este persoană îndreptățită la înregistrarea desenului sau modelului în sensul art. 3;

f) desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate, dacă o prioritate este revendicată, și care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar, sau prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obținere a protecției în România;

g) desenul sau modelul folosește un semn distinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare.

Când un desen sau model a fost respins la înregistrare ori când un drept asupra unui desen sau model a fost declarat nul în temeiul alin. 3, desenul sau modelul poate fi înregistrat ori dreptul asupra desenului poate fi menținut într-o formă modificată, dacă în acea formă cerințele de protecție vor fi îndeplinite, iar identitatea desenului sau modelului va fi păstrată. Înregistrarea sau menținerea într-o formă modificată poate să includă înregistrarea însoțită de o renunțare parțială din partea deținătorului dreptului asupra desenului sau modelului ori de înregistrarea în Registrul desenelor și modelelor a hotărârii judecătorești a instanței care a pronunțat nulitatea parțială a dreptului asupra desenului sau modelului.

Dreptul asupra unui desen poate fi declarat nul chiar după ce a expirat sau s-a renunțat la el.

În examinarea cererii se vor lua în considerare fondul documentar de desene și modele existent la O.S.I.M, înregistrările internaționale de desene și modele la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, desenele/modelele comunitare, precum și orice alte documente relevante pentru procedurile de examinare depuse de persoanele interesate. În procedurile de examinare, O.S.I.M. poate solicita orice completări necesare, iar în cazul desenelor, chiar specimene.

Dispozițiile prezentei legi se aplică și cererilor internaționale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care își extind efectele lor în România, în afară de cazul în care nu se prevede altfel."

25. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Dacă înregistrarea unui desen sau model, reînnoirea înregistrării acestuia sau înscrierea unei modificări în Registrul de desene și modele a fost efectuată, în mod evident, din eroare materială, O.S.I.M. poate, în termen de 3 luni cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii, să revoce înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate. Hotărârea de revocare, motivată, se comunică persoanelor interesate în termen de 30 de zile."

26. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului pot fi contestate, în scris și motivat, la O.S.I.M., în termen de 30 de zile de la comunicare.

Contestația va fi examinată, în termen de cel mult 3 luni de la depunerea contestației, de către Comisia de contestații din Departamentul de apeluri al O.S.I.M."

27. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Hotărârea Comisiei de contestații se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare și poate fi atacată la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Hotărârile Comisiei de contestații rămase definitive și irevocabile se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunțarea hotărârii.

În fața Comisiei de contestații părțile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier în proprietate industrială."

28. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele de către O.S.I.M. se face în temeiul hotărârilor de admitere a cererii de înregistrare a desenelor sau modelelor, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de admitere a rămas definitivă și irevocabilă."

29. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Procedurile privind cererile de înregistrare de desene și modele și certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul și la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul O.S.I.M.

Taxele datorate de persoanele fizice și persoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul O.S.I.M.

Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective sau respingerea cererii de înregistrare a desenului ori modelului."

30. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza și de a împiedica utilizarea lor de o terță parte care nu dispune de consimțământul său. Titularul are dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri."

31. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Întinderea protecției este determinată de reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate.

Protecția acordată unui desen sau model în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.

La stabilirea sferei de protecție se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului."

32. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

Drepturile conferite la art. 33 nu se exercită în privința:

a) actelor efectuate exclusiv în scop personal și necomercial, experimental, de cercetare sau învățământ, cu condiția ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor și să se menționeze sursa;

b) activităților de reproducere în domeniul cercetării sau învățământului, în scopul citării ori predării, cu condiția ca aceste activități să fie compatibile cu practica comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a desenului sau modelului și ca sursa să fie menționată;

c) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă țară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb și accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparații pe aceste vehicule;

d) folosirii sau luării măsurilor efective și serioase de folosire a desenelor sau modelelor de către terți, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului și revalidarea certificatului;

e) folosirii desenului sau modelului cu bună-credință, în perioada cuprinsă între data publicării decăderii din drepturi a titularului și data publicării dreptului restabilit."

33. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Drepturile decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piața comunitară a produselor în care sunt încorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplică, introduse pe piață anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimțământul acestuia."

34. La articolul 37, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligația de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului."

35. La articolul 38, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar și poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani."

36. La articolul 39, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

Dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului încetează în următoarele situații:".

37. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor pot menționa pe produse semnul D, respectiv litera «D» majusculă, înscrisă într-un cerc, însoțită de numele titularului sau de numărul certificatului."

38. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum și drepturile născute din înregistrare sunt transmisibile în tot sau în parte.

Transmiterea se poate face pe cale succesorală, prin cesiune sau licență.

Transmiterea se înscrie la O.S.I.M. în Registrul desenelor și modelelor și produce efecte față de terți numai de la data publicării în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. a mențiunii de transmitere.

Înscrierea transmiterii de drepturi asupra desenelor sau modelelor aflate în litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătorești cu privire la acestea."

39. La articolul 42, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Autorul, titular al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract cu persoanele care exploatează desenul sau modelul."

40. La articolul 43, alineatul 1 se abrogă.

41. La articolul 44, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Autorul are dreptul să i se menționeze numele, prenumele și calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum și în orice acte sau publicații privind desenul sau modelul."

42. La articolul 45, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

Înregistrarea desenului sau modelului poate fi anulată, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, pentru motivele prevăzute la art. 25 alin. 3."

43. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licență sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit dreptului comun."

44. După articolul 46 se introduce un nou capitol, capitolul IV1 "Desenele și modelele comunitare", cuprinzând articolele 461-464, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL IV1 Desenele și modelele comunitare

Art. 461. -

Desenele și modelele comunitare beneficiază de protecție pe teritoriul României, în baza Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele și modelele comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.

Art. 462. -

Cererile de desene și modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă sau prin intermediul O.S.I.M.

Art. 463 -

Când o cerere de desen sau model comunitar este depusă la O.S.I.M. în temeiul art. 35 din Regulamentul nr. 6/2002/CE privind desenele și modelele comunitare, O.S.I.M. înscrie data primirii pe cerere și, fără să procedeze la examinare, o transmite la oficiul comunitar în termen de două săptămâni, cu plata unei taxe de transmitere în cuantum de 70 lei.

Art. 464 -

Litigiile având ca obiect desene sau modele comunitare, pentru care Regulamentul nr. 6/2002/CE atribuie competența tribunalelor de desene și modelele comunitare în sensul art. 80 alin. (1) din regulament, sunt de competența Tribunalului București, care soluționează cauzele în primă instanță."

45. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL V Atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
în domeniul protecției desenelor și modelelor"

46. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unică pe teritoriul României, care asigură protecția desenelor și modelelor."

47. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

O.S.I.M. are următoarele atribuții în domeniul protecției desenelor și modelelor:

a) acordă protecție prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor și modelelor;

b) este depozitarul Registrului cererilor depuse și al Registrului desenelor și modelelor;

c) efectuează, la cerere, cercetări documentare privind desenele și modelele publicate și servicii de mediere;

d) întreține relații cu organizațiile guvernamentale similare și cu organizațiile internaționale de specialitate la care România este membră;

e) informează Comisia Europeană cu privire la dispozițiile naționale adoptate în scopul transpunerii dispozițiilor Directivei 98/71/CE;

f) acordă, la cerere, asistență în domeniul proprietății industriale, organizează cursuri de instruire pentru specialiștii în domeniu;

g) editează și publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. date privitoare la desene și modele."

48. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

Însușirea fără drept, în orice mod, a calității de autor al desenului sau modelului constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei."

49. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Constituie infracțiune de contrafacere și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani săvârșirea fără drept a oricărui act prevăzut la art. 33, după data înregistrării desenului sau modelului.

Dacă faptele prevăzute la alin. 1 sunt de natură să prezinte pericol social pentru siguranța sau sănătatea consumatorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Organele de cercetare penală pot dispune din oficiu în cadrul actelor premergătoare măsurile necesare indisponibilizării produselor ce poartă desene sau modele contrafăcute, precum și conservarea probelor potrivit dreptului comun și dispozițiilor speciale în materie.

Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, și poate solicita instanței judecătorești competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispoziții se aplică și materialelor și echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârșirea infracțiunii de contrafacere."

50. La articolul 52, partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

Titularul unui desen sau model înregistrat poate solicita instanței judecătorești:

...............................................................................................................................

b) dispunerea, imediat după vămuire, a unor măsuri de încetare a faptelor de încălcare a drepturilor unui desen sau model ce au fost săvârșite de un terț cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate care implică o atingere a acestor drepturi."

51. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

Certificatele de înregistrare a desenelor și modelelor în vigoare reprezintă active necorporale și pot fi înregistrate în patrimoniul titularului, persoană juridică."

52. La articolul 55, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

"

În toate litigiile privind desenele și modelele citarea titularilor este obligatorie."

Art. II. -

Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor pentru care nu s-a luat o hotărâre se soluționează potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. III. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Guvernul adoptă un nou regulament de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată.

Art. IV. - Practică judiciară (1)

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numerotarea corespunzătoare a textelor.

*

Prezenta lege transpune dispozițiile Directivei 98/71/CE privind protecția juridică a desenelor și modelelor comunitare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 289 din 28 octombrie 1998, și creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele și modelele comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 17 octombrie 2007.

Nr. 280.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...