Parlamentul României

Legea nr. 28/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se abrogă.

2. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) Convenția brevetului european - Convenția privind brevetul european, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenția din 17 decembrie 1991 și prin deciziile Consiliului de administrație al Organizației Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 și 10 decembrie 1998, precum și prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;".

3. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1, cu următorul cuprins:

"

j1) predecesor - persoana fizică sau juridică îndreptățită la brevet anterior depunerii cererii de brevet;".

4. La articolul 4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"

Dacă două sau mai multe persoane au creat aceeași invenție, independent una de alta, dreptul la brevet aparține aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de depozit este cea mai veche."

5. La articolul 4, alineatul 3 se abrogă.

6. La articolul 7, literele a)-c) ale alineatului 2 vor avea următorul cuprins:

"

a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură;

b) plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenției nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale;

c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obținut prin acest procedeu;".

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Nu sunt considerate invenții, în sensul art. 7, în special:

a) descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice;

b) creațiile estetice;

c) planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților economice, precum și programele de calculator;

d) prezentările de informații.

Prevederile alin. 1 nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităților prevăzute în acest alineat decât în măsura în care cererea de brevet de invenție ori brevetul de invenție se referă la astfel de obiecte sau activități considerate în sine."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Nu se acordă brevet de invenție, potrivit prezentei legi, pentru:

a) invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătății și vieții persoanelor, animalelor ori plantelor, și care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziție legală;

b) soiurile de plante și rasele de animale, precum și procedeele esențial biologice pentru obținerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice și produselor obținute prin aceste procedee;

c) invențiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării și dezvoltării sale, precum și simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene;

d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, și metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.

Dispozițiile alin. 1 lit. d) nu se aplică produselor, în special substanțe sau compoziții pentru utilizare în oricare dintre aceste metode."

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

O invenție este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenție.

Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conținutul cererilor depuse la OSIM și al cererilor internaționale pentru care s-a deschis fază națională în România sau europene desemnând România, așa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. 2 și care au fost publicate la sau după această dată, potrivit legii.

Prevederile alin. 2 și 3 nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanțe sau compoziții cuprinse în stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia într-o metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. d), dacă utilizarea sa în oricare dintre aceste metode nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

Prevederile alin. 2 și 3 nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanțe sau compoziții prevăzute la alin. 4, pentru orice altă utilizare specifică în orice metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. d), dacă această utilizare nu este cuprinsă în stadiul tehnicii."

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

În aplicarea art. 10, divulgarea invenției nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet și dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a:

a) unui abuz evident în privința solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia;

b) faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenția într-o expoziție internațională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.

Prevederile alin. 1 lit. b) sunt aplicabile numai dacă la înregistrarea cererii de brevet de invenție solicitantul declară că invenția a fost expusă efectiv și dacă, în termenul și în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document în susținerea declarației sale."

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

O invenție este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoștințele cuprinse în stadiul tehnicii.

Cererile de brevet prevăzute la art. 10 alin. 3, deși fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activității inventive."

12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

O invenție este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură.

Aplicabilitatea industrială a unei secvențe sau a unei secvențe parțiale a unei gene trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet de invenție."

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Cererea de brevet de invenție, redactată în limba română, trebuie să cuprindă:

a) solicitarea acordării unui brevet;

b) datele de identificare a solicitantului;

c) o descriere a invenției;

d) una sau mai multe revendicări;

e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.

Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul, cererea de brevet de invenție va conține și indicații care să permită stabilirea identității inventatorului și va fi însoțită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.

Documentul prevăzut la alin. 2 va putea fi depus până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.

Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de persoana îndreptățită la acordarea brevetului, personal sau în orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

În toate procedurile în fața OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptățită la acordarea brevetului.

Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altă formă și printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM și prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Cererea de brevet este însoțită de un rezumat care se depune cel mai târziu cu două luni înainte de data publicării cererii.

Rezumatul servește în mod exclusiv informării tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecției solicitate și nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. 3."

14. La articolul 15, partea introductivă și litera a) ale alineatului 1 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Data de depozit a cererii de brevet de invenție este data la care au fost înregistrate următoarele:

a) o indicație explicită sau implicită că se solicită acordarea unui brevet de invenție;".

15. La articolul 15, alineatul 5 va avea următorul cuprins:

"

În cazul în care cererea de brevet de invenție nu conține o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere, în scopul acordării datei de depozit, în cererea de brevet de invenție poate fi făcută referire, în limba română, la o cerere depusă anterior la un oficiu care înlocuiește descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. În caz contrar, nu se acordă dată de depozit, iar cererea nu va fi tratată ca o cerere de brevet de invenție."

16. La articolul 16, alineatul 1 se abrogă.

17. La articolul 16, alineatele 2 și 5 vor avea următorul cuprins:

"

Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, să depună descrierea, revendicările și desenele într-o limbă străină, cu condiția ca, în termen de două luni de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data deschiderii fazei naționale, să depună la OSIM o traducere conformă, în limba română, a acestor documente și să fie plătită taxa legală.

...............................................................................................................................

Dacă sunt îndeplinite prevederile art. 14 alin. 1 sau ale art. 16 alin. 2, depozitul cererii produce efectele unui depozit național reglementar."

18. La articolul 16, după alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu următorul cuprins:

"

Prin depozit național reglementar se înțelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioară a acesteia."

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Orice persoană care a depus, în conformitate cu art. 14 alin. 1 și art. 16 alin. 2, o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii față de orice alt depozit, privind aceeași invenție, având o dată ulterioară."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...