Parlamentul României

Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2008 până la 12 octombrie 2009, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 109/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește regimul juridic al documentelor în formă electronică ce conțin date privind operațiunile economice de schimb sau vânzare de bunuri sau servicii între persoane care emit și primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanțe în formă electronică.

(2) Facturile, bonurile fiscale și chitanțele în formă electronică constituie documente justificative în înțelesul Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

(3) Prezenta lege se aplică persoanelor stabilite în România, în înțelesul prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activități economice pe teritoriul României.

Art. 2. -

Prezenta lege se completează cu dispozițiile legale privind încheierea, validitatea și efectele actelor juridice, precum și cu cele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și de celelalte acte normative în vigoare.

Art. 3. -

Nicio dispoziție a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării autonomiei de voință și a libertății contractuale a părților.

Art. 4. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) emiterea facturilor în formă electronică - operațiunea de întocmire, semnare electronică și marcare temporală a facturilor în formă electronică utilizând un sistem informatic omologat;

b) semnătură electronică - semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, în înțelesul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

c) marcă temporală - marca temporală în înțelesul Legii nr. 451/2004 privind marca temporală;

d) factură în formă electronică - documentul în formă electronică ce caracterizează în mod unic și neechivoc schimbul sau vânzarea de bunuri sau servicii, semnat cu semnătură electronică și purtând marca temporală, care conține datele cuprinse în formularul facturii și care este înregistrat pe medii compatibile cu prelucrarea automată a datelor;

e) pachet de facturi în formă electronică - două sau mai multe facturi în formă electronică, emise la momente de timp diferite și transmise către același beneficiar la același moment de timp;

f) lot de facturi în formă electronică - două sau mai multe facturi în formă electronică, emise la momente de timp diferite și transmise către beneficiari diferiți la același moment de timp;

g) bon fiscal în formă electronică - documentul financiar-fiscal care întrunește toate condițiile impuse de prevederile legale în materie referitoare la conținut, emis de echipamentele electronice de marcat, care conține date înregistrate pe medii compatibile cu prelucrarea automată a datelor, semnat cu semnătură electronică și purtând marca temporală;

h) chitanță în formă electronică - documentul financiar-fiscal care întrunește toate condițiile impuse de prevederile legale în materie referitoare la conținut și formă, înregistrat pe medii compatibile cu prelucrarea automată a datelor, semnat cu semnătură electronică și purtând marca temporală;

i) furnizor de servicii de facturare electronică - persoana fizică sau juridică care emite, transmite sau convertește facturi, bonuri sau chitanțe în formă electronică, în nume propriu sau în numele unor terți.

CAPITOLUL II Factura în formă electronică

Art. 5. -

Persoana fizică sau juridică ce emite facturi, denumită în continuare emitent, poate să opteze pentru emiterea facturilor în formă electronică, cu condiția garantării autenticității, originii și integrității conținutului, conform condițiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 6. -

Facturile și chitanțele în formă electronică emise fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege nu au calitatea de document justificativ, în înțelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată.

SECȚIUNEA 1 Emiterea facturilor

Art. 7. -

(1) Emiterea tuturor facturilor de către o persoană fizică sau juridică se face exclusiv în una dintre următoarele două modalități, la alegerea exclusivă a emitentului: în formă electronică sau pe suport de hârtie.

(2) Emitentul poate opta pentru schimbarea modalității de emitere, cu notificarea Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 8. -

Emitentul facturii în formă electronică răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea și integritatea conținutului.

Art. 9. -

(1) Factura în formă electronică respectă formatul și conținutul stabilite de actele normative speciale și va conține marca temporală care certifică momentul emiterii și semnătura electronică a emitentului facturii.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului facturii în formă electronică va conține informații privind identificatorul fiscal și numărul notificării înregistrate la Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 10. -

Emitentul este obligat să țină evidența facturilor electronice emise într-un registru electronic de evidență a facturilor în formă electronică și să menționeze existența unui exemplar pe suport de hârtie, dacă este cazul. Operarea în acest registru se realizează conform regulilor de operare a registrelor similare pe suport de hârtie, completate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei și Finanțelor în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi.

SECȚIUNEA a 2-a Transmiterea facturilor

Art. 11. -

(1) Transmiterea facturilor emise în formă electronică se face în una dintre următoarele două modalități: prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau pe suport de hârtie.

(2) Transmiterea unei facturi în formă electronică se poate face individual, în pachete sau în loturi.

SECȚIUNEA a 3-a Anularea facturilor

Art. 12. -

(1) Emitentul facturii în formă electronică și beneficiarul acesteia încheie un act juridic prin care se specifică anularea de comun acord a facturii sau a facturilor respective și care conține:

a) seria și numărul fiecărei facturi anulate;

b) data emiterii fiecărei facturi anulate;

c) data transmiterii fiecărei facturi anulate;

d) data anulării;

e) semnătura olografă a părților și ștampila, unde este cazul.

(2) Actul juridic se întocmește în 3 exemplare, din care un exemplar rămâne emitentului, unul beneficiarului, iar al treilea este păstrat de către persoana abilitată să opereze anularea facturii electronice.

(3) Atât emitentul, cât și beneficiarul operează modificarea în documentele care au avut la bază facturile respective, precum și în Registrul electronic de evidență a facturilor în formă electronică. Emitentul anulează factura, specificând această operațiune prin marcarea facturii în formă electronică ca fiind anulată, atașând semnătura electronică și marca temporală corespunzătoare momentului anulării, astfel încât anularea să fie evidențiată la vizualizarea facturii în formă electronică.

(4) Emitentul este obligat să notifice Ministerului Economiei și Finanțelor anularea facturii în formă electronică, menționând datele de identificare a fiecărei facturi anulate și data la care a fost întocmit documentul prin care s-a convenit anularea.

(5) Prevederile prezentei secțiuni se completează cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind corectarea facturilor.

CAPITOLUL III Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele
care emit facturi în formă electronică

Art. 13. -

Emitentul facturii în formă electronică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să utilizeze un sistem informatic omologat de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, în condițiile cap. VIII;

b) să dispună de mijloace tehnice și umane corespunzătoare pentru garantarea securității, fiabilității și continuității serviciilor de prelucrare a datelor în formă electronică;

c) să folosească personal cu cunoștințe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice și cu o practică suficientă în ceea ce privește procedurile de securitate corespunzătoare;

d) să fie în măsură să gestioneze și să arhiveze toate informațiile privind fiecare factură în formă electronică emisă, pe perioada de timp stabilită prin normele legale în vigoare;

e) să utilizeze sisteme omologate pentru arhivarea de facturi în formă electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică. Pe durata arhivării, persoanele care au responsabilitatea arhivării vor lua măsuri ca orice factură în formă electronică să poată fi accesată numai de către emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege. Arhivarea facturilor în formă electronică se poate face și de alte persoane decât emitentul acestora, în condițiile în care acestea sunt autorizate în acest sens și îndeplinesc condițiile tehnice și de personal prevăzute la lit. b) și c).

Art. 14. -

(1) Emitentul facturii în formă electronică este obligat să notifice Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației orice modificare a sistemului informatic cu funcții omologate pentru emiterea facturilor în formă electronică. Orice astfel de modificare este notificată cu cel puțin 45 de zile înainte de data punerii în funcțiune.

(2) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației avizează modificările aduse în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării notificării.

Art. 15. -

Emitentul facturii în formă electronică are obligația de a notifica Ministerului Economiei și Finanțelor în termen de 24 de ore orice modificare survenită în legătură cu datele de identificare.

Art. 16. -

Ministerul Economiei și Finanțelor verifică respectarea condițiilor prevăzute pentru emiterea facturilor în formă electronică și aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

CAPITOLUL IV Externalizarea serviciilor de emitere,
transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică

Art. 17. -

(1) Activitățile de emitere, transmitere a facturilor în formă electronică, precum și cele de arhivare a facturilor în formă electronică pot fi realizate și de către alte persoane decât emitentul de drept al facturii în formă electronică, în următoarele condiții:

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 13;

b) să existe un contract valabil încheiat între emitentul de drept al facturii în formă electronică și un furnizor de servicii de emitere a facturilor în formă electronică.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a persoanelor care prestează servicii de emitere, transmitere sau arhivare a facturilor în formă electronică va conține informații privind calitatea de furnizor de servicii și datele sale de identificare.

Art. 18. -

(1) Furnizorii de servicii de emitere a facturilor în formă electronică pot să presteze servicii de conversie a unei facturi deja emise pe suport de hârtie în factură în formă electronică, la cererea beneficiarului.

(2) Conversia se poate realiza numai după factura în original. Factura în formă electronică rezultată dobândește calitatea de document justificativ numai după înscrierea precizării: "prezenta factură este conformă cu originalul emis inițial pe suport de hârtie având seria .... nr. ........ din data de ........., emisă de ..................." și atașarea semnăturii electronice a furnizorului de servicii de emitere a facturilor în formă electronică, precum și a mărcii temporale certificând momentul conversiei, atât în cazul facturilor individuale, cât și în cazul în care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

CAPITOLUL V Chitanța în formă electronică

Art. 19. -

(1) Chitanța în formă electronică respectă condițiile privind formatul și conținutul obligatorii stabilite de actele normative în vigoare și conține marca temporală și semnătura electronică a emitentului chitanței.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a emitentului chitanței va conține informații privind identificatorul fiscal și numărul notificării înregistrate la Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 20. -

Prevederile privind emiterea, transmiterea, stocarea, arhivarea, conversia și utilizarea facturilor prevăzute în prezenta lege sunt aplicabile și chitanțelor în formă electronică, cu excepția acelor prevederi care din punct de vedere financiar-fiscal nu le sunt aplicabile.

CAPITOLUL VI Regimul documentelor în formă electronică aferente
tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de
marcat și terminalelor automate bancare (bancomat)

Art. 21. -

Bonurile fiscale și bonurile emise de casele de marcat și de bancomatele bancare, în formă electronică, stocate la emitent, au același regim juridic ca și cele emise pe hârtie.

Art. 22. -

(1) Persoanele care au obligația de a emite bonuri prin intermediul caselor de marcat sau al terminalelor automate bancare (bancomat) pot păstra în formă electronică documentul generat în formă electronică în următoarele condiții:

a) să îndeplinească cerințele privind asigurarea conformității informațiilor înregistrate în formă electronică cu cele înscrise pe documentul pe hârtie;

b) să arhiveze și să asigure accesul la bonurile emise în formă electronică.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor va stabili condițiile specifice de emitere a documentelor prevăzute la art. 21.

(3) Ministerul Economiei și Finanțelor autorizează persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) să păstreze în formă electronică bonurile emise de casele de marcat/bancomat.

(4) Condițiile de autorizare vor fi stabilite prin norme metodologice emise de Ministerul Economiei și Finanțelor, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi.

Art. 23. -

Termenul de arhivare al bonurilor fiscale și al bonurilor emise de casele de marcat de către bancomatele bancare, în formă electronică, va fi același cu cel prevăzut pentru cele emise pe suport de hârtie.

CAPITOLUL VII Registrul electronic al persoanelor care emit facturi,
chitanțe și bonuri fiscale în formă electronică

Art. 24. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înființează Registrul electronic al persoanelor care emit facturi, chitanțe și bonuri fiscale în formă electronică, constituit și actualizat de Ministerul Economiei și Finanțelor.

(2) Procedura de înscriere în registru și documentația necesară se stabilesc prin normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...