Parlamentul României

Legea nr. 26/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 31 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Obiectul prezentei ordonanțe îl constituie stabilirea responsabilităților organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deșeurilor radioactive și asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităților de gospodărire a deșeurilor radioactive rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, precum și celor destinate dezafectării lor, în condiții care să asigure securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății, fără a compromite nevoile și aspirațiile generațiilor viitoare."

2. La articolul I punctul 6, litera a) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

"

a) principiul utilizării tehnicilor și tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protecție la radiații ionizante pentru sănătatea populației și mediului, luându-se în considerare și posibilele efecte transfrontaliere;".

3. La articolul I punctul 7, litera o), punctul 2 al literei p) și literele r), ș) și t) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

"

o) gospodărirea deșeurilor radioactive - totalitatea activităților administrative și operaționale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară și depozitarea definitivă a deșeurilor rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice. Termenul de gospodărire a deșeurilor radioactive se referă și la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;

.....................................................................................................................

2. orice uzină care folosește combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

.....................................................................................................................

r) instalație radiologică - generatorul de radiație ionizantă, instalația, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conține materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);

.....................................................................................................................

ș) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfășoară activitățile de gospodărire a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;

t) surse - emițătorul de radiații ionizante și orice material radioactiv;".

4. La articolul I punctul 9, articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Titularii de autorizație au obligația de a gospodări în siguranță deșeurile radioactive rezultate prin funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 și 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006."

5. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Activitățile de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive se desfășoară în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

(2) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive este componentă a Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive se elaborează de Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizație nucleară.

(4) Standardele privind limitele și condițiile tehnice de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD și sunt aprobate prin ordin comun al președintelui ANDRAD și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN."

6. La articolul I punctul 12, alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

(3) ANDRAD este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, cu sediul în orașul Mioveni, județul Argeș."

7. La articolul I punctul 12, după alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică."

8. La articolul I punctul 13, alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

(4) Consiliul de administrație al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează:

a) Ministerul Finanțelor Publice - 1 membru;

b) ANDRAD - 1 membru;

c) Agenția Nucleară - 1 membru;

d) Ministerul Economiei și Comerțului - 2 membri;

e) Ministerul Educației și Cercetării - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică - 1 membru;

f) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor 1 membru;

g) reprezentanți ai principalilor generatori de deșeuri radioactive - 2 membri."

9. La articolul I punctul 18, literele a), b) și u) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

"

a) elaborează și revizuiește, cel puțin o dată la 5 ani, Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului, și monitorizează implementarea acesteia;

b) elaborează și transmite spre aprobare Ministerului Economiei și Comerțului Planul anual de activități în domeniul gospodăririi deșeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, și răspunde de realizarea acestuia;

.....................................................................................................................

u) gestionează veniturile constituite conform art. 17 și art. 20 alin. (1) lit. a);".

10. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin bugetul de venituri și cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finanțării activităților ANDRAD cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, pentru activitățile ce intră în competența acesteia potrivit legii."

11. La articolul I punctul 22, partea introductivă a alineatului (1), literele b) și c) din cadrul literei B și litera C ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Resursele financiare destinate realizării activităților ANDRAD, prevăzute în PAA aferent Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, se asigură din:

.....................................................................................................................

b) tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor de radiații nucleare și a deșeurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflați în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente;

c) recuperarea, tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor orfane, deșeurilor istorice rezultate din practici trecute și a deșeurilor rezultate din accidente și/sau incidente nucleare;

.....................................................................................................................

C. alte surse legale."

12. La articolul I punctul 25, alineatele (1) și (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Resursele financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice se constituie după cum urmează:

a) prin contribuții anuale ale titularilor de autorizație nucleară, în contul ANDRAD, din venituri rezultate din activități comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalațiile nucleare și/sau radiologice, cu excepția celor de cercetare finanțate integral de la bugetul de stat;

b) în contul titularului de autorizație, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalațiile nucleare și/sau radiologice de cercetare finanțate integral de la bugetul de stat.

(2) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deșeurilor radioactive, și se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului, pe bază de studii tehnico-economice."

13. La articolul I punctul 25, alineatul (4) al articolului 20 se abrogă.

14. La articolul I punctul 26, articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de ANDRAD și utilizate de titularii de autorizații nucleare, cu aprobarea ANDRAD și cu avizul consultativ al CNCAN."

15. La articolul I, punctul 27 va avea următorul cuprins:

"

27. Articolul 22 se abrogă."

16. La articolul I punctul 28, partea introductivă a articolului 23 va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) trebuie să fie:".

17. La articolul I punctul 30, articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Titularii autorizației nucleare, inclusiv cei ce dețin ori produc deșeuri radioactive din minerit și exploatarea minereurilor de uraniu și/sau toriu, vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantitățile, tipurile și caracteristicile deșeurilor radioactive generate în anul precedent și cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deșeurilor radioactive."

18. La articolul I punctul 32, la articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizație către ANDRAD după încheierea perioadei de exploatare."

19. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 341, cu următorul cuprins:

"

341. Titlul capitolului IV «Sancțiuni» se abrogă."

20. La articolul I punctul 35, articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

Titularii autorizației nucleare au obligația de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și de dezafectare a instalațiilor nucleare și/sau radiologice, conform prevederilor art. 17 lit. a) și art. 20 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanță, precum și ale art. 26 și 27 din Legea nr. 111/1996, republicată."

21. La articolul I punctul 36, articolul 30 va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

În cazul reorganizării titularului de autorizație, răspunderea pentru gospodărirea deșeurilor radioactive și dezafectare revine noului titular de autorizație, care se subrogă în drepturile și obligațiile vechiului titular de autorizație nucleară."

22. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:

"

371. După articolul 31 se introduc patru noi articole, articolele 311-314, cu următorul cuprins:

«Art. 311. -

Responsabilitățile pentru respectarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicați în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în funcție de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările și resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 312. -

Importul combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis și se sancționează conform legii.

Art. 313. -

Titularii de autorizație vor fi consultați și implicați în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalații nucleare, a limitelor și condițiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deșeurile nucleare și combustibilul uzat generate în propriile instalații nucleare, și/sau a contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deșeurilor și a combustibilului uzat prevăzute la art. 17 lit. a) și la art. 20 alin. (1) lit. a).

Art. 314. -

Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare și al parteneriatelor internaționale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.»"

23. La articolul I punctul 38, articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) neachitarea la termen a contribuției directe anuale de către titularii de autorizație, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) neachitarea la termen a contribuției anuale stabilite pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

c) încălcarea dispozițiilor art. 24 și 25, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei."

24. La articolul I punctul 39, articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai CNCAN, la notificarea ANDRAD.

(2) Neachitarea contribuțiilor prevăzute la art. 32 lit. a) și b) atrage plata unor penalități pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale."

25. La articolul I punctul 40, articolul 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Prevederile art. 32 lit. c) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

26. La articolul I, punctul 41 se abrogă.

27. Articolul III va avea următorul cuprins:

"

Art. III. -

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Economiei și Comerțului va elabora și va propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind cuantumul contribuțiilor directe anuale ale titularilor de autorizație nucleară, destinate gospodăririi deșeurilor radioactive, precum și cuantumul contribuțiilor anuale, destinate constituirii resurselor financiare pentru dezafectare, termenul de plată și modul de gestionare a acestora."

Art. II. -

Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 320/2003, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 15 ianuarie 2007.

Nr. 26.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...