Parlamentul României

Legea nr. 249/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2007 până la 16 iunie 2009, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 64/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 5 punctul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) sumele pentru acoperirea plății taxei pe valoarea adăugată aferentă proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale."

2. La articolul 5, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. În bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanțării locale, finanțării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii, cu excepția sumelor prevăzute la pct. 1 lit. e)."

3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e) se acordă, prin plată directă sau plată indirectă, următorilor beneficiari: autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Această prevedere nu se aplică altor beneficiari."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 12 iulie 2007.

Nr. 249.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...