Parlamentul României

Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României

Modificări (9), Referințe (2), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 19 iulie 2007.

În vigoare de la 17 septembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României, denumit în continuare Institut, for național științific, cu personalitate juridică, de drept public, sub control parlamentar.

(2) Institutul este continuatorul tradiției științifice a Institutului de Științe Administrative înființat în anul 1925, tradiție reluată și promovată prin Asociația Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu". Doctrină (1)

(3) Institutul reunește personalități reprezentative din domeniul dreptului și al științelor administrative, de înaltă competență profesională, cu titlul științific de doctor și doctoranzi, cu experiență în activitatea de cercetare științifică ori în învățământul juridic superior sau care ocupă funcții în administrația publică sau în autoritatea judecătorească. Modificări (1)

(4) Sediul Institutului este în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, județul Sibiu.

(5) Institutul editează Revista de drept public. Redacția revistei are sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 64, sectorul 5. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Institutul are ca scop fundamentarea științifică a soluțiilor de perfecționare a organizării și funcționării autorităților publice centrale și locale, prezentând rapoarte științifice anuale Parlamentului și, după caz, Guvernului și Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Rapoartele științifice anuale ale Institutului vor cuprinde și propunerile de perfecționare a legislației și de armonizare a dreptului public intern cu dreptul public comunitar.

Art. 3. -

(1) Pentru desfășurarea de cursuri postuniversitare, Institutul se poate asocia cu instituții de învățământ superior sau cu instituții de profil din țară, acreditate în acest scop, precum și cu instituții similare din străinătate, în condițiile legii, și poate organiza cursuri de specializare și de perfecționare. Modificări (1)

(2) Institutul realizează studii, proiecte și publicații în domeniul dreptului public și al științelor administrative și dezvoltă relații de colaborare cu autorități, instituții și organizații neguvernamentale de profil din țară sau din străinătate.

Art. 4. -

(1) Finanțarea Institutului se realizează de la bugetul de stat și din alte surse, în condițiile legii. Modificări (8), Doctrină (1)

(2) Institutul poate dobândi bunuri prin sponsorizări, legate, donații sau alte mijloace legale, pe baza aprobării consiliului științific.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Institutului

Art. 5. -

Institutul se organizează și funcționează potrivit prezentei legi și regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Art. 6. -

Conducerea Institutului se asigură de:

a) adunarea generală;

b) consiliul științific;

c) președinte.

Art. 7. -

(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Institutului.

(2) Adunarea generală alege consiliul științific, președintele și vicepreședintele Institutului, în condițiile prevăzute de regulament.

Art. 8. -

(1) Consiliul științific este organul care asigură conducerea curentă a Institutului între ședințele adunării generale și se compune din membri de onoare și membri activi, persoane fizice române sau străine. Numărul de membri în consiliul științific se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare a Institutului.

(2) Alegerea consiliului științific, a președintelui și a vicepreședintelui este validată de Senat, iar rapoartele anuale de activitate a Institutului se analizează de către comisiile parlamentare de specialitate, care informează plenul fiecărei Camere a Parlamentului. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Președintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani și poate fi reales. Președintele asigură conducerea operativă a Institutului și are calitatea de ordonator principal de credite. Modificări (1)

(2) Președintele Institutului este președintele consiliului științific și conduce lucrările adunării generale la care participă.

(3) Președintele reprezintă Institutul în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice din țară ori din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine.

(5) În cazul în care președintele nu își poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de vicepreședinte, delegat, după caz, de consiliul științific sau de președinte.

Art. 10. -

(1) Vicepreședintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani, poate fi reales și îndeplinește atribuțiile specifice coordonării direcțiilor pe domenii, precum și atribuțiile stabilite de consiliul științific sau de președinte. Modificări (1)

(2) Secretarul general este înalt funcționar public, numit de consiliul științific.

(3) Secretarul general asigură, prin aparatul de lucru al Institutului, realizarea legăturilor funcționale între direcțiile pe domenii și celelalte structuri ale Institutului, precum și cu terțe persoane, îndeplinind atribuțiile încredințate de președinte, consiliul științific și adunarea generală.

Art. 11. -

Mandatul președintelui și al vicepreședintelui încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleși sau prin hotărârea consiliului științific, dacă aceștia sunt în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile sau își depun demisia.

Art. 12. -

Președintele, vicepreședintele, secretarul general și directorii de departamente nu pot face parte din partide politice.

Art. 13. -

(1) Desfășurarea activității Institutului este asigurată prin aparatul propriu de lucru, constituit din funcționari publici și personal contractual.

(2) Are calitatea de funcționar public, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, numai personalul aparatului de lucru care nu îndeplinește atribuții de cercetare în cadrul departamentelor. Modificări (1)

(3) Salarizarea personalului aparatului de lucru al Institutului, care are calitatea de funcționar public, se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Personalul contractual din cadrul Institutului este salarizat potrivit anexei nr. Ib (cap. II/B) și anexei nr. VI/2b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare.

(5) Statul de personal, structura posturilor pe compartimente și fișa postului se aprobă prin decizie a consiliului științific.

(6) Numirea, modificarea, suspendarea și/sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din aparatul de lucru al Institutului se aprobă prin ordin al președintelui.

(7) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi din aparatul de lucru al Institutului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea consiliului științific al Institutului.

Art. 14. -

(1) În vederea realizării scopului și atribuțiilor stabilite prin prezenta lege, imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, județul Sibiu, identificat ca Pavilionul A din cazarma 562 Sibiu, se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Institutului.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării și Institut, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) La data încheierii protocolului prevăzut la alin. (2), Institutul se subrogă Ministerului Apărării în contractele încheiate referitoare la acest imobil.

Art. 15. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data publicării prezentei legi, Asociația Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu" se dizolvă după procedura prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

(3) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Institutul va prezenta Guvernului, spre aprobare, regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 12 iulie 2007.

Nr. 246.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...