Parlamentul României

Legea nr. 232/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 6 din 24 ianuarie 2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 și III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță se aplică funcționarilor publici numiți în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată."

2. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Indemnizația de instalare este egală cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate. Lista localităților respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, după consultarea organizațiilor sindicale din administrația publică."

3. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(2) Funcționarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecționare beneficiază de drepturile și au obligațiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată."

4. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea funcționarilor publici se realizează și de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Economiei și Finanțelor, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor instituții publice."

5. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 39. - Jurisprudență

(1) Pentru funcționarii publici și posturile corespunzătoare funcțiilor publice specifice preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor de la Ministerul Integrării Europene, în condițiile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, se păstrează salariile de bază și celelalte drepturi salariale acordate până la data de 31 decembrie 2006.

(2) Salariile de bază ale funcționarilor publici prevăzuți la alin. (1) se majorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care intră în vigoare legea de aprobare a prezentei ordonanțe cu 7% față de nivelul din luna decembrie 2006 și cu 11% începând cu data de 1 octombrie 2007 față de nivelul din luna septembrie 2007."

6. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

(1) Funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacante sau temporar vacante pot fi ocupate în condițiile art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată."

7. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

(1) În mod excepțional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici nu se înscriu candidați care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, pot candida și persoane care nu îndeplinesc această condiție."

8. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

În anul 2007, promovarea funcționarilor publici în grad profesional se face, în condițiile legii, în limita funcțiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcțiilor publice, pe baza normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

9. La articolul 46, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Ordonatorii principali de credite vor comunica trimestrial Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Ministerului Economiei și Finanțelor situația centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condițiile legii."

10. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

Prezenta ordonanță se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, precum și cu dispozițiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea și alte drepturi pentru personalul bugetar."

Acestă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 6 iulie 2007.

Nr. 232.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...