Parlamentul României

Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal."

2. La articolul 7, punctul 6 al alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

6. firmă de investiții - orice persoană juridică a cărei activitate curentă o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiții către terți și/sau desfășurarea uneia sau a mai multor activități de investiții pe baze profesionale, incluzând societățile de servicii de investiții financiare, definite conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Prin servicii de investiții și activități de investiții pe baze profesionale se înțeleg următoarele:

A. servicii și activități de investiții:

a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în numele clienților;

c) tranzacționarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanța de investiții;

f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare;

B. servicii conexe:

a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;

b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;

c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;

d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate;

e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;

f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;

g) serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 și 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate la pct. 141 lit. e), f), g) și j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe;".

3. La articolul 7, după punctul 14 al alineatului (1) se introduce un punct nou, punctul 141, cu următorul cuprins:

"

141. instrumente financiare:

a) valori mobiliare;

b) instrumente ale pieței monetare;

c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești;

e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);

f) opțiuni, contracte futures, swap-uri și alte contracte derivate în legătură cu mărfuri și care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

g) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;

h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

i) contracte financiare pentru diferențe;

j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat."

4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la cap. I din titlul II partea I."

5. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Sfera activităților prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 141."

6. La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calității acționarilor/membrilor instituției de credit, persoană juridică română, și al reputației și experienței persoanelor implicate în administrarea și/sau conducerea unei alte entități din cadrul aceluiași grup, cărora urmează să li se încredințeze responsabilități în administrarea și/sau conducerea instituției de credit, persoană juridică română. În acest sens, se asigură schimbul de informații care sunt relevante pentru acordarea autorizației, dar și pentru evaluarea pe bază continuă a îndeplinirii condițiilor de desfășurare a activității."

7. La articolul 38, litera e) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) Banca Națională a României nu este satisfăcută de calitatea persoanelor care asigură administrarea și/sau conducerea instituției de credit, întrucât reputația sau experiența profesională a acestora nu este adecvată naturii, volumului și complexității activității instituției de credit sau nu corespunde necesității asigurării unui management prudent și sănătos;".

8. La articolul 48, litera c) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activității sucursalei;".

9. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

(1) Sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale instituției de credit de care aparțin - situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare și/sau conducere și, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare și/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate - întocmite și auditate conform legislației din statul membru de origine."

10. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Dacă instituția de credit persistă în încălcarea legislației românești în vigoare, contrar măsurilor luate de statul membru de origine, comunicate Băncii Naționale a României, sau datorită faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în România, Banca Națională a României, după informarea autorității competente din statul membru de origine, are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru a preveni sau sancționa faptele de încălcare a dispozițiilor legale și, dacă este cazul, pentru împiedicarea instituției de credit în culpă de a iniția noi tranzacții pe teritoriul României. Banca Națională a României comunică aceste măsuri instituției de credit în cauză."

11. La articolul 63, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 63. -

(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, Banca Națională a României ia, în cazuri de urgență, orice măsuri preventive necesare protejării intereselor deponenților, investitorilor și ale altor persoane care beneficiază de serviciile furnizate de instituția de credit. Aceste măsuri se comunică de îndată Comisiei Europene și autorităților competente din alte state membre interesate."

12. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 68. -

Sucursala înființată în România poate utiliza denumirea instituției de credit utilizată în statul terț de origine. Dacă există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Națională a României solicită ca această denumire să fie însoțită de o mențiune explicativă."

13. La articolul 71, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) Instituția de credit din statul terț trebuie să desemneze cel puțin două persoane care să asigure conducerea activității sucursalei din România și care sunt împuternicite să angajeze legal, în România, instituția de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputație și experiență adecvate pentru exercitarea responsabilităților încredințate. Dispozițiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigură conducerea instituțiilor de credit se aplică în mod corespunzător."

14. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 74. -

Autorizația acordată unei sucursale a unei instituții de credit dintr-un stat terț poate fi retrasă de Banca Națională a României, în condițiile prevăzute la art. 39."

15. La articolul 76, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 76. -

(1) Sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să publice în limba română documentele contabile ale instituției de credit de care aparțin - situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare și/sau conducere și, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare și/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate - întocmite și auditate conform legislației din statul terț."

16. La articolul 81, litera d) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și informații privind reputația și experiența profesională a acestora."

17. La articolul 94, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) calitatea persoanelor care asigură administrarea și/sau conducerea instituției/instituțiilor de credit rezultate."

18. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 106. -

Consiliul de administrație și directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere și directoratul instituției de credit au competențele și atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și sunt responsabili de aducerea la îndeplinire a tuturor cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia."

19. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 107. -

(1) Dacă instituția de credit optează pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale, conducerea instituției de credit este delegată de către consiliul de administrație la cel puțin 2 directori.

(2) Dacă instituția de credit optează pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel puțin 3 membri, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale.

(3) Directorii instituției de credit sau, după caz, membrii directoratului trebuie să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți, cu excepția directorilor instituțiilor de credit care au optat pentru sistemul unitar de administrare, care pot fi și administratori.

(4) Persoanele menționate la alin. (3) pot fi și salariați ai instituției de credit."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...