Parlamentul României

Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, cu următoarele completări:

- După articolul I se introduc 3 noi articole, articolele I1-I3, cu următorul cuprins:

"

Art. I1. - Referințe în jurisprudență (2), Hotărâri judecătorești

În vederea aplicării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate, denumit în continuare Regulamentul nr. 805/2004, se stabilesc următoarele reguli:

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (4), Hotărâri judecătorești

Titlurile executorii privind drepturi de creanță având ca obiect obligația de plată a unei sume de bani necontestată, constituite potrivit legii române, pot fi certificate, la cererea părții interesate, ca titluri executorii europene în condițiile prevederilor Regulamentului nr. 805/2004.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1), Hotărâri judecătorești

(1) În cazul în care titlul executoriu îl constituie o hotărâre judecătorească, inclusiv cea care constată o tranzacție judiciară sau o altă învoială a părților în condițiile legii, certificarea este de competența primei instanțe. Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă titlul executoriu este un act autentic, certificarea este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție se află emitentul actului.

Art. 3. -

(1) Instanța se pronunță asupra cererii de eliberare a certificatului prin încheiere, fără citarea părților.

(2) Încheierea prin care cererea a fost admisă nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Certificatul se eliberează creditorului și se comunică, în copie, debitorului.

(4) Încheierea prin care cererea a fost respinsă este supusă recursului, în termen de 5 zile de la pronunțare, pentru creditorul prezent, și de la comunicare, pentru cel care a lipsit.

(5) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul eliberării unui certificat parțial în condițiile art. 8 din Regulamentul nr. 805/2004.

Art. 4. -

La cerere, se poate elibera un nou certificat care atestă încetarea, suspendarea sau limitarea forței executorii a titlului, în condițiile art. 6 alin. (2) din Regulamentul nr. 805/2004, ori, după caz, un certificat de înlocuire, în condițiile art. 6 alin. (3) din Regulamentul nr. 805/2004. Dispozițiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5. -

Certificatul poate fi rectificat sau retras pentru motivele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul nr. 805/2004.

Art. 6. -

Cererea de rectificare a unui certificat potrivit art. 10 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 805/2004 este de competența instanței care a emis certificatul. Dispozițiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. -

(1) Cererea pentru retragerea certificatului, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 805/2004, se introduce la instanța care a emis certificatul, în termen de o lună de la comunicarea acestuia. În cazul în care, după citarea părților, instanța constată că certificatul a fost emis fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de Regulamentul nr. 805/2004, revine asupra măsurii luate potrivit art. 3 și dispune retragerea, în tot sau în parte, a certificatului.

(2) Încheierea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Art. 8. -

Cererile de certificare în curs de soluționare, introduse la alte instanțe sau autorități, vor fi trimise pe cale administrativă instanțelor prevăzute la art. 2, spre competentă soluționare.

Art. I2. -

În vederea aplicării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, denumit în continuare Regulamentul nr. 44/2001, se stabilesc următoarele reguli:

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (1), Hotărâri judecătorești

(1) Cererile pentru recunoașterea, precum și cele pentru încuviințarea executării silite pe teritoriul României a hotărârilor în materie civilă și comercială, pronunțate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în condițiile prevederilor Regulamentului nr. 44/2001, sunt de competența tribunalului.

(2) Hotărârea pronunțată potrivit alin. (1) poate fi atacată numai cu recurs.

Art. 2. -

(1) În cazul hotărârilor judecătorești pronunțate în România și pentru care se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării într-un alt stat membru al Uniunii Europene, competența de a emite, potrivit art. 54 din Regulamentul nr. 44/2001, certificatul prevăzut în anexa V din același regulament aparține primei instanțe.

(2) În cazul în care, potrivit art. 57 din Regulamentul nr. 44/2001, se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unui act autentic, executoriu potrivit legii române, competența de a emite certificatul prevăzut în anexa VI din același regulament aparține judecătoriei în a cărei circumscripție se află emitentul actului.

(3) În cazul în care se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unei hotărâri pronunțate de instanța română, în condițiile legii, pentru încuviințarea unei tranzacții judiciare, competența de a emite, potrivit art. 58 din Regulamentul nr. 44/2001, certificatul prevăzut în anexa V din același regulament aparține acelei instanțe.

Art. I3. - Referințe în jurisprudență (2)

În vederea aplicării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 2.201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, denumit în continuare Regulamentul nr. 2.201/2003, se stabilesc următoarele reguli:

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Cererile pentru recunoașterea, precum și cele pentru încuviințarea executării silite pe teritoriul României a hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, pronunțate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în condițiile prevederilor Regulamentului nr. 2.201/2003, sunt de competența tribunalului.

(2) Hotărârea pronunțată potrivit alin. (1) poate fi atacată numai cu recurs.

Art. 2. -

În cazul hotărârilor judecătorești pronunțate în România și pentru care se solicită recunoașterea sau încuviințarea executării într-un alt stat membru al Uniunii Europene, competența de a emite, potrivit art. 39, art. 41 alin. 1 și art. 42 alin. 2 din Regulamentul nr. 2.201/2003, certificatele prevăzute în anexele I, II, III și IV din acest regulament aparține primei instanțe.

Art. 3. -

Ministerul Justiției este autoritate centrală română în temeiul art. 53 din Regulamentul nr. 2.201/2003 și efectuează comunicările privind informațiile care sunt necesare pentru aplicarea dispozițiilor acestui regulament."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 iunie 2007.

Nr. 191.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...