Parlamentul României

Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 20 iunie 2007.

În vigoare de la 01 ianuarie 2008 până la 11 iulie 2010, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 70/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.

(2) Agenția Națională a Zonei Montane are sediul central în municipiul București.

Art. 2. -

Agenția Națională a Zonei Montane are ca scop aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic și defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.

Art. 3. -

Agenția Națională a Zonei Montane are următoarele atribuții principale:

a) elaborează și propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției mediului montan în vederea creșterii calității vieții populației montane;

b) îndrumă și participă la aplicarea strategiilor și politicilor naționale și sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, organismele neguvernamentale și operatorii economici din teritoriul montan;

c) elaborează și propune spre inițiere Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea și protecția zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale și umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici și a autonomiei locale;

d) identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele aparținătoare, pe baza criteriilor de apartenență a unor terenuri și localități la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane;

e) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu academii, universități, cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu organizații neguvernamentale și operatori economici, cu alte persoane cu drept public și privat din România și din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane;

f) acordă consultanță tehnică la constituirea organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și altor forme de asociere ce au ca scop susținerea activităților și deservirea intereselor populației din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici și mijlocii, a meșteșugurilor tradiționale, a turismului rural și a agroturismului, a altor activități creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizațiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;

g) colaborează cu autoritățile administrației publice locale în realizarea obiectivelor propuse;

h) propune Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale inițierea de acte normative cu privire la criteriile și modul de acordare, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, a facilităților și avantajelor pentru locuitorii și comunitățile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;

i) elaborează criterii de selecționare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza și prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabilește prioritățile și prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluția acțiunilor ce se întreprind; atenționează și face propuneri privind prevenirea oricăror acțiuni defavorabile zonei montane;

j) organizează banca de date a zonei montane și ține evidența efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor și a operatorilor economici din zona rurală montană;

k) avizează programele și proiectele de dezvoltare rurală sectoriale și integrate din zona montană, în funcție de priorități și în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane și a programelor guvernamentale aprobate;

l) analizează modul de acțiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităților acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane și cu politicile regionale și locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale;

m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

n) colaborează cu Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituții interesate în dezvoltarea și protecția zonelor montane, participând la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare destinate zonei montane și urmărind rezultatele obținute, modalitățile de aplicare și difuzarea acestora în teritoriul montan;

o) cooperează cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice și a localităților;

p) îndrumă, coordonează și monitorizează activitatea Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați în vederea elaborării și aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localitățile montane;

q) inițiază și colaborează la organizarea manifestărilor științifice, culturale, a târgurilor și expozițiilor, a altor activități cu caracter promoțional și educativ destinate zonei montane pe plan intern și participă la acțiuni similare pe plan internațional;

r) îndrumă și organizează circulația informației și promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România;

s) încheie convenții de colaborare cu instituții specializate din țară și din străinătate, având ca obiect schimbul de informații, experiență și asistență reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relații de colaborare cu organisme internaționale pentru integrarea în politica montană europeană și aplicarea pe teritoriul țării a prevederilor din convențiile și acordurile internaționale în materie, care au fost ratificate de România;

ș) practică schimbul de informații în domeniul activității proprii și folosește experți, operatori economici și alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor și studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoționale, independent sau în colaborare cu alte instituții naționale ori internaționale;

t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu și a celui de la nivelul teritoriului;

ț) organizează activitatea de perfecționare și reconversie a șomerilor și a disponibilizaților din zona montană;

u) acționează pentru atragerea de sprijin extern și participă la derularea programelor de asistență externă și dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activitățile de pregătire profesională, de cercetare științifică și de organizare a unor schimburi de experiență, simpozioane, seminarii și alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) În județele cu zonă montană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, se înființează compartimente județene ale zonei montane în cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală, monitorizate și coordonate din punct de vedere tehnic și metodologic de Agenția Națională a Zonei Montane.

(2) Directorul compartimentului județean al zonei montane este numit conform legii prin ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale; el este direct subordonat directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală și răspunde de întreaga activitate.

(3) Directorii compartimentelor județene ale zonei montane colaborează cu celelalte direcții și servicii din cadrul și din subordinea direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală din județele cu zonă montană, cu direcțiile silvice, precum și cu alte instituții cu activități în zona montană.

Art. 5. - Modificări (1)

Structura organizatorică a aparatului propriu, atribuțiile și responsabilitățile, statul de funcții și numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției Naționale a Zonei Montane și ale compartimentelor județene ale zonei montane se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 6. -

(1) Compartimentele județene ale zonei montane vor colabora cu prefecturile și consiliile județene, cu consiliile locale din zona montană, cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu oficiile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, cu direcțiile silvice și inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare, cu inspectoratele școlare, cu unitățile de cercetare și de învățământ superior, cu alte organisme guvernamentale și neguvernamentale interesate care își desfășoară activitatea pe teritoriul județelor cu zonă montană, un obiectiv important fiind reprezentat de sprijinirea constituirii și funcționării organizațiilor profesionale ale agricultorilor din zona montană.

(2) Compartimentele județene ale zonei montane vor organiza în cadrul districtelor agricole montane, în colaborare cu direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală și cu consiliile locale, centre de instruire pentru agricultorii din zona montană.

Art. 7. -

(1) Personalul și posturile aferente, preluate de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din unitățile subordonate, se consideră transferate în interes de serviciu.

(2) Încadrarea personalului pe funcții de conducere și de execuție din cadrul compartimentelor județene ale zonelor montane, ale districtelor agricole montane și ale centrelor agricole montane se efectuează în condițiile legii, pe bază de concurs sau examen, cu respectarea specialităților precizate în schemele-cadru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Încadrarea de specialiști de alt profil decât cel agroalimentar se va face în cadrul numărului maxim de posturi ce se va aproba prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2008, prin angajări în condițiile legii.

Art. 8. - Modificări (1)

Specialiștii din cadrul centrelor agricole montane și al Agenției Naționale a Zonei Montane vor urma cursuri speciale de pregătire pentru specificul agriculturii, economiei și mediului montan, organizate prin Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Conducerea Agenției Naționale a Zonei Montane se exercită de către un președinte, asimilat funcției de secretar de stat, subordonat direct ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Președintele este ajutat de un vicepreședinte cu rang de director executiv adjunct, numit în condițiile legii, pe bază de concurs sau examen, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Pe lângă președinte funcționează ca organ consultativ un colegiu ale cărui număr de membri și componență se propun de către acesta și se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Președintele conduce întreaga activitate a Agenției Naționale a Zonei Montane și poate participa, ca invitat, la ședințele Guvernului; el reprezintă agenția în raporturile cu ministerele și cu celelalte organizații din țară și din străinătate, precum și cu orice persoană fizică sau juridică.

(4) Președintele Agenției Naționale a Zonei Montane emite decizii și instrucțiuni.

(5) Președintele Agenției Naționale a Zonei Montane are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 10. -

Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați trece în coordonarea și monitorizarea Agenției Naționale a Zonei Montane.

Art. 11. -

(1) Fondurile necesare desfășurării activităților Agenției Naționale a Zonei Montane se pot completa prin sponsorizări și donații, în condițiile legii, precum și prin asistența tehnică financiară a organismelor internaționale.

(2) Agenția Națională a Zonei Montane va asigura preluarea, implementarea și monitorizarea unor programe destinate în mod distinct dezvoltării agriculturii și dezvoltării rurale în zona montană.

Art. 12. -

(1) Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene cu zonă montană vor lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea spațiilor necesare funcționării compartimentelor județene ale zonei montane.

(2) Autoritățile administrației publice locale din municipiile, orașele și comunele din zona montană vor lua măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a districtelor agricole montane, respectiv a centrelor agricole montane, prin punerea la dispoziție a spațiilor corespunzătoare.

(3) Fondurile necesare organizării și funcționării compartimentelor județene ale zonei montane, precum și ale centrelor agricole montane se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 13. -

(1) Agenția Națională a Zonei Montane utilizează 3 autoturisme pentru parcul comun și un microbuz pentru activitățile specifice aparatului propriu.

(2) Pentru desfășurarea activităților specifice compartimentelor județene ale zonei montane, acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuirea autoturismelor deținute în prezent de direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și de alte unități subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din județele cu zonă montană și, în completare, prin achiziții publice.

Art. 14. -

Până la definitivarea sediului Agenției Naționale a Zonei Montane și realizarea încadrării cu personalul minim necesar funcționării, spațiile pentru birouri, utilizarea mijloacelor de comunicație, birotică și altele asemenea, inclusiv plata salariilor și cheltuielilor de deplasare, se vor asigura de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 15. -

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 12 iunie 2007.

Nr. 181.

ANEXĂ

LISTA
județelor cu zonă montană

Nr. crt. Județul
1. Alba
2. Arad
3. Argeș
4. Bacău
5. Bihor
6. Bistrița-Năsăud
7. Brașov
8. Buzău
9. Caraș-Severin
10. Cluj
11. Covasna
12. Dâmbovița
13. Gorj
14. Harghita
15. Hunedoara
16. Maramureș
17. Mehedinți
18. Mureș
19. Neamț
20. Prahova
21. Satu Mare
22. Sălaj
23. Sibiu
24. Suceava
25. Timiș
26. Tulcea
27. Vâlcea
28. Vrancea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...