Parlamentul României

Legea nr. 152/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 28, litera d) a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) principalii acționari și persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a conglomeratului financiar;".

2. La articolul 30, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) modificări ale structurii acționariatului, ale structurii organizatorice sau ale structurii de administrare și conducere ale entităților reglementate dintr-un conglomerat financiar, care necesită aprobarea sau autorizarea autorităților competente;".

3. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Administrarea și/sau conducerea activității unei societăți financiare holding mixte, persoană juridică română, trebuie să fie asigurată de două persoane.

(2) Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputație adecvată și experiență suficientă pentru exercitarea responsabilităților încredințate.

(3) Societățile financiare holding mixte trebuie să notifice coordonatorului numirea în funcție a persoanelor prevăzute la alin. (2), inclusiv în situația în care coordonatorul este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, în condițiile stabilite prin reglementări.

(4) Coordonatorul urmărește în permanență îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (2), dispunând măsurile sau sancțiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art. 43, respectiv la art. 44."

4. La articolul 37, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Coordonatorul împreună cu celelalte autorități competente relevante și auditorii financiari ai societății financiare holding mixte se întâlnesc periodic, pentru a discuta aspecte de interes comun în ceea ce privește activitatea conglomeratului financiar. La aceste întâlniri pot fi invitate și persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății financiare holding mixte și, respectiv, a entităților reglementate din conglomeratul financiar."

6. La articolul 43, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) încheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societății financiare holding mixte, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;".

7. La articolul 44, literele b), d) și e) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) suspendarea din funcție pe o perioadă determinată a uneia sau a mai multor persoane care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății;

.....................................................................................................................

d) amendă aplicată persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății, între 1-6 remunerații nete, conform nivelului acestora în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;

e) dispunerea înlocuirii, de către societatea financiară holding mixtă, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății."

8. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pe perioada suspendării din funcție, dispusă de coordonator în baza alin. (1) lit. b), se va asigura de către societatea financiară holding mixtă desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilități de administrare și/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2)."

9. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) și e) se aplică persoanelor vinovate de executarea în mod necorespunzător a responsabilităților de administrare și/sau conducere."

10. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

(1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 44 se face de către personalul împuternicit în acest sens de coordonator, care exercită atribuții de supraveghere a respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Actele cu privire la o societate financiară holding mixtă, prin care sunt aplicate măsuri sau sancțiuni potrivit dispozițiilor art. 43 și 44, se emit de către coordonator. Prevederile legale sectoriale referitoare la emiterea actelor de aplicare a măsurilor sau sancțiunilor cu privire la entitățile reglementate se aplică în mod corespunzător."

11. După articolul 50 se introduc două noi articole, articolele 501 și 502, cu următorul cuprins:

"

Art. 501. -

(1) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 44 se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

(2) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 502. -

(1) Actele prin care se aplică măsuri sau sancțiuni de către coordonator, potrivit dispozițiilor art. 43 și 44, pot fi contestate la organul de conducere al coordonatorului, în termen de 15 zile de la comunicare. Coordonatorul se pronunță prin hotărâre motivată, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea coordonatorului poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Până la adoptarea unei hotărâri de către coordonator, potrivit alin. (1), sau până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească, potrivit alin. (2), executarea actelor emise de coordonator nu se suspendă."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 1 iunie 2007.

Nr. 152.

;
se încarcă...