Parlamentul României

Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 23 mai 2007.

În vigoare de la 26 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, așezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare și finanțare, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație."

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Autoritățile administrației publice locale pot aproba funcționarea așezămintelor culturale de drept public ca instituții-gazdă de spectacole și/sau concerte, asigurând următoarele:

a) existența unui imobil care să dispună de condițiile tehnico-administrative necesare prezentării de producții artistice;

b) bugetul necesar funcționării și acoperirii cheltuielilor aferente prezentării de producții artistice.

(2) Producțiile artistice sunt spectacolele și/sau concertele definite conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic."

3. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;".

4. La articolul 4 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) conservării, cercetării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;".

5. La articolul 4 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) organizării de rezidențe artistice."

6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Așezămintele culturale, instituții publice, pot purta numele uneia dintre personalitățile istoriei și culturii naționale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislației în vigoare."

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Autoritățile administrației publice în subordinea cărora funcționează așezămintele culturale, instituții publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență:

a) regulamentele de organizare și funcționare proprii;

b) numărul de posturi;

c) statul de funcții;

d) bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Orice modificare a modului de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, instituții publice, se aprobă prin actul autorității administrației publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de consilieri.

(3) În cazul așezămintelor culturale din subordinea autorităților administrației publice locale, prefectul veghează la respectarea dispozițiilor alin. (2), în condițiile legii."

8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

La nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cel puțin un așezământ cultural, instituție publică, în subordinea consiliului județean, care poate sprijini metodologic activitatea așezămintelor culturale la nivel comunal."

9. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanțarea proiectelor și programelor culturale."

10. La articolul 21, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Ministerul Culturii și Cultelor poate finanța din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și din alte surse, în condițiile legii, un Program național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelor culturale de drept public, din mediul rural și mic urban, denumit în continuare Program.

.....................................................................................................................

(3) Programul are ca principale obiective:

a) reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale;

b) construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții;

c) dotarea așezămintelor culturale din mediul rural."

11. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Dotarea așezămintelor culturale din mediul rural, conform alin. (3) lit. c), se va face cu echipamentul de practică culturală necesar, pentru:

a) întărirea rolului așezămintelor culturale și transformarea acestora în centre comunitare de acces la informație și cultură și de coeziune socială;

b) diversificarea ofertei culturale;

c) creșterea gradului de acces și participare a populației rurale la viața culturală."

12. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Programul se aplică începând cu anul 2007 și se va desfășura pe o perioadă de 3 ani."

13. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul Programului, autoritățile administrației publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorități publice ori cu organizații neguvernamentale din țară sau din străinătate, vor elabora și vor propune, pe baza unei documentații justificative, proiecte care trebuie să fie însoțite de programe și proiecte culturale desfășurate pe o perioadă de minimum 3 ani, precum și de garanția asigurării unei finanțări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului de construcție, reabilitare, modernizare și/sau dotare.

(2) Valorile minime și cele maxime ale finanțărilor alocate se stabilesc prin Ghidul operațional al Programului, potrivit prevederilor art. 26."

14. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Pentru implementarea Programului se constituie Comisia privind determinarea oportunității de finanțare a proiectelor, denumită în continuare Comisie, formată din câte un reprezentant al primului-ministru, al Ministerului Culturii și Cultelor, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, al Ministerului Economiei și Finanțelor, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, al Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru relații interetnice, al Asociației Comunelor și al Asociației Orașelor din România, desemnați prin decizie a primului-ministru, prin ordin al miniștrilor de resort sau prin decizie a președintelui asociației, după caz."

15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Pentru monitorizarea implementării Programului, în structura Ministerului Culturii și Cultelor se înființează un compartiment care va funcționa cu un număr de 15 posturi, prin suplimentarea numărului de posturi al aparatului propriu al Ministerului Culturii și Cultelor."

16. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare, este de 192 de posturi, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului."

17. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

"

Art. 251. -

Autoritățile administrației publice locale care au fost selectate și beneficiază de finanțare în cadrul Programului au obligația de a menține destinația de așezământ cultural o perioadă de minimum 15 ani."

18. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Ministerul Culturii și Cultelor împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ghidul operațional al Programului, care va cuprinde: condițiile de selecție, cheltuielile eligibile, modul de organizare și funcționare a Comisiei, precum și alte detalii legate de implementarea și monitorizarea Programului, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii și cultelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 21 mai 2007.

Nr. 143.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...