Parlamentul României

Legea nr. 136/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 25 mai 2007.

În vigoare de la 28 mai 2007 până la 28 ianuarie 2011, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 119/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129 din 21 decembrie 2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și măsurile necesare în vederea aplicării directe, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Consiliului, precum și respectarea Acțiunii comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistenței tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 159 din 30 iunie 2000."

2. La articolul 3, literele b) și e) vor avea următorul cuprins:

"

b) produse cu dublă utilizare, operațiune de export, exportator, declarație de export, utilizare finală militară, declarația destinatarului final, transfer - definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului;

.....................................................................................................................

e) teritoriul vamal al Comunității - teritoriu, așa cum este definit în art. 3 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 privind instituirea Codului vamal comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JO) nr. L 302 din 19 octombrie 1992, cu modificările și completările ulterioare;".

3. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) există una dintre situațiile prevăzute la art. 4 și 5 din Regulamentul Consiliului; Agenția este informată de către exportator asupra circumstanțelor prevăzute la art. 7 și decide dacă exportul în cauză urmează să se realizeze în baza unei licențe, precum și tipul formularului de licență; sau;".

4. La articolul 9 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) licență generală națională."

5. La articolul 9, alineatele (3), (4) și (7) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Cererile pentru licențele de export prevăzute la alin. (2) se transmit Agenției pe formularul comunitar, publicat în anexa IIIa la Regulamentul Consiliului, completat în totalitate și semnat de reprezentantul oficial al companiei exportatoare. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor conținute în cerere și în documentele anexate.

(4) Cererile pentru licențele generale naționale de export conțin în mod obligatoriu toate elementele comune prevăzute în anexa IIIb la Regulamentul Consiliului.

.....................................................................................................................

(7) Licențele generale naționale se acordă de către Agenție în situații determinate, prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

6. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Operațiunile de export cu produse cu dublă utilizare prevăzute în anexele I și IV la Regulamentul Consiliului se pot realiza în baza licențelor individuale de export, valabile pentru tipurile și categoriile specificate. Acest tip de licență se acordă pentru un singur exportator și pentru un singur partener extern."

7. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului se pot elibera licențe globale de export, valabile pentru tipurile și categoriile de produse cu dublă utilizare specificate, pentru un singur exportator, pentru unul sau mai multe produse, către una ori mai multe țări determinate."

8. La articolul 13, alineatele (4), (5), (6) și (8) vor avea următorul cuprins:

"

(4) Agenția înregistrează exportatorul în termen de 20 de zile de la data prezentării solicitării în scris.

(5) Exportatorul notifică Agenției orice schimbări ale informațiilor din cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile.

(6) Exportatorul depune la Agenție cererea de anulare a înregistrării dacă, pentru o perioadă de un an, nu exportă produse cu dublă utilizare prevăzute în licența generală de export aferentă pentru care este înregistrat.

.....................................................................................................................

(8) La cererea Agenției, exportatorul transmite informații privind exporturile desfășurate în conformitate cu licențele generale de export."

9. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Documentele de transport care însoțesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licența generală națională de export trebuie să fie însoțite de o declarație a exportatorului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

10. La articolul 20 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final acționează împotriva prevederilor Regulamentului Consiliului;".

11. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Formalitățile vamale pe care le presupun operațiunile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al președintelui Autorității Naționale a Vămilor. Lista birourilor vamale abilitate din statele membre ale Uniunii Europene este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria C, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului. Autoritatea Națională a Vămilor va comunica Comisiei Europene lista cu birourile vamale abilitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, conform art. 31 alin. (7)."

12. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

13. La articolul 28 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) Ministerul Apărării, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Autoritatea Națională a Vămilor și Ministerul Economiei și Finanțelor, prin structurile specializate;".

14. La articolul 32 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) nerespectarea prevederilor legale privind completarea documentelor pentru acordarea licenței sau a certificatului internațional de import, prin prezentarea de date incomplete sau incorecte, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;".

15. Anexa va avea următorul cuprins:

"

ANEXĂ

Declarația care trebuie să apară pe documentele de transport ce însoțesc produsele cu dublă utilizare care au fost exportate în baza licenței generale naționale de export - art. 14 alin. (3):

«Exportul acestor produse se bazează pe licența generală națională de export, care va fi folosită exclusiv pentru următoarele operațiuni desemnate: .................................................................. .

Aceste produse nu vor fi expediate în baza altor operațiuni specificate fără a avea aprobarea prealabilă a autorității competente române și pot fi reexportate în conformitate cu regulamentele naționale ale țării de destinație.

Data ....................................

........................................»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 17 mai 2007.

Nr. 136.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...