Prețuri și tarife | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Prețuri și tarife

Tipurile de prețuri și tarife. Fundamentarea acestora

Art. 74. -

Pentru activitățile desfășurate în sectorul energiei electrice se aplică următoarele prețuri și tarife:

a) prețuri rezultate din mecanismele concurențiale ale pieței de energie electrică;

b) tarife reglementate pentru serviciile de transport, de sistem și de distribuție a energiei electrice;

c) tarife/prețuri reglementate pentru furnizarea de energie electrică la consumatorii captivi până la deschiderea totală a pieței de energie electrică, precum și pentru consumatorii casnici și consumatorii cu putere maximă aprobată prin avizul de racordare de până la 100 kVA, după deschiderea totală a pieței de energie electrică;

d) prețuri/tarife practicate de furnizorii de ultimă opțiune după deschiderea totală a pieței de energie electrică;

e) tarife reglementate pentru achiziția serviciilor tehnologice de sistem, până la crearea unei piețe concurențiale de servicii tehnologice de sistem;

f) tarife reglementate de racordare la rețea;

g) tarife reglementate practicate de operatorii piețelor centralizate;

h) prețuri reglementate pentru activitatea de producere a energiei electrice, conform prevederilor art. 28 alin. (2) și (4) și ale art. 52;

i) prețuri reglementate pentru energia termică destinată consumului populației, produsă în instalațiile de cogenerare;

j) tarife reglementate pentru activitatea de măsurare.

Reglementarea tarifelor

Art. 75. -

Până la deschiderea totală a pieței de energie electrică tarifele pentru consumatorii casnici sunt aceleași pe întregul teritoriu al țării.

Metodologiile de reglementare a prețurilor și tarifelor

Art. 76. - Jurisprudență

(1) Prețurile și tarifele reglementate se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și de producere a energiei termice în cogenerare, cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului, precum și o cotă rezonabilă de profit. Jurisprudență

(2) Metodologiile de reglementare a prețurilor și tarifelor se aprobă de autoritatea competentă, după informarea și consultarea tuturor părților interesate.

Evidențierea costurilor și a veniturilor

Art. 77. -

Operatorii economici, titulari de licență din sectorul energiei electrice, care practică prețuri și tarife reglementate sunt obligați să prezinte autorității competente:

a) costurile și veniturile realizate separat din activitățile care fac obiectul licențelor acordate în structura stabilită de autoritatea competentă;

b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor și veniturilor, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Stabilirea costurilor și veniturilor reglementate

Art. 78. -

(1) În scopul controlului tarifelor la consumatorii captivi, autoritatea competentă aprobă costurile/veniturile reglementate pentru cumpărarea/vânzarea energiei electrice destinate acestor clienți.

(2) Depășirea costurilor reglementate pentru cumpărarea/vânzarea energiei electrice destinate consumatorilor captivi și a costurilor reglementate pentru serviciile de transport și distribuție se poate face cu aprobarea autorității competente, doar în situații excepționale, de forță majoră, sau schimbări legislative.

Principiile pentru fundamentarea propunerilor de prețuri
și tarife reglementate

Art. 79. - Jurisprudență

(1) Propunerile de prețuri și tarife reglementate pentru energia electrică și termică produsă în cogenerare se elaborează de operatorii economici din sectorul energiei electrice, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competentă, și se comunică autorității împreună cu fundamentarea în formatul stabilit de aceasta.

(2) Operatorii economici din sectorul energiei electrice vor transmite autorității competente toate datele necesare folosite în procesul de fundamentare a solicitării și vor asigura accesul la aceste date al reprezentanților desemnați de autoritatea competentă.

(3) Ordinul de aprobare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru energia electrică, aplicabile consumatorilor și activităților cu caracter de monopol natural, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul va conține și data intrării lor în vigoare.

(4) Principiile care stau la baza stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate pentru energia electrică și termică produsă în cogenerare au în vedere următoarele:

a) prețurile/tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective și determinate într-o manieră transparentă, pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă;

b) prețurile/tarifele energiei electrice trebuie să acopere costurile justificate economic;

c) prețurile/tarifele trebuie să asigure o rată rezonabilă a rentabilității capitalului investit, stabilită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă;

d) tarifele și prețurile reglementate pentru consumatorii captivi trebuie să permită acestora alegerea tipului de preț/tarif care le este mai favorabil, dintre cele practicate de furnizor, în condițiile stabilite de autoritatea competentă;

e) tarifele de racordare trebuie să conțină numai costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare a clienților la rețeaua electrică.

(5) Este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate ale unui operator economic. Jurisprudență

(6) Furnizorului implicit și celui de ultimă opțiune li se recunosc integral în tarife costurile de achiziție justificate și costurile asociate, precum și o cotă rezonabilă de profit.

Limitarea prețurilor/tarifelor

Art. 80. -

(1) Autoritatea competentă poate limita prețurile/tarifele prin:

a) fixarea unei limite superioare a prețului/tarifului în sine;

b) limitarea venitului din activitatea reglementată, în scopul evitării creșterii necontrolate a prețurilor la clienți.

(2) Costurile nerecunoscute, potrivit alin. (1) lit. b), se recuperează integral, în conformitate cu procedura emisă de autoritatea competentă.

Recuperarea costurilor

Art. 81. -

(1) În cazul în care este impusă respectarea unor condiții suplimentare referitoare la siguranța în furnizare, protecția mediului, inclusiv dezafectarea unităților nucleare sau eficiența energetică, participanții la piața de energie electrică au dreptul de a-și recupera costurile rezultate din aplicarea acestor condiții.

(2) Recuperarea acestor costuri se va face conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Interdicția subvenționării în producerea combinată
a energiei electrice și termice

Art. 82. -

Operatorii economici care produc combinat energie electrică și termică și care comercializează cel puțin una dintre acestea vor repartiza costurile între cele două forme de energie, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, fiind interzisă subvenționarea încrucișată între cele două forme de energie.

Serviciile conexe

Art. 83. -

Serviciile prestate terților de către operatorii economici care produc energie hidroelectrică și care au în administrare, concesiune sau închiriere baraje, diguri și lacuri de acumulare se realizează pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Autorizații, licențe și concesiuni
Energia electrică
Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Prețuri și tarife
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...