Energia electrică | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Energia electrică

Piața de energie electrică

Art. 26. -

(1) Piața de energie electrică este compusă din piața reglementată și piața concurențială, iar tranzacțiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul.

(2) Deschiderea pieței de energie electrică se realizează prin creșterea progresivă a ponderii pieței concurențiale, în conformitate cu prevederile strategiei și politicii energetice, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Participanții la piața de energie electrică

Art. 27. - Jurisprudență

(1) Participanții la piața de energie electrică trebuie să respecte regulile de funcționare a acesteia, stabilite de autoritatea competentă, și să efectueze plățile pentru energia electrică și serviciile de care beneficiază, rezultate din tranzacțiile efectuate în conformitate cu aceste reguli. Jurisprudență

(2) Participanții la piața de energie electrică și structurile operaționale asociate sunt: producătorul, operatorul de transport și sistem, operatorul pieței centralizate de energie electrică, operatorul de distribuție, furnizorul, clientul eligibil și clientul captiv.

Funcționarea pieței reglementate de energie electrică

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Piața reglementată de energie electrică și de servicii asociate funcționează până la deschiderea completă a pieței de energie electrică.

(2) Pe piața reglementată de energie electrică, autoritatea competentă stabilește prețurile și cantitățile contractate, aferente tranzacțiilor angro dintre producători și furnizorii clienților captivi. Jurisprudență

(3) Furnizarea energiei electrice la clienții captivi se face pe bază de contracte reglementate, la tarife reglementate.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), după deschiderea completă a pieței de energie electrică, autoritatea competentă poate stabili prețurile și cantitățile contractate, aferente tranzacțiilor angro dintre producători și furnizorii consumatorilor casnici. Jurisprudență

Funcționarea pieței concurențiale de energie electrică

Art. 29. -

(1) Piața concurențială de energie electrică funcționează pe baza reglementărilor emise de autoritatea competentă.

(2) În piața concurențială, tranzacțiile cu energie electrică se fac angro sau cu amănuntul.

(3) Piața concurențială angro funcționează pe bază de:

a) contracte bilaterale încheiate în urma desfășurării licitațiilor pe piața centralizată;

b) contracte bilaterale negociate ale furnizorilor de energie electrică cu producătorii;

c) contracte de import și de export al energiei electrice;

d) tranzacții prin licitație pe piața spot;

e) tranzacții de servicii specifice.

(4) Pe piața concurențială cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienților eligibili prin contracte bilaterale la prețuri negociate sau prin oferte-tip.

Transportul și distribuția

Art. 30. -

(1) Deținătorul de licență și clientul au acces reglementat la rețelele electrice de interes public. Accesul la rețelele electrice de interes public reprezintă un serviciu obligatoriu, în condiții reglementate, pe care trebuie să-l îndeplinească operatorul de transport și de sistem, precum și operatorul de distribuție.

(2) Accesul la rețea poate fi restricționat numai dacă racordarea afectează siguranța Sistemului electroenergetic național prin nerespectarea normelor tehnice și a standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

(3) Disputele privind accesul la rețeaua electrică se soluționează de autoritatea competentă.

(4) Realizarea de linii electrice directe și accesul la acestea se reglementează de autoritatea competentă, în mod distinct.

(5) Tariful pentru accesul la rețeaua electrică de interes public este reglementat.

Contractul de racordare

Art. 31. -

(1) La cererea scrisă a unui utilizator de rețea, nou sau preexistent, operatorul de transport și de sistem sau operatorul de distribuție, după caz, este obligat să comunice, în scris, în termen de 30 de zile, condițiile tehnico-economice de racordare la rețea și să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea celei mai avantajoase soluții de racordare.

(2) Contractul de racordare se încheie conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Producerea de energie electrică

Art. 32. -

Producerea de energie electrică și de energie termică în cogenerare se realizează de către titularii de licență, în condițiile prezentei legi.

Obligațiile producătorilor

Art. 33. -

Producătorii au, în principal, următoarele obligații:

a) să asigure livrările de energie electrică, respectiv energia termică produsă în cogenerare, și serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și reglementări în vigoare;

b) să oferteze nediscriminatoriu întreaga putere electrică disponibilă, energia electrică și serviciile tehnologice de sistem;

c) să mențină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligațiilor de producție și furnizare continuă a energiei electrice, prevăzute de reglementările în vigoare;

d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor operatorului de transport și de sistem și să înființeze, după caz, trepte proprii de conducere operativă.

Drepturile producătorilor

Art. 34. -

Producătorii de energie electrică au, în principal, următoarele drepturi:

a) să aibă acces la rețelele electrice de interes public, în condițiile prezentei legi;

b) să obțină, în condițiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;

c) să tranzacționeze energia electrică și serviciile tehnologice de sistem pe piața reglementată și concurențială;

d) să înființeze și să mențină un sistem propriu de telecomunicații pentru legătura cu capacitățile sale de producție, cu clienții sau cu treptele de conducere operativă;

e) să comercializeze energia termică produsă în cogenerare.

Transportul energiei electrice

Art. 35. -

(1) Transportul energiei electrice se realizează de către operatorul de transport și de sistem, persoană juridică titulară de licență.

(2) Rețeaua electrică de transport al energiei electrice este proprietatea publică a statului. Jurisprudență

(3) Terenurile pe care se situează rețelele electrice de transport existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt și rămân în proprietatea publică a statului pe durata de existență a rețelei. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) și (3) terenurile și componentele de rețea electrică de transport pentru care operatorul de transport și de sistem a dobândit dreptul de proprietate, în condițiile legii.

Planul de perspectivă

Art. 36. -

(1) Operatorul de transport și de sistem are obligația de a elabora planuri de perspectivă privind transportul, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie și a surselor, inclusiv importurile și exporturile de energie. Planurile vor conține modalitățile de finanțare și realizare a investițiilor privind instalațiile de transport, cu luarea în considerare și a planurilor de amenajare și sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1) sunt supuse spre avizare autorității competente și se aprobă de ministerul de resort.

Operatorul de transport și de sistem

Art. 37. -

(1) Operatorul de transport și de sistem prestează serviciul public de transport pentru toți utilizatorii rețelelor electrice de transport, în condiții nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplinește cerințele prezentei legi, cu respectarea normelor și performanțelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

(2) Operatorului de transport și de sistem nu îi este permis să participe la tranzacționarea energiei electrice decât în limita achiziției de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic.

(3) Operatorul de transport și de sistem prestează serviciul de sistem în condiții nediscriminatorii pentru toți utilizatorii Sistemului electroenergetic național, asigurând conducerea operativă, în scopul realizării siguranței funcționării, stabilității frecvenței și tensiunii, continuității în alimentarea consumatorilor și coordonării schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice.

(4) Operatorul de transport și de sistem desfășoară, în principal, următoarele activități: Jurisprudență

a) exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvoltă: instalațiile din rețelele electrice de transport, instalațiile de măsurare și contorizare a transferului de energie electrică prin rețelele electrice de transport și la interfața cu utilizatorii rețelelor electrice de transport care îi aparțin, instalațiile de informatică și telecomunicații din rețelele electrice de transport aferente Sistemului electroenergetic național;

b) asigură serviciul public de transport și tranzitul de energie electrică pe teritoriul României, în conformitate cu contractele încheiate;

c) analizează și avizează îndeplinirea condițiilor tehnice de racordare de către utilizatorii rețelelor electrice de transport, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;

d) asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor de energie electrică la operatorul pieței centralizate corespunzătoare și accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare;

e) realizează planificarea operațională și conducerea operativă a Sistemului electroenergetic național la nivel central și teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementărilor legale în vigoare pe piața de energie electrică;

f) autorizează personalul care realizează conducerea operativă conform reglementărilor în vigoare;

g) culege, înregistrează și arhivează datele statistice privind funcționarea Sistemului electroenergetic național;

h) realizează schimbul de informații cu partenerii de funcționare interconectați și cu alți colaboratori în domeniul energetic, cu respectarea reglementărilor UCTE privind protocoalele de schimb de informații, rapoartele, structura și procedurile de acces la bazele de date;

i) califică unitățile furnizoare de servicii de sistem, pe baza procedurii proprii, aprobată de autoritatea competentă;

j) elaborează și supune aprobării autorității competente normele tehnice și reglementările specifice necesare pentru realizarea activității de conducere operativă, cu consultarea participanților la piața de energie electrică;

k) elaborează, în condițiile legii, planul de apărare a Sistemului electroenergetic național împotriva perturbațiilor majore;

l) elaborează studiile, programele și lucrările privind dezvoltarea Sistemului electroenergetic național.

(5) În caz de avarie majoră care periclitează siguranța funcționării Sistemului electroenergetic național, operatorul de transport și de sistem poate dispune folosirea rezervei de apă în afara programelor de exploatare a acumulărilor, cu obligația anunțării autorităților competente în gospodărirea apelor.

(6) Operatorul de transport și de sistem va difuza, în mod nediscriminatoriu, informațiile referitoare la propriile sale activități, necesare utilizatorilor de rețea, nefiindu-i permisă divulgarea informațiilor comerciale cu caracter confidențial obținute pe parcursul activității sale.

(7) Cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice inițiale ale utilizatorilor existenți, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea, conform reglementărilor în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Independența operatorului de transport și de sistem

Art. 38. -

(1) În cazul în care operatorul de transport și de sistem face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu transportul energiei electrice.

(2) Suplimentar față de cerințele alin. (1), în cazul în care operatorul de transport și de sistem face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu transportul energiei electrice. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minimale:

a) persoanele responsabile pentru managementul operatorului de transport și de sistem nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau furnizare de energie electrică;

b) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de transport și de sistem sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;

c) operatorul de transport și de sistem are dreptul de a lua decizii în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. Aceasta nu trebuie să afecteze existența unor mecanisme de coordonare corespunzătoare, care trebuie să asigure protejarea drepturilor de supervizare economică și managerială ale societății-mamă cu privire la profitul obținut din active de către filială. Aceste mecanisme vor permite în mod special societății-mamă să aprobe situațiile financiare anuale sau orice alte instrumente echivalente ale operatorului de transport și de sistem și să stabilească limitele globale de îndatorare a filialei. Nu se va permite însă societății-mamă să dea instrucțiuni privind operațiunile zilnice și nici privind decizii individuale ce au în vedere construirea sau reabilitarea unor capacități de transport care nu depășesc termenii situațiilor financiare aprobate ori ai oricărui instrument echivalent;

d) operatorul de transport și de sistem trebuie să stabilească un program de conformare, în care să prezinte măsurile asumate ce asigură excluderea oricărui comportament discriminatoriu și garantează că respectarea acestuia este monitorizată în mod adecvat. Acest program trebuie să prezinte și obligațiile specifice ale angajaților pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul responsabil pentru monitorizarea programului de conformare depune la ANRE, spre publicare, un raport anual cuprinzând măsurile luate. Primul raport trebuie depus la ANRE până la data de 31 decembrie 2007.

Interdicții

Art. 39. - Jurisprudență

Pentru protecția instalațiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice:

a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem; Jurisprudență

b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport și de sistem;

c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere și în zonele de protecție și de siguranță a instalațiilor, fără acordul operatorului de transport și de sistem;

d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de transport sau să intervină în orice alt mod asupra acestora;

e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și de avertizare aferente instalațiilor de transport;

f) să limiteze sau să îngrădească prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de transport și de sistem.

Operatorul unei piețe centralizate de energie electrică

Art. 40. -

(1) Operatorul pieței electrică este persoana centralizate de energie juridică titulară de licență care asigură organizarea și administrarea unei piețe centralizate de energie electrică, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

(2) Operatorului pieței centralizate de energie electrică nu îi este permisă divulgarea informațiilor legate de tranzacțiile de energie electrică pe care le deține, obținute pe parcursul activității sale, altfel decât în condițiile legii.

(3) Participanții la piața de energie electrică au obligația să furnizeze operatorului pieței centralizate de energie electrică toate informațiile necesare desfășurării în condiții transparente a activității, în conformitate cu reglementările în vigoare emise de autoritatea competentă.

(4) Prețurile stabilite pe piețele centralizate de energie electrică se fac publice zilnic, prin grija operatorului pieței respective.

Distribuția energiei electrice Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 41. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Distribuția energiei electrice se realizează de către operatorul de distribuție, persoană juridică, titulară de licență. Jurisprudență

(2) Operatorii de distribuție prestează servicii pentru toți utilizatorii rețelelor electrice de distribuție, în condiții nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplinește cerințele prezentei legi, cu respectarea normelor și standardelor de performanță prevăzute în reglementările tehnice în vigoare. Jurisprudență

(3) Rețelele electrice de distribuție se delimitează față de instalațiile de producere sau de rețelele electrice de transport și de cele ale consumatorilor în punctele de delimitare patrimonială. Jurisprudență

(4) Terenurile pe care se situează rețelele electrice de distribuție existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt și rămân în proprietatea publică a statului. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distribuție, titular de licență, a dobândit dreptul de proprietate, în condițiile legii.

(6) Rețelele electrice de distribuție se dezvoltă pe baza principiilor de eficiență economică, cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, a protecției mediului, a sănătății și vieții persoanelor și cu economisirea energiei, conform normelor tehnice și de siguranță cuprinse în reglementările tehnice în vigoare. Jurisprudență

(7) Cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice inițiale ale utilizatorilor existenți, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea, conform reglementărilor în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(8) În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (7) sunt suportate de către client, capacitățile energetice rezultate pot fi preluate cu justă despăgubire de către operatorul de distribuție.

Operatorul de distribuție

Art. 42. -

(1) Operatorul de distribuție are următoarele atribuții principale:

a) exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvoltă rețelele electrice de distribuție, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare; Jurisprudență

b) asigură tranzitarea energiei electrice prin rețelele electrice de distribuție, la cererea și cu informarea operatorului de transport și de sistem, pentru acele zone ale țării în care nu există capacitate suficientă prin rețelele de transport, pentru evacuarea puterii din centrale electrice, inclusiv centrale electrice de cogenerare, pentru conectarea la sistemul electroenergetic al unei țări vecine, în condițiile existenței unui acord bilateral în acest sens, în cazul incidentelor în Sistemul electroenergetic național și al executării lucrărilor de exploatare și mentenanță sau al lucrărilor noi în rețelele de transport, care pun în indisponibilitate temporară rețelele de transport din zonă;

c) realizează lucrări de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție prin programe de dezvoltare optimă a acestora, pe baza studiilor de perspectivă, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem și prin programe specifice de modernizare pentru instalații;

d) asigură conducerea operativă în conformitate cu licența de distribuție;

e) difuzează, în mod nediscriminatoriu, informațiile referitoare la propriile sale activități, necesare utilizatorilor de rețea, nefiindu-i permisă divulgarea informațiilor comerciale cu caracter confidențial obținute pe parcursul activității sale;

f) supune aprobării operatorului de transport și de sistem programul reparațiilor și lucrărilor de înreținere planificate în instalațiile cu tensiunea nominală de linie de 110 kV;

g) monitorizează siguranța în funcționare a rețelelor electrice de distribuție, precum și indicatorii de performanță ai serviciului de distribuție.

(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție poate întrerupe funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar lucrărilor de întreținere și reparații planificate, cu anunțarea prealabilă a utilizatorilor rețelei electrice de distribuție.

Retransmiterea energiei

Art. 43. -

(1) Orice persoană care deține o rețea electrică de distribuție proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi este obligată să asigure accesul la rețea conform reglementărilor autorității competente.

(2) Racordarea de noi utilizatori la rețeaua proprie de distribuție a unei persoane se face numai cu acordul operatorului de distribuție care deține contract de concesiune exclusivă în zona respectivă.

Limitarea sau întreruperea alimentării

Art. 44. -

(1) Operatorul de distribuție este îndreptățit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situații:

a) când se periclitează viața, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de rețea electrică sau la nivelul întregului Sistem electroenergetic național;

c) pentru executarea unor manevre sau lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

(2) Operatorul de distribuție este obligat să anunțe utilizatorii afectați de întreruperile planificate, respectiv pe furnizorii acestora, în modul stabilit prin contracte și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații.

(3) Operatorul de distribuție răspunde pentru daunele cauzate utilizatorilor din culpa sa. Jurisprudență

(4) Prin regulamentul de furnizare se stabilesc condițiile în care, în situații excepționale, se poate limita sau întrerupe alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

Separarea activităților de distribuție și furnizare

Art. 45. - Jurisprudență

(1) În cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. Această regulă nu creează obligația separării proprietății asupra activelor aparținând operatorului de distribuție față de operatorul economic integrat pe verticală.

(2) Suplimentar față de cerințele alin. (1), în cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent în ceea ce privește organizarea sa și procesul decizional, în raport cu celelalte activități care nu au legătură cu distribuția. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minimale:

a) persoanele responsabile pentru managementul operatorului de distribuție nu pot participa în structurile operatorului economic integrat pe verticală responsabile direct sau indirect pentru operarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare de energie electrică;

b) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuție sunt luate în considerare, într-o manieră de natură să asigure independența de acțiune a acestora;

c) operatorul de distribuție are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menținerea sau dezvoltarea rețelei. Aceasta nu trebuie să afecteze existența unor mecanisme de coordonare corespunzătoare care trebuie să asigure că sunt protejate drepturile de supervizare economică și managerială ale societății-mamă cu privire la profitul obținut din active de către filială. Aceste mecanisme vor permite în mod special societății-mamă să aprobe situațiile financiare anuale sau orice alte instrumente echivalente ale operatorului de distribuție și să stabilească limitele globale de îndatorare ale filialei. Nu se va permite însă societății-mamă să dea instrucțiuni privind operațiunile zilnice și nici privind decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacități energetice de distribuție care nu depășesc termenii situațiilor financiare aprobate sau ai oricărui instrument echivalent;

d) operatorul de distribuție trebuie să stabilească un program de conformare, în care să prezinte măsurile asumate ce asigură excluderea oricărui comportament discriminatoriu și garantează că respectarea acestuia este monitorizată în mod adecvat. Acest program trebuie să prezinte și obligațiile specifice ale angajaților pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul responsabil pentru monitorizarea programului de conformare depune la ANRE, spre publicare, un raport anual cuprinzând măsurile luate. Primul raport trebuie depus la ANRE până la data de 31 decembrie 2007.

(3) Separarea activităților și obligațiile aferente acestora, definite la alin. (1) și (2), vor fi implementate cel târziu până la data de 30 iunie 2007, cu excepția operatorilor economici integrați pe verticală, ce furnizează servicii pentru mai puțin de 100.000 de clienți conectați sau care deservesc sisteme mici, izolate, care nu vor avea obligația de implementare a măsurilor specificate la alin. (1) și (2).

(4) Operatorul de distribuție este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activității sale.

(5) Operatorul de distribuție este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.

Interdicții

Art. 46. -

Pentru protejarea rețelelor electrice de distribuție se interzice persoanelor fizice și juridice:

a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție; Jurisprudență

b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;

c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;

d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;

e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelelor electrice de distribuție;

f) să limiteze sau să îngrădească prin execuția de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție.

Sistemele electroenergetice izolate

Art. 47. -

(1) Localitățile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la Sistemul electroenergetic național pot fi alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate.

(2) Consumatorii alimentați din sistemele electroenergetice izolate vor plăti pentru energia consumată același preț ca și consumatorii captivi alimentați din Sistemul electroenergetic național sau prețul local stabilit conform prevederilor alin. (3).

(3) Autoritatea competentă va stabili prețul local și condițiile minime privind continuitatea și calitatea serviciului de furnizare.

(4) În situația în care prețul local nu acoperă costurile aferente alimentării dintr-o rețea electrică de interes public, diferența se suportă de la bugetul de stat.

Furnizarea energiei electrice

Art. 48. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulară de licență comercializează energie electrică clienților. Pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Energia electrică furnizată clientului final se facturează de către furnizor pe baza valorilor înregistrate de grupurile de măsurare.

(3) Sunt interzise consumul și furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepția situațiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Obligația furnizorului implicit privind contractele de furnizare

Art. 49. -

Furnizorul implicit este obligat să încheie contracte de furnizare cu consumatorii captivi situați în zona delimitată de licență.

Desemnarea furnizorului de ultimă opțiune

Art. 50. - Referințe (1)

(1) Autoritatea competentă desemnează, pe baza unui regulament propriu, furnizorul de ultimă opțiune pentru o perioadă de la unu la 5 ani, începând cu 1 iulie 2007, și face publică lista cu furnizorii de ultimă opțiune pe pagina web a autorității competente și în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorul de ultimă opțiune poate fi furnizorul care furnizează energie electrică majorității consumatorilor casnici din zona licențiată a unui operator de distribuție.

(3) În cazul schimbării furnizorului precedent, ca urmare a unei numiri în conformitate cu dispozițiile alin. (2), contractele de furnizare încheiate cu clienții de către furnizorul precedent vor continua să se aplice în termenii, condițiile și la tarifele aplicabile la data schimbării.

(4) Furnizarea de energie electrică de către furnizorul de ultimă opțiune se face la tarife stabilite conform reglementărilor autorității competente.

Obligațiile furnizorului de ultimă opțiune

Art. 51. -

(1) Furnizorul de ultimă opțiune are obligația de a furniza energie electrică clienților eligibili din zona licențiată, care și-au exercitat dreptul de a-și alege furnizorul, dar al căror furnizor se află în situația de a-și pierde licența de furnizare în cursul desfășurării activității sau se află în incapacitatea de a-și exercita obligația de furnizare către clienții eligibili, aceștia din urmă neavând asigurată furnizarea din nicio altă sursă la data întreruperii sau a încetării activității furnizorului.

(2) Trecerea unui client la furnizorul de ultimă opțiune se face conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Furnizarea energiei electrice consumatorilor casnici și clienților
comerciali mici a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic
de racordare este de până la 100 kVA inclusiv

Art. 52. -

Furnizorii care alimentează, la data deschiderii complete a pieței de energie electrică, consumatori casnici și clienți comerciali mici a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv sunt obligați să asigure furnizarea de energie electrică atât acestora, cât și consumatorilor noi care se încadrează în aceeași categorie, la tarife reglementate, până când aceștia își exercită prima dată dreptul de eligibilitate.

Obligația de contractare

Art. 53. - Jurisprudență

(1) La cererea scrisă a unui consumator de energie electrică, furnizorul este obligat să comunice în scris, într-un interval de cel mult 30 de zile, o ofertă privind condițiile de furnizare a energiei electrice, care conține, obligatoriu, prețul de furnizare, termenii de plată și data limită de încheiere a contractului de furnizare elaborat în conformitate cu contractul-cadru aprobat de autoritatea competentă. Jurisprudență

(2) Contractul de furnizare încheiat în baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioadă nedeterminată sau convenită de părți. Jurisprudență

(3) Consumatorul poate rezilia oricând contractul de furnizare cu un preaviz de 7 zile pentru consumatorii captivi, respectiv de 30 de zile pentru consumatorii eligibili. Jurisprudență

(4) Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul numai în caz de consum fraudulos, neplată repetată a facturilor sau în alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Jurisprudență

Plata energiei furnizate

Art. 54. - Jurisprudență, Reviste (1)

În conformitate cu prevederile contractului, consumatorul este obligat să plătească contravaloarea energiei electrice consumate.

Răspunderile furnizorului

Art. 55. - Jurisprudență

(1) Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului din culpa sa, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare. Jurisprudență

(2) Furnizorul este îndreptățit să recupereze daunele produse consumatorilor, de la operatorul de distribuție, operatorul de transport și de sistem sau de la producător, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceștia.

Obligațiile consumatorului de energie electrică

Art. 56. - Jurisprudență

(1) Consumatorul de energie electrică răspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare. Jurisprudență

(2) Nerespectarea de către consumatorul de energie electrică a contractului de furnizare a energiei electrice poate atrage suportarea următoarelor consecințe, după caz:

a) penalizări;

b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice;

c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

(3) În cazul consumului fraudulos, consumatorul de energie electrică va fi deconectat de la rețeaua electrică, fiind obligat totodată la plata contravalorii energiei electrice consumate și a costurilor aferente deconectării, evaluate conform normelor tehnice în vigoare. Jurisprudență

(4) Consumatorul de energie electrică cu o putere instalată de cel puțin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relații contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Drepturile consumatorului

Art. 57. - Jurisprudență

Consumatorii au următoarele drepturi:

a) să aibă acces la rețelele electrice de interes public și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor la acesta sau să inițieze acte adiționale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

c) să aibă acces la grupurile de măsurare pentru decontare;

d) să solicite furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele electrice;

e) să solicite furnizorului despăgubiri, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestuia sau în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei.

Dreptul consumatorilor captivi de alegere a tarifelor

Art. 58. -

Consumatorii captivi au dreptul să opteze, până la deschiderea totală a pieței de energie electrică, pentru oricare dintre tarifele reglementate, în condițiile stabilite prin contract.

Protecția clienților vulnerabili

Art. 59. - Jurisprudență

(1) Categoriile de consumatori considerați vulnerabili pot primi compensații de la bugetul de stat/bugetele locale, care să le permită plata consumului minim necesar.

(2) Categoriile de consumatori vulnerabili, cuantumul consumului minim al acestora și modul în care aceștia sunt protejați sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Măsurarea energiei electrice

Art. 60. - Jurisprudență

(1) Energia electrică tranzacționată pe piața de energie electrică se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de autoritatea competentă.

(2) Transformatoarele de măsură aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice în vederea decontării se asigură, după caz, de: Jurisprudență

a) operatorul de transport și de sistem;

b) producători;

c) operatorii de distribuție;

d) consumatori.

(3) Operatorii de măsurare pot fi: Jurisprudență

a) operatorul de transport și de sistem;

b) producătorii;

c) operatorul de distribuție;

d) operatorul de măsurare independent.

(4) Operatorul de transport și de sistem, respectiv operatorul de distribuție, are obligația de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii rețelelor electrice repective, în mod nemijlocit sau prin intermediul unui operator de măsurare independent desemnat de aceștia, cu condiția încadrării în costurile recunoscute de autoritatea competentă.

(5) În cazuri excepționale, când operatorii de transport și de sistem sau de distribuție nu instalează grupuri de măsurare în termenul și în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare, furnizorii sau clienții acestora pot opta, pe cheltuială proprie și cu notificarea prealabilă a autorității competente, pentru un operator de măsurare independent în vederea prestării serviciului de măsurare.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

A fost admis recursul în interesul legii - Comunicat Î.C.C.J. din 11 noiembrie 2019 - Marian Orzață
Comunicat privind deciziile pronunțate în recurs în interesul legii în ședința din 11 noiembrie 2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
[ Mai mult... ]

A fost admis recursul în interesul legii - Comunicat Î.C.C.J. din 11 noiembrie 2019 - Marian Orzață
Comunicat privind deciziile pronunțate în recurs în interesul legii în ședința din 11 noiembrie 2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Autorizații, licențe și concesiuni
Energia electrică
Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Prețuri și tarife
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Ce pot pretinde titularii dreptului de proprietate privată afectați de capacitățile energetice?
Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 351/2004. Importanța respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp
Admitere recurs în interesul legii. Despăgubiri. Cereri formulate de proprietarii ale căror terenuri au fost afectate de către capacități energetice ridicate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 13/2007 și, respectiv, a Legii nr. 123/2012
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia litigiilor cu profesioniștii
Venit din cedarea folosinței bunurilor. Contract de comodat. Contravaloare facturi energie electrică
Legea nr. 10/2001. Notificare. Teren afectat de sistematizare. Atribuirea de bunuri în compensare - caracter obligatoriu. În subsidiar reparația în echivalent
;
se încarcă...