Dispoziții generale | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Domeniul de reglementare

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condițiile de accesabilitate, disponibilitate și suportabilitate și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului.

(2) Nu se supun dispozițiilor prezentei legi:

a) acumulatoarele electrice, grupurile electrogene mobile, instalațiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;

b) sursele staționare de energie electrică în curent continuu;

c) instalațiile energetice amplasate în marea teritorială, care nu sunt racordate la rețeaua electrică.

Obiectivele legii

Art. 2. -

Activitățile în domeniul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare trebuie să se desfășoare pentru realizarea următoarelor obiective de bază:

a) asigurarea dezvoltării durabile a economiei naționale;

b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;

c) crearea și asigurarea funcționării piețelor concurențiale de energie electrică;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu și reglementat al tuturor participanților la piața de energie electrică și la rețelele electrice de interes public;

e) transparența tarifelor, prețurilor și taxelor la energie electrică în cadrul unei politici de tarifare, urmărind creșterea eficienței energetice pe ciclul de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice;

f) constituirea stocurilor de siguranță la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice, precum și a energiei termice produse în cogenerare;

g) asigurarea funcționării interconectate a Sistemului electroenergetic național cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine și cu sistemele electroenergetice din Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE);

h) promovarea utilizării surselor noi și regenerabile de energie;

i) asigurarea protecției mediului la nivel local și global, în concordanță cu reglementările legale în vigoare;

j) asigurarea măsurilor de securitate în vederea prevenirii și combaterii actelor de terorism și sabotaj asupra infrastructurii Sistemului electroenergetic național;

k) asigurarea siguranței în funcționare a Sistemului electroenergetic național;

l) asigurarea siguranței în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor;

m) promovarea producției de energie electrică realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență, asociată energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.

Înțelesul unor termeni și expresii

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (2)

În înțelesul prezentei legi, termenii folosiți se definesc după cum urmează: Referințe în jurisprudență (1)

1. acces la rețeaua electrică de interes public - dreptul operatorilor economici care produc și/sau furnizează energie electrică, precum și al consumatorilor de energie electrică de a se racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele electrice de transport și distribuție;

2. autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE;

3. avarie - eveniment care se manifestă prin abateri periculoase de la parametrii funcționali prevăzuți de normele tehnice în vigoare;

4. capacitate de interconexiune - instalațiile și echipamentele prin care se realizează conectarea a două sau mai multe sisteme electroenergetice;

5. capacitate energetică - instalațiile de producere a energiei electrice sau energiei termice în cogenerare, rețele electrice și alte echipamente electroenergetice; Referințe în jurisprudență (1)

6. centrală electrică - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

7. centrală electrică de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică și termică;

8. client - persoana fizică sau juridică cu care se tranzacționează energia electrică; Referințe în jurisprudență (1)

9. client angro - orice persoană fizică autorizată sau juridică ce cumpără energie electrică în scopul revinderii pe piața internă sau externă de energie electrică;

10. client eligibil - orice persoană fizică sau juridică liberă să cumpere energie electrică de la furnizor, conform alegerii sale;

11. client final - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru uz propriu; Referințe în jurisprudență (1)

12. client necasnic - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul uz casnic; această categorie include și producători și clienți angro;

13. congestie - situație în care, la programarea funcționării sau la funcționarea în timp real, circulația de puteri între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranță în funcționarea Sistemului electroenergetic național, fiind necesare acțiuni corective din partea operatorului de transport și sistem;

14. consumator captiv - consumatorul de energie electrică care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul, precum și consumatorul eligibil care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul; Referințe în jurisprudență (1)

15. consumator casnic - consumatorul care cumpără energie electrică pentru consumul propriu al gospodăriei, excluzând consumul aferent activităților comerciale sau profesionale;

16. consumator de energie electrică - client final, persoană fizică sau juridică, ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu; Referințe în jurisprudență (1)

17. consumator eligibil de energie electrică - consumatorul de energie electrică care poate să aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție; Referințe în jurisprudență (2)

18. consumator vulnerabil - consumatorul casnic care, din motive de sănătate, vârstă sau de altă natură, beneficiază de anumite facilități în asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice, stabilite prin hotărâre a Guvernului și acte ale autorităților și organelor administrației publice locale;

19. control asupra unui operator economic - drepturile, contractele sau orice alte modalități prin care, separat sau împreună și având în vedere considerentele de drept sau de fapt implicate, se conferă unui operator economic posibilitatea de a exercita o influență decisivă asupra unui alt operator economic, în special prin:

a) deținerea cu titlu de proprietate sau dreptul de a folosi toate sau o parte din activele unui operator economic;

b) drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii, drepturilor de vot sau deciziilor luate de organele interne ale unui operator economic;

20. culoar de trecere a liniei electrice - suprafața terestră situată de-a lungul liniei electrice și spațiului aerian de deasupra sa în care se impun restricții din punctul de vedere al coexistenței liniei cu elementele naturale, obiectele, construcțiile, instalațiile etc.; culoarul de trecere include zona de protecție și zona de siguranță;

21. distribuție de energie electrică - transportul energiei electrice prin rețele de distribuție de înaltă tensiune, medie tensiune și joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienți, fără a include furnizarea; Referințe în jurisprudență (2)

22. exploatare comercială a unei capacități energetice - ansamblul activităților desfășurate de un operator economic în sectorul energiei electrice în baza unei licențe acordate în condițiile prezentei legi;

23. furnizare de energie electrică - activitatea de comercializare a energiei electrice către clienți; Referințe în jurisprudență (3)

24. furnizor - persoana juridică, titulară a unei licențe de furnizare; Referințe în jurisprudență (2)

25. furnizor de ultimă opțiune - furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul de furnizare în condiții specifice reglementate;

26. furnizor implicit - furnizorul, desemnat de autoritatea competentă, care deține și licență de distribuție, precum și contract de concesiune pentru prestarea exclusivă a serviciului de distribuție într-o zonă determinată sau succesorul entității juridice care desfășoară atât activitatea de distribuție, cât și cea de furnizare la data intrării în vigoare a prezentei legi;

27. garanție de origine - documentul emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrică ce atestă proveniența acesteia din surse regenerabile de energie sau în cogenerare;

28. grup de măsurare - ansamblul format din contor și transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum și toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare; Referințe în jurisprudență (2)

29. linie electrică directă - linia electrică ce leagă o capacitate energetică de producție izolată de un client izolat sau linia electrică ce leagă un producător de energie electrică și/sau furnizor de energie electrică, în scopul alimentării directe a sediilor proprii, a sediilor secundare, a filialelor sau a clienților eligibili ai acestora;

30. management al eficienței energetice/cererii - abordarea, globală sau integrală, destinată influențării volumului și programării consumului de energie electrică în scopul scăderii consumului de energie primară și a surselor de vârf prin acordarea de prioritate investițiilor de eficiență energetică, contractelor de alimentare cu energie electrică întreruptibile, investițiilor noi pentru creșterea capacității de producere, dacă acestea sunt opțiunile cele mai eficiente și economice, având în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de energie asupra mediului, asupra siguranței alimentării cu energie electrică, precum și asupra costurilor de distribuție legate de acestea;

31. management al congestiilor - totalitatea activităților, programelor și acțiunilor întreprinse de operatorul de transport și de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la programarea funcționării sau la funcționarea în timp real a Sistemului electroenergetic național;

32. monopol natural în domeniul energiei electrice - situația de piață în care serviciul de transport și serviciul de distribuție a energiei electrice se asigură, fiecare în parte, de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;

33. operator al pieței centralizate de energie electrică - operatorul economic titular de licență care asigură organizarea și administrarea unei piețe centralizate de energie electrică;

34. operator de distribuție - orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice; Referințe în jurisprudență (2)

35. operator de transport și de sistem - orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și este titulară a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

36. operator economic afiliat - orice alt operator economic care, direct sau indirect, controlează operatorul economic specificat, este controlat de acesta sau este sub controlul comun, împreună cu acest operator economic;

37. operator economic integrat pe orizontală - operatorul economic care îndeplinește cel puțin una dintre funcțiile de producere pentru vânzare, transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice, precum și o altă activitate care nu este în domeniul energiei electrice;

38. operator economic integrat pe verticală - operatorul economic sau grupul de operatori economici ale căror relații reciproce sunt de control, așa cum acesta este definit în prezenta lege, și care efectuează cel puțin una dintre funcțiile de transport sau distribuție și minimum una dintre funcțiile de producere sau furnizare a energiei electrice;

39. ordine de merit - ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pe baza prețului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrică în Sistemul electroenergetic național;

40. piață angro de energie electrică - cadrul organizat în care energia electrică este achiziționată de furnizori de la producători sau de la alți furnizori, de regulă, în vederea revânzării;

41. piață de energie electrică - cadrul de organizare înăuntrul căruia se tranzacționează energia electrică și serviciile asociate;

42. piață centralizată - cadrul organizat de desfășurare a tranzacțiilor cu energie electrică între diverși operatori economici, intermediate, de regulă, de o contraparte centrală, pe baza unor reguli specifice, aprobate de autoritatea competentă;

43. piață cu amănuntul de energie electrică - cadrul organizat în care energia electrică este cumpărată de clienți de la furnizori sau producători, în vederea consumului;

44. plan de apărare a Sistemului electroenergetic național împotriva perturbațiilor majore - documentul care conține măsuri tehnice și organizatorice, cu rolul de a împiedica extinderea perturbațiilor în sistem și de a limita consecințele acestora;

45. plan de perspectivă - planificarea pe termen lung a necesarului de investiții în capacități de producere, transport și distribuție, în vederea acoperirii cererii de energie electrică a sistemului și a asigurării livrărilor către clienți;

46. producător de energie electrică - persoana fizică sau juridică, titulară de licență, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare; Referințe în jurisprudență (1)

47. producere distribuită - capacitățile de producere a energiei electrice conectate la sistemul de distribuție;

48. producție prioritară - producția de energie electrică realizată din surse regenerabile sau în cogenerare eficientă, preluată cu prioritate în rețelele electrice;

49. reabilitare - ansamblul operațiunilor efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații energetice care, fără modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

50. retehnologizare - ansamblul operațiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral și/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creșterii eficienței activității, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;

51. rețea electrică - ansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție a acestora, stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator. Rețeaua electrică poate fi rețea de transport sau rețea de distribuție;

52. rețea electrică de distribuție - rețeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv; Referințe în jurisprudență (1)

53. rețea electrică de interes public - rețeaua electrică la care sunt racordați cel puțin 2 utilizatori;

54. rețea electrică de transport - rețeaua electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV;

55. sector al energiei electrice - ansamblul activităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, de transport, de servicii de sistem, de distribuție și de furnizare a energiei electrice, importul și exportul energiei electrice, schimburile naturale și/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, precum și instalațiile aferente acestora;

56. serviciu de distribuție - serviciul asigurat de operatorul de distribuție care constă în asigurarea transmiterii, în condiții de eficiență și siguranță, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale rețelei de distribuție, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare;

57. serviciu de sistem - serviciul asigurat de operatorul de transport și de sistem pentru menținerea nivelului de siguranță în funcționare a sistemului electroenergetic, precum și a calității energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare;

58. serviciu tehnologic de sistem - serviciul de sistem asigurat, de regulă, de către producători, la cererea operatorului de transport și de sistem;

59. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport și de sistem, care constă în asigurarea transmiterii, în condiții de eficiență și siguranță, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale rețelei de transport, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare;

60. sistem electroenergetic - ansamblul instalațiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuția, furnizarea și utilizarea energiei electrice;

61. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuție și furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul electroenergetic național;

62. Sistem electroenergetic național - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul național. Sistemul electroenergetic național constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanții la piața de energie electrică;

63. sistem interconectat - serie de sisteme de transport și distribuție legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor capacități de interconexiune;

64. standard de performanță pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare - reglementările emise de autoritatea competentă pentru stabilirea indicatorilor de performanță în asigurarea serviciilor de transport, distribuție și furnizare;

65. transport al energiei electrice - transportul energiei electrice de la capacitățile energetice de producere până la instalațiile de distribuție sau la instalațiile consumatorilor racordați direct la rețelele electrice de transport, dar fără a include furnizarea;

66. utilizator de rețea electrică - producător, operator de transport și de sistem, operator de distribuție, furnizor, consumator de energie electrică, racordați la o rețea electrică;

67. zonă de protecție - zona adiacentă capacității energetice, extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor; Referințe în jurisprudență (4)

68. zonă de siguranță - zona adiacentă capacităților energetice, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție. Referințe în jurisprudență (4)

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Autorizații, licențe și concesiuni
Energia electrică
Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Prețuri și tarife
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...