Contravenții | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni și contravenții -
Contravenții

Art. 86. - Jurisprudență

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) încălcarea reglementărilor tehnice și comerciale stabilite de autoritatea competentă, desfășurarea activității fără obținerea autorizației, a licenței, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor și autorizațiilor;

b) influențarea formării libere a prețurilor pe piața energiei electrice;

c) refuzul nejustificat al producătorilor de a respecta obligațiile care le revin potrivit art. 33;

d) nerespectarea dispozițiilor operative ale operatorului de transport și de sistem;

e) refuzul accesului oricărui solicitant la rețelele electrice de transport și de distribuție;

f) refuzul de a transmite oferta privind condițiile de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 53 alin. (1);

g) refuzul de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

h) neprezentarea datelor și informațiilor solicitate de autoritatea competentă sau furnizarea incorectă și incompletă de date și informații necesare desfășurării activității autorității competente, precum și nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;

i) refuzul clienților de a permite accesul la grupurile de măsurare;

j) nerespectarea obligațiilor de producere și/sau de ofertare conform prevederilor legale;

k) orice acțiune a operatorului de transport și de sistem de alterare nejustificată a ordinii de merit a capacităților de producere;

l) furnizarea unor informații incomplete sau eronate utilizatorilor capacităților de interconexiune de către operatorul de transport și de sistem;

m) divulgarea de date cu caracter confidențial privind operațiunile comerciale de către operatorul de transport și de sistem sau de operatorul unei piețe centralizate de energie electrică, altfel decât în condițiile legii;

n) întârzierea nejustificată în racordarea noilor clienți sau în realimentarea acestora după întrerupere, precum și propunerea unor soluții de racordare, altele decât cele optime din punct de vedere tehnic și cu costuri minime, conform actelor normative în vigoare și reglementărilor stabilite de autoritatea competentă;

o) executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecție a instalațiilor, fără consimțământul prealabil al titularului acestora;

p) interzicerea de către persoane fizice sau juridice a accesului operatorului de transport și de sistem sau de distribuție pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, reparații, revizii, intervenții la avarii și pentru defrișare sau a tăierilor de modelare pentru crearea și menținerea distanței regulamentare față de rețelele electrice;

q) practicarea de prețuri sau tarife pentru activitățile reglementate, fără aprobarea autorității competente;

r) nepublicarea și neactualizarea pe pagina proprie de web a datelor tehnice referitoare la capacitățile de interconexiune de către operatorul de transport și sistem;

s) nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a procedurilor privind alocarea capacităților de interconexiune și a reglementărilor privind conectarea la rețea a utilizatorilor;

ș) nerespectarea de către operatorul de distribuție a reglementărilor privind conectarea la rețea a utilizatorilor;

t) utilizarea de către un terț a componentelor rețelelor electrice de distribuție/transport în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, fără încheierea unui contract în acest sens cu deținătorul de drept al acestora; Jurisprudență

ț) proiectarea și executarea de lucrări în instalațiile electrice fără atestat sau autorizație, precum și nerespectarea prevederilor acestora.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), g)-l) și n)-ț) se sancționează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 25.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b), f) și m) se sancționează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

a) reprezentanții împuterniciți ai autorității competente, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-n) și q)-ț);

b) reprezentanții împuterniciți ai consiliilor locale, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. o) și p).

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Metodologiile de reglementare a prețurilor și tarifelor
Evidențierea costurilor și a veniturilor
Stabilirea costurilor și veniturilor reglementate
Principiile pentru fundamentarea propunerilor de prețuri și tarife reglementate
Limitarea prețurilor/tarifelor
Recuperarea costurilor
Interdicția subvenționării în producerea combinată a energiei electrice și termice
Serviciile conexe
Răspunderi
Infracțiuni
Contravenții
Regimul juridic al contravențiilor
Constatarea contravențiilor
Aplicarea sancțiunii contravenționale
Intrarea în vigoare
;
se încarcă...