Conducerea ANRE | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorități și competențe -
Conducerea ANRE

Art. 9. -

(1) ANRE este condusă de un președinte și un vicepreședinte, numiți de primul-ministru, la propunerea ministrului de resort, pe o perioadă de 5 ani. Președintele reprezintă ANRE în relațiile cu terții. Modificări (1)

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare, format din președinte, vicepreședinte și 3 reglementatori. Modificări (1)

(3) Cei 3 reglementatori din comitetul de reglementare, prevăzuți la alin. (2), sunt numiți de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, la propunerea ministrului de resort. Modificări (1)

(4) Comitetul de reglementare își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat prin decizie a președintelui ANRE.

(5) Mandatul unui membru al comitetului de reglementare încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (7);

f) prin revocare pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(6) Revocarea mandatului unui membru al comitetului de reglementare se face de către autoritatea care l-a numit.

(7) Calitatea de membru în comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activități cu caracter comercial, funcții sau demnități publice, cu excepția celei didactice din învățământul superior, în condițiile legii. Modificări (1)

(8) Ordinele și deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majorității membrilor comitetului de reglementare.

(9) Reglementările de interes general se aprobă prin ordine ale ANRE și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10) Ordinele și deciziile emise de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părților interesate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(11) Ordinele și deciziile prevăzute la alin. (10) sunt obligatorii pentru părți până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Jurisprudență

(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiți prin ordin al ministrului de resort, din care: Modificări (1)

a) un membru - din partea direcției de specialitate din ministerul de resort;

b) 2 membri - din partea asociațiilor patronale din domeniul energiei;

c) 2 membri - din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din domeniul energiei;

d) un membru - din partea asociațiilor din administrația publică locală;

e) 2 membri - din partea organizațiilor profesionale;

f) 3 membri - din partea asociațiilor consumatorilor de energie electrică și termică.

(13) Membrii consiliului consultativ au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare și cazare, în cazul în care ședința se desfășoară într-o altă localitate decât în cea de domiciliu a acestora.

(14) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor operatorilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrică, evaluează impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de îmbunătățire a acestora. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Domeniul de reglementare
Obiectivele legii
Înțelesul unor termeni și expresii
Strategia și politica energetică
Programul energetic
Atribuțiile ministerului de resort
Autoritatea competentă
Finanțarea activității ANRE
Conducerea ANRE
Angajarea și salarizarea personalului ANRE
Atribuțiile ANRE
Electrificarea localităților
Piața de energie electrică
Participanții la piața de energie electrică
Funcționarea pieței reglementate de energie electrică
Funcționarea pieței concurențiale de energie electrică
Transportul și distribuția
Contractul de racordare
Producerea de energie electrică
;
se încarcă...