Autorități și competențe | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Autorități și competențe

Strategia și politica energetică

Art. 4. -

(1) Strategia energetică națională definește obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu și lung și modalitățile optime de realizare a acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naționale. Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort și se aprobă de Guvern, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri. Jurisprudență

(2) Politica energetică, urmărind direcțiile stabilite prin strategia energetică, este elaborată de ministerul de resort pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu și cu considerarea evoluțiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri, având în vedere, în principal: Jurisprudență

a) constituirea cadrului instituțional corespunzător, prin definirea organismelor și a autorităților competente pentru realizarea acestei politici;

b) asigurarea securității în aprovizionarea cu combustibili;

c) asigurarea importurilor și exporturilor de combustibili și energie electrică;

d) asigurarea protecției mediului, reconstrucția ecologică a siturilor afectate de activități energetice;

e) transparența prețurilor și tarifelor la combustibili și energie;

f) creșterea eficienței în utilizarea combustibililor și energiei;

g) dezvoltarea surselor regenerabile de energie și cogenerării de înaltă eficiență, cu acordarea de priorități energiei electrice pentru așezările izolate;

h) dezvoltarea cooperării energetice internaționale.

(3) Sursele de finanțare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naționale și politicii Guvernului în sectorul energetic se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile și nerambursabile. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicării strategiei energetice naționale și politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, precum și cele prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate și acordate numai în condițiile legii.

Programul energetic

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Politica energetică se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităților de investiții, cercetare-dezvoltare etc., aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (1) și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

Atribuțiile ministerului de resort

Art. 6. - Jurisprudență

Ministerul de resort elaborează strategia energetică națională și politica energetică și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, în condițiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atribuții principale:

a) elaborează programe și planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficiență energetică și de promovare a surselor regenerabile de energie;

b) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;

c) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite prioritățile privind investițiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;

d) elaborează programul de constituire a stocurilor de siguranță la combustibili și urmărește realizarea prevederilor acestuia de către operatorii economici;

e) urmărește permanent, prin instituțiile și autoritățile abilitate în acest sens, performanțele și calitatea tehnologiilor și instalațiilor din sistemul energetic și inițiază măsuri în vederea creșterii nivelului acestora;

f) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice;

g) ia măsuri pentru realizarea instalațiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, în condițiile eficienței economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum și valorificarea unor cantități prestabilite de resurse regenerabile și secundare de energie;

h) supraveghează aplicarea și respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului de către toți participanții la activitățile din sectorul energiei electrice;

i) elaborează programe privind diversificarea surselor primare de energie, propunând Guvernului măsuri în acest sens;

j) implementează politica energetică a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerării, ca soluție eficientă de acoperire a consumului național de energie termică, și la utilizarea surselor regenerabile de energie;

k) coordonează acțiunile de cooperare cu instituții similare din alte țări, precum și cu organisme internaționale de profil;

l) avizează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, normativele privind protecția muncii în sectorul energetic;

m) elaborează și fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu organizațiile patronale și sindicale, propunerile de politică socială specifice sectorului energetic, programele de asistență socială și medicală, de asigurări de risc și accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale și a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;

n) asigură monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic;

o) definește infrastructura critică a Sistemului electroenergetic național;

p) monitorizează îndeplinirea măsurilor asumate pentru conformitatea instalațiilor din sectorul energetic, care au obținut perioada de tranziție în urma negocierilor cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislația de mediu;

q) urmărește și propune Guvernului, împreună cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, măsuri în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare.

Autoritatea competentă Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituție publică autonomă de interes național, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, care își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii.

(3) ANRE poate să înființeze structuri proprii teritoriale fără personalitate juridică.

Finanțarea activității ANRE

Art. 8. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licențe, autorizații și atestări, precum și din contribuții ale operatorilor economici din sector sau din fonduri acordate de organismele internaționale. Modificări (1)

(2) Nivelul tarifelor și cel al contribuțiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de ANRE pe o perioadă de minimum 4 ani, fiind actualizate anual cu indicele de inflație, în condițiile legii, fiind date apoi publicității. Jurisprudență

(3) ANRE întocmește anual bugetul propriu de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice în vigoare.

(4) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ANRE rămân la dispoziția acesteia și se folosesc în anul următor având aceeași destinație.

Conducerea ANRE

Art. 9. -

(1) ANRE este condusă de un președinte și un vicepreședinte, numiți de primul-ministru, la propunerea ministrului de resort, pe o perioadă de 5 ani. Președintele reprezintă ANRE în relațiile cu terții. Modificări (1)

(2) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare, format din președinte, vicepreședinte și 3 reglementatori. Modificări (1)

(3) Cei 3 reglementatori din comitetul de reglementare, prevăzuți la alin. (2), sunt numiți de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, la propunerea ministrului de resort. Modificări (1)

(4) Comitetul de reglementare își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat prin decizie a președintelui ANRE.

(5) Mandatul unui membru al comitetului de reglementare încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (7);

f) prin revocare pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(6) Revocarea mandatului unui membru al comitetului de reglementare se face de către autoritatea care l-a numit.

(7) Calitatea de membru în comitetul de reglementare este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activități cu caracter comercial, funcții sau demnități publice, cu excepția celei didactice din învățământul superior, în condițiile legii. Modificări (1)

(8) Ordinele și deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majorității membrilor comitetului de reglementare.

(9) Reglementările de interes general se aprobă prin ordine ale ANRE și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10) Ordinele și deciziile emise de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părților interesate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(11) Ordinele și deciziile prevăzute la alin. (10) sunt obligatorii pentru părți până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Jurisprudență

(12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiți prin ordin al ministrului de resort, din care: Modificări (1)

a) un membru - din partea direcției de specialitate din ministerul de resort;

b) 2 membri - din partea asociațiilor patronale din domeniul energiei;

c) 2 membri - din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din domeniul energiei;

d) un membru - din partea asociațiilor din administrația publică locală;

e) 2 membri - din partea organizațiilor profesionale;

f) 3 membri - din partea asociațiilor consumatorilor de energie electrică și termică.

(13) Membrii consiliului consultativ au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare și cazare, în cazul în care ședința se desfășoară într-o altă localitate decât în cea de domiciliu a acestora.

(14) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor operatorilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de energie electrică, evaluează impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de îmbunătățire a acestora. Modificări (1)

Angajarea și salarizarea personalului ANRE

Art. 10. -

(1) Personalul este angajat și eliberat din funcție în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al ANRE, ale contractului colectiv de muncă și cu reglementările legale în vigoare. Condițiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (7) sunt aplicabile și personalului.

(2) Salarizarea personalului ANRE se stabilește prin negociere în cadrul contractului colectiv și al contractului individual de muncă, în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Modificări (1)

Atribuțiile ANRE

Art. 11. -

(1) ANRE elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării sectorului și pieței energiei electrice, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor. Modificări (1), Jurisprudență

(2) ANRE este abilitată cu următoarele competențe și atribuții: Jurisprudență

a) stabilește reglementări cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice; Jurisprudență

b) acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producătorii de energie termică produsă în cogenerare; Jurisprudență

c) elaborează și aprobă metodologiile de calcul necesare stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate; Jurisprudență

d) stabilește tarifele/prețurile aplicabile consumatorilor captivi, precum și criteriile și regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă opțiune;

e) aprobă prețurile și tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice pe piața reglementată de energie electrică, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport și de distribuție a energiei electrice, prețurile și tarifele practicate pentru activitățile și serviciile aferente producerii energiei termice în cogenerare destinate populației, pe bază de consultări, în scopul asigurării protecției consumatorului final; Jurisprudență

f) stabilește contractele-cadru de furnizare, pe cele dintre operatorii economici privind vânzarea, achiziția, transportul, serviciul de sistem și distribuția energiei electrice, precum și pe cele de vânzare a energiei termice produse în cogenerare; Jurisprudență

g) elaborează regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

h) aprobă reglementări tehnice și comerciale pentru operatorii economici din sector; Modificări (1), Jurisprudență

i) exercită controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice a reglementărilor emise, a sistemului de prețuri și tarife în vigoare și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora; Jurisprudență

j) stabilește procedura de soluționare a neînțelegerilor precontractuale și soluționează neînțelegerile legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice și a contractelor de racordare la rețea; Jurisprudență

k) stabilește metodologia proprie de urmărire și control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de prețuri și tarife;

l) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;

m) elaborează regulamentul pentru autorizarea electricienilor și atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează capacități energetice, respectiv instalații de utilizare;

n) urmărește aplicarea reglementărilor specifice în domeniul energiei electrice;

o) sesizează ministerul de resort și Consiliul Concurenței cu privire la abuzul de poziție dominantă pe piață și la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurență, ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență;

p) creează și gestionează o bază de date la nivel național, necesară desfășurării activității sale și pentru furnizarea de informații altor autorități în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum și în legătură cu activitatea comerțului internațional cu energie electrică și cu practicile internaționale în domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de operatorii economici implicați;

q) elaborează regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, regulament care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; Jurisprudență

r) publică rapoarte anuale asupra activității proprii și rezultatelor activității de monitorizare desfășurate conform legii;

s) organizează, monitorizează și controlează procedurile prevăzute la art. 24;

ș) colaborează cu autoritățile de reglementare ale statelor din regiune pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieței regionale, inclusiv privind schimburile transfrontaliere de energie electrică și regulile privind gestionarea și alocarea capacităților de interconexiune prin care sistemul este interconectat;

t) atestă operatorii economici și autorizează electricienii care proiectează și execută lucrări în instalațiile electrice; Jurisprudență

ț) atestă operatorii economici care asigură servicii de măsurare a energiei electrice, conform unui regulament propriu;

u) monitorizează piața de energie electrică în vederea evaluării nivelului de eficiență, transparență și concurență a acesteia pe bază de reglementări proprii și prezintă rapoarte trimestriale primului-ministru și ministrului de resort privind problemele și soluțiile aplicate; Modificări (1)

v) elaborează și aprobă regulamentul de desemnare a furnizorului de ultimă opțiune.

(3) Activitatea de monitorizare realizată de ANRE se referă în principal la:

a) regulile de management și alocare a capacității de interconexiune, în cooperare cu autoritățile de reglementare din statele cu care Sistemul electroenergetic național este interconectat;

b) managementul congestiilor în Sistemul electroenergetic național;

c) durata de realizare a racordărilor la rețeaua de transport și distribuție de către operatorul implicat și durata de reconectare după reparații;

d) publicarea de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorul de distribuție a informațiilor adecvate privind capacitățile de interconexiune, utilizarea rețelei și capacitatea alocată, cu respectarea confidențialității informațiilor comerciale specifice;

e) separarea efectivă a situațiilor contabile, conform art. 17 alin. (2) lit. b), pentru a asigura evitarea subvențiilor încrucișate între activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice;

f) termenii, condițiile și tarifele pentru conectarea unor noi producători de energie electrică, pentru a garanta că acestea sunt obiective, transparente și nediscriminatorii, în special având în vedere costurile și beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, producția distribuită și producerea energiei termice în cogenerare;

g) modalitățile în care operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție își îndeplinesc obligațiile prevăzute în prezenta lege;

h) nivelul de transparență și de concurență privind funcționarea pieței de energie electrică.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ANRE colaborează cu Consiliul Concurenței, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale interesate, cu asociațiile consumatorilor de energie electrică, cu operatorii economici specializați care prestează servicii pentru sector, cu asociațiile profesionale din domeniul energiei electrice și termice și cu asociațiile patronale și sindicale. Jurisprudență

Electrificarea localităților

Art. 12. -

(1) Electrificarea localităților se realizează cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.

(2) Autoritățile administrației publice locale și ministerele implicate răspund de implementarea proiectelor și a programelor de electrificare și extindere a acestora.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Autorizații, licențe și concesiuni
Energia electrică
Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Prețuri și tarife
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Despăgubiri. Cereri formulate de proprietarii ale căror terenuri au fost afectate de către capacități energetice ridicate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 13/2007 și, respectiv, a Legii nr. 123/2012
;
se încarcă...