Atribuțiile ANRE | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorități și competențe -
Atribuțiile ANRE

Art. 11. -

(1) ANRE elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării sectorului și pieței energiei electrice, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor. Modificări (1), Jurisprudență

(2) ANRE este abilitată cu următoarele competențe și atribuții: Jurisprudență

a) stabilește reglementări cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice; Jurisprudență

b) acordă, modifică, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producătorii de energie termică produsă în cogenerare; Jurisprudență

c) elaborează și aprobă metodologiile de calcul necesare stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate; Jurisprudență

d) stabilește tarifele/prețurile aplicabile consumatorilor captivi, precum și criteriile și regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă opțiune;

e) aprobă prețurile și tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice pe piața reglementată de energie electrică, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport și de distribuție a energiei electrice, prețurile și tarifele practicate pentru activitățile și serviciile aferente producerii energiei termice în cogenerare destinate populației, pe bază de consultări, în scopul asigurării protecției consumatorului final; Jurisprudență

f) stabilește contractele-cadru de furnizare, pe cele dintre operatorii economici privind vânzarea, achiziția, transportul, serviciul de sistem și distribuția energiei electrice, precum și pe cele de vânzare a energiei termice produse în cogenerare; Jurisprudență

g) elaborează regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

h) aprobă reglementări tehnice și comerciale pentru operatorii economici din sector; Modificări (1), Jurisprudență

i) exercită controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice a reglementărilor emise, a sistemului de prețuri și tarife în vigoare și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora; Jurisprudență

j) stabilește procedura de soluționare a neînțelegerilor precontractuale și soluționează neînțelegerile legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice și a contractelor de racordare la rețea; Jurisprudență

k) stabilește metodologia proprie de urmărire și control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de prețuri și tarife;

l) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;

m) elaborează regulamentul pentru autorizarea electricienilor și atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează capacități energetice, respectiv instalații de utilizare;

n) urmărește aplicarea reglementărilor specifice în domeniul energiei electrice;

o) sesizează ministerul de resort și Consiliul Concurenței cu privire la abuzul de poziție dominantă pe piață și la încălcarea prevederilor legale referitoare la concurență, ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență;

p) creează și gestionează o bază de date la nivel național, necesară desfășurării activității sale și pentru furnizarea de informații altor autorități în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum și în legătură cu activitatea comerțului internațional cu energie electrică și cu practicile internaționale în domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de operatorii economici implicați;

q) elaborează regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, regulament care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; Jurisprudență

r) publică rapoarte anuale asupra activității proprii și rezultatelor activității de monitorizare desfășurate conform legii;

s) organizează, monitorizează și controlează procedurile prevăzute la art. 24;

ș) colaborează cu autoritățile de reglementare ale statelor din regiune pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieței regionale, inclusiv privind schimburile transfrontaliere de energie electrică și regulile privind gestionarea și alocarea capacităților de interconexiune prin care sistemul este interconectat;

t) atestă operatorii economici și autorizează electricienii care proiectează și execută lucrări în instalațiile electrice; Jurisprudență

ț) atestă operatorii economici care asigură servicii de măsurare a energiei electrice, conform unui regulament propriu;

u) monitorizează piața de energie electrică în vederea evaluării nivelului de eficiență, transparență și concurență a acesteia pe bază de reglementări proprii și prezintă rapoarte trimestriale primului-ministru și ministrului de resort privind problemele și soluțiile aplicate; Modificări (1)

v) elaborează și aprobă regulamentul de desemnare a furnizorului de ultimă opțiune.

(3) Activitatea de monitorizare realizată de ANRE se referă în principal la:

a) regulile de management și alocare a capacității de interconexiune, în cooperare cu autoritățile de reglementare din statele cu care Sistemul electroenergetic național este interconectat;

b) managementul congestiilor în Sistemul electroenergetic național;

c) durata de realizare a racordărilor la rețeaua de transport și distribuție de către operatorul implicat și durata de reconectare după reparații;

d) publicarea de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorul de distribuție a informațiilor adecvate privind capacitățile de interconexiune, utilizarea rețelei și capacitatea alocată, cu respectarea confidențialității informațiilor comerciale specifice;

e) separarea efectivă a situațiilor contabile, conform art. 17 alin. (2) lit. b), pentru a asigura evitarea subvențiilor încrucișate între activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice;

f) termenii, condițiile și tarifele pentru conectarea unor noi producători de energie electrică, pentru a garanta că acestea sunt obiective, transparente și nediscriminatorii, în special având în vedere costurile și beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, producția distribuită și producerea energiei termice în cogenerare;

g) modalitățile în care operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție își îndeplinesc obligațiile prevăzute în prezenta lege;

h) nivelul de transparență și de concurență privind funcționarea pieței de energie electrică.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ANRE colaborează cu Consiliul Concurenței, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale interesate, cu asociațiile consumatorilor de energie electrică, cu operatorii economici specializați care prestează servicii pentru sector, cu asociațiile profesionale din domeniul energiei electrice și termice și cu asociațiile patronale și sindicale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Domeniul de reglementare
Obiectivele legii
Înțelesul unor termeni și expresii
Strategia și politica energetică
Programul energetic
Atribuțiile ministerului de resort
Autoritatea competentă
Finanțarea activității ANRE
Conducerea ANRE
Angajarea și salarizarea personalului ANRE
Atribuțiile ANRE
Electrificarea localităților
Piața de energie electrică
Participanții la piața de energie electrică
Funcționarea pieței reglementate de energie electrică
Funcționarea pieței concurențiale de energie electrică
Transportul și distribuția
Contractul de racordare
Producerea de energie electrică
Obligațiile producătorilor
Drepturile producătorilor
;
se încarcă...