Art 6 Atribuțiile ministerului de resort | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autorități și competențe - Atribuțiile ministerului de resort -
Art. 6.
- Referințe în jurisprudență (1)

Ministerul de resort elaborează strategia energetică națională și politica energetică și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, în condițiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atribuții principale:

a) elaborează programe și planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficiență energetică și de promovare a surselor regenerabile de energie;

b) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;

c) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite prioritățile privind investițiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;

d) elaborează programul de constituire a stocurilor de siguranță la combustibili și urmărește realizarea prevederilor acestuia de către operatorii economici;

e) urmărește permanent, prin instituțiile și autoritățile abilitate în acest sens, performanțele și calitatea tehnologiilor și instalațiilor din sistemul energetic și inițiază măsuri în vederea creșterii nivelului acestora;

f) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice;

g) ia măsuri pentru realizarea instalațiilor de producere a energiei electrice, care permit utilizarea, în condițiile eficienței economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum și valorificarea unor cantități prestabilite de resurse regenerabile și secundare de energie;

h) supraveghează aplicarea și respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului de către toți participanții la activitățile din sectorul energiei electrice;

i) elaborează programe privind diversificarea surselor primare de energie, propunând Guvernului măsuri în acest sens;

j) implementează politica energetică a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerării, ca soluție eficientă de acoperire a consumului național de energie termică, și la utilizarea surselor regenerabile de energie;

k) coordonează acțiunile de cooperare cu instituții similare din alte țări, precum și cu organisme internaționale de profil;

l) avizează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, normativele privind protecția muncii în sectorul energetic;

m) elaborează și fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu organizațiile patronale și sindicale, propunerile de politică socială specifice sectorului energetic, programele de asistență socială și medicală, de asigurări de risc și accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale și a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;

n) asigură monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic;

o) definește infrastructura critică a Sistemului electroenergetic național;

p) monitorizează îndeplinirea măsurilor asumate pentru conformitatea instalațiilor din sectorul energetic, care au obținut perioada de tranziție în urma negocierilor cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislația de mediu;

q) urmărește și propune Guvernului, împreună cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, măsuri în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Art 1 Domeniul de reglementare
Art 2 Obiectivele legii
Art 3 Înțelesul unor termeni și expresii
Art 4 Strategia și politica energetică
Art 5 Programul energetic
Art 6 Atribuțiile ministerului de resort
Art 7 Autoritatea competentă
Art 8 Finanțarea activității ANRE
Art 9 Conducerea ANRE
Art 10 Angajarea și salarizarea personalului ANRE
Art 11 Atribuțiile ANRE
Art 12 Electrificarea localităților
Art 13 Activitățile supuse regimului autorizării
Art 14 Regimul autorizării
Art 15 Categoriile de autorizații și licențe
Art 16 Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe
;
se încarcă...