Guvernul României

Hotărârea nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie

Modificări (1), Referințe (1), Proceduri (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 septembrie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 6 din Legea nr. 119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali.

(2) Livretul de familie este netransmisibil.

(3) Livretul de familie servește la acordarea drepturilor reglementate prin lege.

(4) Livretul de familie are forma și cuprinde rubricile prevăzute în anexa nr. 1.

(5) Livretul de familie se tipărește pe hârtie de culoare bleu și are în mijlocul fiecărei file stema României.

(6) Livretului de familie i se pot adăuga file suplimentare, al căror model este cel stabilit în anexa nr. 1 a) sau, după caz, nr. 1 b), pentru situațiile în care:

a) familia are mai mult de șapte copii;

b) familia sau persoana a primit copii în încredințare ori în plasament familial, potrivit legii.

Art. 2. -

(1) Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei și se semnează de către primar sau de delegatul acestuia.

(2) Livretul de familie se eliberează și familiilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la cererea scrisă a reprezentantului familiei, pe baza datelor din certificatul de căsătorie, actele de identitate ale soților, certificatele de naștere ale copiilor, certificatul de deces al unuia dintre soți sau copii, hotărârile judecătorești de desfacere a căsătoriei prin divorț ori din documentele care atestă modificarea relațiilor de autoritate parentală, încredințare sau plasament familial al copiilor și, după caz, adopția copiilor.

Art. 3. -

(1) Mama sau tatăl, care nu sunt căsătoriți, primesc livret de familie, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1997.

Art. 4. -

(1) Livretul de familie se completează de mână, cu cerneală specială de culoare neagră, în limba română, folosindu-se alfabetul latin.

(2) Livretul de familie se eliberează, gratuit, de către serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

Art. 5. -

Înscrierile în livretul de familie se fac numai de către serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei, cu respectarea metodologiei pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, elaborată de Ministerul de Interne și Departamentul pentru Administrație Publică Locală.

Art. 6. -

Evidența livretelor de familie se asigură de serviciul de stare civilă al consiliului local, într-un registru special, prevăzut la anexa nr. 2, cu termen de păstrare permanent.

Art. 7. -

În livretul de familie este interzis să se facă ștersături, răzuiri, prescurtări sau adăugări.

Art. 8. -

(1) Actualizarea datelor în livretul de familie este obligatorie și se realizează, ori de câte ori este necesar, de serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

(2) Reprezentantul familiei are obligația să solicite serviciului de stare civilă al consiliului local în a cărui rază teritorială are domiciliul, completarea livretului de familie pentru orice situație apărută ulterior emiterii documentului, care se referă la nașterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui și/sau a prenumelui ca urmare a divorțului soților, prevederilor unor hotărâri judecătorești sau administrative care conduc la modificarea relațiilor de autoritate parentală și altele.

Art. 9. -

În situația desfacerii căsătoriei prin divorț sau a anulării acesteia, livretul de familie se retrage și se anulează, eliberându-se un nou livret de familie părintelui căruia i-au fost încredințați copii sau, după caz, ambilor părinți când aceștia formează fiecare o familie împreună cu copiii încredințați.

Art. 10. -

(1) În caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere, serviciul de stare civilă al consiliului local eliberează un duplicat al livretului de familie, pe baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului familiei.

(2) Eliberarea unui nou livret de familie cu mențiunea "duplicat" se face pe baza actelor doveditoare.

Art. 11. -

Reprezentantul familiei are următoarele obligații cu privire la livretul de familie:

a) să îl păstreze și să evite pierderea, distrugerea sau deteriorarea;

b) să nu îl încredințeze persoanelor neautorizate ori să îl dea spre păstrare sau în gaj;

c) să nu facă modificări, adăugări sau mențiuni din proprie inițiativă;

d) să solicite, în scris, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, acordarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării;

e) să anunțe, în scris, în cel mult 15 zile, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, schimbările de natură să conducă la modificarea dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii.

Art. 12. -

(1) Utilizarea livretului de familie cu înscrieri inexacte sau incomplete, precum și încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 11, constituie contravenții dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.

(2) La stabilirea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar sau de către persoanele împuternicite de acesta, precum și de personalul oficiilor de asistență socială de la direcțiile generale de muncă și protecție socială ale județelor și, respectiv, a municipiului București, împuternicit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

(4) Orice modificare sau adăugare în livretul de familie, altele decât cele privind completarea acestuia, este interzisă și atrage, după caz, răspunderea materială, civilă sau penală a persoanelor vinovate.

(5) Livretul de familie cu date inexacte se reține și se transmite autorității emitente, în vederea anulării, și se păstrează o perioadă de 5 ani.

Art. 13. -

Serviciul de stare civilă al consiliului local are obligația să asigure evidența livretelor de familie eliberate, conservarea și securitatea registrelor de eliberare a livretelor de familie, cu respectarea normelor privind evidența și păstrarea arhivelor.

Art. 14. -

Pentru anul 1997, tipărirea livretelor de familie se asigură de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafică "Bucureștii Noi".

Art. 15. -

Cheltuielile privind tipărirea livretelor de familie se suportă din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la subcapitolul "Alocații de stat pentru copii".

Art. 16. -

Pentru livretele de familie tipărite în condițiile art. 14, tarifele serviciilor realizate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafică "Bucureștii Noi" se vor stabili, prin negociere, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu avizul Oficiului Concurenței.

Art. 17. -

Anexele nr. 1, 1a), 1b) și 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Norica Nicolai Clinci,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
și a Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Remus Opriș
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
p. Șeful Oficiului Concurenței,
Constantin Prigoreanu

București, 12 septembrie 1997.

Nr. 495.

ANEXA Nr. 1

LIVRETUL DE FAMILIE

ANEXA Nr. 1a)

Livretul de familie - file suplimentare - familii cu peste 7 copii

ANEXA Nr. 1b)

Livretul de familie - file suplimentare - copii în plasament familial

ANEXA Nr. 2

REGISTRU
de evidență a livretelor de familie eliberate

Nr. crt. Seria și numărul livretului de familie Numele și prenumele reprezentantului familiei Domiciliul Seria și numărul actului de identitate Data eliberării livretului de familie Semnătura de primire

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...