Parlamentul României

Legea nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 27 aprilie 2007.

În vigoare de la 30 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, potrivit anexelor nr. I-VIII, care fac parte integrantă din prezenta lege."

2. După alineatul (1) al articolului 3 se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

"

(11) Documentația de fundamentare privind trecerea unui oraș de la rangul III la rangul II - municipiu de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități - va cuprinde Fișa orașului propus să fie declarat municipiu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VI.

(12) Documentația de fundamentare privind trecerea unui sat-reședință de comună de la rangul IV la rangul III - orașe - va cuprinde Fișa comunei propuse să fie declarată oraș, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VII.

(13) Datele din fișele prevăzute la alin. (11) și (12), care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensământului populației și al locuințelor, vor fi înscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensământ, a căror confirmare se face prin aviz, emis de Institutul Național de Statistică, cât și cu valorile actualizate la data întocmirii fișei. În cazul acestora din urmă, avizul Institutului Național de Statistică se referă doar la populația înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fișa."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Guvernul sprijină declararea de orașe noi, preponderent în zonele lipsite de orașe pe o rază de 25-30 km - cuprinse în tabelele de la pct. 6.0 și 6.1 ale anexei nr. II și marcate pe hartă în anexa nr. III -, prin unificarea comunei care are posibilitățile cele mai mari de dezvoltare și o poziție favorabilă în cadrul zonei cu una sau mai multe comune învecinate, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populației din comunele respective, exprimat prin referendumurile locale desfășurate în condițiile legii. În condiții similare, Guvernul poate acorda sprijin pentru declararea de municipii noi, prin unificarea unui oraș cu una sau mai multe comune din imediata vecinătate.

(2) Pentru a permite accesul la fondurile structurale acordate de Uniunea Europeană comunelor în care s-au produs scăderi accentuate de populație, cuprinse în tabelele de la pct. 5.0 și 5.1 ale anexei nr. IV și situate în zonele marcate pe hartă în anexa nr. V, Guvernul încurajează unificarea administrativă a câte două sau mai multe dintre aceste comune care sunt învecinate, la inițiativa autorităților administrației publice locale și ca urmare a voinței exprimate prin referendum local de către populația din comunele interesate.

(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1) și (2), Guvernul asigură:

a) întocmirea, aprobarea și promovarea de către Ministerul Administrației și Internelor*) a unor proiecte de lege pentru declararea de orașe prin unificarea administrativă a două sau mai multe comune sau, după caz, declararea de municipii, prin înglobarea în cadrul unui oraș a mai multor comune, având la bază scrisoarea comună de intenție a autorităților administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale interesate și documentația corespunzătoare;

b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinanțarea proiectelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale nou-înființate, care beneficiază de fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii locale.

(4) Proiecte de lege având ca obiect declararea de orașe sau municipii în condițiile alin. (1) și (2) pot fi întocmite și promovate și de alți inițiatori prevăzuți de Constituție, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populației din unitățile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfășurate potrivit legii, fiind aplicabile și în aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b)."

*) Conform art. 15 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu "Ministerul Internelor și Reformei Administrative".

4. La articolul 5 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Documentația prevăzută la alin. (1) va cuprinde Fișa comunei propuse să fie înființată, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. VIII.

(3) Datele din Fișa comunei propuse să fie înființată, care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensământului populației și al locuințelor, vor fi înscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensământ, a căror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistică, cât și cu valorile actualizate la data întocmirii fișei. În cazul acestora din urmă, avizul Institutului Național de Statistică se referă doar la populația înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fișa."

5. Articolul 6 se abrogă.

6. La anexa nr. II pct. 1.0, tabelul "Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităților urbane" va avea următorul cuprins:

"Nr. crt. Indicatori minimali Municipiu Oraș
1.*) Număr de locuitori 40.000 10.000
2.*) Populația ocupată în activități neagricole (% din totalul populației ocupate) 85% 75%
3.*) Dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă 80% 70%
4.*) Dotarea locuințelor cu baie și WC în locuință (% din totalul locuințelor) 75% 55%
5.*) Dotarea locuințelor cu instalație de încălzire centrală (% din totalul locuințelor) 45% 35%
6. Număr de paturi în spitale la 1000 de locuitori 10 7
7. Număr de medici la 1000 de locuitori 2,3 1,8
8. Unități de învățământ postliceal liceal sau altă formă de învățământ secundar
9. Dotări culturale și sportive săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport săli de spectacol, biblioteci publice, spații pentru activități sportive
10. Locuri în hoteluri 100 50
11. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60% 50%
12. Străzi cu rețele de distribuție a apei (% din lungimea totală a străzilor) 70% 60%
13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 60% 50%
14. Epurarea apelor uzate racordarea la o stație de epurare cu treaptă mecanică și biologică racordarea la o stație de epurare cu treaptă mecano-chimică
15. Străzi cu rețele de hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70% 60%
16. Spații verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) m2/locuitor 15 10
17. Depozit controlat de deșeuri cu acces asigurat
*) Vor fi înscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensământ al populației și locuințelor, a căror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistică, cât și valorile actualizate la data întocmirii fișei. În cazul acestora din urmă, avizul Institutului Național de Statistică se referă doar la populația înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fișa."

7. La anexa nr. IV pct. 4.0, tabelul "Condiții necesare pentru înființarea de comune" va avea următorul cuprins:

"1*) Număr de locuitori - minimum 1.500
2*) Populația ocupată în activități neagricole (% din totalul populației ocupate) minimum 25%
3*) Locuințe construite după anul 1960 (% din numărul total de locuințe) minimum 45%
4. Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
5. Legături între satul-reședință de comună și celelalte sate pe drumuri publice modernizate/cu îmbrăcăminți ușoare (% din totalul drumurilor)
6. Situarea fiecăruia dintre satele componente ale comunei propuse spre înființare la distanță mai mare de 5 km față de actualul sat-reședință de comună
7. Reducerea distanței totale între satele componente ale comunei propuse spre înființare și actualul sat-reședință, în raport cu distanța totală dintre acestea și satul-reședință al comunei înființate - minimum 15 km
8. Spații construite pentru instituții și dotări:
- primărie
- școală primară și gimnazială
- dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic
- post de poliție
- stație/haltă CF sau stație transport auto
*) După declararea noii comune, este necesară completarea dotărilor minime obligatorii în satul-reședință de comună, conform pct. 2.0.
Condițiile menționate la pct. 4.0 trebuie să fie îndeplinite și de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.
Principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităților urbane prevăzuți în anexa nr. II trebuie să fie îndepliniți și în cazul orașelor sau municipiilor din care s-au desprins noi comune.
___________
*) Vor fi înscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensământ al populației și locuințelor, a căror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Național de Statistică, cât și valorile actualizate la data întocmirii fișei. În cazul acestora din urmă, avizul se referă doar la populația înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fișa."

8. După anexa nr. V se introduc trei noi anexe, anexele nr. VI-VIII, cu următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. VI

Model de fișă pentru declararea unui municipiu
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizat,
Prefect, Președintele consiliului județean,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIȘA
orașului . . . . . . . . . . , propus să fie declarat municipiu
A. Componența:
Localități componente ale municipiului: Sate ce aparțin municipiului:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ș.a.m.d. 2. . . . . . . . . . . . . ș.a.m.d.
B. Îndeplinirea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a municipiilor, prevăzuți la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001:
Nr. crt. Indicatorii minimali prevăzuți de Legea nr. 351/2001 Indicatorii realizați de orașul propus să fie declarat municipiu
1.*) Număr de locuitori 40.000
2.*) Populația ocupată în activități neagricole (% din totalul populației ocupate) 85%
3.*) Dotarea locuințelor cu instalație de alimentare cu apă (% din total locuințe) 80%
4.*) Dotarea locuințelor cu instalație de canalizare (% din total locuințe) 75%
5.*) Dotarea locuințelor cu instalație de încălzire centrală (% din total locuințe) 45%
6. Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10
7. Număr de medici la 1.000 de locuitori 2,3
8. Unități de învățământ postliceal
9. Dotări culturale și sportive: săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport
10. Locuri în hoteluri 100
11. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 60%
12. Străzi cu rețele de distribuție a apei (% din lungimea totală a străzilor) 70%
13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 60%
14. Epurarea apelor uzate: racordarea la o stație de epurare cu treaptă mecanică și biologică
15. Străzi cu rețele de hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70%
16. Spații verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) m2/locuitor 15
17. Depozit controlat de deșeuri cu acces asigurat
C. Date privind referendumul:
Referendumul local a avut loc la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Din . . . . . . . . . . . . . . . . persoane înscrise în lista pentru referendum au participat . . . . . . . . . . . . . . . . . persoane. Din totalul de . . . . . . . . . . voturi valabil exprimate, un număr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voturi au exprimat acordul pentru declararea ca municipiu a orașului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) D. Institutul Național de Statistică a emis Avizul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . pentru conformitatea datelor înscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensământ al populației și locuințelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fișa.
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viza direcției teritoriale de statistică

ANEXA Nr. VII

Model de fișă pentru declararea unui oraș
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizat,
Prefect, Președintele consiliului județean,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIȘA
comunei . . . . . . . . . . , propusă să fie declarată oraș
A. Componența:
Localități componente ale orașului: Sate ce aparțin orașului:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . ș.a.m.d. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . ș.a.m.d.
B. Îndeplinirea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a orașelor, prevăzuți la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001:
Nr. crt. Indicatorii minimali prevăzuți de Legea nr. 351/2001 Indicatorii realizați de comuna propusă să fie declarată oraș
1.*) Număr de locuitori 10.000
2.*) Populația ocupată în activități neagricole (% din totalul populației ocupate) 75%
3.*) Dotarea locuințelor cu instalație de alimentare cu apă (% din total locuințe) 70%
4.*) Dotarea locuințelor cu instalație de canalizare (% din total locuințe) 55%
5.*) Dotarea locuințelor cu instalație de încălzire centrală (% din total locuințe) 35%
6. Număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 7
7. Număr de medici la 1.000 de locuitori 1,8
8. Unități de învățământ liceal sau altă formă de învățământ secundar
9. Dotări culturale și sportive: săli de spectacol, biblioteci publice, spații pentru activități sportive
10. Locuri în hoteluri 50
11. Străzi modernizate (% din lungimea totală a străzilor) 50%
12. Străzi cu rețele de distribuție a apei (% din lungimea totală a străzilor) 60%
13. Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totală a străzilor) 50%
14. Epurarea apelor uzate: racordarea la o stație de epurare cu treaptă mecano-chimică
15. Străzi cu rețele de hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totală a străzilor) 70%
16. Spații verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) m2/locuitor 15
17. Depozit controlat de deșeuri cu acces asigurat
C. Date privind referendumul:
Referendumul local a avut loc la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Din . . . . . . . . . . . . . . . . persoane înscrise în lista pentru referendum au participat . . . . . . . . . . . . . . . . . persoane. Din totalul de . . . . . . . . . . voturi valabil exprimate, un număr de . . . . . . . . . . . . . . . voturi au exprimat acordul pentru declararea ca oraș a comunei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) D. Institutul Național de Statistică a emis Avizul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . pentru conformitatea datelor înscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensământ al populației și locuințelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fișa.
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viza direcției teritoriale de statistică

ANEXA Nr. VIII

Model de fișă pentru înființarea unei comune
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vizat,
Prefect, Președintele consiliului județean,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIȘA
comunei . . . . . . . . . . , propusă să fie înființată
A. Componența:
1. Satul-reședință al comunei propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . , preluat de la comuna/orașul . . . . . . . . . . . .
2. Satul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , preluat de la comuna/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Satul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., preluat de la comuna/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etc.
B. Îndeplinirea condițiilor necesare pentru înființarea de comune noi, prevăzute la pct. 4.0 din anexa nr. IV la Legea nr. 351/2001:
Nr. crt. Condiții necesare prevăzute prin Legea nr. 351/2001 Condițiile realizate de comuna propusă să fie înființată
1.*) Număr de locuitori - minimum 1.500
2.*) Populația ocupată în activități neagricole (% din totalul populației ocupate) - minimum 25%
3.*) Locuințe construite după anul 1960 (% din numărul total de locuințe) - minimum 45%
4.**) Potențial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei
5. Legături între satul-reședință de comună și celelalte sate pe drumuri publice modernizate/cu îmbrăcăminți ușoare (% din total drumuri) - minimum 50%
6. Situarea fiecăruia dintre satele componente ale comunei propuse spre înființare la distanță mai mare de 5 km față de actualul sat-reședință de comună
7. Reducerea distanței totale între satele componente ale comunei propuse spre înființare și actualul sat-reședință, în raport cu distanța totală între acestea și satul-reședință al comunei înființate - minimum 15 km
8. Spații construite pentru instituții și dotări:
- primărie
- școală primară și gimnazială
- dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic
- post de poliție
- stație/haltă CF sau stație transport auto
C. Date privind referendumul:
Referendumul local a avut loc la data de . . . . . . . . . . . . . . . Din totalul de . . . . . . . . . . . . . . . . persoane înscrise în lista pentru referendum au participat . . . . . . . . . . . . . persoane. Din totalul de . . . . . . . . . . . . . . voturi valabile exprimate, un număr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voturi au exprimat acordul pentru înființarea comunei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) D. Institutul Național de Statistică a emis Avizul nr. . . . . . din . . . . . . . . , pentru conformitatea datelor înscrise la poz. 1-3 cu datele înregistrate la ultimul recensământ al populației și locuințelor, precum și pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fișa.
**) E. Confirmarea potențialului economic al viitoarei comune pentru asigurarea echilibrului bugetar al acesteia revine direcției generale a finanțelor publice a județului.
F. După modelul fișei pentru înființarea unei comune se prezintă și fișa comunei rămase după reorganizare, cu excepția prevederilor lit. C.
Primar, Secretar,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viza direcției teritoriale de statistică
Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viza direcției generale a finanțelor publice a județului
Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. II. -

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 aprilie 2007.

Nr. 100.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...