Ministerul Economiei și Finanțelor

Instrucțiunea de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată din 14.05.2007

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 mai 2007 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Ordin 904/2016 și înlocuit de Ordin 3604/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent, la inițiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impozabile.

2. Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

a) erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare);

b) înregistrarea în decont a diferențelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, contrar reglementărilor legale în materie;

c) erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.

3.1. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate face în cadrul termenului de prescripție de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost depus decontul supus corectării.

3.2. Depunerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată după expirarea termenului de prescripție constituie o recunoaștere voluntară a taxei pe valoarea adăugată de plată și a diferențelor de taxă pe valoarea adăugată de plată astfel stabilite, acestea fiind considerate legal datorate.

4.1. Corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prezentelor instrucțiuni, nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecție fiscală. Referințe în jurisprudență (2)

4.2. Prin excepție de la pct. 4.1, corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se poate realiza în baza dispoziției de măsuri comunicate de organul de inspecție fiscală. În acest caz, cererea de corectare a erorii materiale, depusă de persoana impozabilă, va fi însoțită de dispoziția de măsuri, în copie și original.

5. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se realizează de compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate.

6. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, din inițiativa organului fiscal, se poate efectua astfel:

a) în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidențele de TVA), corectarea se va efectua, din proprie inițiativă, de compartimentul de specialitate;

b) dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul de specialitate va notifica în scris persoana impozabilă și va solicita prezența acesteia la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informații și lămuriri necesare corectării erorilor semnalate. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul stabilite pentru prezența persoanei impozabile; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care urmează să le prezinte persoana impozabilă (necesare corectării erorilor).

7. În cazul corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, la solicitarea persoanei impozabile, se procedează astfel:

a) persoana impozabilă depune solicitarea de corectare a erorilor materiale la registratura organului fiscal competent sau la poștă, prin scrisoare recomandată;

b) compartimentul de specialitate va comunica în scris persoanei impozabile data, ora și locul la care trebuie să se prezinte, precum și documentele necesare justificării erorilor.

8.1. În vederea corectării erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, compartimentul de specialitate, pe baza constatărilor proprii sau în baza documentelor prezentate de persoana impozabilă, întocmește un referat în care înscrie constatările referitoare la erorile pentru care s-a solicitat corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, precum și modul în care se vor corecta aceste erori.

8.2. În baza referatului, organul fiscal întocmește decizia de corectare.

Decizia de corectare este structurată conform modelului decontului de taxă pe valoarea adăugată în vigoare la data la care se referă decontul întocmit eronat, se completează numai la rândurile care au suferit modificări cu diferențele în plus sau în minus față de suma declarată inițial și conține în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 43 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia de corectare se semnează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

Decizia de corectare se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică plătitorului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

8.3. Modificările din decizia de corectare se operează de organul fiscal în Registrul jurnal obligații declarate la bugetul general consolidat, iar ulterior se operează în evidența analitică pe plătitori.

9.1. În situația în care în urma corectării erorilor rezultă o sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la secțiunea "Regularizări", rândul "Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată reportată din perioada precedentă, pentru care nu s-a solicitat rambursare".

9.2. În situația în care în urma corectării erorilor rezultă o sumă pozitivă de taxă pe valoarea adăugată, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fiscale următoare, la secțiunea "Regularizări", rândul "Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată până la data depunerii decontului de TVA". Termenul de plată a diferenței pozitive de taxă pe valoarea adăugată se stabilește, potrivit reglementărilor legale, în funcție de data comunicării deciziei de corectare sau a înștiințării, după caz.

10.1. Se consideră eroare materială și situația în care persoana impozabilă, înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, care poate solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare, nu a bifat, prin omisiune, caseta corespunzătoare din decontul de taxă pe valoarea adăugată din perioada fiscală de raportare.

10.2. Persoana impozabilă care se află în situația prevăzută la pct. 10.1 poate solicita corectarea erorii materiale prin depunerea unei declarații pe propria răspundere, din care să rezulte constatarea situației, precum și exprimarea intenției persoanei în cauză de a îndrepta eroarea materială. Declarația se depune până la data depunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale următoare, dar nu mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.

10.3. Termenul de soluționare a solicitărilor de rambursare a sumei negative este de 45 de zile de la data depunerii declarației menționate la pct. 10.2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...