Ministerul Economiei și Finanțelor

Instrucțiunea de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) și art. 1441 din Codul fiscal din 05.10.2007

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 2007 până la 31 decembrie 2007, fiind înlocuit prin Instrucțiuni 2007;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prin prezentele instrucțiuni se reglementează modul de justificare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) și art. 1441 din Codul fiscal.

(2) Justificarea scutirilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) și art. 1441 din Codul fiscal se face, de regulă, în momentul în care este emisă o factură pentru operațiunea în cauză. Totuși, pentru acele operațiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici să fie în posesia documentelor de justificare a scutirii în momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxă se va face în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emisă factura. Dacă factura nu este emisă în termenul prevăzut de lege, termenul de 90 de zile menționat anterior va începe din data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operațiunea în cauză. Referințe în jurisprudență (1)

(3) În sensul prezentelor instrucțiuni:

a) prin contract se înțelege și comanda urmată de executarea acesteia;

b) transportator este orice persoană impozabilă care realizează servicii de transport cu mijloace de transport proprii sau închiriate;

c) casă de expediție este orice persoană impozabilă care acționează în nume propriu, contractând servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refacturează beneficiarului transportului. Serviciile casei de expediție sunt servicii de transport;

d) prin furnizor se înțelege orice persoană impozabilă care realizează o livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) sau alin. (2) din Codul fiscal, respectiv producătorul bunurilor sau proprietarul bunurilor ori comisionarul care acționează în nume propriu, dar în contul comitentului;

e) sunt considerate livrări de bunuri în sensul art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal bunurile transportate din România în afara Comunității Europene, denumită în continuare Comunitate, chiar și în lipsa unei tranzacții comerciale;

f) în scopul aplicării prezentelor instrucțiuni, livrările de bunuri care sunt transportate în afara Comunității, chiar și cele prevăzute la lit. e), sunt numite exporturi, iar furnizorul menționat la lit. d) este denumit exportator.

(4) În cazul în care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data efectuării controlului, organele de inspecție fiscală au dreptul de a suspenda inspecția fiscală până la data prezentării acestora.

(5) Suspendarea inspecției fiscale nu poate depăși termenul prevăzut la alin. (2) și se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(6) Dacă inspecția fiscală a fost deja efectuată și, ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (2), fără să depășească termenul legal de prescripție, persoana impozabilă intră în posesia documentelor de justificare a scutirii de taxă, poate solicita organelor fiscale competente reverificarea perioadei respective, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunității de furnizor sau de altă persoană în contul său. Prin persoană care expediază sau transportă bunuri în afara Comunității în contul furnizorului se înțelege orice persoană care face transportul. Scutirea se aplică numai în situația în care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor și cumpărător, transportul bunurilor în afara Comunității este în sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator ori la o casă de expediție.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifică de exportator cu următoarele documente:

a) factura care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacție, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declarației vamale de export;

b) unul dintre următoarele documente:

b1) declarația vamală de export, certificată de biroul vamal de ieșire din Spațiul comunitar, și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b2) documentul de însoțire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ieșire din Spațiul comunitar, și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar, transmisă de biroul vamal;

c) documentul de transport care atestă că bunurile părăsesc Comunitatea și, după caz, orice alt document care atestă realizarea efectivă a exportului, cum ar fi: comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.

Art. 3. -

(1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate în afara Comunității de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte prin care persoana obligată să transporte bunurile în afara Comunității este cumpărătorul nestabilit în Comunitate sau altă persoană în contul său.

(2) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (1) se justifică de furnizorul care realizează livrarea, cu documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și b).

(3) În cazul în care livrarea de bunuri se referă la bunuri cumpărate în România de călători nestabiliți în Comunitate, care sunt transportate în bagajul personal al călătorului, scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică potrivit procedurilor și condițiilor stabilite prin ordin distinct al ministrului economiei și finanțelor.

Art. 4. -

(1) Sunt scutite de taxă, potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la art. 1441 din Codul fiscal, legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport, se justifică de transportator sau de casa de expediție, cu următoarele documente:

a) factura care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, după caz, documentul specific de transport, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

b) contractul încheiat cu exportatorul, cu titularul regimului suspensiv sau cu casa de expediție;

c) documentele specifice de transport sau, după caz, copii de pe aceste documente, în funcție de tipul transportului, prevăzute la alin. (4);

d) documentele din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate sau sunt plasate în unul dintre regimurile menționate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, conform prevederilor alin. (4).

(3) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru transportul bunurilor plasate în regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) din Codul fiscal se acordă și în cazul în care transportul îndeplinește condițiile unui transport intracomunitar, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal.

(4) Se consideră documente specifice de transport, în funcție de tipul transportului:

a) în cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, în cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport internațional;

b) în cazul transportului feroviar: scrisoarea de trăsură, documentul de transport internațional pe căile ferate, care să poarte ștampila stației de expediție, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme ieșirea mărfii din țară;

c) în cazul transportului multimodal cale ferată-naval: scrisoarea de trăsură și foaia de conosament;

d) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transportă gazul natural, pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal: documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate.

(5) Scutirea de taxă pentru transporturile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se aplică și în cazul transporturilor combinate, pe baza documentelor specifice fiecărui tip de transport care intră în componența transportului combinat.

(6) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, se justifică pe baza următoarelor documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul prestării de servicii, care poate fi exportatorul, sau cu beneficiarul ori titularul regimurilor menționate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, transportatorul sau casa de expediție;

b) factura sau alte documente specifice;

c) documentele din care să rezulte că bunurile au fost exportate sau au fost plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal.

(7) Scutirile prevăzute la alin. (6) se acordă inclusiv serviciilor accesorii unui transport intracomunitar de bunuri, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, aferent bunurilor plasate în regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

(8) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru alte prestări de servicii legate direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, se justifică pe baza următoarelor documente:

a) în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate în afara Comunității, contractul încheiat cu transportatorul ori cu casa de expediție sau cu exportatorul ori cumpărătorul;

b) în cazul bunurilor plasate în regimurile menționate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv, cu transportatorul sau cu casa de expediție;

c) factura, care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

d) documentele din care să rezulte că prestările de servicii efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regimul de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, menționate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal.

Art. 5. -

(1) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestările de servicii de transport, direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, în funcție de tipul transportului, se justifică de transportator sau de casele de expediție astfel:

a) în cazul transportului auto, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu furnizorul din străinătate, copie de pe carnetul TIR și, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T, orice document din care să rezulte că transportul bunurilor a avut punctul de plecare într-un teritoriu terț, sau copie de pe acesta, în cazul caselor de expediție;

b) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transportă gazul natural care sunt prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu furnizorul, documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate și, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;

c) în cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum și în cazul transporturilor combinate, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu furnizorul din afara Comunității, documentul specific de transport, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate și, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;

d) în cazul transportului feroviar, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediție ori cu furnizorul sau comenzile acestora, scrisoarea de trăsură sau copia acesteia, pentru casele de expediție, documentul de transport internațional pe căile ferate, care să poarte ștampila stației de expediție, sau copia acestuia, pentru casele de expediție, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme intrarea mărfii din țara pentru transportator și, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T;

e) în cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continuă cu transportul pe cale ferată până la primul loc de destinație, care figurează pe documentul de transport care însoțește bunurile la intrarea în țară, cu următoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele menționate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat pe căile ferate, cu contractul încheiat cu persoana care angajează transportul sau comanda acesteia, în care să fie specificat locul de destinație al mărfurilor importate, scrisoarea de trăsură din care să rezulte că bunurile transportate provin din import și, după caz, copie de pe documentul de tranzit comunitar T.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestările de servicii accesorii transportului și alte prestări de servicii, direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, se justifică de prestator cu următoarele documente: contractul încheiat cu transportatorul sau cu casa de expediție ori cu importatorul sau cu furnizorul bunurilor, documentele prezentate din care să rezulte că prestările de servicii respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de bunuri.

Art. 6. -

(1) Sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, prestările de servicii asupra bunurilor mobile achiziționate sau importate, plasate în regim de perfecționare activă, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, și transportate în afara Comunității de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceștia.

(2) Persoana impozabilă care realizează lucrări asupra bunurilor mobile corporale plasate în regim de perfecționare activă și care realizează expedierea sau transportul produselor compensatoare în afara Comunității justifică scutirea de taxă pe baza următoarelor documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul;

b) autorizația pentru perfecționare activă;

c) factura pentru prestarea de servicii;

d) unul dintre următoarele documente:

d1) declarația vamală de export sau reexport, certificată de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

d2) documentul de însoțire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

d3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului Comunitar, transmisă de biroul vamal; sau

d4) dacă regimul de perfecționare activă este închis prin alt regim vamal suspensiv, se va prezenta declarația vamală de plasare a bunurilor în alt regim vamal suspensiv.

(3) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autorizația pentru perfecționare activă și care efectuează prestări de servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestări de servicii legate direct de bunuri plasate în regim de perfecționare activă, justifică scutirea de taxă cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu titularul autorizației pentru operațiunile de perfecționare activă sau cu beneficiarul produselor compensatoare;

b) copie de pe autorizația pentru operațiunile de perfecționare activă din care să rezulte că respectiva persoană este înscrisă în această autorizație ca persoana care concură la realizarea produselor compensatoare;

c) factura pentru prestarea de servicii efectuată.

(4) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de către titularul operațiunii de perfecționare activă sau de persoana căreia i-a fost cesionat regimul de perfecționare activă către unitățile care realizează prelucrarea acestora. Bunurile respective se predau spre prelucrare pe baza avizului de însoțire a mărfii. Unitățile care realizează prelucrarea predau bunurile titularului operațiunii de perfecționare activă sau persoanei căreia i-a fost cesionat regimul de perfecționare activă, pe baza avizului de însoțire a mărfii și a facturii pentru contravaloarea prestației efectuate.

(5) Scutirea de taxă pentru serviciile de transport, precum și pentru prestările de servicii accesorii transportului de bunuri plasate în regim de perfecționare activă, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, în afara Comunității, se justifică pe baza documentelor prevăzute la art. 4.

Art. 7. -

(1) Partea din transportul internațional de persoane pentru care se aplică scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal este transportul pentru care locul prestării se consideră a fi în România, potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, pentru transportul internațional de persoane cu mijloace auto, se justifică cu următoarele documente:

a) licența de transport;

b) caietul de sarcini al licenței de traseu, după caz;

c) foaia de parcurs sau alte documente din care să rezulte data de ieșire/intrare din/în țară, vizate, după caz, de organul vamal. În lipsa vizei organului vamal, pentru transporturile internaționale din teritorii necomunitare spre România și din România spre teritorii necomunitare, se va accepta o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al transportatorului sau a casei de expediție;

d) diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile fiscale, în cazul curselor ocazionale;

e) factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situația în care vânzarea biletelor se face prin intermediari.

(3) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal pentru transportul internațional aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane și justificarea scutirii de taxă se fac de către transportatori cu:

a) documentele specifice de transport din care să rezulte traseul transportului, data de ieșire/intrare din/în țară, după caz;

b) factura, în situația în care biletele de călătorie au fost vândute prin intermediari;

c) borderoul/diagrama biletelor de călătorie vândute sau, după caz, facturile, în cazul curselor ocazionale.

Art. 8. -

(1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sunt scutite de taxă, în cazul navelor destinate navigației maritime, utilizate pentru transportul internațional de persoane și/sau de bunuri, pentru pescuit sau altă activitate economică sau pentru salvare ori asistență pe mare, următoarele operațiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, întreținerea, navlosirea, leasingul și închirierea de nave, precum și livrarea, leasingul, închirierea, repararea și întreținerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;

2. livrarea de carburanți și provizii destinate a fi utilizate pe nave, cu excepția navelor folosite pentru pescuitul de coastă, dar inclusiv pentru nave de război ce părăsesc țara și se îndreaptă spre porturi străine, unde vor fi ancorate;

3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1 sau la art. 1441 din Codul fiscal, efectuate pentru nevoile directe ale navelor și/sau pentru încărcătura acestora.

(2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal, prin provizii se înțelege bunurile necesare aprovizionării navelor.

(3) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează pe baza documentelor care atestă că livrările de bunuri și prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege. Scutirea nu se acordă pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii destinate construirii navelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal. Livrările de bunuri destinate construirii navelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de nave pot fi scutite de taxă pe valoarea adăugata conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, dacă livrarea respectivă se încadrează într-o măsură de simplificare prevăzută în Instrucțiunile de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri și achiziții intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) și art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.221/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, în ceea ce privește operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

(4) Referirile la transportul internațional din cuprinsul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal includ și transportul intracomunitar. Scutirea prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. h) pct. 3) din Codul fiscal nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri, altele decât cele care se referă la transportul bunurilor care se află în unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 din Codul fiscal și care sunt scutite de taxă, dar includ, printre altele, scutirea de taxă pentru serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri efectuat cu navele prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal.

Art. 9. -

(1) Conform art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sunt scutite de taxă, în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene în principal pentru transportul internațional de persoane și/sau de mărfuri efectuate cu plată, următoarele operațiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, întreținerea, navlosirea, leasingul și închirierea aeronavelor, precum și livrarea, leasingul, închirierea, repararea și întreținerea echipamentelor încorporate sau utilizate pe aceste aeronave;

2. livrarea de carburanți și provizii destinate a fi utilizate pe aeronave;

3. prestarea de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1 de mai sus sau la art. 1441 din Codul fiscal, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor și/sau pentru încărcătura acestora.

(2) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Codul fiscal, prin provizii se înțelege bunurile necesare aprovizionării aeronavelor.

(3) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează pe baza documentelor care atestă că livrările de bunuri și prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege. Scutirea nu se acordă pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii destinate construirii aeronavelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal. Livrările de bunuri destinate construirii aeronavelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal sau pentru orice alt tip de aeronave pot fi scutite de taxă pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, dacă livrarea respectivă se încadrează într-o măsură de simplificare prevăzută în Instrucțiunile de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri și achiziții intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) și art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.221/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, în ceea ce privește operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

(4) Referirile la transportul internațional din cuprinsul art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal includ și transportul intracomunitar. Scutirea prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Codul fiscal nu include scutirea pentru transportul intracomunitar de bunuri, altele decât cele care se referă la transportul bunurilor care se află în unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 din Codul fiscal și care sunt scutite de taxă, dar includ, printre altele, scutirea de taxă pentru serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri efectuat cu aeronave.

Art. 10. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu excepțiile de la pct. 1 și 2 ale aceleiași litere, se justifică pe baza următoarelor documente:

a) factura care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal și în care să fie menționat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru;

b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru și, după caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de asigurare.

(2) În cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de taxă se justifică prin:

a) factura care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dacă furnizorul nu este o persoană impozabilă, prin contractul de vânzare/cumpărare;

b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru sau, după caz, prin dovada înmatriculării mijlocului de transport nou în statul membru de destinație.

(3) În cazul livrărilor intracomunitare de produse accizabile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu excepțiile de la pct. 1 și 2 ale aceleiași litere, către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) și (5) sau art. 16 din Directiva Consiliului 92/12/CEE din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și deținerea, circulația și controlul acestor produse, scutirea de taxă se justifică prin:

a) factura care trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, mai puțin codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului în alt stat membru;

b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru și, după caz,

c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele asigurare.

(4) În cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri prevăzute la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal se justifică, cu excepțiile prevăzute la același alineat, pe baza următoarelor documente:

a) autofactura prevăzută la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, în care să fie menționat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru, al persoanei care realizează transferul din România;

b) documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru.

Art. 11. -

(1) Conform art. 1441 din Codul fiscal sunt scutite de taxă serviciile prestate de intermediarii care acționează în numele și în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operațiunile scutite prevăzute la art. 143 și 144 din Codul fiscal, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) și la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal.

(2) Serviciile intermediarilor trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 6 alin. (2)-(4) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

(3) Justificarea scutirii de taxă se realizează pe baza facturii de comision și a documentelor care atestă că serviciile sunt prestate în legătură cu operațiunile scutite menționate la alin. (1).

CAPITOLUL II Dispoziții tranzitorii

Art. 12. -

(1) Pentru exportul sau livrările intracomunitare realizate prin comisionari care acționează în nume propriu, dar în contul unui comitent din țară, scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările realizate de comitent către comisionar până la data de 31 decembrie 2006 rămâne definitivă, dacă bunurile vor fi transportate de către comisionar din România în afara Comunității sau în alt stat membru, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv. Scutirea pentru livrările realizate de comitent către comisionar se justifică astfel:

a) în cazul în care bunurile sunt exportate de către comisionar, cu următoarele documente:

1. contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte cantitățile de bunuri, precum și data la care trebuie efectuat exportul;

2. unul dintre următoarele documente, în copie:

2.1. declarația vamală de export, certificată de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală, sau

2.2. documentul de însoțire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală, sau

2.3. confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar, transmisă de biroul vamal;

3. copie de pe lista-anexă la declarația vamală sau la documentul de însoțire la export, în care comisionarul a înscris denumirea comitentului;

4. factura emisă de comitent către comisionar pentru livrări realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv;

b) în cazul în care bunurile sunt livrate intracomunitar de către comisionar, cu următoarele documente:

1. contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte cantitățile de bunuri, precum și data la care trebuia efectuat exportul, care a devenit livrare intracomunitară, dacă bunurile sunt transportate într-un stat membru după 1 ianuarie 2007;

2. copie de pe documentele prevăzute la art. 10, emise de comisionar;

3. factura emisă de comitent către comisionar, pentru livrări realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

(2) Pentru exportul sau livrările intracomunitare realizate prin comisionari care acționează în nume propriu, dar în contul unui comitent din țară, livrările de bunuri realizate după data de 1 ianuarie 2007 de către comitenți către comisionari nu beneficiază de scutirea de taxă, acordată în regim tranzitoriu potrivit alin. (1).

Art. 13. -

(1) În situația în care beneficiarul stabilit în străinătate, în vederea obținerii unui produs final, a contractat livrări de bunuri și/sau prestări de servicii, constând în prelucrări sau expertize asupra bunurilor mobile corporale, cu fiecare unitate care concură la realizarea produsului final, scutirile de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv rămân definitive și se aplică de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, dacă produsul final este exportat sau livrat intracomunitar după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.

(2) Exportul bunurilor sau livrarea intracomunitară de bunuri, după caz, poate fi efectuat/efectuată de oricare dintre unitățile care au participat la realizarea produsului final, precum și de către un intermediar.

(3) Unitățile care au efectuat livrări de bunuri care sunt încorporate în produsul final, inclusiv ambalajele, până la data de 31 decembrie 2006 justifică scutirea cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să rezulte cantitățile de bunuri și unitățile la care se face predarea acestora, precum și termenul pentru justificarea exportului sau, după caz, a livrării intracomunitare;

b) în cazul în care bunurile sunt exportate, unul dintre următoarele documente, în copie:

b.1) declarația vamală de export, certificată de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.2) documentul de însoțire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar transmisă de biroul vamal;

c) documentele prevăzute la art. 10, dacă bunurile sunt livrate intracomunitar după data aderării;

d) factura emisă către beneficiarul extern pentru livrări de bunuri realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

(4) Unitățile care au efectuat prestări de servicii care concură la realizarea produsului final justifică scutirea de taxă pentru serviciile realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu partenerul extern, din care să rezulte prestările de servicii efectuate și termenul pentru efectuarea exportului sau, după caz, a livrării intracomunitare;

b) în cazul în care bunurile sunt exportate, cu unul dintre următoarele documente, în copie:

b.1) declarația vamală de export, certificată de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.2) documentul de însoțire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar transmisă de biroul vamal;

c) documentele prevăzute la art. 10, în cazul în care produsul final este livrat intracomunitar;

d) factura emisă către beneficiarul extern pentru prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

Art. 14. -

(1) Scutirea de taxă pentru prestările de servicii asupra bunurilor plasate în regim de perfecționare activă, inclusiv în cazul bunurilor de origine comunitară, precum și pentru livrările de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit în străinătate de către alte unități decât titularul autorizației de perfecționare activă și care sunt încorporate în produsele compensatoare, realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, rămâne definitivă dacă produsele compensatoare sunt exportate sau sunt plasate în alt regim vamal suspensiv ori sunt transportate în alt stat membru din Comunitate după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv.

(2) Unitățile care au contractat cu beneficiarul stabilit în străinătate livrări de bunuri care sunt încorporate în produsele compensatoare și care au fost livrate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv justifică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu următoarele documente:

a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să rezulte cantitățile de bunuri și unitățile la care se face predarea acestora, precum și termenul pentru justificarea exportului sau a plasării în alt regim vamal suspensiv;

b) în cazul în care produsele compensatoare sunt exportate, unul dintre următoarele documente, în copie:

b.1) declarația vamală de export, certificată de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.2) documentul de însoțire la export (EAD), certificat de biroul vamal de ieșire din spațiul Comunitar și/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

b.3) confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar transmisă de biroul vamal;

c) dacă produsele compensatoare sunt transportate în alt stat membru din Comunitate, se va prezenta copie de pe declarația vamală de tranzit;

d) factura emisă către beneficiarul extern.

(3) Titularii autorizațiilor de perfecționare activă care realizează exportul sau reexportul produselor compensatoare ori care transportă produsele compensatoare în alt stat membru al Comunității sau le plasează în alt regim vamal suspensiv, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:

a) dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru serviciile realizate înainte și după data aderării pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) dacă produsele compensatoare sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxă pentru serviciile realizate înainte și după data aderării pe baza următoarelor documente:

1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;

2. autorizația pentru perfecționare activă;

3. factura pentru prestarea de servicii;

4. declarația vamală de plasare în alt regim vamal suspensiv;

c) dacă produsele compensatoare sunt transportate într-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxă pentru prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza următoarelor documente:

1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;

2. autorizația pentru perfecționare activă;

3. factura pentru prestarea de servicii;

4. declarația vamală de tranzit în alt stat membru al Comunității al produselor compensatoare.

(4) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autorizația pentru perfecționare activă și care efectuează prestări de servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestări de servicii legate direct de bunuri plasate în regim de perfecționarea activă, dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate ori transportate în alt stat membru al Comunității sau sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel:

a) dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru serviciile realizate înainte și după data aderării pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (3);

b) dacă produsele compensatoare sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxă pentru serviciile realizate înainte și după data aderării pe baza următoarelor documente:

1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate sau cu titularul autorizației de perfecționare activă;

2. copia de pe autorizația pentru perfecționare activă;

3. factura pentru prestarea de servicii;

4. copia de pe declarația vamală de plasare în alt regim vamal suspensiv al produselor compensatoare;

c) dacă produsele compensatoare sunt transportate într-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxă pentru prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza următoarelor documente:

1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate sau cu titularul autorizației de perfecționare activă;

2. copia de pe autorizația pentru perfecționare activă;

3. factura pentru prestarea de servicii;

4. copia de pe declarația vamală de tranzit în alt stat membru al Comunității al produselor compensatoare.

(5) Încheierea regimului de perfecționare activă cu suspendarea drepturilor de import a mărfurilor de origine comunitară plasate în acest regim pe teritoriul României înainte de aderare și care sunt transportate după aderare în alt stat membru se efectuează potrivit legislației vamale în vigoare, inclusiv dacă produsele compensatoare încorporează și bunuri de origine comunitară provenind din România sau care au fost transportate din alt stat membru în România după data aderării. Aceste produse compensatoare sunt numite în continuare produse compensatoare mixte. Persoanele impozabile care realizează prelucrarea bunurilor aflate în acest regim vor menționa în registrul bunurilor primite numai bunurile de origine comunitară provenind din România sau care au fost transportate din alt stat membru în România după data aderării, iar la data încheierii regimului vamal vor descărca registrul bunurilor primite pe baza documentelor vamale. Transportul produselor compensatoare mixte în alt stat membru nu va fi considerat o livrare intracomunitară de bunuri sau un transfer, respectiv o operațiune asimilată livrării intracomunitare de bunuri, fiind supus unei operațiuni vamale, respectiv tranzit în alt stat membru, pentru care se întocmește documentul T1 sau TIR și fișa de informații INF 1, potrivit legislației vamale.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică și pentru bunurile de origine necomunitară plasate în România înainte de data aderării în regimul de perfecționare activă cu suspendarea drepturilor de import și care sunt transportate după aderare în alt stat membru.

(7) În situațiile prevăzute la alin. (5) și (6), transportul produselor compensatoare mixte din România în alt stat membru, realizat de proprietarul acestora, este scutit de taxă în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, indiferent dacă are loc sau nu o livrare în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...