Art 4 | Hotărâre 525/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

(1) Președintele A.N.R.M.A.P., denumit în continuare președinte, conduce întreaga activitate a instituției, îndeplinind următoarele atribuții principale:

a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a ordinelor și instrucțiunilor emise potrivit legii în domeniul achizițiilor publice, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei locale a instituțiilor publice și a operatorilor economici; Jurisprudență

b) inițiază și avizează proiecte de lege, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului, care pot avea impact asupra activităților și domeniului achizițiilor publice, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern;

c) acționează pentru aplicarea strategiei proprii a A.N.R.M.A.P., integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;

d) emite ordine și instrucțiuni, potrivit art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006;

e) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;

f) urmărește proiectarea și realizarea investițiilor din cadrul A.N.R.M.A.P., în limita bugetului aprobat;

g) reprezintă interesele instituției și ale statului în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop;

h) inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;

i) contribuie la urmărirea și controlul aplicării convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte și ia măsuri pentru realizarea condițiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaționale;

j) coordonează și urmărește elaborarea și implementarea de politici și strategii în domeniul achizițiilor publice;

k) avizează, în condițiile legii, înființarea organismelor neguvernamentale și cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;

l) colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor publice;

m) aprobă editarea publicațiilor de specialitate de informare;

n) participă la ședințele Guvernului României, în calitate de invitat;

o) alte atribuții specifice stabilite prin acte normative sau din împuternicirea Guvernului.

(2) Președintele are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(3) Președintele emite ordine de încadrare și, după caz, de numire, de modificare, de suspendare și de încetare a raporturilor de muncă, respectiv a raporturilor de serviciu, aprobă transferul și aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul A.N.R.M.A.P.

(4) Președintele are dreptul de a delega competențe vicepreședintelui, secretarului general și direcțiilor din subordine.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 525/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
;
se încarcă...