Guvernul României

Hotărârea nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Modificări (2), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2007 până la 01 martie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 109/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele obiective și atribuții

Art. 1. - Jurisprudență

Agenția Națională de Administrare Fiscală se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor, finanțată de la bugetul de stat.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

În subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se organizează și funcționează Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 3. -

Sediul central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are următoarele obiective principale:

a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat, conform competențelor, precum și a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice și persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilați ai acestora și alte persoane care au obligații față de bugetul de stat;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare în domeniul său de activitate;

c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

d) aplicarea în domeniul vamal a măsurilor specifice rezultate din Programul de guvernare și din legislația în domeniul vamal;

e) dezvoltarea asistenței contribuabililor în vederea îmbunătățirii nivelului de informare al acestora și aplicării unitare a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare.

(2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atribuții:

1. asigură aplicarea corectă, unitară și nediscriminatorie a legislației fiscale;

2. elaborează și avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă;

3. participă împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

4. exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte din domeniul economic, financiar și vamal care au ca efect evaziunea fiscală;

5. exercită activitatea de inspecție vamală, activitatea de control vamal ulterior și orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea și respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;

6. are reprezentanți permanenți la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale;

7. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale și din reglementările vamale și alte dispoziții aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;

8. aplică prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României și ale altor acte normative referitoare la acesta;

9. aplică prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferențială și nepreferențială a mărfurilor și elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferențiale cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;

10. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal și fiscal din acordurile, convențiile și tratatele internaționale la care România este parte;

11. urmărește aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat și de evaluare în vamă a mărfurilor, precum și a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accize și alte drepturi vamale;

12. exercită controlul financiar privind respectarea disciplinei economico-financiare și a modului de administrare și gestionare a mijloacelor materiale și a fondurilor financiare de către operatorii economici la care statul, direct sau printr-o instituție ori autoritate publică, are calitatea de acționar;

13. administrează depunerea de către plătitori a declarațiilor de impunere la impozite, taxe, contribuții sociale și alte venituri bugetare potrivit legii, precum și evidența plăților efectuate;

14. inițiază și desfășoară acțiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată;

15. elaborează și aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice și persoanele fizice, conform dispozițiilor legale;

16. elaborează și aplică procedurile referitoare la circulația produselor accizabile în regim suspensiv;

17. elaborează și aplică procedurile privind evidența contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal și a cazierului fiscal;

18. elaborează și pune la dispoziție personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislației specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;

19. urmărește încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze îndeplinirea obligațiilor fiscale;

20. elaborează proceduri privind activitatea de asistență și informare a contribuabililor și asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unităților fiscale teritoriale;

21. îndrumă contribuabilii în aplicarea legislației fiscale și a prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul structurilor de administrare teritoriale;

22. asigură informarea contribuabililor privind drepturile și obligațiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;

23. elaborează, cu avizul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, conținutul și modelele formularelor și imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum și instrucțiunile de completare a acestora;

24. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;

25. elaborează și aplică procedurile privind plata voluntară și stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor;

26. elaborează și aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalități de stingere a obligațiilor bugetare pentru care este competentă;

27. elaborează și aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare și monitorizează recuperarea acestora;

28. coordonează, îndrumă și verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislației fiscale și a legislației contribuțiilor sociale de către structurile de administrare, prin efectuarea de acțiuni de monitorizare și revizie a activității desfășurate de acestea;

29. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează și face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale și a legislației în vigoare privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare;

30. furnizează Ministerului Economiei și Finanțelor informații necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

31. repartizează la nivel teritorial programul de încasări ale veniturilor bugetului general consolidat; analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;

32. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Economiei și Finanțelor informațiile necesare fundamentării calculului contribuției României la bugetul Uniunii Europene;

33. soluționează contestațiile împotriva actelor administrative fiscale, în condițiile legii;

34. propune și elaborează strategii de dezvoltare, precum și soluții de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

35. introduce și promovează metode moderne de înregistrare fiscală, declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;

36. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al administrării fiscale, având ca scop menținerea unei administrări fiscale unitare, stabile și armonizate;

37. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din convențiile și tratatele internaționale la care România este parte;

38. încheie și derulează convenții și proiecte de colaborare cu organisme și instituții internaționale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;

39. inițiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul său de activitate;

40. colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor pe linia integrării europene;

41. asigură desfășurarea în bune condiții a activității de cooperare internațională în domeniul său de activitate;

42. asigură un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității, stabilității și solidarității sociale;

43. elaborează, monitorizează și implementează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional în scopul susținerii activității sale;

44. reprezintă statul în fața instanțelor și a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și alte activități ale agenției, direct sau prin direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, în baza mandatelor transmise; renunțarea la drepturile statului în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale poate fi formulată de organele fiscale numai cu acordul Guvernului; renunțarea la calea de atac se va face conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

45. exercită funcția de audit public intern în condițiile legii;

46. aplică legislația în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

47. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul agenției la nivel central și la nivelul structurilor de administrare prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și alte organisme specializate în acest domeniu;

48. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională formarea unui corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

49. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

50. elaborează și fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agenției - aparat propriu și direcțiile generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și programul de investiții și achiziții publice, pe care le transmite Ministerului Economiei și Finanțelor în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia; Modificări (1)

51. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terțiar de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar;

52. coordonează și îndrumă metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care au corespondent în cadrul tuturor unităților subordonate, întreaga lor activitate;

53. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală;

54. elaborează și implementează strategia de dezvoltare informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în colaborare cu Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor; Modificări (1)

55. elaborează, implementează, menține și dezvoltă sistemul informatic în domeniul său de activitate;

56. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional, în scopul asigurării principiului unității de imagine a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților sale subordonate;

57. asigură asistența pentru recuperarea în România de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, precum și recuperarea de către alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuțiilor stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

58. inițiază și participă la negocierile pentru elaborarea unor convenții bilaterale în materie de recuperare a creanțelor bugetare;

59. organizează activitatea de monitorizare a recuperării creanțelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

60. organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligații bugetare restante;

61. organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a creanțelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;

62. elaborează cadrul legal, aplică și monitorizează administrarea contribuabililor;

63. organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;

64. asigură extinderea și diversificarea schimbului de informații cu alte instituții din țară și din alte state;

65. analizează și evaluează informațiile fiscale pe care le deține și acționează pentru obținerea de informații noi din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potențiale riscuri fiscale, cât și a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale;

66. asigură cooperarea administrativă și efectuarea schimbului de informații fiscale dintre administrația fiscală română și administrațiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale statelor cu care România are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe și indirecte;

67. emite acte administrative în vederea soluționării cererilor contribuabililor referitoare la reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare sau la stabilirea condițiilor și modalităților în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, prețurile de transfer, în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate;

68. acționează pentru anticiparea căilor, metodelor și mijloacelor utilizate de contribuabili în scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale;

69. efectuează acțiuni de control financiar la operatorii economici la care statul, direct sau printr-o autoritate publică, are calitatea de acționar;

70. verifică bazele de impunere, legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, precum și modul în care aceștia respectă prevederile legislației fiscale și contabile, stabilește diferențe privind obligațiile de plată, cât și accesoriile aferente acestora;

71. aplică, în calitate de furnizor, împreună cu organele sale subordonate, legislația în domeniul ajutorului de stat; Modificări (1)

72. efectuează inspecții privind respectarea legalității, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul unităților subordonate, în domeniul său de activitate;

73. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă în domeniul administrării fiscale.

(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale Agenția Națională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice și alte entități.

Art. 5. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale Agenția Națională de Administrare Fiscală este autorizată: Jurisprudență

1. să exercite nemijlocit și neîngrădit inspecția fiscală, controlul financiar, controlul operativ și inopinat și controlul vamal, conform dispozițiilor legale în vigoare;

2. să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispoziții pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

3. să aplice sancțiuni potrivit prevederilor legale;

4. să urmărească și să ia măsuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competențelor;

5. să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;

6. să încheie protocoale de schimb de informații și colaborare cu ministerele, instituțiile publice și cu alte organizații;

7. să soluționeze plângerile prealabile și petițiile și să pună la dispoziție solicitanților informațiile publice, în condițiile legii;

8. să stabilească orice alte măsuri în condițiile prevăzute de lege.

(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.

Art. 6. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are structura organizatorică, formată din direcții generale, direcții și alte structuri, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, inclusiv în directa subordine a președintelui, se pot organiza, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcții în cadrul unor direcții generale, precum și servicii, birouri, compartimente și colective temporare și se pot stabili numărul posturilor pe fiecare structură în parte, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii.

(2) Personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală este compus din președinte, vicepreședinți, funcționari publici și personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este de 705, inclusiv președintele și vicepreședinții. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și de la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modificări (1)

(4) Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor nu este inclus în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) pentru aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 7. -

(1) În cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se organizează și funcționează Autoritatea Națională a Vămilor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) Structura organizatorică a Autorității Naționale a Vămilor include:

a) aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor;

b) unități subordonate Autorității Naționale a Vămilor, respectiv direcții regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcții județene pentru accize și operațiuni vamale, birouri vamale de frontieră și de interior și puncte vamale.

(3) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Națională a Vămilor și pentru unitățile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central și pe unitățile subordonate Autorității Naționale a Vămilor se face prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

(5) Structura organizatorică a direcțiilor, inclusiv serviciile, birourile și alte compartimente funcționale organizate în directa subordine a vicepreședintelui, și numărul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autorității Naționale a Vămilor, precum și structura organizatorică a direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale, a direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale și a birourilor vamale, unități subordonate Autorității Naționale a Vămilor, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, cu repectarea reglementărilor legale în vigoare.

(6) Statul de funcții pentru aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor, precum și statele de funcții pentru direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale și pentru birourile vamale se aprobă de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

(7) Atribuțiile și sarcinile structurilor funcționale din aparatul central, precum și din unitățile subordonate Autorității Naționale a Vămilor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

(8) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între aparatul central, direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale, birourile vamale și punctele vamale posturile repartizate, la propunerea vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unități conform alin. (4). Modificări (1)

Art. 8. -

(1) În cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se organizează și funcționează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor. Jurisprudență

(2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare include:

a) Comisariatul general;

b) secțiile județene și secția municipiului București ale Gărzii Financiare.

(3) Organizarea și funcționarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului general al Gărzii Financiare și, respectiv, al secțiilor județene și secției municipiului București, se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, și se aprobă numărul posturilor de conducere, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.805, din care 200 de posturi pentru Comisariatul general. Repartizarea numărului de posturi pe secțiile județene și secția municipiului București ale Gărzii Financiare se face prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(6) Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale și speciale de dotare, însemnele distinctive și modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(7) Regulamentul de organizare și funcționare al Gărzii Financiare stabilește competențele și atribuțiile personalului care ocupă funcții publice de conducere și de execuție, precum și ale personalului contractual și se aprobă prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(8) Persoanele cu funcții de conducere din cadrul Comisariatului general, cu excepția comisarului general, al prim-adjunctului comisarului general și al comisarilor generali adjuncți care se numesc de către ministrul economiei și finanțelor, precum și persoanele cu funcții de conducere din cadrul secțiilor județene și secției municipiului București, cu excepția comisarilor șefi secție care se numesc de către ministrul economiei și finanțelor, sunt numiți, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(9) Statul de funcții pentru Comisariatul general al Gărzii Financiare, precum și statele de funcții pentru secțiile județene și secția municipiului București se aprobă de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.

(10) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între Comisariatul general și secțiile județene și secția municipiului București, la propunerea comisarului general, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unități teritoriale conform alin. (5).

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Ministerul Economiei și Finanțelor, în nume propriu, înscrie prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și prin structurile din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu atribuții de administrare a veniturilor bugetare, denumite structuri de administrare, în calitate de agenți împuterniciți, creanțele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară și imobiliară, în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, ale Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe baza propunerilor vicepreședinților Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale conducerii direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, cu avizul secretarului de stat coordonator, după caz. Modificări (1)

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (2), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Directorii generali, directorii generali adjuncți, directorii și directorii adjuncți, șefii de servicii și șefii de birouri, personalul de execuție din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) Directorii executivi adjuncți din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și ai Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, cu excepția persoanelor cu funcții publice de conducere specifice de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, șefii de administrație și șefii de administrație adjuncți ai administrațiilor finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum și șefii de administrație și șefii de administrație adjuncți, cu excepția șefilor de administrație adjuncți - trezorerie și contabilitate publică, din cadrul administrațiilor finanțelor publice ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(6) Directorul executiv și directorii executivi adjuncți ai Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Unitățile aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2, pe direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii.

(3) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate redistribui, prin ordin, între direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili posturile repartizate conform alin. (2) cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unități teritoriale conform pct. 3 din anexa nr. 2.

(4) Structura organizatorică a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(6) Statele de funcții pentru direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și pentru Direcția generală de administrare a marilor contribuabili se aprobă de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

SECȚIUNEA a 2-a Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală răspunde în fața ministrului economiei și finanțelor pentru întreaga sa activitate.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite ordine, în condițiile legii. Jurisprudență

(4) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Națională a Vămilor și Garda Financiară, și exercită atribuțiile legale în această calitate pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală - aparatul propriu, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și pentru Direcția generală de administrare a marilor contribuabili. Modificări (1)

(5) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul conduce Autoritatea Națională a Vămilor, numiți prin decizie a primului-ministru.

(6) Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(7) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală reprezintă Agenția Națională de Administrare Fiscală în relația cu terții.

(8) Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală unele atribuții pot fi delegate vicepreședinților, secretarului general și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate. Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se vor preciza limitele și condițiile delegării.

(9) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative, precum și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(10) În cazul în care președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile prevăzute în actele normative în vigoare, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreședinți să exercite aceste atribuții, cu informarea ministrului economiei și finanțelor.

(11) În cazul în care unul dintre vicepreședinții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu excepția vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile curente, acestea vor fi delegate către celălalt vicepreședinte prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 13. -

(1) Secretarul general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării agenției, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile agenției.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori încredințate de președinte.

(4) Pe parcursul activității sale, secretarul general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală colaborează cu secretarul general al Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 14. -

Personalului din cadrul cabinetelor președintelui și vicepreședinților Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 15. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului secundar sau terțiar de credite.

Art. 16. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 17. -

(1) Personalul din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcționar public, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în art. 195 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate aproba, în cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare între unitățile subordonate, precum și între agenție și acestea.

(3) Salarizarea personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual.

(4) Salarizarea personalului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 18. -

(1) În exercitarea atribuțiilor, personalul Gărzii Financiare, al Autorității Naționale a Vămilor și al structurilor cu atribuții de control operativ și inopinat din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu și unități subordonate - efectuează în mod permanent control operativ și inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz.

(2) Programul de lucru al personalului prevăzut la alin. (1) se stabilește, în condițiile legii, de conducătorul structurii respective, cu avizul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală coordonator sau al comisarului general, după caz.

Art. 19. - Modificări (1)

Bunurile care se află în proprietatea, administrarea sau folosința direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili își păstrează același regim juridic.

Art. 20. -

(1) Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, continuă să își producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărârea Guvernului nr. 208/2005, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărâre a Guvernului.

Art. 21. -

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor vor supune Guvernului, spre adoptare, proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor.

(2) Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. -

Formularele și imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2007.

Art. 24. -

(1) Art. 7 intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare și funcționare a Autorității Naționale a Vămilor.

(2) Art. 8 intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare și funcționare a Gărzii Financiare.

Art. 25. - Jurisprudență

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN-POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

București, 23 mai 2007.

Nr. 495.

ANEXA Nr. 11) Modificări (1)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Număr de posturi = 705,
inclusiv președintele, doi vicepreședinți,
exculsiv posturile ANV și posturile GF

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Numărul maxim de posturi
Unități subordonate finanțate de la bugetul de stat
1. Garda Financiară - total, din care: 1.805
a) Comisariatul general 200
b) secțiile județene și secția municipiului București 1.605
2. Autoritatea Națională a Vămilor, inclusiv vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Națională a Vămilor 4.589
3. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, în subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor publice municipale, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, administrațiile finanțelor publice orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale; Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în subordinea căreia funcționează administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București; Direcția generală de administrare a marilor contribuabili 26.798

ANEXA Nr. 3

MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI CONSUMUL DE CARBURANȚI
pentru activități specifice Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
1. Aparatul propriu*)
- parc auto - autoturism**) 20 500
- autovehicul pentru transport de marfă și de persoane***) 1 450
2. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene;
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București;
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili - autoturism - câte 10 pentru fiecare DGFP județeană, DGFP a Municipiului București, DGAMC****) 500
- autoturism - câte 5 pentru fiecare DGFP 450
- autoturism - 3 pentru DGAMC 450
- autoturism - câte unul pentru fiecare DGFP județeană și două pentru DGFP a Municipiului București 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte unul pentru fiecare DGFP județeană și două pentru DGFP a Municipiului București 600
- autovehicul pentru transport de marfă - câte două pentru fiecare DGFP Arad, Bihor, Constanța, Timiș, respectiv a Municipiului București, și câte unul pentru celelalte DGFP 450
3. Administrațiile finanțelor publice municipale și orășenești din municipiile și orașele cu peste 50.000 de locuitori și din sectoarele municipiului București - autoturism - câte două pentru fiecare unitate 300
- autoturism - câte unul pentru fiecare administrație a finanțelor publice de sector 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 600
- autovehicul pentru transport de marfă - câte unul pentru fiecare unitate 400
4. Administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii - autoturism - câte două pentru fiecare unitate 400
5. Administrațiile finanțelor publice municipale și orășenești din municipii și orașe, altele decât cele prevăzute la pct. 3 - autoturism - câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 600
6. Garda Financiară și Autoritatea Națională a Vămilor*****)

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare (8 autoturisme).

**) Cele 20 de autoturisme sunt destinate pentru activitatea Direcției antifraudă fiscală și vor fi conduse de inspectorii nominalizați prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

***) Pentru celelalte activități de la nivelul centralei Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

****) Cele câte 10 autoturisme sunt destinate activității de inspecție fiscală la nivelul fiecărei direcții generale și vor fi conduse de inspectorii nominalizați prin decizie a directorului executiv.

*****) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea și funcționarea acestor instituții.

NOTĂ:

Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu pot fi conduse și de demnitari și de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

DGFP - direcția generală a finanțelor publice; DGAMC - Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...